Άρθρο 09 – Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

1. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω, για την τροποποίηση κατασκευών κεραιών, δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική Δήλωση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), στις εξής περιπτώσεις:
Α.Ι. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4014/2011 και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 10 του παρόντος, εφόσον αυτές αφορούν: α. κατασκευές κεραιών των οποίων οι κατασκευές στήριξης (πχ αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές), είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των 15 μέτρων, είτε εδράζονται επί κτηρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των 10 μέτρων, β. κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης (αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές), αλλά η στήριξη αυτών γίνεται επί υφιστάμενων δομικών κατασκευών με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων οι διαστάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα.
ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις,
(γ) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και, εφόσον απαιτείται, προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
ΙΙΙ. Η εν λόγω Δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ,
(β) θετικής γνωμοδότησης από την Υ.Π.Α.,
(γ) θετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.Α., εφόσον απαιτείται.
Β. Ι. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφισταμένων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 15 του παρόντος, για την αναβάθμιση των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των δομικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται επίσης η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, εφόσον με τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους αυτής και του οικίσκου.
ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων, υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ΙΙΙ. Η εν λόγω Δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ:
(α) θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ και
(β) απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με βάση την επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Σε περίπτωση κατά την οποία η κατασκευή κεραίας έχει ενταχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), η Δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή τους,
Γ. Ι. Σε περίπτωση προσθήκης ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7 τ.μ., για τοποθέτηση επί δώματος και τα 10 τ.μ., για τοποθέτηση επί εδάφους, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 11 του παρόντος, καθώς και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης που καταλαμβάνει η κατασκευή κεραίας.
ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και κοινοποιείται με ευθύνη του κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρμόδιες για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 2 του παρόντος υπηρεσίες.
ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται επίσης έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.
3. Η τυχόν απαιτούμενη, στις ως άνω περιπτώσεις, τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ως άνω Δήλωσης.
4. Οι Δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, μαζί με το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών, εμπεριέχονται στο φάκελλο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:11 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Προτείνεται η εξής προσθήκη ώστε να υπάρχουν προβλέψεις και για κέντρα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού/ραδιοφωνικού σήματος:

  Δ. Ι. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Α, για τις οποίες εκδίδεται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4014/2011 και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 10 του παρόντος.
  ΙΙ. Η ως άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται,
  (β) τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
  (γ) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και, εφόσον απαιτείται, προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
  ΙΙΙ.Η εν λόγω Δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ:
  (α) θετικής γνωμοδότησης από την Ε.Ε.Α.Ε.
  (β) θετικής γνωμοδότησης από την Υ.Π.Α
  (γ) θετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.Α., εφόσον απαιτείται.
  (δ) έκδοση τροποποιητικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η τροποποίηση της τυποποιημένης αίτησης ΣΗΛΥΑ κατά τη διάρκεια εξέτασης όλων των συνημμένων μελετών και αιτήσεων από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες. Η τροποποίηση της τυποποιημένης αίτησης γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο πάροχος στην ΕΕΤΤ μέσω του ΣΗΛΥΑ, στην οποία αναφέρει τις απαιτούμενες αλλαγές στην τυποποιημένη αίτηση και παραπέμπει στο σχετικό έγγραφο/μελέτη που επισυνάπτεται στο ΣΗΛΥΑ.
  Ε. Ι. Στην περίπτωση τροποποίησης συχνοτήτων εκπομπής επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στα πλαίσια υλοποίησης αλλαγών στον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων λόγω αποφάσεων Διεθνούς Συντονισμού Συχνοτήτων, όπως η εφαρμογή του 2ου Ψηφιακού Μερίσματος.
  Ε. ΙΙ. Η άνω Δήλωση υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του παρόχου επί των νέων στοιχείων ακτινοβολίας.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:08 | Χαράλαμπος Δημητρίου

  θεωρούμε ότι υπάρχει λάθος στην αρίθμηση των παραγράφων σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου. Συγκεκριμένα λείπει η παράγραφος 2 (αρίθμηση 2) η οποία είτε θα πρέπει να τεθεί αντί της παραγράφου 1.Γ.ΙΙΙ., είτε να αντικαταστήσει την παράγραφο 3 (αρίθμηση 3) οπότε και η παράγραφος 4 αντικαθίστανται αντίστοιχα στην αρίθμηση με την παράγραφο 3.

 • Να καταργηθεί όλο ο άρθρο με τις περιπτώσεις και υπο-περιπτώσεις και να απαιτείται εκ νέου άδεια, γιατί… στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος, κι αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν δώσουν ευκαιρίες για παρανομίες.

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 21:24 | Σταύρος Κουρεμένος

  Να υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

 • 1 Νοεμβρίου 2018, 17:37 | Χαράλαμπος Δημητρίου

  θεωρούμε ότι υπάρχει λάθος στην αρίθμηση των παραγράφων σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου. Συγκεκριμένα λείπει η παράγραφος 2 (αρίθμηση 2) η οποία είτε θα πρέπει να τεθεί αντί της παραγράφου 1.Γ.ΙΙΙ, είτε να αντικαταστήσει την παράγραφο 3 (αρίθμηση 3) οπότε και η παράγραφος 4 αντικαθίσταται αντίστοιχα στην αρίθμηση με την παράγραφο 3.

