Άρθρο 08 – Καθεστώς Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στο Ειδικό Μέρος–Καθεστώτα Ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται μετά το Κεφάλαιο ΙΓ΄ Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΕΝΙΣΧΥΣH ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 1 – Ορισμός

1.Ως «Οπτικοακουστικό έργο» για τον σκοπό του παρόντος νόμου εννοείται το αυτοτελές έργο, επεισόδιο ή σειρά επεισοδίων, και συγκεκριμένα η τηλεοπτική σειρά, μίνι σειρά, τηλεταινία, κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους, κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους, μυθοπλασίας, δημιουργικής τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και κινουμένων σχεδίων (animation), με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές, που παράγεται με σκοπό τη δυνατότητα διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες (ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανομής και προβολής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές και προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα).
2.Για την ισχύ του παρόντος νόμου, εξαιρούνται τα παρακάτω ήδη οπτικοακουστικών έργων:
α) βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και γεγονότα (θεάτρου, όπερας, χορού, μουσικής κ.α.);
β) κάθε είδους αθλητικό γεγονός και πρόγραμμα;
γ) τηλεοπτικά, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά παιχνίδια και διαγωνισμοί;
δ) ενημερωτικές, ειδησεογραφικές, ρεπορταζιακού και πληροφοριακού χαρακτήρα εκπομπές και προγράμματα;
ε) διάφορες εκπομπές και προγράμματα λόγου, συνεντεύξεων, talk shows;
στ) εκπομπές και προγράμματα ψυχαγωγίας τύπου lifestyle, μαγκαζίνο, ανασκόπησης γεγονότων;
ζ) προγράμματα reality και unscripted;
η) διαφημιστικά μηνύματα, εκπομπές τηλε-πωλήσεων και κοινωνικά μηνύματα;
θ) προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο;
ι) προγράμματα παρουσίασης και προβολής διαφόρων εταιρικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων; (corporate videos, infotainment videos, κλπ.);
ια) αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-πληροφόρησης);
ιβ) προγράμματα τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και στοιχήματος;
ιγ) προγράμματα που θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προγράμματα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Άρθρο 2 – Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενίσχυση της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα» είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Μέρους του παρόντος.
2. Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος ορίζεται μία εκ των επιχειρήσεων παραγωγής ως επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικού Μέρους του παρόντος. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής και η ενίσχυση παρέχεται αναλογικά σε κάθε μία εκ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παραγωγή, καταρχάς κατά το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής τους στο οπτικοακουστικό έργο, και μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης, αναλογικά με τις πραγματικές δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν από την κάθε επιχείρηση. Αποζημιώσεις ή πληρωμές δαπανών μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παραγωγή δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών.
3. Στην περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης εκτέλεσης (υπεργολαβίας) μέρους ή όλου του οπτικοακουστικού έργου από την πρώτη συμβαλλόμενη επιχείρηση παραγωγής, εκτέλεσης παραγωγής ή/και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής, σε άλλη επιχείρηση παραγωγής, εκτέλεσης παραγωγής ή/και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη επιχείρηση, δικαιούνται της ενίσχυσης, κατά το ποσοστό επιβάρυνσης των πραγματοποιηθέντων επιλέξιμων δαπανών παραγωγής από την καθεμία. Κάθε δαπάνη της δεύτερης επιχείρησης, για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση της πρώτης. Αποζημιώσεις ή πληρωμές δαπανών από την πρώτη επιχείρηση προς την δεύτερη και το αντίστροφο δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών. Για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου, υπόχρεη για το σύνολο των διαδικασιών υπαγωγής στο παρόν καθεστώς είναι η πρώτη επιχείρηση.

Άρθρο 3 – Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που πληροί τις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων όπως ορίζονται στον πίνακα Α του παρόντος.
2. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου που χαρακτηρίζεται ως «Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο», όπως ορίζεται αυτό από την ΕΕ, με την προϋπόθεση να πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια του πίνακα Α και του πίνακα Β του παρόντος.
3.Το δικαίωμα στην ενίσχυση ανακαλείται αυτομάτως από το ΕΚΟΜΕ στην περίπτωση που το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των πινάκων Α και Β, καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν.4399/2016 (Α’117).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού της συνδρομής των κριτηρίων και προϋποθέσεων, οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαιώσεων υπαγωγής στο παρόν καθεστώς.

Άρθρο 4 – Επιλέξιμες δαπάνες

1. Για τον σκοπό του παρόντος, ως κόστος παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου εννοείται το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου. Ως επιλέξιμο κόστος παραγωγής εννοείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτούνται για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2.Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος νοούνται οι κάτωθι, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων:
α. δαπάνες για δικαιώματα,
β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου,
γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
δ. δαπάνες προμήθειας υλικών.
3.Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
α) τα ασφαλιστικά έξοδα (insurances) και τα έξοδα εγγυήσεων (completion bond guarantees) προσμετρούνται στο σύνολό τους, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη την αντίστοιχη του 5% του συνολικού κόστους παραγωγής,
β) η αμοιβή του παραγωγού και τα πάγια έξοδα της επιχείρησης δεν προσμετρούνται στο κόστος παραγωγής. Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής ή/και της τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες η αμοιβή της επιχείρησης και τα πάγια έξοδα της επιχείρησης εφόσον συνοδεύονται από τιμολόγια αμοιβής για την παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης και χρέωσης εξόδων προς την αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής, αθροιστικά έως 10% του συνολικού κόστους παραγωγής.
γ) εξαιρούνται δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών.
4. Η ενίσχυση αποδίδεται αναφορικά με τις δαπάνες παραγωγής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, έως το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής.
5. Από τις δαπάνες παραγωγής, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον σκηνοθέτη, τους πρωταγωνιστές ηθοποιούς και τους σεναριογράφους, εφόσον δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθίστανται επιλέξιμες και προσμετρούνται σε ποσοστιαία βάση, σύμφωνα με τις ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με το σύνολο των ημερών γυρισμάτων της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.
6. Το δικαίωμα της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος θεμελιώνεται ένα μήνα μετά τον μήνα που οι πληρωμές των δαπανών παραγωγής έχουν αποδεδειγμένα πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί με τα σχετικά νόμιμα παραστατικά.
7. Η ενίσχυση ανακαλείται στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος.
8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος.

Άρθρο 5 – Είδος Ενίσχυσης
1.Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Γενικού Μέρους του Ν.4399/2016 (Α’117).
2.Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου, δηλαδή των σταδίων των γυρισμάτων ή/και της τεχνικής επεξεργασίας και μεταπαραγωγής, ως ένα σταθερό ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων συνολικών δαπανών της παραγωγής και αποδίδεται εφάπαξ στον δικαιούχο ή στους δικαιούχους με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 6 –Ύψος Ενίσχυσης

1. Επιχείρηση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, δικαιούται ενίσχυσης για επενδυτικό σχέδιο ίσης με το 25% των δαπανών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, και για οπτικοακουστικό έργο που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 5.000.000 ευρώ ανά οπτικοακουστικό έργο. Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2.Επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής και επιχείρηση τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων, δικαιούνται ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, για παραγωγή που έχει υλοποιηθεί αποδεδειγμένα στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα συμβατικής υποχρέωσης με αλλοδαπή επιχείρηση παραγωγής, για οπτικοακουστικό έργο, ή μέρος οπτικοακουστικού έργου. Το ποσό της ενίσχυσης αποδίδεται στην αλλοδαπή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους συνεργασίας της με την επιχείρηση εκτέλεσης παραγωγής ή την επιχείρηση τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Η επιχείρηση αυτή δικαιούται ενίσχυσης ίσης με το 25% των δαπανών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, και για οπτικοακουστικό έργο που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 5.000.000 ευρώ ανά οπτικοακουστικό έργο.
3.Η ενίσχυση του παρόντος μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική ενίσχυση, με τον περιορισμό να μην ξεπερνάνε αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, και στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
4.Το ΕΚΟΜΕ υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη πάντοτε και κατά περίπτωση τα όρια του παρόντος άρθρου πριν την απόδοση των χρηματικών ποσών της ενίσχυσης στον δικαιούχο.

Άρθρο 7 – Διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, ελέγχου, πιστοποίησης ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων

1.Υποβολή αίτησης υπαγωγής.
α. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014 (Α΄ 265).
β. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο ΕΚΟΜΕ και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με τη συνημμένη τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΕΚΟΜΕ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης.
γ. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος.
2.Την αίτηση υπαγωγής της παραγράφου 1 συνοδεύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Η βεβαίωση υπαγωγής στις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων του άρθρου 3 του παρόντος;
β) Ο προγραμματισμός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων που απαιτούνται, και ιδίως αυτών στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, ο αναλυτικός προϋπολογισμός, το χρηματοδοτικό σχέδιο, το σενάριο, η σύνοψη του σεναρίου και οι βασικοί καλλιτεχνικοί συντελεστές.
3.Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου.
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης του άρθρου 14 του Γενικού Μέρους του Ν.4399/2016 (Α’117), με κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με ατομική απόφαση υπαγωγής. Στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Γενικού Μέρους του Ν.4399/2016 (Α’117).
4.Η επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής για υπαγωγή στο καθεστώς του παρόντος έως και 120 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. Έως το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής, το ΕΚΟΜΕ υποχρεούται να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, με συστημένη επιστολή, σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση υπαγωγής μόνο μία φορά αναφορικά με το ίδιο οπτικοακουστικό έργο.
5.Με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς του παρόντος, το ΕΚΟΜΕ, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποδοχή των επιχειρήσεων παραγωγής και τη διευκόλυνση των γυρισμάτων των οπτικοακουστικών έργων τους στην Ελλάδα. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το ΕΚΟΜΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, προς τους δικαιούχους των επενδυτικών σχεδίων.
6.Διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων
Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν.4399/2016 (Α’117). Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4399/2016 (Α’117).
7.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται η διάρκεια και ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι προδιαγραφές των σχεδίων που είναι επιλέξιμα, οι πρόσθετοι όροι, οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, το ύψος των διαφόρων παράβολων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα.

Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

1.Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού από το ΕΚΟΜΕ, να εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες μορφές ασφαλιστικής κάλυψης, και κατ’ ελάχιστο: για το ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές, έναντι απρόβλεπτων ζημιών και δαπανών και γενικής αστικής ευθύνης.
2. Κάθε επιχείρηση παραγωγής και για κάθε οπτικοακουστικό έργο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, είναι υποχρεωμένη να αναγράφει, στους κυρίως τίτλους αρχής καθώς και στους τίτλους τέλους, ότι το οπτικοακουστικό έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των επενδυτικών κινήτρων στην Ελλάδα.
3. Η επιχείρηση παραγωγής είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με το ΕΚΟΜΕ, ως προς την προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής και υλοποίησης οπτικοακουστικών έργων, με την πρόσβαση στα γυρίσματα για συνεντεύξεις καλλιτεχνικών συντελεστών, με την παροχή υλικού για τη δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων, με συνεντεύξεις τύπου με τη συμμετοχή των καλλιτεχνικών συντελεστών, κ.α.
4. Με την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής, υποχρεούται με δική της δαπάνη, να παραδώσει ψηφιακά master αρχεία του έργου, με προδιαγραφές που ορίζονται από το ΕΚΟΜΕ, για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.
5.Όλοι οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν το παρόν άρθρο θα καθορίζονται αναλυτικά στην απόφαση προκήρυξης.

 • Μετά λύπης μου βλέπω πως για άλλη μια φορά εξαιρούνται τα ψηφιακά παιχνίδια, ένας τομέας που η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα ενώ την ίδια στιγμή η βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών είναι μια από της μεγαλύτερες σε τζίρους σε διεθνές επίπεδο. Tην στιγμή μάλιστα που επιτρέπει στην Ελλάδα να είναι απόλυτα ανταγωνιστική αφού αυτή η βιομηχανία ΔΕΝ χρειάζεται ακριβές υποδομές την ώρα που διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διαδικτύου ως ένα απόλυτα εξαγώγιμο προϊόν.

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:07 | Χρηστος Κωνσταντινου

  Επειδή πολλά είπαν πολλοι για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΘΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ κα τις σχεσεις της με διαφορα άλλα σωματεια αλλα και το πως κινειτια ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΚ και το ιδιο το ΔΣ της ΕΑΚ ας γνωριζουμε και αυτα!
  ———————————————
  From: CL Productions
  Sent: Friday, March 3, 2017 11:38 AM
  To: info@clproductions.gr
  Subject: ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

  From: CL Productions [mailto:info@clproductions.gr]
  Sent: Friday, March 03, 2017 10:33 AM
  To: ‘Hellenic Film Academy Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου’
  Subject: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  Importance: High

  (Παρακαλώ πολύ να κοινοποιηθεί άμεσα προς όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας Κινηματογράφου)

  Προς το Δ.Σ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

  Στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε οπτικοακουστικά έργα είδα την συμμετοχή της ΕΑΚ στα σχόλια .

  Ως μέλος της ΕΑΚ ουδεμία πρόσκληση έλαβα για την μεταξύ των μελών της διαβούλευση, ώστε να προκύψουν προτάσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Ούτε όμως έλαβα κάποια ενημέρωση από το Δ.Σ για τις δικές του προτάσεις που προτίθεται να υποβάλει στη διαβούλευση, εκπροσωπώντας το σύνολο των μελών της.

  Ως ιδρυτικό μέλος που ήμουν παρών και ενεργός στην συνδιαμόρφωση του ιδρυτικού καταστατικού της, θεωρώ ότι η ενημέρωση των μελών της ΕΑΚ μέσω της διαβούλευσης δεν συνάδει με τις ιδρυτικές της αρχές αλλά και στην διαφύλαξη του κύρους της ως θεσμικού φορέα που παρεμβαίνει στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου χωρίς την συνυπογραφή οποιουδήποτε κλαδικού συλλογικού φορέα. Ιδρυτική της αρχή άλλωστε ήταν ότι δεν ετεροπροσδιορίζεται όπως για πρώτη φορά συνέβη και διαμορφώνει τις θέσεις της ανεξάρτητα και αυτόνομα από κλαδικούς συλλογικούς φορείς.

  Ερωτώ λοιπόν το Δ.Σ :

  1. Γιατί δεν ζήτησε τις απόψεις των μελών της ΕΑΚ ώστε μετά από σύνθεση το Δ.Σ να καταλήξει σε ουσιαστική παρέμβαση που εκφράζει την κινηματογραφική κοινότητα με το κύρος και την αξιοπιστία της ΕΑΚ;

  2. Εφόσον το Δ.Σ δεν ζήτησε απόψεις των μελών, ποιες ήταν οι δικές του συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τις οποίες ζητώ να μου γνωστοποιήσετε .

  Με λύπη μου τέλος διαπιστώνω ότι η ΕΑΚ έχει αποκλίνει από τις ιδρυτικές της αρχές επικαλούμενος την παρ. 2β) του άρθρου 19 και εξαντλείται στην «λαμπερή» συμμετοχή μας στην τελετή ανάδειξης των βραβείων.

  Κώστας Λαμπρόπουλος

  CL PRODUCTIONS

  Βριλησσού 65, 11476, Αθήνα /

  65 Vrilissou str,11476, Athens, Greece

  τηλ./tel 210-6412700, fax 210 6412709

  info@clproductions.gr
  

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:33 | Πάρης Καραγιωργος

  Αγαπητέ κύριε Ραμάκη,
  Σχετικά με την ανάρτησή σας από

  9 Μαρτίου 2017, 14:35 | Ραμακης Κωνσταντινος Θα απαντήσω εντός (παρενθέσεων)

  «Σχετικά με την «12ωρη εργασία στα γυρίσματα», ……» (ο κ Καραγιώργος γνωρίζει πολύ καλά τις θέσεις της PACT εκ των διαβουλεύσεων της με τους Διευθυντές Παραγωγής και με την ΕΤΕΚΤ, όσο και από την πραγματικότητα του χώρου και των όρων εργασίας
  «………. τελικά διαστρεβλώνει.»(ο κ Καραγιώργος περιέγραψε αυτό που ξέρει, ότι συμβαίνει.)
  Σαφώς αναφέρεται στην ανάρτηση της PACT ότι υπάρχουν παραγωγές που θα έχουν λιγότερες ώρες εργασίας στο γύρισμα. Το 12ωρο δεν είναι υποχρεωτικό ούτε μονόδρομος και είναι πρόταση για τη μέγιστη διάρκεια. (Σωστά κ Ραμάκη, το γύρισμα λογίζεται από την άφιξη των εργαζομένων στον χώρο εργασίας του, σύμφωνα με τις ώρες που τους δίνονται από το Όρντινο. Δεν μιλάμε λοιπόν για τις 12 camera rol hours, αλλά για το σύνολο των ωρών εργασίας στον χώρο!)
  Με δεδομένο όμως ότι η πλειοψηφία όμως των Βασικών Συνεργατών …………………………….στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν υπηρεσίες Ανεξάρτητης Παροχής Έργου………..
  (δεν ισχύει το παραπάνω δήθεν δεδομένο, έτσι όπως θέλετε να το παρουσιάσετε)
  …………. αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εταιρίες παράγωγης να είναι νομικά εκτεθειμένοι, γεγονός που λειτουργεί σαν αντικίνητρο προσέλκυσης διεθνών παραγωγών.
  (για να μην είναι νομικά εκτεθειμένες οι εταιρείες και για να υπάρξει ανταγωνιστικό νομικό πλαίσιο στα διεθνή πρότυπα, είχε αποτανθεί η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ στο υπουργείο να θεσμοθετήσει και νομιμοποιήσει την δυνατότητα 2 επί πλέον υπερωριών από τις 2 που επιτρέπονται, με τις προσαυξήσεις τους στην βάση της 8ωρης αμοιβής εργασίας της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΣΑΠΟΕ και ΕΤΕΚΤ-ΟΤ. Η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας ήταν η εξής συνοπτικά: “ότι ισχύει στην κείμενη νομοθεσία” το οποίον η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ κοινοποίησε σε όλα τα γραφεία και φορείς. Παραθετω το link: http://etekt.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5-%cf%84-%ce%b5-%ce%ba-%cf%84-%ce%bf-%cf%84/)
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας, πρέπει:
  • να καθορίζεται σαφώς το ωράριο του προσωπικού κατά την πρόσληψη
  • να απαγορεύονται οι υπέρ-εργασία/υπερωρίες άνω των 3 ωρών ημερησίως.
  (η τρίτη ώρα είναι παράνομη λέει ο νόμος και μεν την αναγράφει, δε ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις, -αν- βρεθεί ως τέτοια. Οι κυρώσεις βαρύνουν τον εργοδότη)

  • να ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης (αναγγελία στο ΙΚΑ, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, καταβολή δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, καταβολή επιδόματος αδείας, κλπ).
  Όλα τα παραπάνω είναι ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ισχυσουν στις βασικές ειδικότητες, όπως Director of Photography, Art Director, Costume Designer, Stylist, Location Manager, Assistant Director, Casting Director, Scouters, Gaffer, Driver, Κλπ
  (το ότι χρησιμοποιείται η Αγγλική ορολογία στις ειδικότητες, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η κείμενη Ελληνική νομοθεσία- σχετικά με τις ειδικότητες και τον χώρο της παραγωγής οπτικοακουστικών)
  Πιθανόν ο κ. Καραγιωργος να έχει στο μυαλό του μόνο τα γυρίσματα,……………γίνεται σε συγκεκριμένο ωράριο και χώρο.
  (τα παραπάνω τα αντιλαμβάνομαι , ως νεολογισμό στην ιστορία της διαδικασίας της παραγωγής ταινιών (οπτικοακουστικών έργων)- ότι γίνονται meeting εκτός γραφείου και η κομμώτρια με την ηθοποιό… Στις σοβαρές δουλειές που θα πρέπει να επιδοτηθούν(έχω δουλέψει σε πολλές), όλα όσα γίνονται στην προετοιμασία των γυρισμάτων, γίνονται και αυτά με προγραμματισμό και κυρίως στα γραφεία της εταιρείας, ή σε γραφεία ή χώρους που θα εξυπηρετήσουν την προετοιμασία. Όλα τα μήτινγκ(συγκεντρώσεις) γίνονται σε δεδομένους χώρους για το προσωπικό της ταινίας, και το προσωπικό που μετέχει, πληρώνεται για την προετοιμασία του γυρίσματος. Ακόμα και η κομμώτρια που έχει προετοιμασία είναι γνωστό πότε θα της ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ο Βοηθός Σκηνοθέτης να κάνει πρόβα στα χτενίσματα που απαιτούνται και στο μακιγιάζ πριν ξεκινήσει η ταινία- η δε παραγωγή φροντίζει να έχει και καθρέφτη μακιγιάζ στον όποιο χώρο εργασίας τους ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ότι θα γίνει η πρόβα, διότι θα είναι και ο Διευθυντής Φωτογραφίας και ο Σκηνοθέτης και όσοι άλλοι θα έχουν εργασία.) (στα μικρά έργα, μπορεί να συναντιούνται υπό άλλο καθεστώς σε καφενεία, αλλά αυτό δεν αφορά αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή πως θα ενισχυθούν εκείνοι που δεν έχουν γνώση των ορθών διαδικασιών παραγωγής/ πολλά άλλωστε μέλη της PACT έχουν και πιστοποίηση ISO, άρα ξέρουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής των έργων τους)
  Και γι’ αυτό χρόνιο ζητούμενο από την PACT είναι …………………..είτε σαν Εξαρτημένης εργασίας.
  (………….το ζητούμενο φαίνεται ότι θέλετε να μην υπάρχουν νομικές ευθύνες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία στην εξαρτημένη εργασία, στην οποία εμπίπτουν όλες οι ειδικότητες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Αυτή η ανησυχία είναι κατανοητή, γιαυτό και κάναμε μια διεξοδική πρόταση προς το Υπουργείο, που δεν έτυχε δυστυχώς της στήριξής σας όταν έπρεπε. Χρειάζονται βελτιώσεις στα θεσμικά ώστε να γίνονται όλα σωστά και σύννομα, αλλά κυρίως χρειάζεται οργάνωση και προγραμματισμό. Αλλά κ Ραμάκη αυτά τα θέματα είναι το αντικείμενο ενός νομοσχεδίου για τα εργασιακά και κακώς αναζητούνται λύσεις εργασιακών σε ένα επενδυτικό πρωτίστως νομοσχέδιο. Το σωματείο των τεχνικών ΕΤΕΚΤ-ΟΤ (Οπτικοακουστικόυ Τομέα), με μία λιτή και περιεκτική διατύπωση, έκανε τις επισημάνσεις του (μετά από ΔΣ) – χωρίς να θέλει να εκτρέψει την συζήτηση από το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, στα εργασιακά με τα οποία ασχολούμαστε τώρα.)
  Αν δεν με είχατε αναφέρει προσωπικά δεν θα είχα απασχολήσει την παρούσα διαβούλευση με αυτά.
  Τις σχετικές με το νομοσχέδιο (νόμο-πλαίσιο) προτάσεις μου τις έχω καταθέσει σε άλλες αναρτήσεις. Ευχαριστώ για την υπομονή των υπολοίπων συμμετεχόντων.
  Με εκτίμηση
  Πάρης Καραγιώργος
  Διευθυντής Παραγωγής
  Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΤΕ.Κ.Τ.-Ο.Τ.

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:07 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ 8 παρ. 4
  Ο παραγωγός θα παραδώσει στο ΕΚΟΜΕ αντίγραφο του master μόνο εφ’ όσων ολοκληρωθεί η επεξεργασία, η οποία ενδεχομένως πραγματοποιείται και στο εξωτερικό, ίσως και με άλλα γυρίσματα.
  Στο τέλος του άρθρου προτείνουμε να προστεθούν οι λέξεις :
  «μετά από τρία έτη από την πρώτη προβολή σε κοινό επί πληρωμή, με την προϋπόθεση ότι η προβολή ή οι προβολές θα γίνονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και προβολής του έργου του ΕΚΟΜΕ άνευ την είσπραξη οποιουδήποτε τιμήματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα δύναται μόνο κατόπιν άδειας του δικαιοπάροχου των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης».-

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:30 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ. 8 παρ. 3
  Η προβολή και η παρέμβαση στα γυρίσματα κτλ του ΕΚΟΜΕ πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της παραγωγής με τους βασικούς συντελεστές της ταινίας (οπτικοακουστικό προϊών). Πχ, εάν ο αλλοδαπός ή έλληνας παραγωγός έχει πχ δεσμευτεί με τον πρωταγωνιστή “Χ” να μην παρέχουν καμία συνέντευξη, ή φωτογράφηση, το ΕΚΟΜΕ θα πρέπει να σεβαστεί αυτή την δέσμευση.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:39 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ 8 παρ. 3
  Διαβάζουμε στο ως άνω άρθρο ότι ο φορέας που αναγράφεται είναι μόνο ο παραγωγός (επιχείρηση παραγωγής) και όχι “εκτελεστής παραγωγής” ή “εργαστήρια επεξεργασίας”.
  Μάλλον “γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει” .
  Προφανώς ο συντάκτης του νόμου ορθά στο τέλος αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να αναφέρεται μόνο ο παραγωγός.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:18 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ. 7
  Στο σημείο που αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής και οι προδιαγραφές των σχεδίων που είναι επιλέξιμα, οι πρόσθετοι όροι, οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, δεν συμφωνούμε να προσδιορισθούν με υπουργική απόφαση αλλά μπορούμε να αναφέρουμε στον νόμο όλα τα συγκεκριμένα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουμε είδη αναφέρει σχετικά με την ιδιότητα του παραγωγού (παρατήρηση μας στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου), τα κριτήρια των σχεδίων (όσα έχουμε σημειώσει στην παρατήρησή μας στο άρθρο 8 αρ. 3 παρ. 1 του νομοσχεδίου) , ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται (αναφέραμε στην παρατήρησή μας στο άρθρο 8 αρ. 3 παρ. 1 του νομοσχεδίου ότι πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την συγκεκριμένη οπτικοακουστική παραγωγή που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα) οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν την επάρκεια κεφαλαίων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την ουσιαστική και δίκαιη εφαρμογή του νόμου, που είναι και ο σκοπός του νομοθέτη.
  Ο αλλοδαπός παραγωγός θα πειστεί περισσότερο ότι ο νόμος είναι δίκαιος εάν δει τις οριστικές διατάξεις.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:23 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ. 6 παρ. 1
  Είδη στο άρθρο 6 του παρόντος κειμένου έχουμε αναφέρει τα προτεινόμενα ποσοστά ενίσχυσης:
  α. Το 40% εάν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών στην Ελλάδα αποτελούν έως το 60 % των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και
  β. Το 60 % εάν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών στην Ελλάδα αποτελούν έως το 80 % των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
  αρ. 6 παρ. 2
  ‘Όπου οι λέξεις “εκτέλεση παραγωγής” και “επιχείρηση τεχνικής επεξεργασίας” αντικαθίσταται με την λέξη “παραγωγός”.

