Άρθρο 04 – Έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας

1. Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.
2. Η αίτηση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, υποβάλλεται μέσω του Hλεκτρονικού Συστήματος Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α), κατά τα οριζόμενα στο ν. 4495/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και η προηγούμενη έκδοση των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων άλλων υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου (από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας) μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών στοιχείων.
3. Ο μηχανικός που υποβάλλει την αίτηση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, με την κατάθεση της αίτησης βεβαιώνει:
α) ότι η αίτηση για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας είναι πλήρης, τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια και σε ισχύ,
β) ότι τα στοιχεία της αίτησης ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και της έκδοσης των εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, ο μηχανικός εισάγει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α) του ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με τα στοιχεία του κατόχου του έργου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,
β) Τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδομένα γεωχωρικού εντοπισμού του,
γ) Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση σε μηχανικό της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και της επίβλεψης αυτών και υποβολής της σχετικής αίτησης, καθώς και για την ανάθεση σε τυχόν άλλους μηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων,
δ) Στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου, όπως ενδεικτικά τίτλους ιδιοκτησίας, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο να έχει υποβληθεί στο TAXIS, απόφαση της αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση παραχώρησης, στην οποία θα πρέπει να περιέχεται ειδική αναφορά στη δυνατότητα έκδοσης έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας.
ε) Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νομίμως υφιστάμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν. 4495/2017), συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (οικοδομική άδεια, δήλωση ένταξης του ν. 4495/17, κ.α.),
ζ) Αποδεικτικό κατάθεσης των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, σε περίπτωση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας σε δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε άλλο τέλος ή μίσθωμα.
η) Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με προσδιορισμό του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.
θ) Τεχνική έκθεση μηχανικού
ι) Αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν:
• Για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τομή, όψη και κάτοψη των δομικών κατασκευών κεραίας με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 και διάγραμμα κάλυψης, εφόσον για τις δομικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδομικών μεγεθών.
• Για κατασκευή κεραίας επί κτιρίων: τομή, όψη και τις αντίστοιχες (μία ή δύο) κατόψεις που αποτυπώνουν τις δομικές κατασκευές κεραίας με τον χώρο μηχανημάτων με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 ή 1:100.
• Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε περιοχές προστασίας του άρθρου 11 του παρόντος γίνεται σαφής αναφορά στα σχέδια τυχόν σχετικής Τεχνικής Οδηγίας.
ια) Στατική μελέτη των δομικών κατασκευών κεραίας, καθώς και της δομικής κατασκευής επί της οποίας αυτές θα τοποθετηθούν, με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών σε περιπτώσεις εγκατάστασής της σε υφιστάμενο κτίριο ή μελέτη ενίσχυσης αυτού, όταν απαιτείται.

ιβ) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας
ιγ) Φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της κύριας όψης του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί η κατασκευή κεραίας ή του τμήματος του οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον η κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς κτίσμα.
ιδ) Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), όπου απαιτείται,
ιε) εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρισης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή Κανονισμούς.
ιστ) Προϋπολογισμό του έργου, υπολογισμό αμοιβών από το σύστημα του ΤΕΕ και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.
Ο μηχανικός δύναται να ζητήσει έγγραφη βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) για τους όρους δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, στην περίπτωση κατά την οποία για τις υπό έγκριση δομικές κατασκευές κεραίας απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδομικών μεγεθών, ή/ και για τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η τροποποίηση, προσθήκη ή αντικατάσταση των ως άνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσής της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας δύναται να αναθεωρείται για τροποποιήσεις των μελετών και λοιπών στοιχείων.
7. Η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (ΗΣΟΑ), και εν συνεχεία κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
8. Ειδικά για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας εντός δασικών εκτάσεων, η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας δύναται να εκδοθεί πριν την έγκριση επέμβασης ή την σχετική άδεια κατά τις διατάξεις του Ν.998/1979 από την αρμόδια δασική υπηρεσία, εφόσον, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούμενο της έκδοσης έγκρισης επέμβασης. Η εκκρεμότητα της έκδοσης έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Οικοδομικών Αδειών (Η.Σ.Ο.Α.) και η εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι δυνατή μετά την έκδοση της έκδοσης έγκρισης επέμβασης.
9. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και των υποστηρικτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.), προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών ως προς φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 13:02 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 8 δεδομένου ότι υπάρχουν κατασκευές κεραιών που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης:
  «….μετά την έκδοση της έγκρισης επέμβασης. Κατ’εξαίρεση, στην περίπτωση υφιστάμενων κατασκευών κεραιών για τις οποίες έχει κατατεθεί φάκελος αδειοδότησης στο ΣΗΛΥΑ βάσει του άρθρου 62 του ν. 4313/2014 και αφορά επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή τηλεοπτικού σήματος, δύναται η προσωρινή σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.»