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 04:32 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Παρατήρηση στο άρθρο 9 . Απαράδεκτο όλο το άρθρο. Ευνοεί παρανομίες γιατί χρησιμοποιείται καταχρηστικά από τις εταιρείες και σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από τη φύση των τροποποιήσεων, νέα αδειδότηση. Για κάθε μία τροποποίηση, να επιβάλλεται νέα ειδική αδειοδότηση.

 • 24 Οκτωβρίου 2018, 10:56 | Μακρής Ιωάννης

  Αν δεν κρατούσαν τις κεραίες στα ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ, αγαπητέ/η Ε.Τ.5, η συζήτηση ίσως να ειχε νόημα. Η τεχνική και η επιστήμη γνωρίζουν πως όσο μακρύτερα ειναι η κεραία τόσο πιό δυνατά το κινητό ακτινοβολεί για να την φτάσει, ενω τα πεδία που προκαλεί μια κεραία κοντά στα σχολεία ειναι αμελητέα σε σύγκριση με τα πεδία που εκπέμπουν τα ίδια τα κινητά μεσα στα σχολεία, ακόμα και αυτά των καθηγητών. Ακόμα και με την απαγόρευση του κ. Γαβρόγλου, τα παιδιά ειναι εκτεθειμένα σε τεράστιες ενέργειες όταν τα κινητά δεν βρίσκουν σήμα και «ουρλιάζουν» προς την κεραία. Αυτή η στοιχειώδης κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των κινητών ειναι αναγκαίο προαπαιτουμενο για να καταλάβει κανείς τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ανάγκες κάλυψης του 2020 που το κάθε παιδι πρωτοπιάνει κινητό στα… 3 του χρόνια προκειμένου να απασχολείται ωστε η μαμά να κάνει τις συζητήσεις της ή τις δουλειές της. Και μην φανταστείτε επ’ ουδενί πως ενα κινητό που δειχνει ενα βίντεο απο το ιντερνετ δεν εκπέμπει…

  Οπότε και το φωνάζω, χίλιες φορές να επιτρέπεται η τοποθέτηση κεραιών πέριξ των σχολείων παρά να τις εξορίζουμε νομίζοντας ή «νομίζοντας» πως ετσι προστατεύουμε τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες που τα χρησιμοποιουν στην έξοδο. Επίσης, οι περιοικοι σχολείων δεν φταίνε σε τίποτε να απολαμβάνουν χειριστες υπηρεσίες επειδή «έτυχε» να υπάρχει ενα σχολείο στην γειτονιά τους.

  Ενδεικτικό μιας κατάστασης την οποία πιθανώς αγνοείτε, ειναι το οτι η κάλυψη τρίτης γενιάς και τέταρτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας ειναι αμελητέα, σε ενα απο τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Εντός της πλειοψηφίας των χώρων των κτιρίων στους οποίους κινουνται οι προπτυχιακοι φοιτητές του δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει ελάχιστη κάλυψη ακριβώς λόγω της συγκεκριμένης απαγόρευσης.
  Αυτό το βλέπουμε εμεις οι χρήστες κινητής ακριβώς συγκρίνοντας τους χρόνους αναμονής των κινητών όταν ειμαστε στο πανεπιστήμιο και το σαββατοκύριακο: Μιλάμε για διπλάσιο χρόνο αναμονής!

  Κι όμως, ειναι τόσο πολλοι οι εκτεθειμένοι στα υψηλά πεδία που τα κινητά αξιοποιουν (και στα πανεπιστήμια στους ενηλικες φοιτητές δεν απαγορευεται η κατοχή και χρήση) που μεσα στα αμφιθέατρα οι εκθέσεις φτάνουν σε υψηλότατα επίπεδα και οσον αφορά τους χρόνους και οσον αφορά τις στιγμιαίες εντάσεις. Ας μην μιλήσουμε κάν για τους φανατικούς χρήστες και το σε τί πεδία εκτιθεται ο καθε ένας τους.

  Το ζήτημα χρειάζεται άμεση επανόρθωση.

 • 23 Οκτωβρίου 2018, 10:39 | Ε.Τ.5

  Είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση κεραιών κοντά σε σχολεία (άρ. 16, παρ. 8) υπό την προϋπόθεση, τάχα, ότι τα όρια έκθεσης του κοινού δεν θα υπερβαίνουν συγκεκριμένες τιμές. Ποιος φορέας θα ελέγχει τα όρια ακτινοβολίας και κάθε πότε; Ποιος διασφαλίζει στους κατοίκους των οικιών πέριξ των κεραιών ότι τηρούνται ευλαβικά τα όρια εκπομπής και ότι οι έλεγχοι είναι αμερόληπτοι; Αντί να προστατεύουμε τα παιδιά μας με κάθε δυνατό τρόπο τα εκθέτουμε σε κάθε είδους ακτινοβολία με κεραίες που έχουν τοποθετηθεί ανεξέλεγκτα κοντά σε σχολεία, πάρκα κλπ.,παράνομα, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και που νομιμοποιούνται εκ των υστέρων με διαφόρων ειδών νόμους. Η μόνη λύση είναι να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από χώρους συνάθροισης παιδιών. Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.