  αρ. 6 παρ. 3
  Προτείνουμε όλα τα ποσοστά να αυξηθούν κατά 10 %.
  αρ. 6 παρ. 6
  Για την καταβολή έχουμε προτείνει την τμηματική καταβολή (αρ. 5 παρ. 2) και νομίζουμε ότι πρέπει να προσδιορισθεί και ένα συγκεκριμένο όριο ημερών για την οριστική εκταμίευση των χρημάτων, προκειμένου να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις στην ορθή εφαρμογή της επένδυσης.
  Πιστεύουμε ότι οι 30 (τριάντα) ημέρες είναι ένα λογικό πλαίσιο και για την διεθνή αγορά.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:31 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Αναφορικά με τις από 9 Μαρτίου 2017, 12:54, προτάσεις της Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, όπως και άλλων συμμετεχόντων προσώπων και σωματείων του χώρου (EAK / PACT/ ETEKT κλπ), ας σημειωθούν τα ακόλουθα:

  Αναλώνεται πολύ χώρος για θέματα τα δεν σχετίζονται με το παρόν νομοσχέδιο, όπως τα θέματα του ωραρίου και ρύθμισής του αναφορικά με τις ωρες εργασία των μελών των συνεργείων, εξασφάλιση αδειών γυρισμάτων κλπ. Συμπεριφέρονται δε κάποιοι, ως να έχουν λυθει τα τόσα προβλήματα, ανεπάρκειες και αντιφάσεις του παρόντος νομοσχεδίου, ως να είχε ψηφισθεί και αυτό που απομένει να ήταν να ρυθμίσουμε τα ωράρια εργασίας, αμοιβές υπερεργασίας κλπ.
  Αυτο όμως δεν ισχύει, επομένως καλό θα ήταν να εστιάσουμε στο παρόν νομοσχέδιο, και τα εργασιακά να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

  Επίσης αναλώνεται πολύ χώρος για το αν το FILM COMMISSION, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί με τον 3905/2010 (Νόμος Γερουλάνου) στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ, έχουν γραφτεί πολλά σχόλια. Και εδω χαμένος χωρος και χρόνος. Υπάρχουν χώρες, που έχουν εντάξει παρόμοια νομοσχέδια σε ένα πλήρες και λειτουργικό FILM COMMISSION και άλλες, όπου λειτουργεί αυτονόμως. Το ελληνικό FILM COMMISSION ειναι ανύπαρκτο και δεν διαθέτει και το εξειδικευμένο και στελεχωμένο προσωπικό για να ανταπεξέλθει σε τοσες σύνθετες διαδικασίες οικονομικής φύσης. Όταν αυτο γίνει ας αναλάβει να διεκπεραιώσει την φυσική του λειτουργία, δλδ την υποδοχή παραγωγών απο το εξωτερικό με πληροφόρηση χωρων γυρισμάτων και την αντίστοιχη διαδικασία διευκόλυνσης των αδειοδοτήσεων.
  Κανείς δεν πρέπει να φοβάται την κατάργηση του ΕΚΚ!
  Ο νόμος 3905/ 2010 υπάρχει ως νόμος του Κράτους, άρα και το FILM COMMISSION. Εκείνο που οφείλεται απο τον νομοθέτη να γίνει είναι ο υπό σχεδιασμό νόμος για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]»,
  μετά την διαβούλευση αν είναι συμβατός με τους υπάρχοντες νόμους, που έχω προαναφέρει σε προηγούμενη εκτενή ανάρτησή μου, δηλαδή με την εθνική νομοθεσία αλλά και με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, λαμβανοντας υπόψιν, εφόσον εμπίπτουν, και τους νόμους που έχουν αναφερθεί στις αναρτήσεις άλλων προσώπων και σωματείων που λαμβανουν μέρος στην εν λόγω διαβούλευση.

  – Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε πολλούς (πρόσωπα και σωματεία) στα σχόλια αναφορικά με τις ημεδαπές και αλλοδαπές (υπερ-)παραγωγές και ποιες απο αυτές θα εντάσσονται στον εδώ νόμο και τύχουν των προνομίων του θα πρέπει να υπενθυμιστεί σε όλους ο
  NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842, Αρ. Φύλλου 58, 23 Απριλίου 2010, http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D_3842-2010.pdf
  ΣΕΛΙΔΕΣ 59 (https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-58-2010-%CF%83%CE%B5%CE%BB-59.html ) και ακόλουθες στο άρθρο Άρθρο 73 («Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής / Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις., «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί……») και να μην συγχέονται αυτά με εκείνα στον τον νυν υπό διαβούλευση νόμο.
  Παρόλα αυτα θα πρέπει και ο Νομοθέτης να προσέξει, ωστε να μην υπάρχουν ασυμαβτότητες στον υφιστάμενο και στον υπο διαβουλεύση νόμο.

  – Θα ηθελα να προσθέσω για πολλούς (EAK/PACT/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ και άλλους συμμετέχοντες), που κάνουν εκτενή μνεία για κατηγορίες και νομική μορφή εταιρειών, που θα ειναι δυνατόν να τύχουν των προνομιών του νόμου, οτι ότι είναι ασύμβατη με την Νομολογία της ΕΕ η διατήρηση ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και ότι κανείς τους δεν κάνει μνεία για τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919, Αρ. Φύλλου 32, 2 Μαρτίου 2011, http://www.ish.gr/content/attachements.el/N.3919-2011.pdf
  «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως και την Τροποποίηση του Ν. 3919/2011 με τον Ν.4038/2012 άρθρο 16 παράγραφος 4 και χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων, όπου αναφέρεται ρητά ότι «Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται: ….
  Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα…..
  Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

  Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

  16. Ωδεία – Σχολές χορού – σχολές δραματικής τέχνης – Κινηματογράφος (40 επαγγέλματα) (ΓΓ πολιτισμού)

  Αρα τόσο τα σωματεία, τα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα διαβούλευση όσο και ο Νομοθέτης θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις περιοριστικές διατάξεις που προτείνουν (και υφίστανται ήδη στον κανονισμό προγραμμάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ), ώστε να μην αντίκεινται με την εθνική μας αλλά και την Νομοθεσίς της Ε.Ε. για την άρση των κλειστών επαγγελμάτων!!!

  Στα σχόλια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ζητείται: «Τέλος πρέπει να προβλεφθεί η με δόσεις καταβολή της επιχορηγήσεως -κατόπιν προσκομίσεως αντιστοίχων δικαιολογητικών- και όχι η εφάπαξ καταβολή. Τούτο είναι αυτονόητο ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των γυρισμάτων.»
  Κάτι που ΔΕΝ πρέπει να γίνει ποτέ, γιατι ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ πλήρως να αξιολογηθει, εάν η εταιρεία παραγωγής έχει τηρήσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες ρυθμίσεις και δεσμεύσεις της, για να τύχει την τελικής ταμειακής αντικαταβολής / επιστροφής φόρου που της αναλογεί. Ειδάλλως, αν τελικά η παραγωγή ΔΕΝ τηρήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα, θα τρέχει το ΕΚΟΜΕ να αναζητήσει τα καταβεβλημένα χρηματικά ποσά να του επιστραφούν; Το ΕΚΟΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αναλάβει τον ρόλο τράπεζας για να αντιμετωπίσει η εν λόγω ελληνική μικρή ή μεσαία επιχείρηση τα προβλήματα ρευστότητάς της και να υποκαταστήσει το τραπεζικό σύστημα. Σε όλες τις χώρες αυτο το θέμα δανεισμού και ρευστότητας των επιχειρήσεων, πριν την έναρξη, με την έναρξη και κατ.α την διάρκεια των γυρισμάτων το αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών, που χορηγούν ενδιάμεση χρηματοδότηση μετά απ την κατάθεση, έλεγχο των υπογεγραμμένων συμβολαίων, του χρηματοδοτικου πλάνου κλπ στοιχείων της παραγωγής.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προς αξιολόγησιν οπτικοακουστικά έργα είναι πρωτίστως καλλιτεχνικές δημιουργίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν αξιολογήσεως από άτομα αναγνωρισμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνον από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά πρωτίστως από άτομα του Κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών παραγωγών και του καλλιτεχνικού χώρου.»).
  Η οπτικοακουστική βιομηχανία του Χόλιγουντ θεωρεί τις κινηματογραφικές παραγωγές ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ και όχι καλλιτεχνικό.
  Ακόμα και οι ποροηγμένες χώρες της Δύσης και της Ε.Ε. και ΕΟΧ όσο και αν αποζητούν μέσω των συνθηκών GATT / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κλπ την εξαίρεση της κινηματογραφικής παραγωγής απο τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και έως ένα βαθμό το πετυχαίνουν, για να τυγχάνουν κρατικών επιδοτήσεων δεν παύουν να μεταχειρίζονται τις οπτικοακουστικές παραγωγές σε παρόμοια επενδυτικά προγράμματα ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ως σύνθετα ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, που υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και όρους χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων απο κρατικούς φορείς, τράπεζες κλπ.
  Ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί, και έτσι πρέπει να είναι, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και όχι καλλιτεχνικής έγκρισης από την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα – κάτι που φαίνεται ότι αποσκοπεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – των εν λόγω υπερπαραγωγών που θα έρθουν απο το εξωτερικό. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι θα δεχθεί μια υπερπαραγωγή απο το Χόλυγουντ να υποστεί το σενάριο που θα καταθέσεις τη βάσανο της καλλιτεχνικής έγκρισης της εγχωριας καλλιτεχνικής κοινότητας, για να τύχει των προνομίων του νόμου. Μάλλον αστειευόμαστε. Θα μεταναστεύσει στις άμεσα ανταγωνίστριες χώρες μας (και ειναι αρκετές), όπως γινόταν μέχρι σήμερα και καλύτερα να μην θεσπίσουμε τον εν λόγω νόμο με τετοιες αγκυλώσεις. Θα μπορούσαν ως συναξιολογητές στην επιτροπή του ΕΚΟΜΕ να ενταχθούν και 2 πρόσωπα που θα αποστέλλουν 1 το ΥΠΠΟΑ όσο και 1 το ΥΠΟΙΚ για να διευρύνουν τον διάλογο με καλλιτεχνικά κριτήρια αλλά δεν θα πρέπει αυτά να αποτελουν την πλειοψηφία στην εν λόγω επιτροπή ή ΔΣ του ΕΚΟΜΕ.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων ΕΕΣ σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Πάρα ταύτα η μοριοδότηση των κατηγοριών των κριτηρίων πάσχει. Στους σκοπούς του προς ψήφισιν Σ/Ν συγκαταλέγεται η ενίσχυση της Ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ακολούθως, ανατρέχοντας στα κριτήρια επιλεξιμότητος βλέπουμε ότι η κατηγορία Α περί περιεχομένου και η κατηγορία Β περί βασικών συντελεστών περιλαμβάνουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό στοιχείο. Οι δύο αυτές κατηγορίες λαμβάνουν μοριοδότηση 45 και 30 αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 75. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής, που περιλαμβάνει μόνον το Ελληνικό στοιχείο και που θα έπρεπε να πριμοδοτηθεί για την τόνωση της Ελληνικής παραγωγής, λαμβάνει μοριοδότηση μόλις 25. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναθεωρηθεί η ως άνω μοριοδότηση. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής πρέπει να λάβει μοριοδότηση τουλάχιστον 40 με τις άλλες δύο κατηγορίες να μοιρασθούν μοριοδότηση 30 μορίων.»)
  προφανώς δεν έχει καταλάβει τον τρόπο που διενεργούνται διεθνώς οι παραγωγές!
  Έχω αναλύσει εκτενώς στην προηγούμενη μου αναλυτική ανάρτηση ότι ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα από την ΕΕΣ προτεινόμενα, πρεπει να ανασταλεί εντελώς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ με την μοριοδότηση, όπου αποτελεί η υποχρέωση των παραγωγών απο το εξωτερικό να αποπερατώσουν τις ταινίες τους μετα το πέρας των γυρισμάτων στην Ελλάδα! Αυτο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν έγινε ποτε σε καμμια αντιστοιχη χωρς της Ευρώπης ή του εξωτερικού.
  Αν η ΕΕΣ επιθυμεί την πλήρη αποτυχία του παρόντος νομοσχεδίου ας επιμείνει σε αυτη την πρόταση. Προφανώς εχει παρεξηγήσει εντελώς η ΕΕΣ της φύση του παρόντος νομοσχεδίου για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]» και θεωρεί ότι ειναι κάποιοι πρόγραμμα απασχόλησης, επιμόρφωσης ή άλλης μορφής του ελληνικού Οργανισμού Απασχολήσεως Ελληνικού Δυναμικού ΟΑΕΔ για την απασχόληση της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, όλων των ειδικοτήτων! Πλανάται πλάνην οικτράν!
  Δεν είναι! Και να γινει κατι τέτοιο θα περιμένουμε για δεκαετίες ακόμα στην Ελλάδα την προσέλκυση μεγάλων υπερπαραγωγών απο το εξωτερικό.
  Άλλα ειναι τα μετρα που οφείλει να αναλάβει η Πολιτεία για να ανανήψει η απασχόληση στην ελληνικη κινηματογραφικής κοινότητα, αλλά αυτά εκφευγουν του παρόντος!
  Επαναλμβάνω εδώ χάριν διευκόλυνσης των αναγνωστών μέρος της ανάρτησης μου προ ημερών:
  Διαπιστώθηκε οτι το παρόν ελληνικό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αποτελεί σχεδόν αντιγραφή εκείνου της Μάλτας αναφορικά με τις ορολογίες και το point system. Αλλα δυστυχώς μόνο εν μέρει.
  Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι, επειδή έχουν συμπληρωθεί απο ελληνικής πλευράς πολλά και αρνητικά επιπλέον προαπαιτούμενα, που δεν επιβάλλονται απο την νομολογία της Ε. Ε. ή άλλες διεθνώς, σε αντίθεση με εκεινο της Μάλτας θα το οδηγήσουν σε άμεση και πλήρη αποτυχία, διότι καμμια διεθνής παραγωγή, υψηλού προϋπολογισμού και δη αμερικανική θα επιλέξει την Ελλάδα, αντί των άνω χωρών, για τόπο γυρισμάτων και ως εκ τούτου να τύχει των προνομίων του νόμου.
  Αυτό είναι περισσότερο απο αυτονόητο στον κάθε με μικρή εμπειρία επαγελματία στα περί κινηματογραικής παραγωγής με μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
  Εξηγούμαι. Η ουσία, η αρχή και η βάση αλλά και τα κυριότερα λάθη εκπόνησης του Σχεδίου Νόμου, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που ίσως, ας ελπίσουμε ότι θα επιλυθούν με τρόπους fast track, βρισκονται στο λεγόμενο point system, δηλ στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτό στον
  ΠΙΝΑΚΑ Α, στις
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Και στον
  ΠΙΝΑΚΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
  Στην πρoοσπάθειά του ο νομοθέτης και οι εκπονητές του νομοσχεδίου να το καταστήσουν συμβατό με την νομολογία και κανονισμούς της Ε.Ε. οποως εκεινος που προαναφερθηκε Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς διέπραξαν τα εξής σφάλματα, τα όποια δεν επιβάλλει με αυτον τον στενό τρόπο ούτε ο κανονισμός της ΕΕ αλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.
  Παρότι ο νόμος της Μάλτας έχει κατηγορίες και ένα point system, δεν βασίζεται στο λάθος σκεπτικό και δεν διαπράττει το ακόλουθο λάθος όπως το ελληνικό νομοσχέδιο:
  O έλληνας νομοθέτης προβλέπει στην σελίδα 11, ΠΙΝΑΚΑΣ Α του νομοσχεδίου ότι:
  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.»
  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση point system –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο και επβάλλει η Ε. Ε. και υιοθετούν οι χώρεςς μέλη της, ΚΑΙ Η ΜΑΛΤΑ- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο αλλά ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ!
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους μη έχοντες εμειρία, που θα οδηγήσει παρά κάνοντας επί χάρτου ενα λεγόμενο case study θετωντας και τα σωστά ερωτήματα πριν!
  Επιθυμεί η χωρα μας να προσελκύσει παραγωγές υψηλου προϋπολογισμού, π.χ. απο το Χόλιγουντ στην Ελλάδα, που μέχρι σημερα μεταναστεύουν σε άλλες, χωρες, Μαλτα, Ουγγαρία κλπ?
  Αν ναι, τότε ας πράξουν οι εκπονητές του νομοσχεδίου το εξής.
  Ας πάρουν ταινίες υψηλου προϋπολογισμού, όπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, JASON BOURNE, που δεν επέλεξαν την Ελλαδα, επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος και ας εφαρμόσουν πιλοτικά σε αυτές επι χάρτου το πόιντ σύστεμ του υπάρχοντος νομοσχεδίου!
  Αν ελπίδα του νομοθέτη είναι ότι με το point system στο νομοσχέδιο αυτό μελλοντικά θα προσελκύσουμε τετοιου είδους ή παρόμοιες ευρωπαικές παραγωγες τοτε είναι οικτρά γελασμένος.
  Υψηλού προϋπολογισμού παραγωγές τετοιου είδους ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΥΤΕ 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία ΚΑΙ ΟΥΤΕ 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία!!!
  Συνοπτικά και για να τα πούμε με πολύ απλά λόγια, έχοντας μιλήσει με μεγάλους παραγωγούς στο Χόλιγουν και μεταξύ αυτών και με τον ελληνοαμερικανό σεναριογράφο της υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, Ευάγγελο Σπηλιοτόπουλο
  (http://www.protothema.gr/stories/article/400215/evan-spiliotopoulos-o-senariografos-tou-irak-li-apo-ta-vrilissia/
  http://www.imdb.com/name/nm0818746/ )
  με πληροφόρησαν ότι ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΠΑΓΩΓΗ του Χόλιγουντ δεν επιθυμεί, πέραν των γυρισμάτων, που θα επιθυμούσε να κάνει στην Ελλάδα και να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια να υποχρεωθεί απο την ελληνική νομοθεσία σε πράγματα που υπαγορεύονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ για να συλλέξει τον ελάχιστον αριθμό πόντων σε κάθε μαι απο αυτές για να τύχει των προνομίων αυτού νόμου.
  Με έλλα λόγια δεν μπορεί να υποχρεώσει μια παραγωγή του Χόλιγουντ να παραμεινει στην Ελλάδαμετα την λήξη των γυσρισμάτων και να αποπερατώσει την ταινία σε ελληνικά εργαστήρια μονταζ εικόνας, ήχου, ψηφιακών και ειδικών εφε, εγγραφης μουσικής κλπ. Αυτα ειναι ανεδαφικά πράγματα και κανεις δεν υποχρεώνει τις υπερπαραγωγές στη Μάλτα, ούτε στην Ουγγαρία, όπως με διαβεβαιωσε ο Εβαν Σπηλιοτόπουλος της ταινίας ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES να παραμεινει η παραγωγη εκει για την αποπεράτωσή της. ΟΙ παραγωγή του ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES έφυγαν μετα την λήξη των γυρισμάτων και αποπεράτωσαν την παραγωγή στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.
  Άρα αυτο το ειδος point system που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ πρέπει να αλλάξει ριζικά!
  Καταλαβαίνω ότι τα πολλά προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή φρέσκων κεφαλαίων παραγωγής από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον τετοια ποσοστά που επιστρε΄φουν οι ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ) λαμβανοντας υπόψιν ότι κάθε έργο, αν εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ, να τυγχάνει μαις επιπλεόν επιδότησης.
  Εφόσον ληφθουν υπόψιν του νομοθέτη και οι σχετικές μελέτες ιδιαίτερα εκεινης, που έχει συντάξει
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η Έξυπνη Οικονομία “πολιτιστικές” και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση { Λαζαρέτου Σ., Η έξυπνη οικονομία: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ειδικών Μελετών, Φεβρουάριος 2014. , Δικτυακός τόπος: http://www.bankofgreece.gr}
  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1245#
  αλλά και το ΙΟΒΕ για την «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία» http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122014_REP_GR.pdf
  Άρα για άλλη μια φορά και επειδή το θέμα ειναι εξαιρετικά σύνθετο, όπου πρέπει να ληφθούν πολλοί νόμοι και διατάξεις υπόψιν του νομοθέτη και της κινηματογραφικής κοινότητας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, προτείνονται τα ακόλουθα:
  Για να πετύχει ο νόμος μας και να κατστει η χώρα μας ανταγωνιστικη θα πρέπει
  – να καταρτιστεί ομάδα εργασία απο το αρμόδια υπουργεία, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων και
  – να μελετήσουν οι άνω αρμόδιοι φορείς τους άνω νόμους
  – να μιμηθούμε τους Γάλλους, οι έπραξαν κάτι παρόμοιο και να παραγγείλει η ομαδα εργασίας του κράτους ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΙΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μέγεθος χώρας μας, ΑΕΠ, γεωγραφικό πλεονέκτημα κλπ) από 2 φορείς,
  – αφενός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που διαθετει τετοια εμπειρία
  – την Hamac Conseils
  – και την Mazars office
  2 ινστιτούτα στα οποία ανέθεσαν οι Γάλλοι την δικής τους συγκριτική μελέτη, που αντιπαραβάλλει το Ευρωπαικό και Καναδικό σύστημα επενδυτικών κιντήτρων αφενός και αφετέρου εκεινου της Γαλλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, ώστε να πατήσουμε στην τεχνογνωσία αυτών των φορεών και να γλυτώσουμε χρόνο
  «Comparative study of tax incentive systems and the location of television and film production”,
  Εδώ όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν 2 σύνδεσμοι με περίληψη της συγκριτικής μελέτης στα αγγλικά και άλλος με ολόκληρη την συγκριτική μελέτη στα γαλλικά!
  https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Surveys-and-studies2/Study-of-tax-systems-and-tv-and-film-production,

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:47 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ. 5 παρ. 2
  Προτείνουμε η καταβολή της ενίσχυσης να εκταμιεύεται και τμηματικά, με την παράδοση των παραστατικών και μέχρι το 60 % της συνολικής προϋπολογισμένης επένδυσης, σύμφωνα με βεβαίωση των πραγματοποιηθέντων γυρισμάτων και δαπανών προκειμένου να μην δημιουργούνται άσκοπες ταμειακές δοσοληψίες.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:51 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ. 4
  Αναφορικά με την παρατήρηση σχετικά με εάν θα πρέπει να προσμετράτε και η αμοιβή του εκτελεστή παραγωγής (executive producer) στους συντελεστές, σίγουρα θα πρέπει να ενταχθεί στην λίστα των αμοιβών , γιατί στις διεθνής συμπαραγωγές είναι πάντα το τρίτο πρόσωπο των οποίο εμπιστεύονται οι παραγωγοί και αμείβετε ξεχωριστά, αφού δεν είναι ο παραγωγός. Υπάρχει ένας εκτελεστής παραγωγής για όλη την ταινία και κάτω από αυτόν ένας εκτελεστής παραγωγής ανά χώρα και όπως έχουμε είδη αναφέρει ενδέχεται να υπάρχει και ο εντεταλμένος παραγωγός, μεταξύ του παραγωγού και του εκτελεστή παραγωγής. Όσο μεγαλύτερη κοστολογικά είναι μια παραγωγή τόσο περισσότερα είναι τα άτομα που καταλαμβάνουν τις ενδιάμεσες διοικητικές θέσεις.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:42 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ. 2 παρ. 2
  Όπου “εκτελεστής παραγωγής” αντικαθιστάται από την λέξη “παραγωγός”.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:52 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.
  αρ. 3 παρ. 3
  Δεν δύναται να ανακαλείται η χρηματοδότηση, εφ’ όσον έχει λάβει την αρχική έγκριση.
  Θα αποτελεί λόγος μη προσέλκυση επενδυτών / παραγωγών από το εξωτερικό, καθώς επίσεις έρχεται σε αντίθεση με το ν. 2121/1993 (αρ. 34 παρ. 1) σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.
  Νομίζουμε ότι η λύση είναι να συνδυαστεί η αρχική έγκριση και το τελικό παραγόμενο προϊόν με την παροχή εγγυήσεων δια μέσου των completion bond.
  Ειδικά οι καλές αλλοδαπές παραγωγές είναι ιδιαίτερα συγκροτημένες σε αυτό το σημείο, δεν έρχονται με πρόχειρα σημειώματα ή περιλήψεις και δεν επιτρέπουν εύκολα διαφοροποιήσεις από την οριστική μορφή του σεναρίου, που συνήθως συνοδεύεται από αναλυτικό story board, αλλά μόνο εξαιρετικά και για ειδικούς λόγους (πέθανε ένας ηθοποιός, δεν είναι διαθέσιμος ένας χώρος ή ένα μέσο, κτλ.)
  Σημειώνουμε ότι εάν υπάρξουν αδυναμίες να παρέχονται completion bond στις παραγόμενες παραγωγές στην Ελλάδα, η πιθανότητα ακύρωσης της αρχικής έγκρισης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, οι αλλοδαποί παραγωγοί με υψηλά κοστολόγια δεν θα έρχονται πρόθημα στην Ελλάδα.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:28 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.

