• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:11

    Προτείνεται η εξής προσθήκη ώστε να υπάρχουν προβλέψεις και για κέντρα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού/ραδιοφωνικού σήματος: Δ. Ι. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Α, για τις οποίες εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4014/2011 και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 10 του παρόντος. ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά: (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, (β) τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (γ) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και, εφόσον απαιτείται, προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ΙΙΙ.Η εν λόγω Δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ: (α) θετικής γνωμοδότησης από την Ε.Ε.Α.Ε. (β) θετικής γνωμοδότησης από την Υ.Π.Α (γ) θετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.Α., εφόσον απαιτείται. (δ) έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η τροποποίηση της τυποποιημένης αίτησης ΣΗΛΥΑ κατά τη διάρκεια εξέτασης όλων των συνημμένων μελετών και αιτήσεων από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες. Η τροποποίηση της τυποποιημένης αίτησης γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο πάροχος στην ΕΕΤΤ μέσω του ΣΗΛΥΑ, στην οποία αναφέρει τις απαιτούμενες αλλαγές στην τυποποιημένη αίτηση και παραπέμπει στο σχετικό έγγραφο/μελέτη που επισυνάπτεται στο ΣΗΛΥΑ. Ε. Ι. Στην περίπτωση τροποποίησης συχνοτήτων εκπομπής επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στα πλαίσια υλοποίησης αλλαγών στον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων λόγω αποφάσεων Διεθνούς Συντονισμού Συχνοτήτων, όπως η εφαρμογή του 2ου Ψηφιακού Μερίσματος. Ε. ΙΙ. Η άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου επί των νέων στοιχείων ακτινοβολίας.