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:57 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Άρθρο 4 παρ. 4δ.
  Προτείνεται αναδιατύπωση καθώς ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ή μία έγκριση παραχώρησης δεν μπορεί να αναφέρει ειδικά την δυνατότητα έκδοσης έγκρισης (αυτό άλλωστε θα καθοριστεί από την πορεία της αδειοδότησης), όσο να επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας.
  Συνεπώς «…..στην οποία θα πρέπει να περιέχεται ειδική αναφορά στην χρήση για την οποία προορίζεται ο χώρος, ήτοι στην εγκατατάσταση και λειτουργία δομικών κατασκευών κεραίας και συνοδών έργων.»

  Άρθρο 4, παρ. 4ι:
  Θεωρούμε σκόπιμη την αποσαφήνιση απαίτησης προσκόμισης διαγράμματος κάλυψης μόνο στην περίπτωση κατασκευών κεραιών εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμών. Δεν θεωρείται ουσίας η προσκόμιση διαγράμματος κάλυψης σε θέσεις εκτός σχεδίου.

  Άρθρο 4, παρ. 4ια:
  Θεωρούμε σκόπιμη την δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση προσκόμισης στατικής μελέτης για την περίπτωση προκατασκευασμένων οικίσκων δεδομένου ότι πρόκειται για τυποποιημένες κατασκευές από κατασκευαστές που έχουν σχετικές πιστοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να δίδεται απαλλαγή υπό την προϋπόθεση προσκόμισης δήλωσης ή πιστοποίησης από τον κατασκευαστή του οικίσκου.

  Άρθρο 4, παρ. 4ιστ:
  Δεδομένου ότι δύναται ένας πάροχος να έχει σύμβαση με Μελετητές Μηχανικούς στα πλαίσια πολλών αναθέσεων για την έκδοση πολεοδομικών εγκρίσεων ή περιβαλλοντικών μελετών, θεωρούμε σκόπιμη την εξής προσθήκη:
  Δεν απαιτείται η προσκόμιση ειδικού ιδιωτικού συμφωνητικού αμοιβών μελέτης/επίβλεψης του ν. 3919/2010 υπό την προϋπόθεση προσκόμισης Σύμβασης μεταξύ του Παρόχου και του Μηχανικού, στην οποία να αναγράφεται συμφωνηθέν τίμημα για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών του Μηχανικού προς τον Πάροχο με σαφή αναφορά της υπό αδειοδότηση θέσης.

  Άρθρο 4, παρ 6:
  Κατά τη διάρκεια ισχύος της, η έγκριση εγκατάστασης θα πρέπει να μπορεί να παρατείνεται ως προς την ισχύ για έως 2 έτη, πέραν της δυνατότητας αναθεώρησης.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 10:11 | Παναγιώτης

  κ. Υπουργέ,
  – αναγκαία η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  – χωροταξικοί κανόνες για υπάρχουσες και νέες εγκαταστάσεις κεραιών- εγκατάσταση νέων κεραιών τύπου ΜΜΟ,
  – συνεκτίμηση των 100+ τεκμηριωμένων μελετών για βλάβες στην Υγεία από ΗΜ ακτινοβολία.

 • Αυτό -όπως το συναντούμε και σε παρακάτω άρθρα- μοιάζει με παίρνουμε άδεια για μπακαλικάκι αλλά στη συνέχεια το εξελίσσουμε σε 6όροφο μάρκετ! Νέα δομή; Νέος φάκελλος με όλη τη σχετική διαδικασία και τη σύμφωνη γνωμοδότηση τοπικών φορέων. Που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι Περιφέρειες, Δήμοι με ειδικές υπηρεσίες όπως γίνεται για άλλα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και οι πολίτες να μπορούν να έχουν λόγο με τους δικούς τους φορείς. Μιλάμε για την υγεία και το περιβάλλον, κύριοι, τι περισσότερο σημαντικό από αυτό;

  Τώρα, όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, καλό είναι να θυμηθούμε την Ατζέντα 21, Αειφόρος Ανάπτυξη, και όχι μόνο όταν πρόκειται για πράσινους φόρους και περιορισμό κινήσεων και δράσεων των πολιτών, σωστά; Ακτινοβολία και Αειφορία είναι δυο πράγματα που δεν συνάδουν.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 21:49 | Σταύρος Κουρεμένος

  1) Ευθύνη για την εγκατάσταση να φέρει o εργολάβος και ο εξουσιοδοτών κύριος του έργου (η ενδιαφερόμενη εταιρεία)
  2) Να απαιτείται έγκριση και ως προς τα φωτοβολταϊκά συστήματα
  3) Εξαιρούνται της διαδικασίας οι ραδιοερασιτέχνες.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 15:05 | Μαρία Κωτσάκη

  Απαλοιφή της παραγράφου 9.
  Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να δεχτούμε αυθαίρετη δόμηση για την εγκατάσταση υποστηρικτικών δομικών έργων για κεραίες μέχρι 20kW.