  αρ.3 παρ. 1
  Κατά την άποψη μας οι εξαιρέσεις που περιγράφονται στο αρ.1 παρ. 2 επαρκούν.
  Οποιαδήποτε άλλη κρίση στο υποβαλλόμενο έργο θα αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή του νόμου, με φαινόμενα λογοκρισίας τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και πολλά χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενες παράνομες συναλλαγές με την / τις επιτροπές.
  Η επιτυχία του παρόντος σχεδίου νόμου θα είναι η δυνατότητα να λειτουργεί αυτοματοποιημένα δηλαδή επενδυτικά όπως ο ν. 4399/2016 για τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπου δεν ελέγχει “τι” και “πως” παράγεται αλλά “αν” παράγεται.
  Δεν συμφωνούμε με την μοριοδότηση (Πινάκας Α’), ο σκοπός του νόμου πρέπει να είναι να έρχονται αλλοδαπά κεφάλαια, να δαπανούν τα χρήματα στην Ελλάδα για την παραγωγή τους, χωρίς περιορισμούς σε πρόσωπα, ειδικότητες, γλώσσα, εργαστήρια, θέμα, τόπο, κτλ κτλ, να υποβάλλουν τα νόμιμα παραστατικά των δαπανών, να εισπράττουν την οικονομική τους ενίσχυση και το σύστημα να προχωράει.
  Ο μηχανισμός της μοριοδότησης αφορά μόνο τις εθνικές παραγωγές και ο φορέας δεν θα μπορούσε, μάλλον, να είναι ο ΕΚΟΜΕ αλλά το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πχ. από τον οποίο ουσιαστικά αντιγράφεται (βλέπε αρθρ. 6 του ν. 3905/2010) ή ενταγμένο σε άλλο νόμο, πχ στο αρθρ. 73 του ν. 3842/2010 για τα φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή ταινίας.
  Όσο το σύστημα θα είναι πολύπλοκο (χρονοβόρο, με σπατάλη σε εργατοώρες και ανθρώπινο δυναμικό), άλλο τόσο θα είναι δυσλειτουργικό με την τάση να επιδιώκονται άνομα αποτελέσματα, προκειμένου μια παραγωγή να ενταχθεί σε ευνοϊκότερη οικονομική ενισχύσει.
  Το ίδιο λέμε και για τον Πίνακα Β’. Εδώ υποτίθεται μιλάμε (γράφουμε) για να έρθουν ξένες παραγωγές, ενδεχομένως ποιοτικές, από όλες τις απόψεις. Δεν πρέπει να τίθενται κριτήρια που ανήκουν σε εθνική οπτικοακουστική πολιτική που οφείλει η Πολιτεία να την εφαρμόζει μέσου άλλου οργανισμού, που είδη υπάρχει. Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι μια νέα επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
  Η ουσία του νόμου, κατά την άποψή μας, πρέπει να είναι να μας κάνει εμάς τους παραγωγούς “πωλητές”, δηλαδή να αναζητήσουμε αλλοδαπούς παραγωγούς που να θέλουν να παράγουν το έργο τους στην Ελλάδα και όχι να δημιουργηθεί ένας άλλος οργανισμός που θα ασχολείται με τον πειραματικό κινηματογράφο με έμμεσο και άμεσο σκοπό την βιωματική διέξοδο στην επαγγελματική ανεπάρκεια κάποιων επίδοξων “καλλιτεχνών” ή την οικονομική επιδοτούμενη επιβίωση κάποιων περιθοριακών συντεχνιών ή ομάδων.
  Συνοψίζοντας, προτείνουμε να καταργηθούν οι πίνακες Α’ και Β’ του σχεδίου νόμου.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:40 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  Αρ 8
  Αυτή η ενότητα και μέχρι το άρθρο 8 (1 εως 8) αποτελεί υποκατηγορία.
  Είναι ειδικό Μέρος–Καθεστώτα Ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται μετά το Κεφάλαιο ΙΓ΄ Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
  ΕΝΙΣΧΥΣH ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  αρ.1 παρ. 1
  Νομίζουμε ότι πρέπει να περιγράφονται και τα μέσα που εγγράφεται η εικόνα και ο ήχος, λεπτομερώς, προκειμένου να συμβαδίζει με τον ν. 2121/1993, δηλαδή να αναφέρει ο νόμος ότι αφορά οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο υπάρχει σήμερα ή θα υπάρχει στο μέλλον, ήτοι τηλεόραση ασύρματη, ενσύρματη, δορυφορική, ψηφιακή, μέσω τηλεφωνικού δικτύου (αναλογικό, ψηφιακό, digital, κλπ), τηλεγραφικού, βιντεοκασέτες (VHS, beta, VCC 2000), beta, betacam, betacam sp, DVD, digital, cd rom ή κινηματογραφικό φιλμ 35μμ, super 16μμ, 16μμ, super 8μμ, 8μμ, βιντεοδίσκου, τύπο, κτλ. Αναφορικά με την μετάδοση με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσο δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αμφίδρομης ψηφιακής ή μη τηλεοράσεως ή ραδιοφώνου, μέσο αποκωδικοποιητή ή άλλης τεχνικής μεθόδου που να καθιστά προσιτό το έργο στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο έργο με η χωρίς πληρωμή εισιτηρίου, κτλ.
  Παρ. 2
  Προτείνουμε στο 2α να προστεθούν οι λέξεις “εκτός εν αποτελούν μέρος κατά τουλάχιστον 30% δραματοποιημένου οπτικοακουστικού έργου (πχ μια ταινία για την Μαρία Κάλλας).
  αρ. 2 παρ. 2
  Όπου “εκτελεστής παραγωγής” αντικαθιστάται από την λέξη “παραγωγός”.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • ΑΔΕΙΕΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

  Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την παραγωγή το γνωρίζουν καλά. Όσες επιδοτήσεις και εάν δοθούν, εάν δεν μπορείς να πάεεις νόμιμα και γρήγορα άδεια γυρίσματος, δεν υφίσταται παραγωγή.

  Σήμερα το καθεστώς είναι πολύπλοκο, γραφειοκρατικό και επικίνδυνα χρονοβόρο!

  Θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ο ισχύον νόμος περί Κινηματογραφίας (Ν. 3905 /10, Άρθρο 36) που προβλέπει:

  «Δεν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών ή άλλων γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δημοτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές».

  Και θα πρέπει να υπογραμμιστεί το σημείο: «…με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία». Ο νόμος αυτός μιλάει για επιφύλαξη που προέρχεται από άλλον νομο, όχι από την υποκειμενική ερμηνεία ενός υπαλλήλου.

  Προφανώς συντάσσομαι με την πρόταση της PACT για μια διευκρινιστική νομοθετική ρύθμιση με στόχο μια απλή, διαφανή και ταχύτατη διαδικασία η οποία αφενός να εξασφαλίζει τον κάθε δημόσιο χώρο από οποιαδήποτε αθέμιτη και προσβλητική χρήση, αλλά και να επιτρέπει στην κάθε εταιρία παραγωγής να γνωρίζει άμεσα εάν μπορεί, με ποιο κόστος και υπό ποιες συνθήκες, να κάνει τα επιθυμητά γυρίσματα. Ουσιαστικά δηλαδή να μιλάμε για τις προυποθέσεις αδειοδότησης (όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφαλείας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης του) και όχι για την δυνατότητα άρνησης πρόσβασης σε αυτόν.

  Ιδιαίτερα οι παραγωγές που θα ενταχτούν στο πλαίσιο αυτού του νομού θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνουν δωρεάν άδεια λήψεως σκηνών σε οποιονδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στον οποίο επιτρέπεται ελεύθερα ή με αντίτιμο πρόσβαση του κοινού, περιλαμβανομένων και όλων των αρχαιολογικών χώρων. Εάν θα πρέπει να εξαιρείται ένας συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ρητή υπουργική απόφαση. Εννοείται πως κάθε παραγωγή θα πρέπει να ακολουθεί παντα τις οδηγίες του φορέα διαχείρισης του χώρου όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφαλείας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης.

  ΤΟ ΕΚΟΜΕ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  Το παρόν προσχέδιο προτείνει ακόμα (αρθ. 8, ΙΔ.7.5)… «το ΕΚΟΜΕ, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποδοχή των επιχειρήσεων παραγωγής και τη διευκόλυνση των γυρισμάτων των οπτικοακουστικών έργων τους στην Ελλάδα. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το ΕΚΟΜΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, προς τους δικαιούχους των επενδυτικών σχεδίων».

  Αυτός ο συντονιστικός φορέας είναι μεν απαραίτητο εργαλείο για τον συντονισμό των διαφόρων δημοσίων φορέων, αλλά θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να μη γίνει άλλο ένα γραφειοκρατικό σύστημα όπου εκατοντάδες παραγωγές θα ζητάνε άδεια γυρίσματος. Η αποκέντρωση είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λύση.

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:51 | Σταματης Αθανασουλας

  Σε ολους μας ειναι γνωστο οτι οι τηλεοπτικες παραγωγες εχουν αλλαξει επιπεδο.. μεγαλα δικτυα οπως Netflix,HBO και αλλα παραγουν αξιολογες σειρες με μεγαλους προυπολογισμους οπως και η διαφημιση ειναι τομεας του κλαδου απολυτα συνδεδεμενος με την πραγματικη οικονομια, παντα σε λειτουργια εντασης παγκοσμιως και με μεγαλους προυπολογισμους.
  Υπαρχει καποιος λογος να αποκλειστουν..?

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:45 | Τάκης Ζερβουλάκος

  Η εμπλοκή μου και η εμπειρία σε εκατοντάδες παραγωγές, ελληνικές και ξένες, κάθε τύπου τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, πιστεύω πως μου δίνει το δικαίωμα να έχω άποψη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό που προσπαθεί να προσεγγίσει το παρόν προσχέδιο νόμου.

  Γνωρίζω και υποστηρίζω τις θέσεις της EAK/PACT διότι είναι αποτέλεσμα μελέτης ετών και συνεργασίας πολλών έμπειρων στελεχών του χώρου.

  Θέλω να κάνω και μια παρατήρηση σε ένα σχόλιο, το οποίο πιστεύω ότι γράφτηκε εκ παραδρομής.

  Η EAΚ / PACT προτείνει…
  «Όσον αφορά την κατηγορία παραγωγής Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παραγωγής, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν. Το συνολικό κόστος παραγωγής έχει νόημα να φαίνεται μόνο στις Μικρές παραγωγές, όπου εκεί είναι δυνατόν να δοθεί και προκαταβολή από την επιδότηση, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή του έργου.»

  Και ο κ. Π.Κ. απαντά…
  «δεν ισχύει καθόλου αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση, ότι δήθεν βάλλονται ή ότι ζημιώνονται οι κανόνες εμπιστευτικότητας από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα»

  Διαφωνώ απολύτως με τον κ. Κ., διότι: Πότε μάθαμε την αμοιβή της Meryl Streep για το Mama Mia? Ποιός μπορεί να πιστοποιήσει το ποσό που δώθηκε για να αγοραστούν τα δικαιώματα του βιβλίου “Captain’s Correli’s Mandolin”? Ποιός ξέρει ποιά ήταν η αμοιβή της Antzelina Jolie για την ταινία Tomb Rider? Και ακόμα κι εάν γνωρίζουμε κάποια τέτοια πληροφορία, τι σχέση έχει με την προτεινόμενη ενίσχυση? Πρόκειται να επιδοτηθεί ποτέ η αμοιβή του Pierce Brosnan?

  Η πρόταση της EAK/ PACT είναι απολύτως σαφής. Ενισχύονται μόνο οι επιλέξιμες δαπάνες όπου «οι δικαιούχοι των δαπανών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα, το σχετικό κόστος τους περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό παραγωγής, έχουν εκδώσει νόμιμα παραστατικά, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος παραγωγής και έχουν εξοφληθεί μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή δίγραμμης επιταγής». Άρα επί αυτών πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά.

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:50 | ΣΑΠΟΕ

  ΣΑΠΟΕ
  Παρέμβαση.
  Μετά την παράλογη κατάργηση τον Αύγουστο του 2015 του μοναδικού κινήτρου για ιδιωτικές επενδύσεις στον κινηματογράφο, αυτό του ειδικού φόρου στα κινηματογραφικά εισιτήρια, αναμέναμε, στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες, μια νομοθετική παρέμβαση από την Πολιτεία που θα κάλυπτε το επενδυτικό κενό και θα έβαζε τα θεμέλια οπτικοακουστικής βιομηχανίας στη χώρα μας η οποία επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα πολλούς άλλους τομείς. .
  Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας ήταν η αρμοδιότητα του κινηματογράφου, που είναι η ραχοκοκκαλιά του οπτικοακουστικού τομέα, να μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για ν’ αντιμετωπίζεται ως τομέας που συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην ανάδειξη του πολιτισμού της.
  Το νομοσχέδιο για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε οπτικοακουστικά έργα (τροποποίηση διατάξεων στον Αναπτυξιακό Νόμο) που έφερε σε δημόσια διαβούλευση το νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι ένα ακατανόητο συνονθύλευμα διατάξεων που αναφέρονται χωρίς καμία διάκριση στο σύνολο των οπτικοακουστικών έργων και έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο για τον κινηματογράφο, τον Κανονισμό και τις συστάσεις για τα εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων της Ε.Ε.. Μικρές και μεγάλες παραγωγές, ελληνικές και ξένες σήριαλ, ταινίες και βιντεοεφαρμογές, μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο όλες με τις ίδιες προϋποθέσεις και κριτήρια.
  Το νομοσχέδιο διέπεται από προχειρότητα που αποδεικνύει στη πράξη τη παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Εξαιρούνται τα οπτικοακουστικά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που παράγουν θέσεις εργασίας στην αξιακή αλυσίδα, που είναι οι ξένες παραγωγές, ενισχύονται όμως τα εργαστήρια τεχνικής επεξεργασίας που απαγορεύονται από τον Κανονισμό της Ε.Ε. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί προικοδοτούνται με την ενίσχυση για να παράξουν το περιεχόμενό τους για τις πλατφόρμες τους και εντέλει «συμψηφίζεται» η υποχρέωσή τους να επενδύσουν σε κινηματογραφικά έργα με άλλο νόμο που δεν έχουν τηρήσει εδώ και 28 χρόνια. Για όλους τους άλλους, όλους της «μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» της στρατηγικής αναπτυξιακής κατεύθυνσης του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι πράγματι πολύ ελκυστική η εφάπαξ επιστροφή 25% των δαπανών παραγωγής οπτικοακουστικού έργου και υπόσχεται να δώσει χρήματα στην λογική «όλοι να πάρουν από κάτι». Υπάρχει πρόβλεψη όμως πόσα χρήματα θα διατίθενται ετησίως; Προφανώς όχι, αφού δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Θα καθορίζονται όμως, όπως μας πληροφορεί το νομοσχέδιο με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
  Με το νομοσχέδιο μία νεοσύστατη ανώνυμη εταιρία το ΕΚΟΜΕ Α.Ε, η οποία αναλαμβάνει την διαχείριση των ενισχύσεων, που υλοποιεί προγράμματα και δράσεις στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των επικοινωνιακών πολιτικών, παράγει και διαχειρίζεται οπτικοακουστικό υλικό και μέσα ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης, κάθε άλλο παρά «απλοποιούνται υπερβολικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες» που εξαγγέλθηκε με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Αφού, για την παροχή της εφάπαξ ενίσχυσης απαιτούνται κοινές υπουργικές αποφάσεις, η συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων που είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το νεοσύστατο ΕΚΟΜΕ Α.Ε. Για όλη την πολύπλοκη εφαρμογή που θα κάνει το ΕΚΟΜΕ και την εκπλήρωση των σκοπών του-κι απ’ όσα διαβάζουμε ζητάει 2.000 τ.μ για να στεγαστεί στο Ιδρυμα Σ. Νιάρχος- η λύση υπάρχει σε άλλη διάταξη νόμου. Αποσπώνται υπάλληλοι της ΕΡΤ Α.Ε και ΝΠΙΔ του δημοσίου.
  Αναρωτιόμαστε. Καταργείται ο νόμος για τον κινηματογράφο; Ο Υπουργός Πολιτισμού δεν ασκεί την κινηματογραφική πολιτική; Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου καταργείται; Σε ποιά μελέτη βασίστηκε, και με ποιο στόχο και στρατηγική κατεύθυνση συντάχθηκε το νομοσχέδιο;
  Ίσως όμως, οι συντάκτες του νομοσχεδίου να γνωρίζουν και να σκέφτονται πράγματα περισσότερα από αυτά που εμείς μπορούμε ν’ αντιληφθούμε. Σ’ αυτή τη σκέψη μας οδηγεί ότι το αρμόδιο(;) Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που έχει την πρωτοβουλία του νομοσχεδίου συγκεντρώνει στον έλεγχό του πολλές και ετερόκλητες αρμοδιότητες, όπως η συνεργασία με την Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ)» αλλά και αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΣΠΑ που ως τώρα υπάγονταν στο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης.
  Το Δ.Σ.
  του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΠΟΕ)

 • Στο Άρθρο 1 θα πρέπει να αναφερθούν ρητά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πρόκειται για μια βιομηχανία που παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά μεγέθη παγκοσμίως, μεγάλη ανάπτυξη για πολλά συνεχόμενα έτη και μέγεθος που αγγίζει τα $100 δις. Τα παιχνίδια είναι κατεξοχήν εξαγώγιμο προϊόν, με εκατομμύρια καταναλωτές σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία, και πολλές ανερχόμενες αγορές.

  Επίσης, όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, πρέπει να τονιστεί ότι πολλά παιχνίδια πλέον παρέχονται ως συνεχείς υπηρεσίες (Software as a Service – SaaS), κάτι που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και ανανέωση περιεχομένου. Αυτό συνεπάγεται κόστη για διάφορες υπηρεσίες όπως καταγραφή στατιστικών και ανάλυση (analytics), διαφήμιση (user acquisition), υποστηρικτικές διαδικτυακές υπηρεσίες (backend services), δημιουργία και φιλοξενία λογισμικού στο cloud. Η συνηθισμένη διάρκεια για κάτι τέτοιο είναι μερικά χρόνια (π.χ. 3-5), ενώ για ορισμένα είδη παιχνιδιών το ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, μιας και το κόστος αυτών συνήθως αυξάνεται αναλογικά ή και εκθετικά όσο αυξάνονται οι χρήστες. Ένα παιχνίδι αυτού του είδους έχει τις προοπτικές για να παρουσιάσει έσοδα πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερα από το κόστος ανάπτυξης και συντήρησής του, και να φτάσει σε εκατομμύρια τελικούς αποδέκτες, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ετών.

  Δημήτριος Μπεντίλας
  Co-founder & CTO
  Total Eclipse
  http://www.totaleclipsegames.com

 • Καλησπέρα,

  Στην πρώτη παράγραφο θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα videogames επίσης, καθώς είναι έγκυρο διαδραστικό (interactive) οπτι-ακουστικό (audio-visual) μέσο ψυχαγωγίας.

  Η βιομηχανία των video games είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας στο κόσμο, θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα έσοδα στην χώρα και θα άνοιγε το δρόμο για νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας.
  Με μεγάλη ικανότητα εξαγωγής καθώς επίσης υπάρχει τεράστια εμβέλεια κοινού με τα videogames να είναι διαθέσιμα σε προσωπικούς υπολογιστές (Windows PC, Mac, Steam), κινητές συσκευές (Android, iOS, Windows Phone tablets & smartphones), παιχνιδομηχανές (Playstation/Xbox/Switch/3DS/PSVITA) ακόμα και διαδικτυακά HTML5 games μέσω web browsers.

  Ένα videogame μπορεί να είναι μια ιστορία (RPG, Adventure games), μια ενασχόληση (Action, Time Management, Fighting games), εξομοίωση & εμπειρία (Survival Horror, Racing, VR, AR games), να ωθεί τη κοινωνικότητα (Online Multiplayer, Social games), να ωθεί τη δημιουργία (Sandbox, User-Content games), μπορεί να έχει εκπαιδευτικό και θεραπευτικό χαρακτήρα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Puzzle/Educational games), ακόμα και να ευαισθητοποίησει το κοινό σε σοβαρά κοινωνικά θέματα (Serious games).
  Υπάρχουν τόσοι τρόποι για τον δημιουργό να εκφραστεί και επιλογές για τον παίκτη να ψυχαγωγηθεί.

  Για πολλά χρόνια προσπάθησα να ξεκινήσω σαν αυτόνομος (indie) game developer στην Ελλάδα, αλλά ή παρούσα κατάσταση δεν ευνοεί μια εύκολη αρχή για έναν αυτόνομο game developer ή studio. Βλέπω μόνο σαν λύση τη μεταφορά της προσπάθειάς μου στο εξωτερικό εφ’όσον δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές.

  Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο άμεσο μέλλον με τις προσπάθειες όλων μας.

  Ευχαριστώ

 • 10 Μαρτίου 2017, 11:08 | Κωνσταντίνος Έγκαρχος

  Ως εργαζόμενος στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών στην Ελλάδα θα ήθελα και εγώ να προτείνω ρητή αναφορά στα ψηφιακά παιχνίδια. Η βιομηχανία στην Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να οργανώνεται με συναντήσεις και εκδηλώσεις πάνω στη δημιουργία βιντεοπαιχνιδιών και να μεγαλώνει με δημιουργία νέων εταιρειών, startups και αύξηση προσωπικού.

  Είναι καλό να υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση στον χώρο αφού τα ψηφιακά παιχνίδια είναι μια παγκόσμια αγορά που μπορεί να προσφέρει αρκετές οικονομικές ευκαιρίες στη χώρα μας, αύξηση εργατικού δυναμικού, πόλο έλξης επενδύσεων και βελτίωση της εξειδίκευσης.

 • 10 Μαρτίου 2017, 11:06 | Χριστίνα Χρυσανθοπούλου

  Το σχέδιο αποτελεί μία πολύ καλή πρωτοβουλία και είναι ευχάριστο να εκσυγχρονίζουμε τους ήδη υπάρχοντες νόμους. Εντούτις, θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο αναλυτικά και ξεκάθαρα τόσο τα video games, όσο και οι διαδραστικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως η εικονική, η επαυξημένη και η μικτή πραγματικότητα (VR, AR, MR). Η μέχρι τώρα περιγραφή που υπάρχει στο σχέδιο, δεν περιλαμβάνει τους παραπάνω τομείς.

 • 10 Μαρτίου 2017, 11:16 | Πάρης Καραγιώργος

  Αγαπητέ κύριε Ραμάκη,
  Σχετικά με την ανάρτησή σας από
  9 Μαρτίου 2017, 14:35 | Ραμακης Κωνσταντινος Θα απαντήσω εντός (παρενθέσεων)
  «Σχετικά με την «12ωρη εργασία στα γυρίσματα», ……» (ο κ Καραγιώργος γνωρίζει πολύ καλά τις θέσεις της PACT εκ των διαβουλεύσεων της με τους Διευθυντές Παραγωγής και με την ΕΤΕΚΤ, όσο και από την πραγματικότητα του χώρου και των όρων εργασίας
  «………. τελικά διαστρεβλώνει.»(ο κ Καραγιώργος περιέγραψε αυτό που ξέρει, ότι συμβαίνει.)
  Σαφώς αναφέρεται στην ανάρτηση της PACT ότι υπάρχουν παραγωγές που θα έχουν λιγότερες ώρες εργασίας στο γύρισμα. Το 12ωρο δεν είναι υποχρεωτικό ούτε μονόδρομος και είναι πρόταση για τη μέγιστη διάρκεια. (Σωστά κ Ραμάκη, το γύρισμα λογίζεται από την άφιξη των εργαζομένων στον χώρο εργασίας του, σύμφωνα με τις ώρες που τους δίνονται από το Όρντινο. Δεν μιλάμε λοιπόν για τις 12 camera rol hours, αλλά για το σύνολο των ωρών εργασίας στον χώρο!)
  Με δεδομένο όμως ότι η πλειοψηφία όμως των Βασικών Συνεργατών …………………………….στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν υπηρεσίες Ανεξάρτητης Παροχής Έργου………..
  (δεν ισχύει το παραπάνω δήθεν δεδομένο, έτσι όπως θέλετε να το παρουσιάσετε)
  …………. αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εταιρίες παράγωγης να είναι νομικά εκτεθειμένοι, γεγονός που λειτουργεί σαν αντικίνητρο προσέλκυσης διεθνών παραγωγών.
  (για να μην είναι νομικά εκτεθειμένες οι εταιρείες και για να υπάρξει ανταγωνιστικό νομικό πλαίσιο στα διεθνή πρότυπα, είχε αποτανθεί η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ στο υπουργείο να θεσμοθετήσει και νομιμοποιήσει την δυνατότητα 2 επί πλέον υπερωριών από τις 2 που επιτρέπονται, με τις προσαυξήσεις τους στην βάση της 8ωρης αμοιβής εργασίας της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΣΑΠΟΕ και ΕΤΕΚΤ-ΟΤ. Η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας ήταν η εξής συνοπτικά: “ότι ισχύει στην κείμενη νομοθεσία” το οποίον η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ κοινοποίησε σε όλα τα γραφεία και φορείς. Παραθετω το link: http://etekt.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5-%cf%84-%ce%b5-%ce%ba-%cf%84-%ce%bf-%cf%84/)
  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας, πρέπει:
  • να καθορίζεται σαφώς το ωράριο του προσωπικού κατά την πρόσληψη
  • να απαγορεύονται οι υπέρ-εργασία/υπερωρίες άνω των 3 ωρών ημερησίως.
  (η τρίτη ώρα είναι παράνομη λέει ο νόμος και μεν την αναγράφει, δε ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις, -αν- βρεθεί ως τέτοια. Οι κυρώσεις βαρύνουν τον εργοδότη)

  • να ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης (αναγγελία στο ΙΚΑ, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, καταβολή δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, καταβολή επιδόματος αδείας, κλπ).
  Όλα τα παραπάνω είναι ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ισχυσουν στις βασικές ειδικότητες, όπως Director of Photography, Art Director, Costume Designer, Stylist, Location Manager, Assistant Director, Casting Director, Scouters, Gaffer, Driver, Κλπ
  (το ότι χρησιμοποιείται η Αγγλική ορολογία στις ειδικότητες, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η κείμενη Ελληνική νομοθεσία- σχετικά με τις ειδικότητες και τον χώρο της παραγωγής οπτικοακουστικών)
  Πιθανόν ο κ. Καραγιωργος να έχει στο μυαλό του μόνο τα γυρίσματα,……………γίνεται σε συγκεκριμένο ωράριο και χώρο.
  (τα παραπάνω τα αντιλαμβάνομαι , ως νεολογισμό στην ιστορία της διαδικασίας της παραγωγής ταινιών (οπτικοακουστικών έργων)- ότι γίνονται meeting εκτός γραφείου και η κομμώτρια με την ηθοποιό… Στις σοβαρές δουλειές που θα πρέπει να επιδοτηθούν(έχω δουλέψει σε πολλές), όλα όσα γίνονται στην προετοιμασία των γυρισμάτων, γίνονται και αυτά με προγραμματισμό και κυρίως στα γραφεία της εταιρείας, ή σε γραφεία ή χώρους που θα εξυπηρετήσουν την προετοιμασία. Όλα τα μήτινγκ(συγκεντρώσεις) γίνονται σε δεδομένους χώρους για το προσωπικό της ταινίας, και το προσωπικό που μετέχει, πληρώνεται για την προετοιμασία του γυρίσματος. Ακόμα και η κομμώτρια που έχει προετοιμασία είναι γνωστό πότε θα της ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ο Βοηθός Σκηνοθέτης να κάνει πρόβα στα χτενίσματα που απαιτούνται και στο μακιγιάζ πριν ξεκινήσει η ταινία- η δε παραγωγή φροντίζει να έχει και καθρέφτη μακιγιάζ στον όποιο χώρο εργασίας τους ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ότι θα γίνει η πρόβα, διότι θα είναι και ο Διευθυντής Φωτογραφίας και ο Σκηνοθέτης και όσοι άλλοι θα έχουν εργασία.) (στα μικρά έργα, μπορεί να συναντιούνται υπό άλλο καθεστώς σε καφενεία, αλλά αυτό δεν αφορά αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή πως θα ενισχυθούν εκείνοι που δεν έχουν γνώση των ορθών διαδικασιών παραγωγής/ πολλά άλλωστε μέλη της PACT έχουν και πιστοποίηση ISO, άρα ξέρουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής των έργων τους)
  Και γι’ αυτό χρόνιο ζητούμενο από την PACT είναι …………………..είτε σαν Εξαρτημένης εργασίας.
  (………….το ζητούμενο φαίνεται ότι θέλετε να μην υπάρχουν νομικές ευθύνες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία στην εξαρτημένη εργασία, στην οποία εμπίπτουν όλες οι ειδικότητες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Αυτή η ανησυχία είναι κατανοητή, γιαυτό και κάναμε μια διεξοδική πρόταση προς το Υπουργείο, που δεν έτυχε δυστυχώς της στήριξής σας όταν έπρεπε. Χρειάζονται βελτιώσεις στα θεσμικά ώστε να γίνονται όλα σωστά και σύννομα, αλλά κυρίως χρειάζεται οργάνωση και προγραμματισμό. Αλλά κ Ραμάκη αυτά τα θέματα είναι το αντικείμενο ενός νομοσχεδίου για τα εργασιακά και κακώς αναζητούνται λύσεις εργασιακών σε ένα επενδυτικό πρωτίστως νομοσχέδιο. Το σωματείο των τεχνικών ΕΤΕΚΤ-ΟΤ (Οπτικοακουστικόυ Τομέα), με μία λιτή και περιεκτική διατύπωση, έκανε τις επισημάνσεις του (μετά από ΔΣ) – χωρίς να θέλει να εκτρέψει την συζήτηση από το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, στα εργασιακά με τα οποία ασχολούμαστε τώρα.)
  Αν δεν με είχατε αναφέρει προσωπικά δεν θα είχα απασχολήσει την παρούσα διαβούλευση με αυτά.
  Τις σχετικές με το νομοσχέδιο (νόμο-πλαίσιο) προτάσεις μου τις έχω καταθέσει σε άλλες αναρτήσεις. Ευχαριστώ για την υπομονή των υπολοίπων συμμετεχόντων.
  Με εκτίμηση
  Πάρης Καραγιώργος
  Διευθυντής Παραγωγής
  Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΤΕ.Κ.Τ.-Ο.Τ.

