• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΥΓΡΑ' | 24 Φεβρουαρίου 2017, 15:12

    Καλησπέρα, Αναφέρεται στο Άρθρο 4- Επιλέξιμες Δαπάνες, του Κεφαλαίου ΙΔ', παράγραφος 3β: "Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύει ο περορισμός (β) η αμοιβή του παραγωγού ... δεν προσμετρούνται στο κόστος παραγωγής." Σωστή πρόβλεψη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ότι έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία) με την ίδια πρόβλεψη σε αντίστοιχους νόμους, ότι οι παραγωγοί εντάσσονταν εικονικά ως συντελεστές στα έργα και λάμβαναν με άλλη ιδιότητα (π.χ. executive producer) την αμοιβή που ως παραγωγοί ήθελαν να λάβουν. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη ότι στο επιλέξιμο κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνεται αμοιβή του προσώπου που έχει την ιδιότητα του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.