Άρθρο 03 – Άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας και, εφόσον απαιτείται, αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).
β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης, από την εν λόγω υποχρέωση.
γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών, συνοδευόμενη από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 4 του παρόντος, για την έκδοση Θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται.
δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των δικαιολοηγητικών στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για την έκδοση εγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας κατά το άρθρο 4 του παρόντος.
2. Τυχόν διοικητικά τέλη που ενδεχομένως προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την εξέταση των επιμέρους αιτήσεων / μελετών της προηγούμενης παραγράφου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών τελών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών. Μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο αιτών υποβάλλει τα επιμέρους διοικητικά τέλη στις αρμόδιες υπηρεσίες, ως έχουν οριστεί κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οφείλουν, εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ως άνω αιτήσεων και μελετών, να ελέγξουν τα δικαιολογητικά αναλόγως της αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν το ΣΗΛΥΑ:
α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή
γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.
4. Ειδικά για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες ειδικές προθεσμίες.
5. Η άδεια εγκατάστασης κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση όλων των ως άνω απαιτούμενων εγκρίσεων.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε των εγκρίσεων οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κεραίας ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα την παροχή κάθε υπηρεσίας.
7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία και οι όροι που πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στην άδεια, η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:33 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 1α
  Υπάρχει σαφήνεια από τον νόμο ως προς το πότε απαιτείται υποβολή αιτήματος προς το ΓΕΑ? Εάν όχι θα πρέπει ο νέος νόμος να είναι σαφής γιατί εάν ένα αίτημα δεν υποβληθεί στο ΓΕΑ (ενώ θα έπρεπε), μπορεί να δημιουργήσει μεταγενέστερο πρόβλημα στην αδειοδότηση.

  ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 1Β
  Σε περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε χρόνο μεταγενέστερο από την ημ/νία πρωτοκόλλησης της αίτησης άδειας κατασκευής κεραίας στο ΣΗΛΥΑ, τότε θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της τυποποιημένης αίτησης ΣΗΛΥΑ κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα παρόχου με την επισύναψη των αντίστοιχων επικαιροποιημένων μελετών.

  ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 6
  Θεωρούμε αναγκαία προσθήκη αφενός η ανάκληση να είναι αιτιολογημένη από την υπηρεσία, αφετέρου να παρέχεται δυνατότητα στον πάροχο να υποβάλει ένσταση έναντι της ανάκλησης ή της ακύρωσης.

  ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 7
  Στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη αναδιαμόρφωσης του ΣΗΛΥΑ, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αλλαγών στις αιτήσεις εφόσον δεν επηρεάζεται κατ’ουσίαν ο φάκελος του ΣΗΛΥΑ όπως για παράδειγμα, να υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής μία γνωμοδοτημένης μελέτης για την οποία απαιτείται ορθή επανάληψη.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:55 | Γιάννης Καλός

  Επειδή κάποιοι εδώ μέσα λένε με ευκολία όχι στο 5G, ας έχουν κατά νου ότι σε άλλα κράτη μιλάνε ήδη για 4η βιομηχανική επανάσταση και στην Ελλάδα δεν είμαστε καλά καλά ούτε στην 3η. Επιτέλους, ο κόσμος προχωράει. Όποιος δε θέλει, ας μείνει στη σπηλιά του.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 22:19 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

  παράγρ. 1(ε΄) άρθρου 3 .
  Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει αναφορά ή πρόβλεψη για χωροταξική αναδιάρθρωση ή οργανωτικό σχέδιο της πολιτείας για την εγκατάσταση των κεραιών, απαραίτητα για να μπει ένα φρένο στην ασύδοτη και άναρχη εγκατάστασή τους, με σωρευτική ακτινοβολία από πολλαπλές κεραίες και συνεγκαταστάσεις. Επίσης θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αδειοδότηση, διαχείριση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας , άρα απαραίτητη, για την λήψη της άδειας, την έγκριση της χωροταξικής εγκατάστασης της κεραίας, από τον τοπικό Δήμο, η οποία πρέπει να προστεθεί στις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ.1 περίπτωση ε. του Νομοσχεδίου