 • 10 Μαρτίου 2017, 11:55 | Ηλίας Στουραΐτης

  Καλό θα ήταν να γίνει ρητή αναφορά στα ψηφιακά παιχνίδια στην παρ. 1. και όχι γενική αναφορά περί παιχνιδομηχανών ή γενικών εφαρμογών.

 • 10 Μαρτίου 2017, 10:15 | Alex Eleftheriou

  Καλή μέρα

  Λογικά πρέπει να γίνει μια ξεκαθαρίσει στις παιχνιδομηχανές και ψηφιακά παιχνίδια. Πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μικρές ομάδες που προσπαθούν να αναπτύξουν ψηφιακά παιχνίδια και εφαρμογές που μπορεί να είναι εκπαιδευτικά και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας.

  Θα ήταν κρίμα να στερήσουμε την οποιαδήποτε μικρή βοήθεια που μπορούν να πάρουν αυτές οι ομάδες γιατί οι δυνατότητες για το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν δυστυχώς περιορίζονται λόγο οικονομικών και χρόνου.

 • 10 Μαρτίου 2017, 10:15 | Κώστας Μιχαλόπουλος

  Πιστεύω πως θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ψηφιακά παιχνίδια (βιντεοπαιχνίδια) σε υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες, κινητά, κλπ. Έχω δουλέψει αρκετά στον χώρο, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει για τις προσπάθειες στην Ελλάδα είναι η έλλειψη βοήθειας από το κράτος.

 • 10 Μαρτίου 2017, 10:32 | Βίκυ Φυσίκα

  Θερμή παράκληση στην παρ.1 που περιγράφεται η έννοια «Οπτικοακουστικό έργο» να γίνει ξεκάθαρο οτι ανήκουν και τα βιντεοπαιχνίδια/ψηφιακά παιχνίδια. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξή τους στην Ελλάδα είναι ραγδαία,
  με βραβευμένους τίτλους σε μεγάλους διαγωνισμούς και εκθέσεις του εξωτερικού.

 • 10 Μαρτίου 2017, 09:50 | ioannis xenos

  Μετά την από : 2 Μαρτίου 2017, 11:37 | PACT, που προσπαθούσε να “αποδείξει” το δικαίωμα της ίδιας στον διάλογο με 10 προτάσεις εύκολες και καθαρές, (δικαίωμα που δεν της αμφισβήτησε κανείς- μηδέ εγώ ο ίδιος σε καμία αναφορά μου), έφτιαξε και μία 11η πρόταση για να διασκεδάσει τις αναρτήσεις που έκανε με τα διακριτικά Ε.Α.Κ., ότι έχει δικαίωμα να παρέμβει.
  Αντιγράφω από το κείμενό της αυτής ανάρτησης:
  “Θεωρουμε δε πως η υπαρξη της Ελληνικης Ακαδημιας Κινηματογραφου, προυποθετει την δυνατοτητα παραγωγης Ελληνικων Κινηματογραφικων Ταινιων, αρα ειναι αυτονοητη η παρεμβαση της σε ενα τοσο σημαντικο νομοσχεδιο.” (οι τόνοι στις λέξεις λείπουν και στην ανάρτηση)

  Το “άρα είναι αυτονόητη”, ακούγεται σαν αυτό που αποκαλείται στην πολιτική επιστήμη “Μαρξική τελεολογία”, γίνεται ένα λογικό άλμα στο ποθούμενο νόημα του δικαιώματος της ΕΑΚ.

  Με βάση το καταστατικό της η Ε.Α.Κ. δεν μπορεί να μιλήσει για παραγωγές αυτές καθ’ αυτές, αλλά θα μπορούσε να αναφερθεί επί αρκετών γενικών θεμάτων όπως έκανε η Ε.Ε.Σ. (Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών) που κατέβασε όλη την νομολογία, μετά από 17 ημέρες μελέτης του νομοσχεδίου, φωτίζοντας θέματα λειτουργικά που πρέπει να συμπεριληφθούν τώρα!

  Και εν πάση περίπτωση θα μπορούσε να απαντήσει η ίδια η Ε.Α.Κ., για τον εαυτό της, ολοκληρωμένα με απόφαση Δ.Σ. ή και Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

  Πάντως δεν απάντησε η ίδια ούτε μετά από 7 ημέρες. Άρα η αναγγελία των 3 ονομάτων, ότι από κοινού θα συμμετείχαν μαζί σε αναρτήσεις, που σταδιακά άρχισαν να μην μετέχουν, μέχρι που απόμεινε η PACT μόνη της, σημαίνει ότι συμμετείχαν έκοντες – άκοντες, και πως η τριάδα ήταν ένα τρικ, για να δοθεί μεγάλο κύρος & σπουδαιότητα, στην παρέμβαση που θα κάνανε από κοινού.

  Ήταν ένα “διαφημιστικό” τρικ, και μία παρουσίαση “Σοκ & Δέος”!

  Υπό αυτό το πρίσμα, της πλαστότητας της “Τριάδας”, καλό είναι ο νομοθέτης να καταλάβει ότι για όσα λένε, θα πρέπει να αναζητείται η ουσία, πίσω από τις αναρτήσεις, όπως διαφώτισε με την παρέμβασή του από την .9 Μαρτίου 2017, 10:53 | Βασίλειος Οκάμης, όπου φώτισε τα 2 θέματα που σας ενδιαφέρουν -πέρα και πίσω από τα προφανή. Το πρώτο είναι η αλλαγή όλου του εργασιακού (αν και δεν συζητάμε στο παρόν νομοσχέδιο αυτά τα θέματα) και το δεύτερον η νομιμοποίηση δια της τεθλασμένης της καθυστέρησης των πληρωμών.(που αυτό το ζητάτε πολύ και πράττετε ανάλογα στις εταιρείες σας-και παρανόμως!).

  Επανέρχομαι, στις αναρτήσεις της “Τριάδας”, ότι αφού αποδείχθηκαν επίπλαστες τόσο ως προς τους σκοπούς, αλλά και ως προς την ίδια την “Τρισυπόστατη ανάρτηση”, να κηρύξει αφερέγγυες τις προτάσεις των τριών στο σύνολό τους.

  Υπήρξαν δε και άλλοι συμμετέχοντες στην διαβούλευση, που απέδειξαν ότι οι κ.κ. της ΕΑΚ/PACT, ούτε διαβασμένοι ήταν, ούτε μας το κείμενό τους είναι άρτιο! Απλά φέραν ένα δικό τους κείμενο σε άρθρα, με δική τους ορολογία, προφανώς για ίδιον όφελος.

  Ας διαβάσει ο Νομοθέτης με προσοχή, και θα κατανοήσει πολλά.

 • Πιστεύω πως στην παράγραφο 1 θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα βιντεοπαιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια, ή video games. Τα παιχνίδια μπορεί να είναι διαδικτυακά ή μη, και να τρέχουν σε διάφορες πλατφόρμες όπως παιχνιδομηχανές, υπολογιστές, κινητά, tablets, τηλεοράσεις, συσκευές που φοριούνται κλπ.

  Η σχετική βιομηχανία το 2016 έφερε παγκοσμίως έσοδα $91 δις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα έσοδα παιχνιδιών ξεπερνάνε αυτά πετυχημένων κινηματογραφικών ταινιών. Στην Ελλάδα η σχετική βιομηχανία είναι συνεχώς αυξανόμενη με πολύ μεγάλο ποσοστό εσόδων από τις πωλήσεις να προέρχονται από το εξωτερικό μέσω online πωλήσεων και ψηφιακή διανομή.

 • Στην παρ. 1 θα πρέπει να οριστεί πολύ πιο ανοιχτά ο όρος «παιχνιδομηχανές».

  Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει όχι μόνο παραγωγή παιχνιδιών αλλά και εξαγωγή μέσω ψηφιακών εκδοτικών καναλιών τρίτων αλλά και ιδιόκτητα. Αρκετή ώστε να πρέπει να δοθεί ένας πιο ανοιχτός ορισμός στον τομέα.

  Επίσης πλέον δεν υπάρχει κανένα όριο που να απαγορεύει τη δημιουργία διαδραστικών ταινιών με στοιχεία παιχνιδιών τα οποία να πέφτουν σε αυτή τη κατηγορία.

  Τα παιχνίδια θα πρέπει να περιγραφούν σαν «διαδραστικές ή μη-γραμμικές οπτικό-ακουστικές παραγωγές». Αυτός ο όρος επιτρέπει εκτός από τη (κατά τη γνώμη μου) σωστή εφαρμογή της δράσης, το να μπορούν να υποστηριχθούν και μη-γραμμικές οπτικό-ακουστικές παραγωγές οι οποίες δεν έχουν στοιχεία παιχνιδιών μέσα τους (δεν είναι κατά το ξενιστή gamified). Παρόλα αυτά παραμένουν μέσα στο πλαίσιο των έργων που θα έπρεπε να υποστηρίζονται.

  Τέλος το ίδιο ισχύει και για εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας οι οποίες περικλείουν την παραγωγή πρόσθετου οπτικό-ακουστικού υλικού σαν βασικό μέρος τους και χρησιμοποιούν την επαύξηση της πραγματικότητας ή το εικονικό στοιχείο σαν δευτερεύων.

  Ελπίζω το σχόλιο μου να βοηθήσει σε μια πιο ανοιχτή στις νέες ιδέες κοινωνία δημιουργών οπτικό-ακουστικού υλικού.

  Με εκτίμηση,

  Παναγιώτης Κουβέλης
  http://www.mediaflake.com
  Επιχειρηματίας και Εκπαιδευτικός – Games & Digital Entertainment

 • 10 Μαρτίου 2017, 03:23 | Γιώργος Καζαμίας

  Η αναφορά σε διαδραστικές ή όχι εφαρμογές, στη δυνατότητα διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες, αλλά και το γεγονός πως στις πλατφόρμες συμπεριλαμβάνονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές και προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα αποτελούν ευθεία αναφορά στα video & mobile games, τα οποία αποτελούν και την πλειονότητα των σχετικών με τα ανωτέρω έργων.

  Παρ’ όλα αυτά, τα video games (& mobile, VR κλπ) δεν συμπεριλαμβάνονται ξεκάθαρα στον νόμο. Η παράλειψη αυτή μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί ως πρόθεση να εξαιρεθούν αυτά.

  Για το λόγο αυτό θα ήταν καλό να γίνει σαφές ότι τα παιχνίδια συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των οπτικοακουστικών έργων και υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ώστε να γίνει μια αρχή για την υποστήριξη των game developers και την δημιουργία μιας βιομηχανίας βιώσιμης, δυναμικής και ανταγωνιστικής παγκοσμίως.

 • 10 Μαρτίου 2017, 03:35 | Φεντορένκο Ηλίας

  Θεωρώ πως στην παράγραφο 1, η αναφορά στις εφαρμογές είναι γενική και πολύ περιορισμένη. Η παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών έχει αποκτήσει μεγάλη δραστηριότητα και διαφορετικές απαιτήσεις και θα πρέπει να διατυπώνεται ξεχωριστά από την παραγωγή και ανάπτυξη λογισμικού.

 • 10 Μαρτίου 2017, 02:22 | Ιπποκράτης Μπουρνέλλης

  Συμφωνώ πως στην παρ. 1 θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα ψηφιακά παιχνίδια, και να μην περιορίζεται η αναφορά σε παιχνιδομηχανές ή γενικές εφαρμογές, για τους ίδιους λόγους που ανέφερε ο κ. Κώστας Καρπούζης.

 • 10 Μαρτίου 2017, 01:56 | Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ

  Ως προς το κεφάλαιο ΙΔ’ που εντάσσει στον αναπτυξιακό νόμο σχέδια επένδυσης για οπτικοακουστικά έργα:
  1. Μας καλύπτει ο ορισμός του οπτικοακουστικού έργου γιατί λαμβάνει υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα της οικονομίας των δικτύων όπως την αναλύσαμε πιο πάνω στο άρθρο 1. Η απαρίθμηση των εξαιρούμενων περιπτώσεων είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
  2. Δεν έχουμε επίσης αντίρρηση στον καθορισμό των δικαιούχων της ενίσχυσης. Επισημαίνουμε πάλι, όπως κάναμε παραπάνω, ότι Έλληνες παραγωγοί θα έχουν πρόβλημα ρευστότητας εν αναμονή της επιστροφής του 25%, ειδικά στις σημερινές συνθήκες κρίσεις.
  3. Είναι φυσικό να μην αντιμετωπίζεται ένα οπτικοακουστικό έργο σαν οποιαδήποτε επένδυση. Η κοινή υπουργική απόφαση εξειδίκευσης των κριτηρίων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο συζητήθηκε παραπάνω.
  4. Οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται, καλύπτουν τις γενικές κατηγορίες δαπανών με εξαίρεση την αμοιβή του παραγωγού και τα πάγια έξοδα του γραφείου παραγωγής. Θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης εδώ. Για την αποφυγή υπερκοστολογήσεων του τύπου «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» αρκεί η θέσπιση ποσοστών τα οποία δεν θα μπορεί να υπερβεί η επιχείρηση. Η Ε.Ε. για τα σχέδια ανάπτυξης οπτικοακουστικών έργων δέχεται ποσοστό έως 7% για τα πάγια λειτουργικά έξοδα. Ίσως χρειαστεί ποσοστό και για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων, ένα άλλο κέντρο πιθανής υπερκοστολόγησης, π.χ. 15% επί του προϋπολογισμού που θα δαπανηθεί στην Ελλάδα, που είναι η ελληνική και η ευρωπαϊκή πρακτική για το σύνολο των συντελεστών της δημιουργικής ομάδας (εξαιρούμενου του παραγωγού).
  5. Εδώ γίνεται ξεκάθαρη η υποχρέωση καταβολής των δαπανών από τον δικαιούχο πριν καν υποβάλλει αίτηση εκταμίευσης της επιχορήγησης (επιστροφή 25%) στο ΕΚΟΜΕ.
  6. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί αν το πλαφόν στην κρατική ενίσχυση (50%, 60%, 70% του κόστους παραγωγής, ανάλογα με τις περιπτώσεις) αφορά μόνο εθνικές ενισχύσεις ή και ευρωπαϊκές. Είναι πάντως σημαντικό ότι επιτρέπεται συνδυασμός ενισχύσεων και εκτός αναπτυξιακού νόμου.
  7. Σημαντική εκκρεμότητα στο άρθρο αυτό παραμένει ο καθορισμός του παραβόλου για υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο, αλλά και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ ΕΚΟΜΕ και άλλων συναρμόδιων φορέων για την υλοποίηση της επένδυσης. Είμαστε πολύ μακριά από την υπηρεσία μιας στάσης, τύπου Film Commission. Τα θέματα αυτά παραπέμπονται στην κοινή υπουργική απόφαση. Ως ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση των θεμάτων αυτών όποτε απαιτηθεί.
  8. Στις υποχρεώσεις των φορέων θα ήταν καλό να προστεθεί και η κατάθεση αντιγράφου (εκτός του master που αναφέρεται ρητά) για τις ανάγκες της βιντεοθήκης του ΕΚΟΜΕ. Στις περιπτώσεις διαδραστικών έργων είναι φανερό ότι θα πρέπει να οριστεί η μορφή κατάθεσης αντιγράφου με διαφορετικό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε ότι «όλοι οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν το παρόν άρθρο θα καθορίζονται αναλυτικά στην απόφαση προκήρυξης», όρος που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Θεωρούμε ότι πρόκειται για την κοινή υπουργική απόφαση, οπότε συμπεραίνουμε ότι η προκήρυξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο θα γίνει άπαξ για όλη τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου.

 • 10 Μαρτίου 2017, 01:55 | Αθανάσιος Τριανταφύλλου

  Τα ψηφιακά παιχνίδια πρέπει να αναφερθούν σαν έργο και όχι σαν πλατφόρμα μόνο στην παράγραφο 1.

 • 10 Μαρτίου 2017, 01:27 | Νικόλαος Λάριν

  Καλησπέρα,

  Καλό θα ήταν να συμπεριλαμβάνονται και τα ψηφιακά παιχνίδια. Πρόκειτε για μια τεράστια παγκόσμια αγωρά, και έναν κλάδο υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ για την ένταξη VIDEO GAMES και APPLICATIONS στο Σχέδιο Νόμου – Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)

  Χαίρομαι για την κίνηση σχετικά με την δημιουργία θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων που στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων και με την ευκαιρία αυτή καταθέτω πρόταση για την πιθανή ένταξη επιπρόσθετων κατηγοριών “οπτικοακουστικών έργων”.

  Το νέο σχέδιο νόμου περιορίζει τον ορισμό του “οπτικοακουστικού έργου” σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Θεωρώ παράλειψη που δεν αναφέρεται σε video games και διαδραστικές εφαρμογές (applications). Ειδικότερα τα βίντεο games καθώς και μεγάλο μέρος διαδραστικών εφαρμογών (applications) χαρακτηρίζονται αμιγώς ως “αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα” με πρόσθετο χαρακτηριστικό την τεχνογνωσία και ανάπτυξη λογισμικού. Πρόκειται για την τελευταίας γενιάς μορφή οπτικοακουστικών έργων που εξελίσσεται διαρκώς.

  Η πρότασή μου είναι να συμπεριληφθούν προτάσεις που να αφορούν στις δραστηριότητες video games και διαδραστικών εφαρμογών (applications) με περιεχόμενο που να συνάδει με τα πολιτιστικά κριτήρια που περιγράφονται. Σε κάθε περίπτωση να αποκλείεται οτιδήποτε σχετικό με τζόγο – τυχερά παιχνίδια.

  Αναφέρομαι σε ειδικότητες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογικές βιομηχανίες. Πρόκειται για βιομηχανίες με ετήσιο τζίρο δισεκατομμυρίων και αφορά έναν αριθμό νεοφυών μικρών και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να βοηθηθούν εάν υπαχθούν οι δραστηριότητες στον Ν.4399/2016. Γεγονός είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια αρκετοί Έλληνες που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις τεχνολογίας αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ή να ιδρύσουν την εταιρία τους στο εξωτερικό όχι λόγω ευνοϊκότερων φορολογικών δεδομένων αλλά κυρίως λόγω έλλειψης οποιαδήποτε μορφής ενίσχυσης, θεσμικού πλαισίου και σταθερότητας.
  Οι πιθανότητες να αποδώσουν οι επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και να αποτελέσουν μεγάλο έσοδο στην ελληνική οικονομία καθώς και αναγνωρισιμότητα και φήμη, είναι μεγάλες. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν κινητήρια οικονομική δύναμη για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κάτι που είναι δεδομένο για τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως όπου πολλές ήδη παρέχουν κίνητρα και διευκολύνσεις.

  Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει πολύ να ακολουθήσει την ανάπτυξη της gaming βιομηχανίας. Η κατηγοριοποίηση των video games είναι μεγάλη και περίπλοκη για αυτό προτείνω τα κριτήρια να σχετίζονται με το περιεχόμενο των έργων (πολιτιστικά κριτήρια) σε συνάρτηση με τις προοπτικές αναγνωρισιμότητας και εμπορικότητας.
  Δεν πρέπει να συγχέουμε την βιομηχανία gaming με το gambling (τυχερά παιχνίδια) που είναι ξεχωριστή κατηγορία από μόνη της. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει με την περιγραφή “τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα” και να εξαιρεθεί.

  Ενδεικτικά αναφέρω κατηγορίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν: storydriven games, casual, puzzles, actions, simulations, sports, serious, artistic games. Επίσης εφαρμογές με πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με καινοτόμες λειτουργίες υπηρεσιών και άλλα. Μπορούν να περιλαμβάνουν τα τρέχοντα monetization μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις τεχνολογικές βιομηχανίες, από το παραδοσιακό (premium) μέχρι και μοντέλα που χρησιμοποιούν εσωτερική οικονομία που παρέχουν οι ίδιες οι τεχνολογικές πλατφόρμες ή τα προϊόντα (freemium, free to play).

  Α.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός. ….[2],
  Σε περίπτωση που τα παραπάνω συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου, ο κωδικός “59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων” δεν αρκεί, δεν καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να προστεθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ορισμός
  Στο [1] να προστεθούν τα: video games, διαδραστικές εφαρμογές (applications).
  Στο [2] να εξαιρεθούν τα video games σχετικά με τυχερά παιχνίδια – στοιχήματα (gambling)

  ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ του Ν. 4399 / 2016
  Για να ισχύει η τροποποίηση που αναφέρεται στα “Οπτικοακουστικά Έργα” χρειάζεται να συνταχθεί νέο άρθρο στο οποίο θα αναφέρεται καθαρά ότι αναιρείται η προηγούμενη εξαίρεση υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων του Ν. 4399 / 2016 και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ́- ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, άρθρο 7, ότι αναιρούνται οι εξαιρέσεις [60] Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, [90] Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, και ότι συμπεριλαμβάνονται στον νέο σχέδιο νόμου.

  ΠΙΝΑΚΕΣ
  Επίσης στους πίνακες Α και Β δεν υπάρχει σχετική περιγραφή ή ανάλυση.
  Να προστεθούν στον πίνακα Α ή να δημιουργηθεί νέος πίνακας που να περιλαμβάνει αντίστοιχα με το σενάριο, το game design document και άλλες σχετικές παραμέτρους όπως η καινοτομία και η λειτουργικότητα.

  Με εκτίμηση,
  Μαρία Αλούπη,
  Co-founder beyondthosehills game development studio, composer & concert pianist

 • 9 Μαρτίου 2017, 23:35 | Γιούλη Γιαννακαρίου

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις πλατφόρμες διανομής των οπτικουακουστικών έργων τα ακόλουθα: «..μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές και προγραμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα». Γίνεται, δηλαδή, μία έμμεση αναφορά στα video games, τα οποία κυκλοφορούν στις πλατφόρμες αυτές και τα οποία άλλωστε μπορούν να ενταχθούν στα οπτικουακουστικά έργα υπό ευρεία έννοια.

  Παρ’ όλ’ αυτά, τα video games δεν συγκαταλέγονται ρητά στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 όπου διατυπώνεται ο ορισμός του «οπτικοακουστικού έργου» για το σκοπό του παρόντος νόμου, καθώς η διατύπωση «…κινουμένων σχεδίων (animation), με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές» αναφέρεται σε «κινηματογραφική ταινία» και όχι σε αυτοτελές έργο video game. Επιπλέον, στην παράγραφο 2 η διατύπωση του κειμένου οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα video games εξαιρούνται ρητά (περιπτώσεις γ΄ και ιβ΄).

  Το πνεύμα του νόμου δίνει την εντύπωση πως υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθούν συνθήκες επένδυσης όχι μόνο για την δημιουργία των παραδοσιακών οπτικουαστικών μέσων, αλλά και για τη δημιουργία οπτικουαστικών έργων που παρουσιάζονται σε σύγχρονες και δυναμικές πλατφόρμες άμεσης διανομης από τον δημιουργό όπως η διαδικτυακή τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές και τα προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα. Να δοθεί, δηλαδή, η δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να ολοκληρώσουν και να κυκλοφορήσουν το έργο τους σε παγκόσμιο κοινό χωρίς έξοδα διακίνησης ή μεσαζόντων, και χωρίς τους φυσικούς αριθμητικούς περιορισμούς του εγχώριου κοινού.

