• Σχόλιο του χρήστη 'DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.' | 2 Νοεμβρίου 2018, 12:01

    Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 1 ώστε να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις αδειοδότησης κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής: ....κατά το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο , ή έχει υποβληθεί φάκελος αδειοδότησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4313/2014. Οι απαγορεύσεις υπαγωγής που αναγράφονται στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017, δεν λαμβάνονται υπόψη.» Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 2β: «…αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον αίτηση γνωμάτευσης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» γ) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασης αυτής, αλλά έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση και ο σχετικός φάκελος αδειοδότησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4313/2014, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: γα) να υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και εφόσον απαιτείται, νέο αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας. Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 3: «…..διατάξεις του Ν.4495/2017 και του παρόντος νόμου, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος προβαίνει σε ενημέρωση φακέλου μέσω του ΗΣΟΑ.» Προτείνεται επαναδιατύπωση στην παρ. 4: Κατασκευές κεραιών που δεν θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΤΤ εντός δώδεκα (12) μηνών από την ένταξη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών στο ΣΗΛΥΑ, οι δομικές κατασκευές αυτών και τα λοιπά συνοδά έργα αυτών θα απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 106 του παρόντος, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, απαιτείται πρώτα η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσμία έκδοσης αδείας ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ένταξη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών στο ΣΗΛΥΑ.