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 23:02 | πατικης λεωνιδας

  Οχι απλα μια «Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου»,
  Πρέπει να υπαρχει απόφαση Γενικής συνέλευσης πολυκατοικιας!! Καλο ειναι να διορθωθεί

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 23:09 | πατικης λεωνιδας

  Στο Άρθρο 4 Έγκριση εγκατάστασης Δομικών κατασκευών
  Παράγραφος 9 γραφετε:
  «Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20kW και των υποστηρικτικών έργων (οικίσκοι) προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών.»

  Είναι αναγκαία η διαγραφή του «δεν», γιατί έτσι δίνετε την δυνατότητα αυθαίρετης δόμησης

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 22:57 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ δημοτ. σύμβουλος Αμαρουσίου

  Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και των υποστηρικτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.), προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών ως προς φωτοβολταϊκά συστήματα.

  Για τις εγκαταστάσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει ενεργό και αποφασιστικό ρόλο.
  Να μπορεί δηλαδή να χωροθετεί τα σημεία εγκατάστασης με επιστημονική τεκμηρίωση και γνώμονα την υγεία των πολιτών

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 16:41 | ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ (SZ6ARTA). Αριθμός Καταστατικού / Ημερομηνία Επικ/σης Καταστατικού: 170/11-07-2011. Ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας με Αριθμό Μητρώου : 11/2011

  Άρθρο 4 :

  Εξαιρούνται οι ραδιοερασιτέχνες του άρθρου 10 από την έγκριση αυτή; (του άρθρου 4: έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας). Από πού προκύπτει με σαφήνεια; Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Αλλιώς ενδέχεται να ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια και στις υπηρεσίες χιλιάδες ραδιοερασιτέχνες και να ξοδευτούν για τον δικαστικό αγώνα. Άποψή μας είναι ότι κάθε νόμος, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια για λάθος ερμηνεία και να φτιάχνει από λάθος ερμηνεία παράνομους, ούτε να οδηγεί στο να ασκούνται διώξεις με την υποψία παράνομης πράξης, αλλά να προλαμβάνει, οι νομοί πρέπει να φτιάχνονται και για να διευκολύνουν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν με ενδεχόμενες ερμηνείες.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 12:41 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Παράγραφος 4 ε

  Να προστεθεί ότι απαιτείται η συμφωνία των συνιδιοκτητών για τοποθέτηση κεραίας σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.
  Οι χώροι αποκλειστικής χρήσης παραχωρούνται για την αναψυχή των ιδιοκτητών τους και όχι γι την εμπορική τους εκμετάλλευση, πράγμα που θα χειροτέρευε την ποιότητα ζωής και αισθητική των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

 • 30 Οκτωβρίου 2018, 12:05 | Γιώργος Τζιβελόπουλος

  Η παράγραφος 9 την οποία αντιγράφω παρακάτω ανοίγει το δρόμο αυθαίρετης δόμησης κατά τα πρότυπα της «Ναοδομίας», αφού ΔΕΝ απαιτείται άδεια για χτίσιμο «οικίσκων».
  9. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και των υποστηρικτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.), προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών ως προς φωτοβολταϊκά συστήματα.
  Θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και το «ΔΕΝ» θα διαγραφεί και θα απαιτείται άδεια και για τις κεραίες, αφού όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο!

 • 29 Οκτωβρίου 2018, 03:30 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ -«ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Αρθρο 4, παράγρ. 4, περίπτωση στ΄

  Η φράση “ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νομίμως υφιστάμενος” δεν είναι δόκιμη, διότι στην περίπτωση που ο χώρος αυτός ανήκει σε μη νομίμως υφιστάμενο κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, τότε κατά συνέπεια και αυτός ο χώρος (της κεραίας) δεν θα είναι νόμιμος.
  Επομένως θα πρέπει να απαιτηθεί, η δήλωση του μηχανικού ως προς τη νομιμότητα-νόμιμη υπόσταση, να αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, στο οποίο θα τοποθετηθεί η κεραία.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 14:02 | Χρήστος Τσίκας

  Άρθρο 4, παρ. 9: ‘Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20kW και των υποστηρικτικών έργων (οικίσκοι) προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών’.
  ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ‘δεν’.