  Είναι, επομένως, νομίζω συμβατή η ένταξη των video games στα οπτικοακουστικά έργα του παρόντος νόμου με σαφή τρόπο και χωρίς εξαιρέσεις, δεδομένου ότι η δημιουργία video games αποτελεί παγκοσμίως μία ανερχόμενη βιομηχανία με ετήσια κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων (ενδεικτικα 40 δις δολλάρια το 2016 έσοδα μόνο από mobile games και VR games). Σας είναι, άλλωστε γνωστό πως στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός game developers, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες και το ταλέντο να δημιουργήσουν μία εγχώρια βιομηχανία η οποία θα δώσει ώθηση στην οικονομία και θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, ιδίως στις ηλικίες 18-35.

  Για το λόγο αυτό ευελπιστώ πως θα τροποποιηθεί το παρόν νομοσχέδιο, περιλαμβάνοντας πλέον και τα Video games με τις συνακόλουθες απαραίτητες προσαρμογές σε όλα τα άρθρα όπου προσδιορίζονται τα επιμέρους στοιχεία των οπτικοακουστικών έργων που επιλέγονται καθώς και στους πίνακες Α και Β.

 • Απαντηση προς τον κ. Οκαμη (…εάν αυτό είναι αληθινο σας ονομα, διοτι μια ερευνα στο imdb.com δεν επιστρεφει καμμια πληροφορια για τον βιο και την πολιτεια σας)

  Είναι προφανες από τα κειμενα σας ότι γνωριζετε την παραγωγη επιδερμικα και σε καμμια περιπτωση δουλευοντας μεσα σε αυτην, αρα τα παραδειγματα που αναφερετε –διανθισμενα με ασχετα γνωμικα- αποτελουν αποκυματα τρικυμιας εν κρανιω…

  Θιγετε όμως ένα θεμα που καλο είναι οι αλλοι αναγνωστες της διαβουλευσης να γνωριζουν. Εσεις –αλλωστε- τα ξερετε όλα.

  Οντως ολες οι εταιριες παραγωγης εχουμε προσλαβει 1-2 extra εργαζομενους για να τα βγαλουμε περα με μια παραλογη και αντιαναπτυξιακη γραφειοκρατικη διαδικασια. Αυτό ομως για να καλυψουμε τις αναγκες των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ παραγωγων που απαιτουν την προσληψη 10-20 περιστασιακα εργαζομενων. Εάν το προβλημα λυνοταν με προσληψη και αλλων 2-3 ακομα δεν θα το συζηταγαμε. Με δεδομενο οτι το προγραμμα γυρισματος μπορει να αλλαξει κάθε στιγμη, δεν μπορουμε να κανουμε μακροπροθεσμο προγραμματισμο αναγκων π.χ. σε κομπαρσους για 10-15 μερες αργοτερα.

  Οι 300 κομπαρσοι που θα ζητηθουν σε μια μεγαλη παραγωγη θα χρειαστουν περιπου 150 εργατοωρες από την πλευρα της παραγωγης, υπο την προυποθεση ότι ολοι οι εργαζομενοι εχουν συμπληρωμενα τα στοιχεια που απαιτει το συστημα προσληψης και ότι το συστημα καταχωρησηης του Υπουργειου Εργασιας δεν εχει (προσωρινα) πεσει. Εχουμε υπολογισει ότι για να συγκεντρωσει ενας περιστασιακα εργαζομενος τα στοιχεια που απαιτουνται θα χρειαστει τουλαχιστον 5-6 ωρες, εφ’σον εχει τον διαθεσιμο χρονο. Άλλη τεραστια σπαταλη χρονου και ενεργειας. Τις εταιριες παραγωγης τις μισειτε. Τους εργαζομενους δεν τους λυπαστε?

  Το θεμα γινεται χειροτερο… Εστω ότι βρηκαμε τροπο να προσλαβουμε 300 ατομα. Κατι τετοιο δεν αφορα το Σπουδαιο Γυρισμα της χρονιας, αλλα μια κανονικη μεγαλη παραγωγη. Συνηθως στα γυρισματα ένα 10%-15% των κομπαρσων δεν εμφανιζεται καν. Από την στιγμη που τους εχουμε προσλαβει όμως θα πρεπει να τους πληρωσουμε. Διαμαρτυρηθηκαμε στο ΙΚΑ λεγοντας ότι δεν μπορουμε να πληρωσουμε καποιον ο οποιος δεν εχει ερθει στην δουλεια του. Το ΙΚΑ μας απαντησε ότι δεν προβλεπετε κατι τετοιο στον κανονισμο του για ημερομισθιους και μας συνεστησε να πληρωσουμε τις εισφορες εργαζομενων και εργοδοτη, αλλα να μην τους δωσουμε την αμοιβη τους. Υπογραμμιζω: Να πληρωσουμε δηλαδη το 50% του κοστους για ατομα τα οποια δηλωσαν ότι θα ερθουν να δουλεψουν και δεν εμφανιστηκαν…

  Άλλο παραδειγμα. Γινεται ένα γυρισμα σε μια παραλια και ο σκηνοθετης ζητα να ενταξουμε και καμμια 30ρια λουομενους στο πλανο. Αυτους προφανως θα πρεπει να τους πληρωσουμε. Πως όμως? Είναι αδυνατο αυτοι ανθρωποι να εχουν μαζι τους όλα τα απαραιτητα δικαιολογητικα που απαιτουνται για την προσληψη. Εάν γινει ελεγχος, το προστιμο που προβλεπεται είναι 10.400 ευρω ανα ατομο. Αρα δεν μπορουμε να κανουμε τετοια γυρισματα.

  Και ένα τριτο παραδειγμα. Ζηταμε να προσλαβουμε εναν συνταξιουχο, ή έναν ανεργο σε επιδομα ανεργιας ή καποιον που εχει προνοιακη ασφαλιση. Πρεπει φυσικα να τον πληρωσουμε με νομιμο παραστατικο εστω 100 ευρω την ημερα για 3-4 μερες. Αυτό θα ηταν ένα σημαντικο βοηθημα για καποιο με ελαχιστα εισοδηματα, αλλα είναι δυνατον να προκαλεσει την διακοπη της συνταξης, του επιδοματος ανεργειας ή της προνοιακης ασφαλισης. Με το δικιο τους οι ανθρωποι δεν το κανουν.

  Τα παραπανω θα πρεπει να τα εξηγησουμε σε έναν ξενο παραγωγο και παραλληλα θα πρεπει να τον πεισουμε να κανει την παραγωγη στην Ελλαδα…

  Εκτος όμως από το ότι δεν εχετε γνωσεις για την παραγωγη κ. Οκαμη, δεν διαβαζετε κι ολας… Οσον αφορα την καταβολη των ενισχυσεων η προταση της PACT είναι σαφεστατη και πληρεστατη. Η καταβολη του Rebate να γινεται ΜΕΤΑ την εξωφληση με καταθεση σε τραπεζικο λογαριασμο του εργαζομενου (όχι επιταγες ή μετρητα), ΜΕΤΑ τον ελεγχο από εταιρια ορκωτων ελεγκτων και ΜΕΤΑ απο ένα περιθωριο 3ων μηνων για να κανουν και το ΥΠΟΙΚ τους δικους του ελεγχους.

  Η μεταχρονολογηση των πληρωμων στην διαδικασια του Rebate είναι μια ακομα «θεωρια συνωμωσιας» που σας αρεσει να προβαλλετε. Δεν μπορω βεβαια να αντιληφθω τους λογους.

  Φανταζομαι πως ειστε απολυτα ικανοποιημενος από το υπαρχον αντιαναπτυξιακο, αντιπαραγωγικο και γραφειοκρατικο συστημα και δεν θελετε να το αλλαξετε.

  Υ.Γ. «Μικη σου» ουτε ειμαι ουτε προκειται να γινω. Οι εργαζομενοι στην παραγωγη γνωριζουν πολύ καλα ποιες είναι οι σοβαρες εταιριες παραγωγης στην Ελλαδα και τις επιβραβευουν με την εμπιστοσυνη τους, δινοντας όταν και οπου χρειαστει την απαραιτητη πιστωση χρονου για να ξεπερασουν τεραστια προβληματα «ντομινο» που εχουν δημιουργηθει από την κριση.

 • 9 Μαρτίου 2017, 17:42 | Αργυρώ Παπαθανασίου

  Ως οπτικοακουστικό έργο, ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, μεταξύ άλλων και οι εφαρμογές και προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα. Αυτό αυτομάτως, παραπέμπει στα video games αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διαδραστική εφαρμογή. Είναι σίγουρα μία πολύ ευχάριστη εξέλιξη, αφού μέχρι στιγμής οι ανωτέρω τομείς δεν υπάγονται πουθενά, παρόλα αυτά σε όλο το υπόλοιπο σχέδιο ξεκινώντας από τον σκοπό, έως και τα παραρτήματα, δεν αναφέρονται πουθενά ξεκάθαρα. Δεδομένου δε, ότι τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (VR), επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και η μικτή πραγματικότητα (MR), αποτελούν τους πλέον σύγχρονους τρόπους παγκοσμίως για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της εκπαίδευσης και της έρευνας μέσα από διαδραστικές εφαρμογές, θεωρώ απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο παρόν σχέδιο. Επιπλέον, είναι τεχνολογίες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσαρμοστούν στις ανάγκες οποιουδήποτε ειδικού πληθυσμού. Νέες τεχνολογίες όπως οι προαναφερθείσες, έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν μέσα από παιγνιώδη περιβάλλοντα αμέτρητες δυνατότητες και εκσυγχρονισμό στο σύνολο των πολιτισμικών μονάδων. Εν κατακλείδι, προτείνω να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες που εμπίπτουν οι αντίστοιχοι ΚΑΔ, στις επιλέξιμες δαπάνες οι ανάλογες ειδικότητες (προγραμματιστής, artist, sound engineer κλπ) και τέλος στα παραρτήματα από τα οποία προκύπτει η βαθμολογία, να γίνει η αντίστοιχη αναγωγή των τομέων.
  Τέλος, θεωρώ απαραίτητο, το επενδυτικό σχέδιο να δίνει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα, και οπωσδήποτε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να λάβουν χρηματοδότηση από αλλού. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και φορολογική κατάσταση των αρκετών τελευταίων ετών, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την διατήρηση και ίδρυση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

 • 9 Μαρτίου 2017, 14:35 | Ραμακης Κωνσταντινος

  Σχετικά με την «12ωρη εργασία στα γυρίσματα», θεωρώ ότι ο κ. Πάρης Καραγιώργος δεν διάβασε προσεκτικά τις θέσεις της PACT που με τόσο ευκολία επικρίνει και τελικά διαστρεβλώνει.

  Σαφώς αναφέρεται στην ανάρτηση της PACT ότι υπάρχουν παραγωγές που θα έχουν λιγότερες ώρες εργασίας στο γύρισμα. Το 12ωρο δεν είναι υποχρεωτικό ούτε μονόδρομος και είναι πρόταση για τη μέγιστη διάρκεια.

  Με δεδομένο όμως ότι η πλειοψηφία όμως των Βασικών Συνεργατών στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν υπηρεσίες Ανεξάρτητης Παροχής Έργου αλλά είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εταιρίες παράγωγης να είναι νομικά εκτεθειμένοι, γεγονός που λειτουργεί σαν αντικίνητρο προσέλκυσης διεθνών παραγωγών.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας, πρέπει:
  • να καθορίζεται σαφώς το ωράριο του προσωπικού κατά την πρόσληψη
  • να απαγορεύονται οι υπέρ-εργασία/υπερωρίες άνω των 3 ωρών ημερησίως.
  • να ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης (αναγγελία στο ΙΚΑ, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, καταβολή δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, καταβολή επιδόματος αδείας, κλπ).

  Όλα τα παραπάνω είναι ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ισχυσουν στις βασικές ειδικότητες, όπως Director of Photography, Art Director, Costume Designer, Stylist, Location Manager, Assistant Director, Casting Director, Scouters, Gaffer, Driver, Κλπ

  Πιθανόν ο κ. Καραγιωργος να έχει στο μυαλό του μόνο τα γυρίσματα, ενώ οι παραγωγοί σκέπτονται το σύνολο μιας αυτοτελούς παράγωγης που περιλαμβάνει δεκάδες συναντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, σε τεχνικές αναλύσεις, δοκιμαστικέ, κατασκευαστικά και άλλες διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από τους περιορισμούς που θέτει η εξαρτημένη εργασία. Ακόμα και απλές ειδικότητες όπως πχ μια Makeup Artist, είναι υποχρεωμένη λόγο της φύσεως της εργασίας να συναντήσει –εκτός γυρίσματος- σε χώρο και χρόνο που πολλές φορές η ίδια θα καθορίσει ηθοποιούς ή άλλους καλλιτεχνικούς συνεργάτες για να προετοιμάσει την δουλειά της. Αυτό όμως δεν γίνεται σε συγκεκριμένο ωράριο και χώρο.

  Και γι’ αυτό χρόνιο ζητούμενο από την PACT είναι η προαιρετική δυνατότητα των συντελεστών μιας παραγωγής να συνεργάζονται ειτε με σύμβαση Ανεξάρτητης, είτε σαν Εξαρτημένης εργασίας.

 • Προτάσεις για την τροποποίηση του Σχέδιο Νόμου
  «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]»

  Προκαταρκτικώς οφείλουμε να χαιρετίσουμε την κατάρτιση του παρόντος Σ/Ν. Αποτελεί μία πρωτοβουλία για την ρύθμιση των ενισχύσεων των οπτικοακουστικών παραγωγών, η οποία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο η ενίσχυση αυτή έπρεπε να είχε ενταχθεί στον Ν. 4399/2016 εξ αρχής.

  Ειδικότερα, ο αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αποτελεί ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 651/2014 περί ενισχύσεων. Ο Κανονισμός αυτός στο 11ο Τμήμα του με τίτλο «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και την διατήρηση της κληρονομιάς» εντάσσει τα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα εντός των ενισχύσεων για τον πολιτισμό.

  Συνεπώς, έπρεπε εξ αρχής να ενταχθεί το ειδικό καθεστώς ενισχύσεως οπτικοακουστικών έργων στον Ν. 4399/2016. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι γνώμονα και οδηγό για το προς ψήφιση Σ/Ν πρέπει να αποτελεί ο ως άνω Ευρωπαϊκός Κανονισμός με τους ειδικότερους όρους του.

  Συνακόλουθα το Σ/Ν πρέπει μεν να είναι περιεκτικό και λεπτομερές, αλλά να ρυθμίζει τα απολύτως απαραίτητα κατά τρόπο γενικό, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν διευρυμένο πλαίσιο εντάξεως των παραγωγών στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεως. Τούτο είναι το πνεύμα όχι μόνον του Ν. 4399/2016, αλλά και του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

  1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων
  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του επενδυτικού Νόμου 4399/2016, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
  α. ατομική επιχείρηση,
  β. εμπορική εταιρεία,
  γ. συνεταιρισμός,
  δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α` 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α` 78),
  ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
  στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
  ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

  Την ως άνω επιλογή του Νομοθέτη ακολουθεί και το επίμαχο προς διαβούλευση Σ/Ν στο άρθρο 8 αυτού. Ωστόσο, στον τομέα της Ελληνικής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, είναι συνήθης η λειτουργία αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών οικονομικού σκοπού (Α.Μ.Κ.Ε.), οι οποίες δεν θεωρούνται επιχειρήσεις με την στενή έννοια του νόμου, ήτοι δεν επιδιώκουν το κέρδος, δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν λαμβάνουν τις μορφές που απαιτεί το ως άνω άρθρο (ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία κλπ.).

  Παρά ταύτα, ο Κανονισμός 651/2014, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Άρθρο 1 ορίζει την επιχείρηση, ως κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από την νομικής της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Στον ως άνω Κανονισμό εστηρίχθη και ο Ν. 4399/2016. Όμως, συνέστειλε το πεδίο των προς ενίσχυσιν δικαιούχων, ώστε οι Α.Μ.Κ.Ε. να μην εντάσσονται στους δικαιούχους, παρ’ ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Προς τούτο πρέπει στο άρθρο 5 του Ν. 4399/2016 να προστεθεί εξαίρεση για τις Α.Μ.Κ.Ε. και να θεωρηθούν και αυτές δικαιούχοι ενισχύσεων για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.

  Συνακόλουθα στο άρθρο 5 του Σ/Ν στην περίπτωση (αα) για τις εγχώριες παραγωγές, δεν πρέπει να προβλέπονται ειδικές ενισχύσεις περιοριστικά μόνον για επιχειρήσεις παραγωγής, αλλά για επιχειρήσεις 1) προ-παραγωγής (ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων), 2) παραγωγής και 3) μετα-παραγωγής έως και τεχνικής επεξεργασίας και διανομής οπτικοακουστικών έργων, ώστε να θεσμοθετείται ρητώς ένα διευρυμένο πλαίσιο των οικονομικών φορέων που ασκούν τις ως άνω δραστηριότητες.

  2. Επιλέξιμες δαπάνες
  Ο Κανονισμός 651/2014 στο άρθρο 54 παρ. 5 προβλέπει ευρύτατο πλαίσιο επιλεξίμων δαπανών: ενισχύσεις παραγωγής και έξοδα για την βελτίωση της προσπελασιμότητος για ΑΜΕΑ, ενισχύσεις προ-παραγωγής και ενισχύσεις διανομής-προωθήσεως οπτικοακουστικών έργων.

  Το προς ψήφισιν Σ/Ν, όμως, στο άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 4 του ειδικού καθεστώτος) δημιουργεί ασάφεια ως προς τις δαπάνες παραγωγής και μετα-παραγωγής/τεχνικής επεξεργασίας, ώστε δίδεται η εντύπωση ότι αυτές δεν εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες, καθώς αλλού γίνεται λόγος για παραγωγή και αλλού για μετα-παραγωγή/τεχνική επεξεργασία. Αυτό το σημείο πρέπει να τύχει διευκρινίσεως. Πρέπει δηλαδή, πέραν των άλλων δαπανών (για δικαιώματα, μισθολογικό κόστος και προμήθεια υλικών), το σκέλος της παραγωγής (περίπτωση β’) να αναλυθεί σε δαπάνες που αφορούν άμεσα την προ-παραγωγή, συγγραφή σεναρίου και ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων, την παραγωγή, την εκτέλεση παραγωγής, την μετα-παραγωγή και τεχνική επεξεργασία, καθώς και την διανομή, σύμφωνα και με το πλαίσιο του ως άνω Κανονισμού.

  3. Είδος ενισχύσεως
  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4399/2016 η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να λάβει είτε την μορφή επιχορηγήσεως είτε την μορφή φοροαπαλλαγής είτε την μορφή καλύψεως του μισθολογικού κόστους, είτε άλλες μορφές.

  Με το άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 5 του ειδικού καθεστώτος) η ενίσχυση λαμβάνει κατ’ αρχήν την μορφή επιχορηγήσεως. Βέβαια στο προστιθέμενο άρθρο 4, ως προανεφέρθη, προεβλέφθη και το μισθολογικό κόστος. Άρα εν προκειμένω πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη ότι η ενίσχυση λαμβάνει τόσο την μορφή της επιχορηγήσεως όσο και την μορφή καλύψεως του μισθολογικού κόστους.

  Στις μορφές αυτές πρέπει να προστεθεί και η φοροαπαλλαγή ως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1α του Ν. 4399/2016. Και τούτο, διότι είναι πολύ σημαντικό η εγχώρια παραγωγή οπτικοακουστικών έργων να είναι ελκυστική και να προσφέρει κίνητρα σε ξένους παραγωγούς.

  Πέραν των ανωτέρω πρέπει να προστεθεί ως ειδική μορφή ενισχύσεως του άρθρου 12 Ν. 4399/2016 και η άδεια λήψεως σκηνών σε οποιονδήποτε Δημόσιο χώρο και ιδίως τους αρχαιολογικούς, η οποία και θα δίδεται αυτομάτως άμα τη αποφάσει εντάξεως στο ειδικό καθεστώς.

  Τέλος πρέπει να προβλεφθεί η με δόσεις καταβολή της επιχορηγήσεως -κατόπιν προσκομίσεως αντιστοίχων δικαιολογητικών- και όχι η εφάπαξ καταβολή. Τούτο είναι αυτονόητο ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των γυρισμάτων.

  4. Ύψος ενισχύσεως
  Όσον αφορά στο ύψος των ενισχύσεων, αυτό στο άρθρο 4 και το άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 6 του ειδικού καθεστώτος) του Σ/Ν έχει ορισθεί στο 25% και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η αντίστοιχη Κοινοτική μέγιστη ένταση ενισχύσεως αγγίζει το 50% και σταδιακά έως και το 100% για τα δύσκολα οπτικοακουστικά έργα (Κανονισμός 651/2014 Άρθρο 54). Σε αυτά τα ποσοστά πρέπει να προσαρμοστεί και το ύψος της ενισχύσεως του παρόντος Σ/Ν.

  5. Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
  Όσον αφορά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., αυτό έχει ήδη συσταθεί με τον περίφημο Ν. 4339/2015 για τις τηλεοπτικές άδειες. Με το άρθρο 45 παρ. 3 προβλέπεται ότι το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα ενισχύσεων. Με τα άρθρα 46-49 του ιδίου Νόμου προβλέπεται η στελέχωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομίας, Πολιτισμού, Παιδείας κ.α. Συνεπώς δεν συμμετέχουν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου ή του Κινηματογράφου.

  Ο ρόλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με το προς ψήφισιν Σ/Ν ενισχύεται. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθίσταται το κεντρικό όργανο, το οποίο θα συλλέγει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και θα υλοποιεί τις ενισχύσεις. Δεν καθίσταται σαφές, όμως, εάν το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι ο φορέας που αξιολογεί τα προς ένταξιν επενδυτικά σχέδια. Διότι το προς ψήφισιν Σ/Ν παραπέμπει στο άρθρο 14 Ν. 4399/2016, στο οποίο ο αρμόδιος για την αξιολόγηση είναι ο αξιολογητής του Μητρώου του άρθρου 24 του ως άνω Νόμου. Τούτο πρέπει να διευκρινιστεί ευκρινώς.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προς αξιολόγησιν οπτικοακουστικά έργα είναι πρωτίστως καλλιτεχνικές δημιουργίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν αξιολογήσεως από άτομα αναγνωρισμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνον από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά πρωτίστως από άτομα του Κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών παραγωγών και του καλλιτεχνικού χώρου.

  6. Χαρακτήρας των έργων
  Με το άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 1 του ειδικού καθεστώτος) του προς διαβούλευση Σ/Ν ορίζεται το αντικείμενο της ενισχύσεως. Συναφώς, δίδεται ένας ευρύτατος ορισμός, ώστε να περιληφθεί κάθε δυνατή μορφή οπτικοακουστικού έργου και κάθε μέσο διανομής.

  Ως προελέχθη, η οπτικοακουστική παραγωγή είναι πρωτίστως μία καλλιτεχνική διαδικασία. Όμως, από το ως άνω άρθρο λείπει ο καλλιτεχνικός και Κινηματογραφικός προσανατολισμός του έργου. Αντικατοπτρίζεται, δε, η διάθεση του Νομοθέτη να μεταχειριστεί τα ως άνω έργα όχι ως καλλιτεχνικές δημιουργίες, αλλά ως αναπτυξιακά πλάνα, παρ’ ότι με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 περί ενισχύσεων, τα καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα έχουν ενταχθεί στις «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και την διατήρηση της κληρονομιάς». Για τον λόγο αυτό και για να καταστούν σαφή τα ως άνω σε επίπεδο ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου, στον τίτλο του Κεφαλαίου ΙΔ’ που προστίθεται στον Ν. 4399/2016 πρέπει να προστεθεί η ενίσχυση της παραγωγής «Κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα».

  7. Κριτήρια επιλεξιμότητος
  Φρονούμε ότι η πρόβλεψη κριτηρίων επιλεξιμότητος πολιτιστικών και όχι οικονομικών συνάδει με τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό που εξετέθη στην αμέσως προηγουμένη θέση. Τυχόν ύπαρξη οικονομικών κριτηρίων και διαχωρισμός των επιχειρήσεων παραγωγής σε μικρές-μεσαίες-μεγάλες θα ερχόταν σε αντίθεση με τον ως άνω προσανατολισμό. Επί πλέον θα δημιουργούσε και προβλήματα, διότι θα μπορούσαν να αποκλειστούν από μία υψηλή επιχορήγηση οπτικοακουστικά έργα ιδιάζουσας καλλιτεχνικής αξίας και να προκρίνονταν άλλα με μόνο κριτήριο τον κύκλο εργασιών της επιχειρήσεως που τα παράγει.

  Πάρα ταύτα η μοριοδότηση των κατηγοριών των κριτηρίων πάσχει. Στους σκοπούς του προς ψήφισιν Σ/Ν συγκαταλέγεται η ενίσχυση της Ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ακολούθως, ανατρέχοντας στα κριτήρια επιλεξιμότητος βλέπουμε ότι η κατηγορία Α περί περιεχομένου και η κατηγορία Β περί βασικών συντελεστών περιλαμβάνουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό στοιχείο. Οι δύο αυτές κατηγορίες λαμβάνουν μοριοδότηση 45 και 30 αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 75. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής, που περιλαμβάνει μόνον το Ελληνικό στοιχείο και που θα έπρεπε να πριμοδοτηθεί για την τόνωση της Ελληνικής παραγωγής, λαμβάνει μοριοδότηση μόλις 25. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναθεωρηθεί η ως άνω μοριοδότηση. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής πρέπει να λάβει μοριοδότηση τουλάχιστον 40 με τις άλλες δύο κατηγορίες να μοιρασθούν μοριοδότηση 30 μορίων.

  Τέλος, προσθήκη πρέπει να γίνει στην Β κατηγορία των βασικών συντελεστών του έργου. Εκεί, στην περίπτωση Β.2 απουσιάζει η ειδικότητα του ηχολήπτη (production sound mixer). Ο ηχολήπτης είναι βασικότατος συντελεστής σε μια παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Προς τούτο πρέπει να προστεθεί και αυτή η ειδικότης βασικού συντελεστή.