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας,
  Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Ραδιοβιολογίας
  του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Δυστυχώς από την παγκόσμια πείρα μας που αφορά σε όλες τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες, καταναλωτικά αγαθά ή ακόμα και φάρμακα, οι μελέτες που γίνονται από τις ίδιες τις εταιρείες υπάγονται στον γενικό κανόνα, «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Είναι εντελώς για το θεαθήναι και συντάσσονται από επιστήμονες που δουλεύουν για τις εταιρείες.

  Το άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι πάντα αναφέρονται για το δικό τους προϊόν, κι αν αυτό βρίσκεται εντός των «επιτρεπτών ορίων», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι δεν είναι οι μοναδικοί στον κόσμο. Ουδείς παρέχει μελέτη τι μπορεί να προκαλέσει το δικό του προϊόν -εν προκειμένου μια κεραία- συνδυαστικά, με τις κεραίες κάποιας άλλης κινητής, αλλά και όχι μόνο, σε συνδυασμό και με την οικιακή ασύρματη τεχνολογία, όπως τα πολλά wifi σε μια πολυκατοικία, συν το δημόσιο, συν τους έξυπνους μετρητές που θέλετε να μας επιβάλλεται (κι εδώ πρέπει να γίνει ξεχωριστή δημόσια διαβούλευση), συν … συν… συν… ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του γιατί τον διαβεβαιώνει ο κάθε κατασκευαστής ότι είναι «εντός των ορίων», άρα και ασφαλές.

  Και πάλι θα επιμείνουμε στην συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και φορέων, καθώς αυτούς αφορά τόσο η χρήση όσο και η ασφάλεια.

  Επίσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 & 7, εφόσον ο Πύργος του ΟΤΕ στο Βόλο δεν έχει πάρει την κανονική του άδεια, να σταματήσει άμεσα η λειτουργία του, μέχρις ότου γίνουν σωστοί έλεγχοι.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 21:13 | Σταύρος Κουρεμένος

  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 12:35 | Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης “Άσπρα Χώματα”

  Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκτός από θερμικές έχει και αποδεδειγμένες πλέον σοβαρές βιολογικές επιδράσεις στον οργανισμό των εμβίων όντων, που οδηγούν σε ήπιες έως σοβαρές ασθένειες όπως διάφορα είδη ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
  Τα όρια στην Ελλάδα πρέπει να μειωθούν 100 ΦΟΡΕΣ ΚΑΤΩ από τα ισχύοντα, όπως έγκριτοι και ειδικοί επί του θέματος επιστήμονες σα προτείνουν.( Χρήστος Γεωργίου, Λουκάς Μαργαρίτης, Θεόδωρος Μέτσης, κ.ά.)
  Η εγκατάσταση σε ακτίνα 300 μέτρων από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (σχολεία κ.λ.π) πρέπει ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ.
  Πρέπει να γίνει ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την εγκατάσταση των κεραιών και να ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή στους Δήμους.
  Απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ κάθε μιας κεραίας χωριστά, πριν την εγκατάστασή τους.
  Να απαιτείται ΑΔΕΙΑ για κάθε είδους κεραία, ακόμη και «χαμηλής όχλησης» ακόμη και των ραδιοερασιτεχνών.
  Να μην πραγματοποιηθεί η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 5G στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας ως ακτινοβολία, και λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί από τη δυνατότητα χρησιμοποίησής της για επέμβαση στην σκέψη, στη βούληση και στην προσωπικότητα των πολιτών.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:38 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 3 :

  Εξαιρούνται οι ραδιοερασιτέχνες του άρθρου 10 από την άδεια αυτή; (του άρθρου 3: άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ). Από πού προκύπτει με σαφήνεια; Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Αλλιώς ενδέχεται να ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια και στις υπηρεσίες χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες και να ξοδευτούν για τον δικαστικό αγώνα. Άποψή μας είναι ότι κάθε νόμος, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για λάθος ερμηνεία και να φτιάχνει από λάθος ερμηνεία παράνομους, ούτε να οδηγεί στο να ασκούνται διώξεις με την υποψία παράνομης πράξης, αλλά να προλαμβάνει, οι νομοί πρέπει να φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες.