 • 27 Οκτωβρίου 2018, 12:42 | Μαρία Λαϊνη

  Να απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:42 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 1: Μέχρι να εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης να απαγορεύεται η λειτουργία της κεραίας.
  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 2: Ευθύνη για την εγκατάσταση να φέρει o εργολάβος και ο εξουσιοδοτών κύριος του έργου ( ενδιαφερόμενη εταιρεία)

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση ε). Το ίδιο να ισχύει για χώρους που βρίσκονται σε αποκλειστική χρήση. Και γι’ αυτούς τους χώρους να απαιτείται γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος4 περίπτωση ι: Απαράδεκτη και παράνομη η τοποθέτηση κεραιών σε Περιοχές Προστασίας

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 5: Ασφαλώς οι «τεχνολογικές εξελίξεις» αφορούν τη νέα ασύρματη γενιά δικτύων 5G, για την επικινδυνότητα της οποίας υπάρχουν παγκοσμίως επιστημονικές μελέτες και εκκλήσεις, τόσο για τις αυξημένες βιολογικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ως ισχυρότερη ακτινοβολία, όσο και για τη δυνατότητα χρησιμοποίησής της με αθέμιτους τρόπους για την ανθρώπινη υπόσταση. Δεν είναι τυχαίος ο λόγος που 200 περίπου επιστήμονες από όλες τις χώρες του κόσμου υπέγραψαν την γνωστή έκκληση «5G APPEAL» για τη ΜΗ εφαρμογή της

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 8. Απαράδεκτο. Παράνομη η εγκατάσταση εντός δασικών εκτάσεων

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 9. Να απαιτείται η έγκριση και ως προς τα φωτοβολταϊκά συστήματα

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:42 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 1: Μέχρι να εκδοθεί η έγκριση εγκατάστασης να απαγορεύεται η λειτουργία της κεραίας.
  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 2: Ευθύνη για την εγκατάσταση να φέρει o εργολάβος και ο εξουσιοδοτών κύριος του έργου (η ενδιαφερόμενη εταιρεία)

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση ε). Το ίδιο να ισχύει για χώρους που βρίσκονται σε αποκλειστική χρήση. Και γι’ αυτούς τους χώρους να απαιτείται γραπτή συναίνεση των συνιδιοκτητών

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος4 περίπτωση ι: Απαράδεκτη και παράνομη η τοποθέτηση κεραιών σε Περιοχές Προστασίας

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 5: Ασφαλώς οι «τεχνολογικές εξελίξεις» αφορούν τη νέα ασύρματη γενιά δικτύων 5G, για την επικινδυνότητα της οποίας υπάρχουν παγκοσμίως επιστημονικές μελέτες και εκκλήσεις, τόσο για τις αυξημένες βιολογικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ως ισχυρότερη ακτινοβολία, όσο και για τη δυνατότητα χρησιμοποίησής της με αθέμιτους τρόπους για την ανθρώπινη υπόσταση. Δεν είναι τυχαίος ο λόγος που 200 περίπου επιστήμονες από όλες τις χώρες του κόσμου υπέγραψαν την γνωστή έκκληση «5G APPEAL» για τη ΜΗ εφαρμογή της

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 8. Απαράδεκτο. Παράνομη η εγκατάσταση εντός δασικών εκτάσεων

  Παρατήρηση στο άρθρο 4 παράγραφος 9. Να απαιτείται η έγκριση και ως προς τα φωτοβολταϊκά συστήματα

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 08:15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στο άρθρο 4 παράγραφο ιβ αναφέρει:
  «ιβ) Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας»

  Στους παλαιότερους νόμους 405/12 και 4070/12 δεν υπήρχε η υποχρέωση κατάθεσης Η/Μ μελέτης οπότε δεν υποβαλλόταν στις ΥΔΟΜ. Επίσης, δεν υπήρχε ΤΟΤΕΕ ή άλλη προδιαγραφή σχετικά με αυτό τον τύπο μελέτης.
  Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί ΤΟΤΕΕ που να καθορίζει τις αντίστοιχες προδιαγραφές ή να συμπεριληφθούν στην υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 5.

  «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η τροποποίηση, προσθήκη ή αντικατάσταση των ως άνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.»

  Επίσης, να καθορισθεί σε ποια κατηγορία αδειών του 4495 ανήκει ανήκουν οι κεραίες.

 • 22 Οκτωβρίου 2018, 23:26 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Άρθρο 4
  παρ. 2
  Εφόσον στο εξής η αίτηση θα κατατίθεται μέσω Η.Σ.Ο.Α. κατά τον Ν. 4495/17 α) Θα πρέπει να πάψει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΣΗΛΥΑ, (διότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο αιτήματα για το ίδιο έργο στην ίδια ΥΔΟΜ) και αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί στον νέο νόμο και β) Ο Ν.4495/17 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να περιλάβει την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο ελέγχου των δικαιολογητικών που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο 4.
  παρ. 4 ι
  Πότε απαιτείται έλεγχος πολεοδομικών μεγεθών; Μετράει στην δόμηση η κεραία, τα outdoor μηχανήματα, ο οικίσκος;
  παρ. 4 ιστ
  Ο έλεγχος φορολογικών θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον Ν.4495/17 (να μην απαιτούνται εισφορές επειδή καταργήθηκαν).