• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:33

    ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 1α Υπάρχει σαφήνεια από τον νόμο ως προς το πότε απαιτείται υποβολή αιτήματος προς το ΓΕΑ? Εάν όχι θα πρέπει ο νέος νόμος να είναι σαφής γιατί εάν ένα αίτημα δεν υποβληθεί στο ΓΕΑ (ενώ θα έπρεπε), μπορεί να δημιουργήσει μεταγενέστερο πρόβλημα στην αδειοδότηση. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 1Β Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημ/νία πρωτοκόλλησης της αίτησης άδειας κατασκευής κεραίας στο ΣΗΛΥΑ, τότε θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της τυποποιημένης αίτησης ΣΗΛΥΑ κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα παρόχου με την επισύναψη των αντίστοιχων επικαιροποιημένων μελετών. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 6 Θεωρούμε αναγκαία προσθήκη αφενός η ανάκληση να είναι αιτιολογημένη από την υπηρεσία, αφετέρου να παρέχεται δυνατότητα στον πάροχο να υποβάλει ένσταση έναντι της ανάκλησης ή της ακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 7 Στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη αναδιαμόρφωσης του ΣΗΛΥΑ, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αλλαγών στις αιτήσεις εφόσον δεν επηρεάζεται κατ'ουσίαν ο φάκελος του ΣΗΛΥΑ όπως για παράδειγμα, να υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής μία γνωμοδοτημένης μελέτης για την οποία απαιτείται ορθή επανάληψη.