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 09:24 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Διόρθωση για το άρθρο 3, παράγραφο 1, εδάφιο δ.:

  Επειδή υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό θα πρέπει να είναι η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και όχι η εξασφάλιση ταχύτητας διεκπεραίωσης της αδειοδότησης ή η πολεοδομική ορθότητα, στις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η αντικατάσταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με «Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις», που είναι ένας τυπικός “τυφλοσούρτης” χωρίς ιδιαίτερη εμπεριστατωμένη, ουσιαστική και ενδελεχή μελέτη για την κάθε περίπτωση εγκατάστασης. Το πλέον σημαντικό: Η µελέτη αυτή θα πρέπει να υπογράφεται οπωσδήποτε και από κάποιον ειδικό ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ή ΙΑΤΡΟ ώστε να βεβαιώνεται και να εξασφαλίζεται η ορθή εκτίµηση ύπαρξης ή μη ύπαρξης βιολογικών επιπτώσεων των Η/Μ ακτινοβολιών από την νέα – υπό κατασκευή κεραία σε σχέση και µε τις άλλες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας που υπάρχουν ήδη στην περιοχή εγκατάστασης.

  Προτείνω λοιπόν την εξής διατύπωση του εδαφίου:

  «δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης η οποία επιπροσθέτως θα περιλαμβάνει και μελέτη, υπογεγραμμένη από ειδικό επιστήμονα (ιατρικής ή βιοχημικής ειδικότητας) που θα βεβαιώνει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη βιολογικών επιπτώσεων των Η/Μ ακτινοβολιών από την νέα – υπό κατασκευή κεραία σε κάθε περιμετρική ζώνη αυτής, τάξεως των 20 μέτρων ή πολλαπλασίων αυτών, σε συνδυασμό και µε τις άλλες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας που εκπέμπουν ήδη στην περιοχή εγκατάστασης.»

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:06 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση δ). Απαράδεκτη η Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, αντί για υποχρεωτική υποχρέωση υποβολής Μ.Π.Ε. Η πρώτη, είναι μία τυποποιημένη δήλωση ερωτηματολογίου-καρμπόν. Να απαιτείται ενδελεχής και εμπεριστατωμένη Μ.Π.Ε σε όλες τις περιπτώσεις. Η Μ.Π.Ε να αναφέρει ρητά τους χώρους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (που περιγράφονται στο άρθρο 16 παρ 8) σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από την κεραία, καθώς και την ύπαρξη άλλων κεραιών νόμιμων ή μη, οποιασδήποτε ισχύος, της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή άλλων εταιρειών ή συνεγκατεστημένων και τη συνολική ακτινοβολία. Άλλως (αν δεν αναφέρονται) να αφαιρείται η άδεια.

  Παρατήρηση στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση ε). Να προστεθούν οι παρακάτω περιπτώσεις: στ) Μελέτη σκοπιμότητας αιτιολογημένη, με αναφορά σε κάλυψη ή όχι της περιοχής σε ακτίνα 500 μέτρων από άλλες Κεραίες, οποιασδήποτε ισχύος, αποκλειστικά της ενδιαφερόμενης ή άλλων εταιρειών ή συνεγκατεστημένες.
  ζ) αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, γραπτή συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών. Το ίδιο να ισχύει και για χώρους κοινόχρηστους που όμως, που όμως έχουν δοθεί σε αποκλειστική χρήση.
  η) έγκριση από τον τοπικό Δήμο σχετικά με την χωροταξική τοποθέτηση της κεραίας.

  Παρατήρηση στο άρθρο 3 παράγραφος 5. Να προστεθεί παράγραφος με αριθμό 5β: Προϋπόθεση έναρξης λειτουργίας της κεραίας είναι η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η λειτουργία αυτή