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

 • 9 Μαρτίου 2017, 10:53 | Βασίλειος Οκάμης

  Ωραία το διέψευσες Μίκη μου, ότι δεν γίνεται, επιβεβαιώνοντας το, ακολούθως με την εξής πρόταση “αλλα ειλικρινης αδυναμία διαχείρισης μεγάλων παραγωγων κατω από αυτό το γραφειοκρατικο καθεστως.»

  Μαθαίνω ότι υπάρχουν εταιρείες του χώρου σας που έχουν 1-2 έξτρα εργαζόμενους, επιφορτισμένους να κάνουν αποκλειστικά αυτή την δουλειά, με βάρδιες, έχουν καταφέρει να ασφαλίζουν 3-4 γυρίσματα τους ημερησίως=3 χ50 άτομα=150 -200 άτομα καθημερινά.

  Άρα αυτό που περιγράφεις και εσύ και η PACT ως αδυναμία …… κλπ λύνεται με περισσότερη οργάνωση των εταιρειών εκτέλεσης των παραγωγών, και κάποιες φορές με 1-2 προσλήψεις ακόμα βοηθών Λογιστών για να βγάλουν τον όγκο της συγκεκριμένης ημέρας, και με σοβαρό προγραμματισμό από την πλευρά των υπευθύνων του γυρίσματος.

  Άλλωστε ένα γύρισμα 200-300 ατόμων σε κομπάρσους, όπως το γράφεται είναι ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΓΥΡΙΣΜΑ της χρονιάς για την εταιρεία που το παράγει. Αν αναζητά να πάρει τους ανθρώπους από “κομπαρσάδικο” , θα το κάνει από πολύ καιρό πριν, προκειμένου να συντονιστούν να έρθουν 300!,
  θα χρειάζεται 2πλά και 3πλά σταντ καντίνας για να τους εξυπηρετήσει και +2-3 βοηθούς σκηνοθέτες για να τους οργανώσει στα πλάνα, επιπλέον χώρους για να ντυθούν να ξεντυθούν, να αφήσουν τα πράγματά τους κλπ

  Δηλαδή το παράδειγμα είναι λάθος, διότι σε αυτή την παραγωγή μαμούθ, δεν “κοστίζει” τίποτα να προσλάβεις 2 έξτρα λογιστές για να προσλάβουν 300 έξτρας και 10 επιπλέον του συνεργείου για να οργανώσουν το γύρισμα σωστά. Άρα κάτι άλλο στοχεύετε, που δεν το λέτε σε σχέση με την περιστασιακότητα που γράφετε.

  Επίσης Το Σπουδαίο Γύρισμα τ ων 300 κομπάρσοι κοστίζουν την ημέρα γυρίσματος 30.000 ευρώ.
  Το συνεργείο θα κοστίζει τουλάχιστον άλλα 30.000!
  Οι πρωταγωνιστές θα είναι σχεδόν άλλα 30.000!

  Τι εμποδίζει λοιπόν οποιονδήποτε να βάλει + 2 στο λογιστήριο για 5-6 εργάσιμες να εκτελούν τις προσλήψεις ? Το κόστος των 300-600 ευρώ στα 90.000-100.000?

  Εδώ σε αυτή την διαβούλευση μιλάμε για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων!
  Αφού θα κάνετε 100.000 έξοδα που αφορούν την ΕΙΚΟΝΑ, κάντε και 1000 που αφορούν την ΥΠΟΔΟΜΗ και την ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

  To REBATE κλπ που θα είναι επί τοις %, θα σας απαλλάξει από το ποσόν επί % και των λογιστών και των γραμματέων και των εργατών και όλων όσων θα εργαστούν περιστασιακά Συνεργείο Ηθοποιοί κλπ

  Είναι λοιπόν ζήτημα της θεσμοθέτησης της άμεσης επιστροφής/απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων, δηλαδή του REBATE.

  Να βοηθηθεί η θεσμοθέτηση των διαδικασιών επιστροφής με απλές διαδικασίες και όσο πιο καθαρές γίνεται, προκειμένου να μην έχουν χρονοβόρες αγκυλώσεις. Πληρωμή- προσκόμιση- έλεγχος -επιστροφή. Πού είναι οι προτάσεις σας μέχρι σήμερα στην διαβούλευση? Σχετικά με την καταβολή των επιστροφών? Ελάχιστα & Ασαφή.

  Μόνο το παρακάτω είδα που είναι μικρό σε έκταση και περιορισμένο σε σε ανάπτυξη το παραθέτω:
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
  Όσον άφορα τις Μεγάλες & Μεσαίες Παραγωγές και με δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιστροφή rebate θα γίνεται μετά την έγκριση της παράγωγης, την εξόφληση με πληρωμή στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και τον έλεγχο των ανωτέρω από ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, προτείνουμε πως το βεβαιωμένο προς επιστροφή ΦΠΑ να αποδίδεται το αργότερο όντος 2 μηνών από την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, ενώ η επιδότηση και επιστροφή φόρου (rebate) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 3 μήνες, με κατάθεση σχετικής επιταγής στο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την συγκεκριμένη παράγωγη.

  Το 3μηνο! Και η μεταχρονολόγηση των πληρωμών? Δίνεται το τυρί των 3 μηνών στο Κράτος στην διαβούλευση, για να πάρετε, την Ενίσχυση Κατά την Εκτέλεση επί του Εγκεκριμένου Έργου, δηλαδή επί ενός Σχεδίου!

  Στην συνέχεια θα πάρετε τα λεφτά της Ενίσχυσης και θα επικαλεστείτε το Κακό δημόσιο….. και θα πληρώσετε σε 3 μήνες (πιθανότατα 3 πρόσθετους μήνες) . Εν τέλει με μαγείρεμα και δημιουργική λογιστική θα παρουσιάσετε ως έξοδα του έργου, έξοδα άλλων παραγωγών για να πάρετε την τελευταία δόση! Που θα είναι και η μικρότερη!

  Είναι γνωστό Μίκη μου, ότι ειδικά εσύ και πολλά μέλη της PACT -και άλλων εταιρειών, είστε μαιτρ στην μεταχρονολόγηση των πληρωμών, που ξεκινάνε από 3 μήνες και φτάνουν έως και 12!
  Έτσι όταν “βαράει κανόνι” κάποια εταιρεία του χώρου σας οι ζημιές στην αγορά είναι τεράστιες.
  Συμπαρασύρονται στον γκρεμό κι άλλες εταιρείες μικρές και μεγάλες και εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν αναγκαστεί να επιβιώνουν με το παράνομο καθεστώς αυτό που επιβάλετε. Το ίδιο συμβαίνει κι όταν βαράει κανόνι κάποια διαφημιστική.

  Η πρότασή σας είναι λάθος ή έντεχνα προσπαθείτε ως κλασσικοί Έλληνες αεριτζήδες, να έχετε το εξής παράδοξο κέρδος: Προτείνετε λοιπόν, να δίνετε πίστωση …? στο Κράτος, με τα λεφτά του Ξένου Παραγωγού…. για να παίξετε με τα κόστη (που μάλλον ήδη έχετε από άλλες παραγωγές) στα χρονικά περιθώρια αυτά θα σας δώσουν το πλεονέκτημα, θέλετε να καθοριστούν και να δημιουργηθούν σε ΣΥΝΕ΄ΡΓΕΙΑ με το ΚΡΑΤΟΣ! Πονηρούληδες….

  Έτσι όμως θα ΥΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ο σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου και ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. θα μετατραπεί σε νέο Ε.Κ.Κ., στο οποίο θα κυριαρχήσει η PACT, έναντι αυτών που νέμονται τώρα το Κέντρο Κινηματογράφου (ανεξάρτητοι παραγωγοί, ΣΑΠΟΕ, Σκηνοθέτες-Παραγωγοί, “Ομιχλιστές” και “Ακαδημαϊκοί”…).

  “Όταν ξεχωρίσεις το Αδύνατον, ότι απομένει, ασχέτως πόσο απίθανο φαίνεται, πρέπει να είναι η Αλήθεια.” Τα είπαμε αυτά τις προάλλες….

 • 9 Μαρτίου 2017, 10:22 | Πάρης Καραγιώργος

  Σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που οφείλει να νομοθετηθεί και να οργανωθεί ώστε να καλύπτει παράλληλα με τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., τις δράσεις και τις λειτουργίες του Hellenic Film Commission (H.F.C.)
  Οι προτάσεις μου σε μεγάλο βαθμό είναι το κείμενο με σκέψεις που είχα καταθέσει βιαστικά και στην Διεύθυνση του Ε.Κ.Κ για το Hellenic Film Commission. Και ήταν ως σκέψεις αφού δεν υπήρχε στον Ορίζοντα η δυνατότητα νομοθέτησης. Επίσης σε μεγάλο βαθμό εκείνες, ήταν όσες είχα αναρτήσει προσωπικά και στην διαβούλευση του νόμου 3905/2010. Είναι και προτάσεις για να συνυπάρξουν σε ένα πλαίσιο όλοι οι αρμόδιοι φορείς:
  Εγώ μπορώ να μιλήσω για τα θέματα όπως τα κατανοώ εγώ που έχω κάνει 2 ξένες και Διευθνείς παραγωγές, 2 Ελληνικές διεθνών διαστάσεων και πολλές άλλες παραγωγές του Οπτικοακουστικού τομέα:
  Τι θα χρειαστεί το H.F.C.:
  1. Για να υπάρξει Αλληλοκάλυψη των διαφόρων υπηρεσιών σε συναρμόδια υπουργεία. (πρέπει να προβλεφθεί αυτή νομοθετικά). Υπηρεσιών υποστήριξης του Ρόλου του H.F.C.

  2 Η δημιουργία γραφείων ανά υπουργείο ή φορέα αυτοδιοίκησης, που θα επιλύουν σχετικά θέματα με κινηματογράφηση σε ποικίλους χώρους. (δεν μπορεί σε μία οργανωμένη πολιτεία , να αναγκάζεσαι να μιλήσεις με όλη την ιεραρχία μέχρι και τον Υπουργό, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να σου προχωρήσει το αίτημα σε κάποιον υπεύθυνο!).

  3 Η εκπαίδευση των σχετικών υπαλλήλων από γνώστες του αντικειμένου στα σχετικά θέματα. (ώστε οι αρμόδιοι να γίνουν και υπεύθυνοι για την επίλυση των θεμάτων και των όποιων αιτημάτων ή αναγκών).

  4 Ο καθορισμός τιμοκαταλόγου και πίνακας αμοιβών και πρόβλεψη απασχόλησης Δημόσιων Αρχών για σχετικά γυρίσματα.(Κοινοποίηση αυτών των τιμών σε όλους τους Δήμους, της Υπηρεσίες και τα Υπουργεία -στα τμήματα που θα αναλάβουν ως τμήματα διασύνδεσης με τους σκοπούς του H.F.C. πχ προσθαλάσσωση υδροπλάνου στην ναυπηγοεπισκευαστική της Δραπετσώνας! Δεν είναι καθορισμένος υδατοδίαδρομος αλλά κατ’ εξαίρεσιν πρέπει να αδειοδοτηθεί με προφυλάξεις κλπ και σχετικό κόστος )
  4β Όλοι πληρώνουν το τίμημα των “θέλω” τους, ώστε να αξιολογούν και τα θέλω τους. Η πρόταση της PACT, να μήν πληρώνουν τα “δημόσια” οι επιχορηγούμενοι, στηρίζεται στο επιχείρημα της ίδιας τσέπης. Είναι λάθος. Να πληρώνουν ώστε να είναι δεδομένες οι χρεώσεις για όλους (ενισχυόμενοι και μη= η αρχή της ίσης αντιμετώπισης), και οι ενισχυόμενοι θα πάρουν πίσω το ποσοστό τους ακόμα και από αυτό. Εάν αυτά το υπουργείο τα υπάγει στις επιλεγόμενες δαπάνες!
  5 Ο καθορισμός διαδικασιών και εξειδίκευση δυνατοτήτων γυρισμάτων ανά χώρο, Δημόσιο, Δρόμους, Αρχαιολογικούς Χώρους, Δάση, Λίμνες, ποτάμια και πλείστους όσους χώρους προσφέρει η Χώρα μας, για γύρισμα. Από την Ακρόπολη μέχρι ένα ξερονήσι. Από το Αεροδρόμιο μέχρι παλαιό Στρατόπεδο. (Η hol έκανε γύρισμα στην Κνωσσό! Ξένισε; Υποβάθμισε το Μνημείο, ή αντίθετα τα λεφτά που πήρε θα αξιοποιηθούν στο μνημείο ή στο μουσείο ή όπου θεωρεί η Αρχ. Κνωσσού πρέπον?)

  6 Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προβλεπόμενων διαδικασιών και λειτουργίας. Δεν μπορεί η προσπέλαση της γραφειοκρατίας να είναι αντικείμενο της εργασίας κανενός. Είναι ένα εμπόδιο για την κινηματογραφική τέχνη. Το να υπάρχουν ισχυροί κανόνες αδειοδότησης των γυρισμάτων σε εξωτερικούς και δημόσιους χώρους δεν καταργεί κανενός location servicing ή το locations managιng ως εργασία. Απλά εντάσσει την εργασία σε σχέση με την ανεύρεση των χώρων, σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες και βοηθήματα, δηλαδή σε ένα λογικό καθεστώς υπηρεσιών- κάτι που αναζητήται από ξένες παραγωγές με έμφαση. (Συνθήκες γυρισμάτων και ασφάλεια προγραμματισμού!)

  7 Η θεσμοθέτηση των γραφείων ανά υπουργείο / Περιφέρεια (τα επί μέρους τοπικά Film Commissions κλπ που θα λύνουν σχετικά θέματα, και ορισμοί και διαδικασίες που θα ακολουθούνται προκειμένου να αδειοδοτούνται, -εντός λογικών πλαισίων- τα αιτήματα για κινηματογράφηση σε διάφορους χώρους, είναι πια επιτακτική ανάγκη. Έχω εις διπλούν εμπειρία με ξένες παραγωγές, που δεινοπαθήσαμε για να εννοήσουν οι υπηρεσίες το αυτονόητο!
  8 Πρέπει να οργανώθει ένα πλήρης πίνακας παροχών ανά εισερχόμενη ταινία, ανά εβδομάδα γυρίσματος στην χώρα μας, και ανά αριθμό απασχολούμενων κινηματογραφιστών και λοιπών άλλων. Όσοι περισσότεροι δουλέψουν τόσα περισσότερα χρήματα θα μείνουν στη Χώρα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία τους (σχολείο ζωντανής μετεκπαίδευσης). Επίσης τόσο περισσότερο θα φανεί και θα ακουστεί η χώρα. Τόσο περισσότερες ταινίες θα προσελκυσθούν…..
  Και λέω πλήρη πίνακα ώστε να ξέρουν όλοι ότι θα πάρουν ενίσχυση ποσοστιαία σύμφωνα με κριτήρια δεδομένα, και πως όλοι θα πάρουν ενίσχυση αφού πραγματοποιήσουν τα έξοδα της παραγωγής του έργου.

  9 Το H.F.C. μπορεί να φέρει δουλειές, ανάπτυξη, τουρισμό και περισσότερη κιν/ική παιδεία για όλους. Ωστόσο με 2 άτομα (που ήταν στελεχωμένο)δεν μπορεί να επιτύχει περισσότερα. Πρέπει να στελεχωθεί με περισσότερους, αλλά και κατάλληλους ανθρώπους.

  10 Το H.F.C. στο μέλλον θα πρέπει να έχει το κύρος και την θεσμοθέτηση να παρέχει διευκολύνσεις, όπως ενημέρωση των υπηρεσιών για σχετικό αίτημα Ελληνικής ή Ξένης εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει την δουλειά κανενός. Αντίθετα ο καθένας θα τρέχει το αίτημά του, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανόνες, που πρέπει το H.F.C. να προετοιμάσει έτσι ώστε οι Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμοί κοκ να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των εκάστοτε παραγωγών, σε λίγο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους. (αυτό χρειάζεται τους γνώστες στην πράξη , του αντικειμένου της εργασίας)
  11 Θα πρέπει να επίσταται και να επιβλέπει ότι οι κανόνες ισχύουν και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται ως προς νέα τους καθήκοντά τους.
  12 Θα χρειαστούν διυπουργικές αποφάσεις, για να αναγνωρίζεται αυτό το γραφείο από όλα τα υπουργεία. Ενδεχομένως η συν- υπαγωγή του και σε άλλο υπουργείο πχ των Εσωτερικών, αφού θα χρειαστούν εφαρμογές πρωτόγνωρες για το Δημόσιο.
  13 Θα χρειαστεί ένα site με όλες τις πληροφορίες αναρτημένες με όλους τους τιμοκαταλόγους και όλες τις διαδικασίες.(αφού έχουν εκδοθεί οι σχετικές νομοθετικές εγκύκλιοι).
  14 Θα χρειαστούν αποφάσεις για να επιτρέπεται η εργασία ( λογιζόμενες ως νόμιμες υπερωρίες) επί 12ώρου, με βάση την 8ωρη εργασία. Το 12ωρο είναι το ΜΕΓΙΣΤΟ που δουλεύουν όλες οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ παραγωγές, κι όχι το ελάχιστο που αναζητούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Χώρο μας. Σε πολλές χώρες στην Ευρώπη και αλλού έχουν θεσμοθετημένο το 11ωρο, ενώ και στις 2 περιπτώσεις η 1 ώρα είναι διάλειμμα με προσφερόμενο φαγητό, σε οποιοδήποτε σημείο του Πλανήτη Γη κι αν πραγματοποιείται το γύρισμα.) Στην Ιταλία ωστόσο δουλεύουν 10ωρο όπως νόμιμα ισχύει και στην χώρα μας με διάλειμμα 35-40 λεπτά.(έχω ακριβώς τέτοια εμπειρία πρόσφατη με Ιταλικό συνεργείο) Ούτε τεμπέληδες είναι, ούτε ανόητοι.
  14β Απαντώντας στον σχολιαστή κ Β. Οκάμη, Ναι και 2 ώρες νόμιμες ακόμα θα φέρουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, αφού θα είμαστε με όμοιο νομικό πλαίσιο εργασίας, με τις πιο εξελιγμένες χώρες. Κι ας την λές την μία ότι είναι για φαγητό. (Και στις 11 η μία είναι για φαγητό). Οι 2+ στις 2 που επιτρέπονται νόμιμα πάνω στο 8ωρο είναι 20% περισσότερη εργασία. Σε προϋπολογισμούς έργων που έχουν να αντιμετωπίζουν την δυσκολία του Συνεργείου και των Ηθοποιών σε διαμονές και εκτός έδρας αμοιβές, η δυνατότητα να ενταθεί η εργασία, περιορίζει τα κόστη Διαμονής και συμπληρωματικών Αμοιβών, που τελικά δεν θα προσθέσουν στο έργο καμία παραπάνω αξία, δηλαδή αν το έργο είχε γίνει σε 3 εβδομάδες από 2,5 κανείς δεν θα το δει αυτό! Ταυτόχρονα η μη σπατάλη σε αυτά μεγάλων ποσών, θα απεγκλωβίσει το υπόλοιπο των ποσών σε άλλες ανάγκες της ταινίας. Ως σύνολα αμοιβών θα μείνουν τα ίδια, αφού προστίθενται οι Υπερωρίες στην αμοιβή του 8ώρου και ισοσταθμίζεται περίπου με τις μέρες , όπου η εργασία αντί να είναι πχ 10ώρες χ 10 μέρες =100 ώρες, το γύρισμα θα πληρώσει 2 έξτρα υπερωρίες που θα έχουν γίνει νόμιμα και δηλωθεί, κι έτσι οι 100 ώρες /12 την ημέρα θα γίνουν = σε 8,33 μέρες
  14γ Διασαφηνίζοντας κι εγώ, ότι επί του θέματος σε ανάρτηση της ΕΑΚ/PACT περί του Ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος και περί 12ώρου: Το 12ωρο, στις πλέον αναπτυγμένες χώρες είναι το ανώτερο όριο κι όχι ως “βασική ημερήσια” που μεταγλωττίζει η PACT που το λέει η έκανε η Ε.ΤΕ.Κ.Τ. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, και πως είμαστε άνθρωποι της υπερβολής στις αντιδράσεις μας… και μας πιάνει το φιλότιμο…
  15 Αυτό που φέρνει τον Διεθνή κινηματογράφο στην Ελλάδα, είναι οι χώροι. Αυτό που τους κρατάει όταν έρθουν, είναι το συνεργείο και οι χώροι. Αυτό που τους κάνει σκεπτικούς να μην έρθουν ή να φύγουν μια ώρα αρχύτερα είναι το κράτος. ΕΠΕΙΓΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κι όχι μόνο κάποιων εκ των διαδικασιών της χρηματοδότησης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
  16 Θα χρειαστεί καινούργιος και σύγχρονος κανονισμός των χρηματοδοτήσεων του Ε.Κ.Κ. που να συνάδει με αυτές του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Για παράδειγμα δεν μπορεί ένα οπτικοακουστικό έργο να παίρνει 5.000.000 από τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, και να απασχολήσει και το Ε.Κ.Κ. για άλλες 80.000- και το Υπουργείου Τουρισμού για άλλο ποσό. Ενώ ότι πήρε-πήρε από τον ένα και μονάδικό φορέα ενίσχυσης των Οπτικοακουστικών Έργων.
  17 Να εναρμονιστούν οι δύο νόμοι, ώστε να υπάρξει τελικά ΕΝΑΣ Νόμος- Πλαίσιο.
  18 Επειδή κάποιοι θέλουν να αλλάξουν και τα εργασιακά, την διαδικασία παραγωγής, τους ορισμούς, και τους τρόπους των γυρισμάτων, ας προσκληθούνε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να φτιαχτεί μία νέα Σ.Σ.Ε. (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) στον χώρο, όπου θα τηρείται απαρέγκλιτα και ως προς τους κανόνες εφαρμογής, αλλά και ως προς τις διασφαλίσεις, και τις προβλέψεις (υποχρεώσεις και δικαιώματα-κανονισμοί και καθήκοντα).

  “Ότι είναι καλό για τον τουρισμό , δεν είναι και για την κινηματογραφία». Έτσι εάν η κινηματογραφία βοηθάει τον Τουρισμό, κι εκείνος μπορεί να δώσει ώθηση στην κιν/φία.
  (Αυτά ήταν σκέψεις πριν έρθει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση. Τίποτα όμως δεν απαγορεύει την συνύπαρξη όλων των πιθανών πηγών για την ανάπτυξη των ίδιων οπτικοακουστικών έργων).
  19 Ο Ε.Ο.Τ. για να προβληθεί με οποιαδήποτε σποτ, καταφεύγει στους ίδιους τους κινηματογραφιστές του ίδιου χώρου και με τις ίδιες εταιρείες. Όμως όσο κι αν προσπαθήσει να κάνει μία καμπάνια για μία περιοχή, εστιασμένα, περισσότερη αίσθηση θα άφηνε για 5 χρόνια, μία πολύ μεγάλη σε παραγωγή ταινία και άρα με μεγάλη προβολή σε διεθνή αγορά τουρισμού. Στην Κεφαλλονιά ακόμα μιλάνε για το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, από το 2001-2017

  20 Τώρα που ο Ε.Ο.Τ. Δεν είναι στο ίδιο Υπουργείο με το Πολιτισμού, οφείλει να βρεθεί η φόρμουλα πως να υποστηρίζει ο Ε.Ο.Τ. τα γυρίσματα που οι ταινίες θα διαφημίζουν το συγκεκριμένο τουριστικό τόπο και άρα σε όλα τα project που θέλουν να έρθουν να υποστηρίζει όλα τα εκτός έδρας γυρίσματα! Σε επιλέξιμες δαπάνες, να επαυξάνει την επιστροφή, με βάση δική του πολιτική για την προώθηση του Τουρισμού, εντός ΥΒ ευρύτερης πολιτικής του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε
  21 Να ενημερώνει για την πολιτική των συγκεκριμένων ενισχύσεων με Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς τους συνδέσμους τους, το Ε.Κ.Κ. και όλα τα Κανάλια που παράγουν σχετικά έργα. Πολλές φορές 2 εβδομάδες ενός συνεργείου σε μία μικρή πόλη ή και κωμόπολη, αναθερμαίνει την μικρή οικονομία της.

 • Θεωρω θετικη την αναρτηση του προσχεδιου νομου διοτι ακομα και εάν εχει σημεια στα οποια καποιοι διαφωνουμε είναι ένα πρωτο βημα για ένα γονιμο δημιουργικο διαλογο με στοχο την αναπτυξη της παραγωγης των οπτικοακουστικων εργων.

  Υποστηριζω τις θεσεις που εχουν διατυπωθει ηδη από την ΕΑΚ/PACT διοτι είναι αποτελεσμα μιας ερευνας ετων, οπου αναλυσαμε το τι ισχυει σε άλλες χωρες, μελετησαμε κινητρα που προσφερονται από εκατονταδες αλλα film commissions, εξετασαμε τους ισχυοντες ευρωπαικους νομους και συζητησαμε με παραγωγους που ενδιαφερονται να ερθουν στην Ελλαδα.

  Θεωρουμε ότι οι προτασεις μας καλυπτουν τοσο τις μεγαλες διεθνεις παραγωγες, τις ελληνικες ταινιες μεγαλου μηκους αλλα και τις μικροτερες παραγωγες οι οποιες χρειαζονται ιδιαιτερη βοηθεια.

  Οσον αφορα μια παρατηρηση του σχολιαστη κ. Β. Οκαμη σχετικα με την πληρωμη περιστασιακα εργαζομενων (όπως κομπαρσων) είναι γεγονος ότι είναι πρακτικα αδυνατον να προσλαβουμε 200 ή 300 ατομα εντος μιας ή δυο ημερες.
  Αυτό δεν είναι καθολου ομολογια ότι «θα αφησουν ανασφαλιστους καποιους» αλλα ειλικρινης αδυναμια διαχειρισης μεγαλων παραγωγων κατω από αυτό το γραφειοκρατικο καθεστως.
  Αλλωστε, ακομα και εάν ο ελληνας Line Producer θα ηθελε να κανει τα «στραβα ματια» για να μην χασει την δουλεια, δεν υπαρχει περιπτωση ο ξενος παραγωγος να επιτρεψει να δουλεψουν ανασφαλιστα ατομα.

