• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:57

    Άρθρο 4 παρ. 4δ. Προτείνεται αναδιατύπωση καθώς ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ή μία έγκριση παραχώρησης δεν μπορεί να αναφέρει ειδικά την δυνατότητα έκδοσης έγκρισης (αυτό άλλωστε θα καθοριστεί από την πορεία της αδειοδότησης), όσο να επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας. Συνεπώς ".....στην οποία θα πρέπει να περιέχεται ειδική αναφορά στην χρήση για την οποία προορίζεται ο χώρος, ήτοι στην εγκατατάσταση και λειτουργία δομικών κατασκευών κεραίας και συνοδών έργων." Άρθρο 4, παρ. 4ι: Θεωρούμε σκόπιμη την αποσαφήνιση απαίτησης προσκόμισης διαγράμματος κάλυψης μόνο στην περίπτωση κατασκευών κεραιών εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμών. Δεν θεωρείται ουσίας η προσκόμιση διαγράμματος κάλυψης σε θέσεις εκτός σχεδίου. Άρθρο 4, παρ. 4ια: Θεωρούμε σκόπιμη την δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση προσκόμισης στατικής μελέτης για την περίπτωση προκατασκευασμένων οικίσκων δεδομένου ότι πρόκειται για τυποποιημένες κατασκευές από κατασκευαστές που έχουν σχετικές πιστοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να δίδεται απαλλαγή υπό την προϋπόθεση προσκόμισης δήλωσης ή πιστοποίησης από τον κατασκευαστή του οικίσκου. Άρθρο 4, παρ. 4ιστ: Δεδομένου ότι δύναται ένας πάροχος να έχει σύμβαση με Μελετητές Μηχανικούς στα πλαίσια πολλών αναθέσεων για την έκδοση πολεοδομικών εγκρίσεων ή περιβαλλοντικών μελετών, θεωρούμε σκόπιμη την εξής προσθήκη: Δεν απαιτείται η προσκόμιση ειδικού ιδιωτικού συμφωνητικού αμοιβών μελέτης/επίβλεψης του ν. 3919/2010 υπό την προϋπόθεση προσκόμισης Σύμβασης μεταξύ του Παρόχου και του Μηχανικού, στην οποία να αναγράφεται συμφωνηθέν τίμημα για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών του Μηχανικού προς τον Πάροχο με σαφή αναφορά της υπό αδειοδότηση θέσης. Άρθρο 4, παρ 6: Κατά τη διάρκεια ισχύος της, η έγκριση εγκατάστασης θα πρέπει να μπορεί να παρατείνεται ως προς την ισχύ για έως 2 έτη, πέραν της δυνατότητας αναθεώρησης.