Άρθρο 15 – Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο

1. Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 και τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής κεραίας που έχει χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ ή από τους φορείς που είχαν τη σχετική αρμοδιότητα κατά το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.
2. Ειδικά για τις κατασκευές κεραιών και τις δομικές κατασκευές αυτών που χρησιμοποιούνται ως μέρος δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασης αυτής, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) Ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ.
αβ) να υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας ή τυποποιημένη δήλωση του άρθρου 8 του παρόντος, που να αφορά την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
αγ) να διακόψει τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
αδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση) εντός μηνός από την ενεργοποίηση της κατασκευής κεραίας
β) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασης αυτής, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην ΕΕΑΕ ή γνωμάτευση αυτής, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
βα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ.
ββ) να υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
βγ) να διακόψει τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας
βδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (500,00) Ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση) εντός μηνός από την ενεργοποίηση της κατασκευής κεραίας
3. Για τις κατασκευές κεραιών της προηγούμενης παραγράφου, μετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 , ως και του παρόντος νόμου.
4. Κατασκευές κεραιών που δεν θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΤΤ εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών αυτών και των λοιπών συνοδών έργων αυτών, απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών, οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με σαφή και συγκεκριμένη αναφορά του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου όπου ανήκουν οι κατασκευές κεραιών κατά τα ανωτέρω .

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:01 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 1 ώστε να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις αδειοδότησης κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής:

  ….κατά το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο , ή έχει υποβληθεί φάκελος αδειοδότησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4313/2014. Οι απαγορεύσεις υπαγωγής που αναγράφονται στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017, δεν λαμβάνονται υπόψη.»

  Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 2β:
  «…αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον αίτηση γνωμάτευσης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»
  γ) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασης αυτής, αλλά έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση και ο σχετικός φάκελος αδειοδότησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4313/2014, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
  γα) να υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και εφόσον απαιτείται, νέο αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας.

  Προτείνεται προσθήκη στην παρ. 3:
  «…..διατάξεις του Ν.4495/2017 και του παρόντος νόμου, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί η σχετική έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος προβαίνει σε ενημέρωση φακέλου μέσω του ΗΣΟΑ.»

  Προτείνεται επαναδιατύπωση στην παρ. 4:
  Κατασκευές κεραιών που δεν θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΤΤ εντός δώδεκα (12) μηνών από την ένταξη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών στο ΣΗΛΥΑ, οι δομικές κατασκευές αυτών και τα λοιπά συνοδά έργα αυτών θα απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 106 του παρόντος, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, απαιτείται πρώτα η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Σε αυτή την περίπτωση η ανωτέρω προθεσμία έκδοσης αδείας ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ένταξη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών στο ΣΗΛΥΑ.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:13 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Οι αυτοψίες και μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του Άρθρου 15 παρ.2αδ και παρ. 2βδ θα μπορούσαν παράλληλα με την ΕΕΑΕ να διεξάγονται και από ιδιωτικά εργαστήρια που διαθέτουν κατάλληλη διαπίστευση κατά ISO17025. Τα εργαστήρια που είναι κατάλληλα για να διενεργούν αυτούς τους ελέγχους θα μπορούσαν να είνει εγγεγραμμένα σε ένα μητρώο οργανωμένο στα πρότυπα του μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, όπου ο κάθε έλεγχος θα ανατίθεται τυχαία σε ένα πιστοποιημένο εργαστήριο.

  Επίσης στο 2βδ υπάρχει αναντιστοιχία του ποσού που αναγράφεται αριθμητικά με το ποσό που αναγράφεται ολογράφως.

 • 2 Νοεμβρίου 2018, 12:10 | FORTHNET AE

  Στην παράγραφο 2 στοιχείο (αβ) εκ παραδρομής γίνεται παραπομπή στο άρθρο 8 αντί του ορθού άρθρου 9, στο οποίο προβλέπεται η διαδικασία δήλωσης τροποποιήσεων

 • Τα πρόστιμα που αναφέρετε για τις παραβάσεις (500 ευρώ), είναι όσα χαλούν οι εταιρείες για τον εβδομαδιαίο τους καφέ. Τα κέρδη από την λειτουργία των παράνομων κεραιών όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολλά περισσότερα. Με λίγα λόγια, τους κάνετε τα μούτρα κρέας. Και κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι θέματα δημόσιας υγείας δεν εξαγοράζονται ούτε με 500 ευρώ, ούτε καν με 500.000 ευρώ. Το πιο απλό θα είναι να τους απαγορευτεί η οποιαδήποτε εγκατάσταση στο μέλλον, και τέλος. Αυτό το «ζύγιασμα» του πληρώνω αλλά σκοτώνω των πολυεθνικών κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει.

 • 31 Οκτωβρίου 2018, 10:14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Παρακαλώ διαβάστε το αρθρο

  http://igata.gr/2018/10/28/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%B1-245-ghz-%CF%84%CE%BF%CF%85-wi-fi-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84/?fbclid=IwAR0SWtk1s2gVTiilsYglJXuTl451R49O5HG-Lf9PfGb10Xn0oOdaXHM90dk

  Μελέτη: Τα 2,45 GHz του Wi-Fi βλάπτουν την γονιμότητα – Tα 35 GHz της 5G τι θα την κάνουν;
  Η Γάτα
  3 ΄ανάγνωση
  28/10/2018
  Στις ΗΠΑ η μια πόλη μετά την άλλη τοποθετεί την 5G της Verizon. Μόλις εγκαταστάθηκε στο Σακραμέντο, στο Χιούστον, στην Ινδιανάπολη και στο Λος Άντζελες και λειτουργεί μεταξύ των 28 GHz και 39 GHz. Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και οι συχνότητες των 2,4 GHz προκαλούν προβλήματα σε αρουραίους

  Δεδομένου ότι υπάρχει παγκόσμια κρίση υπογονιμότητας, το τι πραγματικά συμβαίνει με την ασύρματη τεχνολογία, θα πρέπει να μας προβληματίσει.

  Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν, και που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell το 2015, με τίτλο «Επιδράσεις της έκθεσης στο Wi-Fi (2,45 GHz) στην απόπτωση, τις παραμέτρους των σπερματοζωαρίων και την ιστομορφομετρία των όρχεων σε αρουραίους: Μια μελέτη χρόνου», είναι μια εξαιρετική, πλούσια αλλά όχι πολύ περίπλοκη μελέτη, εξηγώντας ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες κορεσμού στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 2,45 GHz.

  Διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Zanjan, στο Ιράν, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2014.

  Στη μελέτη, οι αρουραίοι Wistar ηλικίας τριών μηνών εκτέθηκαν στην ακτινοβολία 2,45 GHz, δυστυχώς, σε ένα θάλαμο που περιείχε δύο κεραίες Wi-Fi σε απέναντι τοίχους.

  Τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: μία ομάδα με υγιή μη εκτεθειμένα στο Wi-Fi, μια ομάδα με αρουραίους τα οποία εκτέθηκαν στο Wi-Fi για 1 ώρα την ημέρα για δύο μήνες και μια τρίτη ομάδα που εκτέθηκε σε Wi-Fi για 7 ώρες την ημέρα για 2 μήνες.

  Όλα τα ζώα μελετήθηκαν για τις παραμέτρους των σπερματοζωαρίων τους, για τις συγκεντρώσεις του κασπάση-3 και για τις ιστομορφομετρικές μεταβολές των όρχεων, καθώς και για τους αποπτωτικούς δείκτες των ζώων. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο τα εκτεθειμένα σε έκθεση 1 ώρας όσο και τα εκτεθειμένα ζώα 7 ωρών ημερησίως έδειξαν μείωση των παραμέτρων του σπέρματος.

  Ακόμα και μια μικρή ποσότητα Wi-Fi έκθεσης ανά ημέρα σε τακτική βάση βλάπτει το σπέρμα των ποντικών, απέδειξε η μελέτη.

  «Η μείωση της ανδρικής γονιμότητας, ως μία από τις παραμέτρους της παρούσας μελέτης, θεωρείται ως μείζων μέριμνα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει προταθεί ότι η άμεση ή έμμεση έκθεση στο RF-EMW ως κύριος περιβαλλοντικός παράγοντας διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην παρατηρούμενη μείωση (28). Η συχνότητα ραδιοσυχνοτήτων 2500 GHz που εκπέμπουν οι συσκευές Wi-Fi έχουν μεγάλο χρόνο έκθεσης σε πολύ ευρεία περιοχή (2, 19, 21). Ως εκ τούτου, αυτή η μεταδιδόμενη ενέργεια μπορεί να απορροφηθεί από το ανθρώπινο σώμα (8, 29)».

  Η μείωση της γονιμότητας των ανδρών θεωρείται σημαντική ανησυχία τις τελευταίες δεκαετίες, ανέφεραν. Διαπίστωσαν ότι η άμεση ή έμμεση έκθεση σε αυτές τις συχνότητες, ως κύριος περιβαλλοντικός παράγοντας, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην πτώση της γονιμότητας.

  Το WiFi διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην παγκόσμια κρίση υπογονιμότητας, και οι συχνότητες αυξάνονται, με τις κυτταρικές μονάδες πιο κοντά στα κεφάλια και τα σώματά μας.

  Τώρα εδώ είναι το πλέον παρανοϊκό για το Wi-Fi: Τα 2.4 GHz στα οποία λειτουργεί, είναι η ακριβής συχνότητα που χρησιμοποιεί ένας φούρνος μικροκυμάτων όταν μαγειρεύει! Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά μεταξύ των δύο, εκτός από τη συγκεντρωμένη ισχύ σε φούρνο μικροκυμάτων για την εστίαση των συχνοτήτων.

  Αν, λοιπόν, το Wi-Fi μας μαγειρεύει ήδη κυριολεκτικά, όπως ένας φούρνος μικροκυμάτων στην ίδια ακριβώς συχνότητα 2,4 GHz, τι θα σημαίνει όταν πρόκειται να αυξηθεί με την 5G;

  Μάλλον περαιτέρω μείωση πληθυσμού. Γιατί, ενώ σας λένε ότι πάμε για αύξηση των πληθυσμών και υπάρχει πρόβλημα πόρων κλπ, η πραγματικότητα είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετική:

 • 25 Οκτωβρίου 2018, 05:42 | Διαδημοτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική Παρατήρηση στο άρθρο 15: Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών. Τα χρηματικά διοικητικά πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές του παρόντος νομοσχεδίου είναι ΑΣΤΕΙΑ και μάλλον προτρεπτικά προς ανυπακοή, αν ληφθούν υπ’ όψιν τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών.

  Παρατήρηση στο άρθρο 15 παρ.4 : Την κατεδάφιση να πραγματοποιεί η ίδια η εταιρεία, με απειλή προστίμου τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, άλλως την κατεδάφιση να εκτελεί η Πολεοδομία ή η Περιφέρεια εντός ενός (1)μηνός από τη λήξη του τριμήνου

  Παρατήρηση άρθρο 15 παρ.5 να ορισθεί μεγάλο πρόστιμο (π.χ. ύψους 200.000 ευρώ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.