  Κλεινοντας θελω να υπογραμμισω ότι οι θεσμικες παρεμβασεις που ζητουνται από την EAK/PACT είναι εξ ισου μειζονος σημασιας οσο και τα οικονομικα κινητρα.

 • 7 Μαρτίου 2017, 09:37 | Πάρης Καραγιώργος

  Συμφωνώ το σχόλιο του
  4 Μαρτίου 2017, 09:16 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Όσον αφορά το σχόλιο:
  «28 Φεβρουαρίου 2017, 13:19 | ΕΑΚ / PACT
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Άρθρο 8.ΙΔ.4.1 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Όσον άφορα την κατηγορία παράγωγης Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παράγωγης, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν.
  Το συνολικό κόστος παράγωγης έχει νόημα να φαίνεται μόνο στις Μικρές παραγωγές, όπου εκεί είναι δυνατόν να δοθεί και προκαταβολή από την επιδότηση, ώστε να διευκολυνθεί η παράγωγη του έργου.»
  δεν ισχύει καθόλου αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση, οτι δήθεν βάλλονται ή ότι ζημιώνονται οι κανόνες εμπιστευτικότητας από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Αυτά ειναι πρωτάκουστα πράγματα.
  Είθισται και επιβάλλεται απο κανόνες νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρησης των δημοσίων ή ευρωπαϊκών πόρων να απαιτείται σε διεθνές επίπεδο να κατατεθεί στους διεθνείς φορείς χρηματοδότησης πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένος φάκελλος με χρηματοδοτικά πλάνα, αναλυτικό προϋπολογισμό κλπ της υπό έγκριση παραγωγής!
  Ειδάλλως πως θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα επιτελέσουν και στο τέλος στον απολογισμό της παραγωγής τον έλεγχο τους οι ορκωτοί λογιστές?

  ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Πως αλλιώς θα παίρνουν και οι Έλληνες παραγωγοί “επιστροφή=ενίσχυση” αν όχι -αυστηρώς και μόνον- επί δεδομένου τελικού αποτελέσματος?

  Επί δεδομένου ήδη καλλιτεχνικού αποτελέσματος και οπωσδήποτε επί των πραγματικών εξόδων που ήδη έγιναν, σε συνάρτηση και σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό που είχαν καταθέσει προ των γυρισμάτων με μέγιστη απόκλιση ± 5%.

  Μεγαλύτερη παραδεκτή απόκλιση θα σήμαινε ότι δεν είχαν σωστό σχεδιασμό από την αρχή, σωστή εκτέλεση, ή είχαν υπέρ κοστολογήσεις ή υπό κοστολογήσεις, και άρα όσα δεν συνάδουν με το αρχικό σχέδιο, δεν θα λάβουν ποσοστό ενίσχυσης.

  Ειδεμή θα γίνει και στο νέο φορέα τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αυτό που έγινε επί 25ετίας και στο Ε.Κ.Κ.

  Δηλαδή θα “φουσκώνουν” οι προϋπολογισμοί για να μεγιστοποιηθεί η επί του ποσοστού του προϋπολογισμού συμμετοχή του Ε.Κ.Κ. ή και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή και της Ε.Ρ.Τ. στα οικονομικά της ταινίας, και μετά την έγκριση της συμμετοχής τους, θα “ξεφουσκώνουν” οι προϋπολογισμοί ώστε τελικά η ταινία να γίνει με τα όσα διαθέσιμα μπόρεσε να έχει από Δημόσια Χρήματα.

  Αυτό το μοντέλο παρέλυσε την παραγωγή και κατέστρεψε δημιουργικούς σκηνοθέτες, αφού τους μετέβαλε από δημιουργούς σε συνεργούς στο έγκλημα της “καρατόμησης” του σεναρίου και της σκηνοθεσίας, προκειμένου όλοι να επιβιώσουν από αυτό το παρασιτικό σύστημα διανομής χρήματος.

  Εν συντομία, ενώ αναζητούνται πιστώσεις δημόσιου χρήματος έως πχ 50% για σύνολο περιγραφόμενου έργου στον προϋπολογισμό 100% , τελικά το έργο υποβιβάζεται να γίνει με τα λεφτά μόνο των πιστώσεων ή λίγα λιγότερα ή λίγα περισσότερα, οπότε το καλλιτεχνικό μέρος του παραγόμενου έργου σακατεύεται εκ των ενόντων. Αυτά όμως τα ξέρουν όλοι “οι κατοικούντες την Ιερουσαλήμ” και γίνονταν επί δεκαετίες.

  Οι Παραγωγοί σχεδόν Δεν υπάρχουν εκτός εξαιρέσεων- είναι όλοι είναι διαχειριστές χρήματος ή διαχειριστές του Δημόσιου Χρήματος. Δεν υπάρχει η Σπουδαία σχέση producer-director (ΗΠΑ), αλλά αυτή του Εκτελεστή Παραγωγού (διαχειριστή κονδυλίων) με τον Σκηνοθέτη (τον δημιουργό, ενός έργου που έχει “προικισθεί” με κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια), με αποτέλεσμα:

  ο δήθεν μοναδικός δημιουργός να επιβιώνει σε βάρος των έργων του (που ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει), αφού χρειάζεται να συναινέσει στην κακή αυτή πρακτική, αφενός για να γίνει η διαχείριση και να ζήσει από αυτήν, αφετέρου διότι δεν Υπάρχει ο Όντως Παραγωγός του έργου. (συνήθως με εξαίρεση μερικών ταινιών που έχουν υποστήριξη εφοπλιστών κλπ)

  Προτάσεις:
  1 Να υπάρξει η χρηματοδότηση με σοβαρό έλεγχο σε συγκεκριμένες δαπάνες, τιμολόγια κλπ που να συνάδουν οι ημέρες γυρίσματος, με τα όρντινο που εκδόθηκαν για αυτό το λόγο από την εταιρεία παραγωγής, για να ενημερωθούν όλοι για το ημερήσιο και υπό παραγωγή πρόγραμμα, τον τόπο και την ώρα που πρέπει να παραστούν όλοι οι συμμετέχοντες συνεργείο ηθοποιοί και βοηθητικοί.

  2 Στον κίνδυνο της πλαστότητας των όρντινο(οι διαταγή παρουσίας στον χώρο), στα project που έχουν αιτηθεί την ενίσχυση, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης παραγωγής το οποίο θα είναι υπόλογοι να επικαιροποιούν σε όλες τις μεταβολές του.
  Αποστέλλοντας λοιπόν ταυτόχρονα (email) με το συνεργείο ένα τέτοιο έγγραφο ( όρντινο- οι ξένοι το λένε και Call sheet order=η σελίδα με την σειρά των κλήσεων=εννοούν στον χώρο, σε εργασία, για συγκεκριμένες σκηνές ή πλάνα της ταινίας), o E.K.O.M.E. θα έχει και το πρωτότυπο έγγραφο.

  3 Επίσης ένας τρόπος ελέγχου ειδικά στις ξένες παραγωγές (που θα έχουν πάρει μεγάλο ποσό σε απόλυτο νούμερο) θα μπορούσε να είναι η ρητή υποχρέωσή τους στην αναγραφή στους τίτλους των ονομάτων των συμμετεχόντων ανά τις ειδικότητες και σε σχετικές θέσεις (του ρολ) των τίτλων τέλους.

  Όποιος δεν έχει τα κεφάλαια να κάνει παραγωγή, δεν είναι παραγωγός πραγματικός. Ελπίζω ο E.K.O.M.E. να αλλάξει το υπάρχον σαθρό σκηνικό χρηματοδοτήσεων. Σίγουρα πάντως δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα Ε.Κ.Κ. πόσο δε μάλλον ένα Κέντρο Τηλεοπτικών Παραγωγών!

  4 Ο E.K.O.M.E. οφείλει να είναι ευέλικτος και χωρίς τα λειτουργικά έξοδα να ξεπερνούν ένα ποσοστό 3-6 % του ποσού που έδωσε σε ενισχύσεις. Το ποσοστό είναι κυμαινόμενο αφού θα συσχετίζεται ανάλογα τις ταινίες που ενίσχυσε ανά έτος. Το ποσοστό είναι για να υπάρχει η αίσθηση της εξοικονόμησης των πόρων, αλλά και τις όποιες επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό χρειάζεται να αναλάβει, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση ανά περίοδο.

  Ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμιστεί μαζί με όλα αυτά η Ε.Ρ.Τ. ως εξής:

  5 Δεν νοείται παραγωγή που εκτελείται για την Ε.Ρ.Τ. να αναζητά και χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., διότι στην πράξη ο εντεταλμένος παραγωγός θα πάρει επιστροφή για χρήματα της Ε.Ρ.Τ. που είναι από συνδρομές για να υπάρχει αφευατού!

  6 Η Ε.Ρ.Τ. οφείλει να υποστηρίζει μόνη της εξ’ ολοκλήρου τις παραγωγές της και να συνδράμει σε ανεξάρτητες παραγωγές κινηματογράφου ή να συμμετέχει σε παραγωγές υποστηριζόμενες από το Ε.Κ.Κ.

  7 Επίσης αφού βρεθήκαμε σε ρυθμίσεις του Οπτικοακουστικού Χώρου καλό και δίκαιο θα ήταν να νομοθετηθεί η συνδρομή της Ε.Ρ.Τ. να γίνεται 1 ανά Α.Φ.Μ. Δεν είναι λογικό να πληρώνει κάποιος για το Σπίτι και το εξοχικό και το γραφείο του . Είναι ο ίδιος και δεν βλέπει τηλεόραση σε 3 σημεία. Άρα μία (1) χρέωση και άρα όλα τα Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων το ίδιο ποσόν.
  Τα Α.Φ.Μ. των ΟΕ / ΕΠΕ /ΕΕ / άλλο ποσόν (πχ διπλάσιο).
  Τα Α.Φ.Μ. των ΑΕ άλλο ποσόν (πχ τετραπλάσιο)
  Τα Α.Φ.Μ. των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό χώρο (και άρα έχουν λαμβάνειν από την ύπαρξη της Ε.Ρ.Τ.) υψηλότερο από όλους τους άλλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν Ε.Ρ.Τ. , αλλά θα κατανοούν ότι έχουμε Ε.Ρ.Τ. όπως έχουμε και τις άλλους Δημόσιους θεσμούς.

  Οι εταιρείες δεν θα υποφέρουν από το ποσόν της Ε.Ρ.Τ. στον Λογαριασμό της Δ.Ε.Η. , αλλά από τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνουν λόγω …. της δραστηριοποίησής τους! Αυτό ωστόσο είναι έργο άλλου υπουργείου.

 • 7 Μαρτίου 2017, 08:00 | Πάρης Καραγιώργος

  Συμφωνώ το σχόλιο του
  4 Μαρτίου 2017, 09:16 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Όσον αφορά το σχόλιο:
  «28 Φεβρουαρίου 2017, 13:19 | ΕΑΚ / PACT
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Άρθρο 8.ΙΔ.4.1 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Όσον άφορα την κατηγορία παράγωγης Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παράγωγης, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν.
  Το συνολικό κόστος παράγωγης έχει νόημα να φαίνεται μόνο στις Μικρές παραγωγές, όπου εκεί είναι δυνατόν να δοθεί και προκαταβολή από την επιδότηση, ώστε να διευκολυνθεί η παράγωγη του έργου.»
  δεν ισχύει καθόλου αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση, οτι δήθεν βάλλονται ή ότι ζημιώνονται οι κανόνες εμπιστευτικότητας από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Αυτά ειναι πρωτάκουστα πράγματα.
  Είθισται και επιβάλλεται απο κανόνες νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρησης των δημοσίων ή ευρωπαϊκών πόρων να απαιτείται σε διεθνές επίπεδο να κατατεθεί στους διεθνείς φορείς χρηματοδότησης πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένος φάκελλος με χρηματοδοτικά πλάνα, αναλυτικό προϋπολογισμό κλπ της υπό έγκριση παραγωγής!
  Ειδάλλως πως θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα επιτελέσουν και στο τέλος στον απολογισμό της παραγωγής τον έλεγχο τους οι ορκωτοί λογιστές?
  Τοποθετούμε ξανά με τα ίδια μου λόγια και επιπλέον προτάσεις:
  Πως αλλιώς θα παίρνουν και οι Έλληνες παραγωγοί “επιστροφή=ενίσχυση” αν όχι -αυστηρώς και μόνον- επί δεδομένου τελικού αποτελέσματος?

  Επί δεδομένου ήδη καλλιτεχνικού αποτελέσματος και οπωσδήποτε επί των πραγματικών εξόδων που ήδη έγιναν, σε συνάρτηση και σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό που είχαν καταθέσει προ των γυρισμάτων με μέγιστη απόκλιση ± 5%.

  Μεγαλύτερη παραδεκτή απόκλιση θα σήμαινε ότι δεν είχαν σωστό σχεδιασμό από την αρχή, σωστή εκτέλεση, ή είχαν υπέρ κοστολογήσεις ή υπό κοστολογήσεις, και άρα όσα δεν συνάδουν με το αρχικό σχέδιο, δεν θα λάβουν ποσοστό ενίσχυσης.

  Ειδεμή θα γίνει και στο νέο φορέα τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αυτό που έγινε επί 25ετίας και στο Ε.Κ.Κ.

  Δηλαδή θα “φουσκώνουν” οι προϋπολογισμοί για να μεγιστοποιηθεί η επί του ποσοστού του προϋπολογισμού συμμετοχή του Ε.Κ.Κ. ή και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή και της Ε.Ρ.Τ. στα οικονομικά της ταινίας, και μετά την έγκριση της συμμετοχής τους, θα “ξεφουσκώνουν” οι προϋπολογισμοί ώστε τελικά η ταινία να γίνει με τα όσα διαθέσιμα μπόρεσε να έχει από Δημόσια Χρήματα.

  Αυτό το μοντέλο παρέλυσε την παραγωγή και κατέστρεψε δημιουργικούς σκηνοθέτες, αφού τους μετέβαλε από δημιουργούς σε συνεργούς στο έγκλημα της “καρατόμησης” του σεναρίου και της σκηνοθεσίας, προκειμένου όλοι να επιβιώσουν από αυτό το παρασιτικό σύστημα διανομής χρήματος.

  Εν συντομία, ενώ αναζητούνται πιστώσεις δημόσιου χρήματος έως πχ 50% για σύνολο περιγραφόμενου έργου στον προϋπολογισμό 100% , τελικά το έργο υποβιβάζεται να γίνει με τα λεφτά μόνο των πιστώσεων ή λίγα λιγότερα ή λίγα περισσότερα, οπότε το καλλιτεχνικό μέρος του παραγόμενου έργου σακατεύεται εκ των ενόντων. Αυτά όμως τα ξέρουν όλοι “οι κατοικούντες την Ιερουσαλήμ” και γίνονταν επί δεκαετίες.

  Οι Παραγωγοί σχεδόν Δεν υπάρχουν εκτός εξαιρέσεων- είναι όλοι είναι διαχειριστές χρήματος ή διαχειριστές του Δημόσιου Χρήματος. Δεν υπάρχει η Σπουδαία σχέση producer-director (ΗΠΑ), αλλά αυτή του Εκτελεστή Παραγωγού (διαχειριστή κονδυλίων) με τον Σκηνοθέτη (τον δημιουργό, ενός έργου που έχει “προικισθεί” με κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια), με αποτέλεσμα:

  ο δήθεν μοναδικός δημιουργός να επιβιώνει σε βάρος των έργων του (που ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει), αφού χρειάζεται να συναινέσει στην κακή αυτή πρακτική, αφενός για να γίνει η διαχείριση και να ζήσει από αυτήν, αφετέρου διότι δεν Υπάρχει ο Όντως Παραγωγός του έργου. (συνήθως με εξαίρεση μερικών ταινιών που έχουν υποστήριξη εφοπλιστών κλπ)

  Προτάσεις:
  1 Να υπάρξει η χρηματοδότηση με σοβαρό έλεγχο σε συγκεκριμένες δαπάνες, τιμολόγια κλπ που να συνάδουν οι ημέρες γυρίσματος, με τα όρντινο που εκδόθηκαν για αυτό το λόγο από την εταιρεία παραγωγής, για να ενημερωθούν όλοι για το ημερήσιο και υπό παραγωγή πρόγραμμα, τον τόπο και την ώρα που πρέπει να παραστούν όλοι οι συμμετέχοντες συνεργείο ηθοποιοί και βοηθητικοί.

  2 Στον κίνδυνο της πλαστότητας των όρντινο(οι διαταγή παρουσίας στον χώρο), στα project που έχουν αιτηθεί την ενίσχυση, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης παραγωγής το οποίο θα είναι υπόλογοι να επικαιροποιούν σε όλες τις μεταβολές του.
  Αποστέλλοντας λοιπόν ταυτόχρονα (email) με το συνεργείο ένα τέτοιο έγγραφο ( όρντινο- οι ξένοι το λένε και Call sheet order=η σελίδα με την σειρά των κλήσεων=εννοούν στον χώρο, σε εργασία, για συγκεκριμένες σκηνές ή πλάνα της ταινίας), o E.K.O.M.E. θα έχει και το πρωτότυπο έγγραφο.

  3 Επίσης ένας τρόπος ελέγχου ειδικά στις ξένες παραγωγές (που θα έχουν πάρει μεγάλο ποσό σε απόλυτο νούμερο) θα μπορούσε να είναι η ρητή υποχρέωσή τους στην αναγραφή στους τίτλους των ονομάτων των συμμετεχόντων ανά τις ειδικότητες και σε σχετικές θέσεις (του ρολ) των τίτλων τέλους.

  Όποιος δεν έχει τα κεφάλαια να κάνει παραγωγή, δεν είναι παραγωγός πραγματικός. Ελπίζω ο E.K.O.M.E. να αλλάξει το υπάρχον σαθρό σκηνικό χρηματοδοτήσεων. Σίγουρα πάντως δεν χρειαζόμαστε άλλο ένα Ε.Κ.Κ. πόσο δε μάλλον ένα Κέντρο Τηλεοπτικών Παραγωγών!

  4 Ο E.K.O.M.E. οφείλει να είναι ευέλικτος και χωρίς τα λειτουργικά έξοδα να ξεπερνούν ένα ποσοστό 3-6 % του ποσού που έδωσε σε ενισχύσεις. Το ποσοστό είναι κυμαινόμενο αφού θα συσχετίζεται ανάλογα τις ταινίες που ενίσχυσε ανά έτος. Το ποσοστό είναι για να υπάρχει η αίσθηση της εξοικονόμησης των πόρων, αλλά και τις όποιες επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό χρειάζεται να αναλάβει, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση ανά περίοδο.

  Ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμιστεί μαζί με όλα αυτά η Ε.Ρ.Τ. ως εξής:

  5 Δεν νοείται παραγωγή που εκτελείται για την Ε.Ρ.Τ. να αναζητά και χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., διότι στην πράξη ο εντεταλμένος παραγωγός θα πάρει επιστροφή για χρήματα της Ε.Ρ.Τ. που είναι από συνδρομές για να υπάρχει αφευατού!

  6 Η Ε.Ρ.Τ. οφείλει να υποστηρίζει μόνη της εξ’ ολοκλήρου τις παραγωγές της και να συνδράμει σε ανεξάρτητες παραγωγές κινηματογράφου ή να συμμετέχει σε παραγωγές υποστηριζόμενες από το Ε.Κ.Κ.

  7 Επίσης αφού βρεθήκαμε σε ρυθμίσεις του Οπτικοακουστικού Χώρου καλό και δίκαιο θα ήταν να νομοθετηθεί η συνδρομή της Ε.Ρ.Τ. να γίνεται 1 ανά Α.Φ.Μ. Δεν είναι λογικό να πληρώνει κάποιος για το Σπίτι και το εξοχικό και το γραφείο του . Είναι ο ίδιος και δεν βλέπει τηλεόραση σε 3 σημεία. Άρα μία (1) χρέωση και άρα όλα τα Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων το ίδιο ποσόν.
  Τα Α.Φ.Μ. των ΟΕ / ΕΠΕ /ΕΕ / άλλο ποσόν (πχ διπλάσιο).
  Τα Α.Φ.Μ. των ΑΕ άλλο ποσόν (πχ τετραπλάσιο)
  Τα Α.Φ.Μ. των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό χώρο (και άρα έχουν λαμβάνειν από την ύπαρξη της Ε.Ρ.Τ.) υψηλότερο από όλους τους άλλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν Ε.Ρ.Τ. , αλλά θα κατανοούν ότι έχουμε Ε.Ρ.Τ. όπως έχουμε και τις άλλους Δημόσιους θεσμούς.

  Οι εταιρείες δεν θα υποφέρουν από το ποσόν της Ε.Ρ.Τ. στον Λογαριασμό της Δ.Ε.Η. , αλλά από τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνουν λόγω …. της δραστηριοποίησής τους! Αυτό ωστόσο είναι έργο άλλου υπουργείου.

 • 6 Μαρτίου 2017, 12:11 | Βασίλειος Οκάμης

  “Eξ ελαχίστων και απλουστάτων υποθέσεων δεικνύναι τα ζητούμενα” Πυθαγόρας
  Διαβάζοντας το νομοσχέδιο και τις παρατηρήσεις μέχρι και 6/3/17 ότι είχε ανεβεί από τον διαχειριστή, κατανόησα μεν το πνεύμα του νομοθέτη, όχι όμως τις ιδιαίτερες ελλείψεις και αντιφάσεις.

  Θα επιχειρήσω χρησιμοποιώντας την λογική να καταδείξω ορισμένα χρήσιμα σημεία για το καλό της διαβούλευσης.

  Το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο, και κίνητρα για της Μεγάλες Ξένες Παραγωγές που θέλουν έρθουν στην χώρα. Θέλουν να έρθουν αλλά δεν την επιλέγουν γιατί δεν έχουν φορολογικά ή άλλα οικονομικά κίνητρα.
  Ας δούμε μερικές ελλείψεις ή αντιφάσεις:

  1. Το Ε.Κ.Κ. έχει επανδρώσει πρόσφατα την θέση του Διευθυντή του Film Commission Office αν και έπρεπε να το είχε κάνει αυτό από το 2010 όπως ήταν γραμμένο στα άρθρα του. Ερωτήθηκε το Ε.Κ.Κ. που υπάγεται σε άλλο υπουργείο αλλά δραστηριοποιείται αντίστοιχα στον ίδιο τομέα?

  2. Το Ε.Κ.Κ. πρόσφατα, πριν την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Film Commission, είχε διεξάγει “πληρωμένη έρευνα” από αναγνωρισμένη εταιρεία του εξωτερικού, που θα εξέδιδε ένα πόρισμα-προτάσεις, σε σχέση με τις ανάγκες τις χώρας για την σωστή οργάνωση και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε αντιπαράθεση με τις γειτονικές χώρες. Εκλήθησαν μεμονωμένοι επαγγελματίες και εταιρείες στα γραφεία και κατέθεταν εμπειρίες και απόψεις επί τριημέρου! Αυτή η έκθεση διαβάστηκε από τους συντάκτες του παρόντος?

  3. Υπάρχει περίπτωση στου Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να μην ξέρουν ότι το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. που ετοιμάζουν θα έχει σε κάποια θέματα συναρμοδιότητα με το Ε.Κ.Κ.?

  4. Όπως όλοι ξέρουν πολύ καλά στην χώρα μας, η συναρμοδιότητα ακυρώνει την οποιαδήποτε αρμοδιότητα, καθώς δεν έχουμε δημόσιους υπαλλήλους που σπεύδουν στην ανάληψη των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων, αλλά συνήθως παραιτούνται των αρμοδιοτήτων τους είτε των ευθυνών τους.

  5. Πιθανώς να έρχεται μία θεαματική κατάργηση του Ε.Κ.Κ., δεδομένου ότι έχει απωλέσει την αυτοχρηματοδοτική του διάσταση με την κατάργηση του φόρου θεαμάτων, ως δήθεν απαίτηση των Θεσμών, για την ΜΗ ύπαρξη φόρων προς τρίτους….

  6. Η στελέχωση του εν λόγω Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει!!! και μάλιστα αναζητώντας κάποιους από τους δημοσίους υπαλλήλους που ήδη υπάρχουν αλλού!!!, και έχουν εμπειρία Δημοσίου, και με ένα μικρό λογικό άλμα θα υποθέσω ότι δεν θα ζητηθεί ουδείς που να έχει σχετική εμπειρία, άρα αυτό που είναι κρίσιμο νομοσχέδιο για την ανάπτυξη, θα πέσει σε χέρια άσχετων πάλι. Ιδού η πρόσκληση για στελέχωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. :
  http://www.opengov.gr/home/2016/04/25/6934 , και ιδού οι ικανότητες του υποψηφίου όπως ζητούνται τα παραθέτω με copy paste ανέγγιχτα:
  Β. Νόμιμες προϋποθέσεις, Ουσιαστικά προσόντα.
  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο, τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
  Β 1. Να έχουν την ιδιότητα είτε του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (Δηλαδή να είναι μόνιμος ή να είναι ήδη συμβασιούχος του Δημοσίου! – οι ημέτεροι που λέγεται… Δηλαδή ο Ταγματάρχης της ΕΡΤ ή ο Καραντινάκης που τα είχε πάει καλά- έτσι λέγανε όλοι!?, αλλά τις 4 διευθυντικές θέσεις που περιέγραφε ο Νόμος 3905 δεν τις πλήρωσε ποτέ. Δηλαδή ήταν καλός, αλλά δεν τηρούσε τον Νόμο 3905 με βάση τον οποίο επανεκκίνησε το Ε.Κ.Κ.)
  Β 2. Nα είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους
  (δηλαδή ο Σιμόπουλος και ο Νανόπουλος της N.A.S.A.)
  Β 3. Nα είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής,
  (Α μάλιστα, αλλά δεν διευκρινίζεται αν ψάχνουν για πτυχιούχο με σχετικό πτυχίο! Άραγε πώς θα υπάρχει κάποιος με εμπειρία και σχετικό πτυχίο ήδη υπάλληλος στο Δημόσιο?, όταν θα είχε διοριστεί για ανάγκες άλλης λειτουργικής θέσεως? Αλήθεια αν είχε σχετικό πτυχίο γιατί τον είχαν σε θέση που χρειάζονταν να έχει ένα άλλο πτυχίο? Και άραγε η εμπειρία που έχει θα είναι η ενδεικνυόμενη σε σχέση με αυτή την θέση που θα κληθεί να καλύψει?)
  Β 4. Να γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα,

  Β 5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τον σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε
  (Λογικά λοιπόν επανέρχεται δηλαδή να είχαν εργαστεί στην ΕΡΤ, στο ΕΚΚ ή σε κάποιο Φεστιβάλ (Ελληνικό/Αθηνών/Επιδαύρου/Θεσσαλονίκηςς) ή σε κάποιον Φορέα του ΥΠ.ΠΟ. ΤΟΥΡ που στελεχώνεται με ιδιώτες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ανακύκλωση προσώπων. Όταν η “Συριζέικη” Αριστερά , αποκαταστεί στον κρατικό μηχανισμό την “Πασοκοκρατία”, τότε πρέπει να ακουστεί “ο αγώνας τώρα δικαιώνεται”.)
  Β Επισημαίνεται ότι επαγγελματική και διοικητική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθώς και τυχόν ειδική εμπειρία στην ψηφιακή τεχνολογία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.
  (…………………………………αυτό είναι πλεονασμός κ Παππά)

  6. Με τα παραπάνω δύο σημεία, δηλαδή το 4 & 5, και χρησιμοποιώντας το εργαλείο της λογικής, κατανοούμε ότι ΔΕΝ θέλουν οι ίδιοι οι συντάκτες να επιτύχει ο Νόμος-πλαίσιο.

  7. Από πολλές πλευρές συγγραφέων φαίνεται ότι υπήρξε βιασύνη στην κατάθεση του Ν/Σ, τόσο για τις αντιφάσεις, όσο και για τις ελλείψεις γνώσεων (περί του χώρου) των Νομοθετούντων.

  Από την πλευρά των συμμετεχόντων στην διαβούλευση είδα ότι:

  8. Η ΕΑΚ/PACT θεωρεί σχεδόν ότι όλο το νομοσχέδιο είναι για τα σκουπίδια, οπότε αφού της έτυχε να γίνει διαβούλευση, σκέφτηκε να νομοθετήσει εξ ολοκλήρου και κατέβασε σε τεύχη ένα νομοσχέδιο, (για όσους κατανοούν το παλεύει εκ των έσω) όπου δεν αρέσκονται μόνο σε εισηγήσεις, αλλά κατέθεσαν μνημόνιο συνεννόησης που αφορά την δική της ορολογία ? ! Δηλαδή μιλάμε για Μεγάλη Σκέψη.

  9. Ο κ Ταραβήρας έχει όλα τα προσόντα και τις γνώσεις να ήταν ο ειδικός σύμβουλος έως και ο Συντάκτης του νομοσχεδίου, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο, καθώς δεν φαίνεται να στηρίζεται από κάποιους Φορείς. Επίσης είναι φως-φανάρι ότι ούτε στο Υπουργείο, ούτε στην Γενική Γραμματεία τον γνωρίζαν για να τον συμβουλευθούν. Ποσώς δεν τους απησχόλησε ότι έχει ξαναγίνει διαβούλευση περί της ενισχύσεως της κινηματογραφικής τέχνης και άρα υπήρχαν τοποθετήσεις σημαντικές που αφορούσαν τα ίδια τα Οπτικοακουστικά θέματα!

  10. Ο κ Παπαδόπουλος περισσότερο από όλους αναμενόταν να παρέμβει με τον θεσμικό του ρόλο ως Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών , αλλά και προσωπικά αφού έχει εκτεθεί στα κοινά και του οφείλεται μία επανόρθωση για την σχετική ταλαιπωρία με την μή υπογραφή της κάλυψης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. (ο κ Παπαδόπουλος μπορεί να είναι ΜΙΑ επιλογή για τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.- έχει θητεύσει σε ΔΣ της ΕΡΤ εποχής κ Ταγματάρχη! Ο κ Ταγματάρχης φαίνεται να είναι ο πιο εδεδειγμένος!, έχει περισσότερη εμπειρία και είναι πιο Πασόκος)

  11. ο κ Ξένος φαίνεται ότι προέρχεται από τις τάξεις του Σ.Α.Π.Ο.Ε. , που διαφωνούσαν με τις κοινές αναρτήσεις της ΕΑΚ/PACT και του Σ.Α.Π.Ο.Ε. , ενώ θεματοποίησε την εύλογη απορία των κοινών αναρτήσεων? Και μάλλον δικαιώθηκε. Απέμεινε η PACT μόνη σε τίτλο. Άραγε είχαν κοινή στρατηγική και τριχοτομήθηκαν? Ο δε Σ.Α.Π.Ο.Ε. σίγησε και ουδένα σχόλιο πλέον κατέθεσε.

  12. ο κ Καραγιώργος βρίσκεται πολύ πιο κάθετος και τόσο “αμερικάνος”, που μπορεί να μην ξέρει τίποτα για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ακόμα μέλη κ. Καραγιώργο – δεν βγήκαμε ακόμα, περιμένετε λίγο…

  13. Ένας κατεξοχήν φορέας Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Βίντεο (ΣΕΠΚΤΒ), άνευ απόψεως!, κι ενώ θα έπρεπε να είχε βαρύνοντα λόγο, αφού το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. φαίνεται ότι φτιάχνεται για να βοηθήσει το τηλεοπτικό τοπίο, αφού για την σύνταξη των οικονομικών ενισχύσεων, αναζητήθηκε ο δρόμος μέσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης . Μπορεί αυτοί που θα είναι οι πιο ωφελημένοι, να τηρούν σιγήν ιχθύος, αφού το νομοσχέδιο θα δώσει ώθηση στον τομέα της αγοράς που δραστηριοποιούνται.

  14. Ως ανέκδοτο όμως ήταν η ανάρτηση του σωματείου των τεχνικών (Ε.ΤΕ.Κ.Τ.-Ο.Τ. , όπου Ο.Τ. σημαίνει Οπτικοακουστικού Τομέα), που βλέπει να γίνονται αναρτήσεις για την πλήρη αλλαγή των εργασιακών όρων, όσο των συνθηκών από την PACT
  copy paste:
  Όσον άφορα τους Περιστασιακά Απασχολούμενους (όπου περιστασιακά απασχολούμενοι είναι όλοι στον Οπτικοακουστικό Τομέα εκτός των Στούντιο και των Τηλεοράσεων), συμφώνα με τα ισχύοντα θα πρέπει και αυτοί να προσλαμβάνονται μέσα από μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός που αποτρέπει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων παραγώγων όπου θα πρέπει όντος 2-3 ημερών να προσληφθούν 200-300 άτομα. Γεγονός πρακτικά αδύνατον. (ομολογία ότι θα αφήνουν ανασφάλιστους κάποιους)
  Για λυθεί το πρόβλημα των Περιστασιακά Απασχολούμενων κάναμε μια σχετική πρόταση στο ΣΕΠΕ/Υπουργειο Εργασίας πριν από 7 χρόνια, όπου προτείναμε η πληρωμή των περιστασιακά εργαζομένων να γίνεται με εργόσημο. (Για όσους δεν το κατάλαβαν, τι λέει και τι εννοεί)
  Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και το επαγγελματικό σωματείο των εργαζομένων στην παράγωγη (ΕΤΕΚΤ) έχει ζητήσει με παρέμβαση του στο Υπουργείο Εργασίας την καθιέρωση του 12ωρου, σαν βασική ημερήσια απασχόληση στην παράγωγη Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων.
  (δηλαδή ότι τα έχουνε βρει μετξαύ τους!! για 12ωρο ως βάση εργασίας
  Τελικά η Ε.ΤΕ.Κ.Τ.-Ο.Τ. παρεμβαίνει διευκρινίζοντας τους όρους που είχε κάνει την πρόταση- χωρίς να αναφερθεί στα υπόλοιπα μείζονα θέματα των εργασιακών.)
  copy paste:
  3) Για να διασφαλιστεί η πιστότητα του παραγόμενου οπτικοακουστικού έργου πρέπει να υπάρξει μητρώο παραγωγών και μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών συντελεστών.
  Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η Ένωσή μας (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) έχει εισηγηθεί ως προς το εργασιακό καθεστώς των τεχνικών, για λόγους ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα εξής:
  «Εισήγηση για απασχόληση εργαζομένων πέραν του οκταώρου ΜΟΝΟ για τεχνικούς κινηματογράφου – τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που παρέχουν περιστασιακή – εξαρτημένη εργασία:
  Προτείνεται για επενδυτικούς / ανταγωνιστικούς λόγους και με γνώμονα την παγκόσμια αγορά εργασίας, καθεστώς (10) δεκάωρου ή (12) δωδεκάωρου, όπως ισχύει παγκοσμίως, με βάση πάντα το οκτάωρο, προσμετρώντας αυτές ως υπερωριακές ώρες και μετά από αίτηση του παραγωγού στο αρμόδιο ΣΕΠΕ για υπερεργασία σε συγκεκριμένο έργο.
  Σημείωση: Η 1 ώρα εκ των 12 είναι παύση εντός του ωραρίου για προσφερόμενο γεύμα εργασίας προς όλο το συνεργείο, τους ηθοποιούς και τους συμμετέχοντες βοηθητικούς (το γεύμα ισχύει και σήμερα, όπου στο 8ωρο είναι ½ ώρα διάλειμμα).»
  Λένε ότι, έχουν κάνει πρόταση για καθεστώς 10ωρου ή 12ωρου. Μα οι 10 ώρες είναι ήδη νόμιμες και το υπουργείο αναγνωρίζει και 1 παράνομη αλλά επιτρεπόμενη και αν σε πιάσουν θα πρέπει να πληρώσεις τις σχετικές κυρώσεις…. (αυτά λέει η εργατική νομοθεσία κύριοι) Δηλαδή κύριοι η ανάπτυξη θα έρθει με μία ακόμα υπερωρία η οποία αντιστοιχεί στην ώρα του φαγητού?

  Εν κατακλείδι, και σε σχέση με την παραπάνω εικόνα των συμμετεχόντων αλλά και του Νομοθέτη θα χρησιμοποιήσω το ξυράφι του Οκαμ:
  Among competing hypotheses, the one with the fewest assumptions should be selected .
  «Κανείς δεν θα πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες εικασίες από όσες είναι απαραίτητες».
  Κινηματογραφικά ειπωμένο “το ξυράφι του Όκαμ” από τον Arthur Conan Doyle.
  “Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth”.
  Όταν ξεχωρίσεις το Αδύνατον, ότι απομένει, ασχέτως πόσο απίθανο φαίνεται, πρέπει να είναι η Αλήθεια.

  Σε μία τελική εκτίμηση, η διαβούλευση γίνεται για να υπάρχει το άλλοθι της επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους.
  1. Έτσι συζητώντας για τα άρθρα του Νομοσχεδίου, ουδείς θα ασχοληθεί με τις αργομισθίες του Νέο θεσμοθετούμενου Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., να μην καταλάβει κανείς ότι δημιουργούνται θέσεις για να βολεύονται οι ημέτεροι.

  Μία δεύτερη τελική εκτίμηση, δεν γίνεται για να βοηθήσει τις ξένες παραγωγές να έρχονται με κίνητρα σύγχρονα, αλλά για να δώσει ενίσχυση για παραγωγή προγραμμάτων για την τηλεόραση!
  2. Δηλαδή να βοηθήσει τους καναλάρχες (με ενίσχυση) να παράγουν τα έργα που θα παίζουν στου “αδειοδοτημένους σταθμούς της αριστεράς”.

  Και μία τρίτη, ότι το προπέτασμα καπνού του δήθεν ΝΟΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, με μία ελλειμματική αντιγραφή του νόμου της Μάλτας (έτσι λέει ο κ Ταραβήρας), ώστε να φτιάξει ένα εργαλείο για να χρηματοδοτούνται τα προγράμματα της Ελληνικής τηλεόρασης και οι Ευρωπαϊκές ταινίες και συμπαραγωγές και εναρμόνιση με Ε.Ε..
  3. Όποιος άλλος ενδιαφέρεται είτε είναι Αμερικάνος, είτε Άραβας, είτε Ινδός, είτε Κινέζος, είτε Αυστραλός, είτε Βρετανός (σε λίγο) ακούσει και point system , πλαίσιο μοριοδοτήσεων ενίσχυσης κλπ θα πάει κάπου αλλού στην Μεσόγειο ή και στον Κόσμο.

  4. Θα πάνε εκεί όπου δίνουν για Επιλέξιμες Δαπάνες ένα συγκεκριμένο ποσοστό %, σχεδόν χωρίς κανένα όριο ποσού.

  5. Το παραπάνω σημαίνει ότι δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, ούτε να έχουμε εισροή συναλλάγματος. Οπότε επανέρχομαι ότι οι νομοθέτες δεν θέλουν να επιτύχει στους σκοπούς του ο Νόμος – Πλαίσιο.

 • 4 Μαρτίου 2017, 22:32 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ

  σχολιασμός πρόταση
  Μετά από επικοινωνία με συνεργάτες στο εξωτερικό -εν δυνάμει χρήστες του πλαισίου που θα καθοριστεί με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση φαίνεται σημαντικής βαρύτητας -και το προσυπογράφουμε- θέμα προς διευκρίνιση το εάν και κατά πόσο θα μπορεί να λειτουργεί με ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον η ομάδα τόσο των ξένων αλλά ειδικότερα των Ελλήνων που θα εργαστούν. Η δυνατότητα (με την ανάλογη αμοιβή) να δουλέψει η ομάδα ειδικά στα γυρίσματα είτε πάνω από το 8 πλέον 3 ώρες ημερησίως αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και Κυριακών , εορτών κλπ θεωρείται ή θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο από τους ξένους συνεργάτες οι οποίοι δεν θα θέλαν να είναι εκτεθειμένοι σε «παράνομη» ή «παράτυπη» λειτουργία λόγω του μη ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτό θα έπρεπε να έχει διευκρινιστεί .

 • 4 Μαρτίου 2017, 22:18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ

  Άρθρο 4
  Παρακαλώ να διευκρινιστεί τι είδους δικαιώματα μπορούν να συμπεριληφθούν

  επίσης παρ2
  Προτείνουμε την ειδική αναφορά στην αποφυγή καταβολής δαπάνης εκτελωνισμού για εξοπλισμό που έρχεται από ΗΠΑ, Ασια και γενικά χώρες μη ΕΕ. Η πρακτική που λειτουργεί σε άλλες χώρες είναι ή καταγραφή του εξοπλισμού τον οποίο χρεώνεται ο εγχώριος παραγωγός οτι θα εξαχθεί μετά την χρήση του για το έργο χωρίς όμως να υποχρεούνται να καταβάλουν κόστος εκτελωνισμού ως νεοαποκτηθέν εξοπλισμό ή η ενεργοποίηση εγγύησης στην περίπτωση που ο ξένος παραγωγός φέρει τον εξοπλισμό και δεν τον επαν-εξάγει χωρίς την διαμεσολάβηση τοπικού εταίρου.

 • 4 Μαρτίου 2017, 13:39 | Πάρης Καραγιώργος

  Το σύστημα των πόντων της μοριοδότησης είναι ένα άχρηστο γραφειοκρατικό κομμάτι για να απωθήσει και τους τελευταίους των δημιουργών να ασχοληθούν με έκφραση στον οπτικοακουστικό χώρο.

  Να ενισχύονται μόνο τελειωμένες ταινίες-για να μην πώ να ενισχύονται μόνο όσες βρουν διανομή στις αίθουσες, προκειμένου να έχουν στον σχεδιασμό τους και την ανάγκη της θέασης από το κοινό.

  Ωστόσο στα άλλα ΜΜΕ θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες που θα περιγράφουν τι νοήται ότι προβλήθηκε…

 • 4 Μαρτίου 2017, 09:06 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Όσον αφορά το σχόλιο:

  «28 Φεβρουαρίου 2017, 13:54 | ΕΑΚ / PACT
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Άρθρο 8.ΙΔ.8.4
  ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Όσον άφορα τις Μεγάλες Παραγωγές, στις οποίες τίθενται θέματα δικαιωμάτων διαχείρισης πολλών συντελεστών, θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να παραδοθεί Master με ολόκληρο το έργο. Το ίδιο θα συμβεί και σε μεγάλο μέρος των Μεσαίων Παραγώγων. Αντιπροτείνουμε…
  4. Με την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής, υποχρεούται με δική της δαπάνη, να παραδώσει ψηφιακά master αρχεία του έργου, συνολικής διάρκειας 3 λεπτών, με προδιαγραφές που ορίζονται από το ΕΚΟΜΕ, για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.»

  ότι ζημιώνονται τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου απο την κατάθεση μάστερ της ολοκληρωμένης παραγωγής. Αυτά ειναι πρωτάκουστα πράγματα.
  Απορω πως φορείς που θα έπρεπε να γνωρίζουν τους εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιούν τετοια επιχειρήματα!
  Είθισται και επιβάλλεται απο κανόνες νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρησης των δημοσίων ή ευρωπαϊκών πόρων να απαιτούν σε διεθνές επίπεδο να κατατεθεί στους φορείς χρηματοδότησης, κυρίως δημόσιους ενα τελικο μάστερ της παραγωγής!

  Ας διαβάσουν αυτοί που το αμφισβητουν τα προγραμματα ενίσχυσης παραγωγών π.χ της Γερμανίας. εκει όχι μόνο δεν επιβάλλεται να κατατεθει το τελικο μάστερ αλλά και να γίνει γερμανική εκδοχή της ταινίας, και πριμοδοτείτια εξτρα η εκδοχή για ΑΜΕΑ.
  Ας υπομνηθει εδω οτι ο ελληνικό Νόμος 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που κατήρτισε ο αείμνηστος καθηγητής της Νομικής του ΕΚΠΑ Γερώργιος Κουμάντος παάει στον αντιστοιχο γερμανικό νόμο και οτι η Γερμανία και άλλες χώρες διεθνώς που απαιτούν την καταθεση του τελικου μάστερ, δεν εχουν καμμια σχέση με την ελληνική ΑΕΠΙ αλλα εκει σεβονται πραγματικά τα πνευματικά διακιώματα των εκάστοτε δικαιούχων!

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 4 Μαρτίου 2017, 09:16 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Όσον αφορά το σχόλιο:

  «28 Φεβρουαρίου 2017, 13:19 | ΕΑΚ / PACT
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Άρθρο 8.ΙΔ.4.1 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Όσον άφορα την κατηγορία παράγωγης Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παράγωγης, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν.
  Το συνολικό κόστος παράγωγης έχει νόημα να φαίνεται μόνο στις Μικρές παραγωγές, όπου εκεί είναι δυνατόν να δοθεί και προκαταβολή από την επιδότηση, ώστε να διευκολυνθεί η παράγωγη του έργου.»

  δεν ισχύει καθόλου αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση, οτι δήθεν βάλλονται ή ότι ζημιώνονται οι κανόνες εμπιστευτικότητας από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Αυτά ειναι πρωτάκουστα πράγματα.

  Είθισται και επιβάλλεται απο κανόνες νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρησης των δημοσίων ή ευρωπαϊκών πόρων να απαιτείται σε διεθνές επίπεδο να κατατεθεί στους διεθνείς φορείς χρηματοδότησης πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένος φάκελλος με χρηματοδοτικά πλάνα, αναλυτικό προϋπολογισμό κλπ της υπό έγκριση παραγωγής!

  Ειδάλλως πως θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα επιτελέσουν και στο τέλος στον απολογισμό της παραγωγής τον έλεγχο τους οι ορκωτοί
  λογιστές?

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 3 Μαρτίου 2017, 19:57 | Dimitris Efstathiou

  Αξιότιμοι κυρίες κ κύριοι της PACT, διαπιστώνουμε πραγματικά την αγωνίας σας να εμφανιστείτε ως το προεξάρχον σωματείο κ ως οι μεγαλύτεροι εργοδότες του κινηματογραφικου χωρου παρότι στην ιστοσελίδα σας δεν προκύπτει κάτι τετοιοι αλλα ουτε και απο την πράξη.
  Μια απλή ερώτηση σας θετουμε και θα θέλαμε μια απαντηση.
  Γιατι φυλλοροείτε σιγα σιγα στις αναρτήσεις σας;
  Ξεκινήσατε να ανεβάζετε αναρτήσεις αρχικά ως ΕΑΚ (=ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ) / PACT / ΣΑΠΟΕ (= Συνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων) από κοινού, λες κ εχετε κοινά συμφεροντα εσεις οι 2, δηλ.  PACT και ΣΑΠΟΕ με την ΕΑΚ, ακόλουθα ο ΣΑΠΟΕ  δεν εμφανίζεται αλλά μείνατε εσεις με την ΕΑΚ όλως περιέργως και τελικά εδω εμφανιζεστε μονοι σας ως PACT. Τι συμβαινει σχετικά με τις θέσεις αναφορικά με το νομοσχεδιο;
  Θα διαφωτίσετε την κινηματογραφική κοινότητα ως προς τις επιδιώξεις σας και απόψεις σας κ ακολούθως τον νομοθέτη, που διαβαζει τα σχόλια σας γιατι μας εχετε μπερδέψει με αυτες τις συμπεριφορές. Μιλάτε κ για τα 3 σωματεία, για εσας κ την ΕΑΚ…για ποιους τελος πάντων;
  Δεν χρειάζεστε φυσικά αναρτησιόμετρο…. για τις αναρτήσεις σας.

  Ευχαριστούμε θερμά. 
  Φιλικά,
  Δ.Ε.

 • 2 Μαρτίου 2017, 17:39 | Dimitris Efstathiou

  2 Μαρτίου 2017, 17:09 | Dimitris Efstathiou Μόνιμος ΣύνδεσμοςΗ Pact όπως αναφερει και στη ιστοσελίδα της http://www.pact.gr/είναι καθαρά μια ένωση εταιριών διαφήμισης και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχεση με παραγωγές κινηματογράφου και τηλεόρασης (μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης, κινουμένου σχεδίου) όσο και αν ισχυρίζεται πιο κάτω ότι είναι το σωματείο ή ένωση που εκπροσωπει τον κινηματογραφικό / τηλεοπτικό χώρο.Επίσης στον ιστότοπό της pact: http://www.pact.gr/members/ , όπου απαριθμούνται τα μέλη της, επιβεβαιώνεται ότι οι εταιρείες αυτες ασχολούνται κυρίως ή αποκλειστικά με τη διαφήμιση και μερικές μόνο με το post production, με εξαίρεση 3-4 εταρειών μόνο που ασχολούνται και με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πως παρεμβαίνει η PACT στον δημόσιο διάλογο για ένα νομοσχέδιο που δεν άπτεται των δραστηριοτήτων της αλλά του ΣΑΠΟΕ, του συνδεσμου παραγωγών δλδ που ασχολειται με τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και ετσι μόνο μπορει να απαντηθεί το ερώτημα και να λυθεί η απορία γιατί έχει παρεισφρήσει στο τωρινο σχέδιο νόμου η πρόβλεψη στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και μάλιστα στην σελιδα 13, ότι για να είναι επιλέξιμη μια ταινία στην Κατηγορία Γ πρεπει να συλλέξει οπωσδήποτε τουλάχιστον 12 απο 25 πόιντς σε αυτην την κατηγορία απο το post production που πρέπει υποχρεωτικά να γίνει όλο στην Ελλάδα, κατα παρέκλιση άλλων αναλογων νόμως χωρών της Ε.Ε. και ιδιαιτερα εκεινων στις οποίες δυστυχώς προσελκύονται οι μεγάλες παραγωγές απο ΗΠΑ και Βόρειο Ευρώπη, δηλαδή στην Μάλτα, Τσεχία, Ουγγαρία κλπ., όπου δεν υποχρεώνονται οι αλλοδαπές παραγωγές να κάνουν το post production σε συτες για να συλλλέξουν πόντους αλλά εμπίπτουν με αλλη πιο ελαστική πριμοδότηση στο πλαίσιο του επενδυτικου νόμου της κάθε χώρας.Αυτο αναφερεται και σε σχόλια άλλου σχολιαστή της διαβούλευσης.Οπότε τίθεται το ερώτημα αν η PACT εχει συμπραξει με κάποιο τροπο στην διαμόρφωση του παρόντος νομοσχεδίου και επιχειρηματολογει υποστηρίζοντας εδω, ως εκπρόσωπος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της διαφημιστών που έχουν υποδομές ή των αμιγώς εταιρειών post production, ανεδαφικές επιδιώξεις, που θα υποχρεώσουν τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ να κάνουν το post production σε υποδομές στην Ελλάδα, ντε φακτο δηλαδή σε εκείνες των εταιρειών-μελών της, αδιαφορώντας πως κάτι τέτοιο δεν επιβλάλλουν χωρες αντιστοιχες της δικιάς μας σε αλλοδαπες παραγωγές και κατ αυτόν τον τρόπο ή PACT υπονομεύει άθελά της την όποια εφαρμοσιμότητα του νόμου, βάζοντας πάνω από όλα το οικονομικό συμφερον των ολιγάριθμων μελών της και όχι της χώρας γενικότερα;!!!

 • 2 Μαρτίου 2017, 13:18 | Σπύρος Ν. Ταραβήρας

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Μετά από συγκριτική μελέτη και ανάλυση που έγινε σχετικά με τα ισχύοντα σε άλλες χωρες της Ε. Ε., της Ευρώπης και διεθνώς
  Βλέπε εδω http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates
  Και εδω
  Μάλτα http://www.maltafilmcommission.com/malta-cash-rebates/
  http://www.maltafilmcommission.com/wp-content/uploads/2016/03/Malta-Film-Commission-Financial-Incentives-for-Audiovisual-Industry-Guidelines.pdf
  http://www.switchpg.com/malta-film-commission/wp-content/uploads/2014/09/MFC-CULTURAL-DIFFICULT-WORKS.pdf
  Ουγγαρία http://mnf.hu/en/industry/hungarian-tax-rebate-for-film-productions
  Τσεχία http://www.filmcommission.cz/en/incentives/key-points/ και http://www.filmcommission.cz/en/incentives/key-points/
  Σερβία http://www.filminserbia.com/
  Κροατία http://filmingincroatia.hr/en/production_incentive/rebate_for_film_and_tv_production
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251945/251945_1581093_89_2.pdf
  Πολωνία http://en.pisf.pl/funding/international-co-productions http://en.pisf.pl/funding/
  Γαλλία http://www.filmfrance.net/v2/gb/home.cfm?choixmenu=taxrebate
  Γερμανία http://www.dfff-ffa.de/en.html http://www.dfff-ffa.de/filing-an-application.html

  διαπιστώθηκε οτι το παρόν ελληνικό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αποτελεί σχεδόν αντιγραφή εκείνου της Μάλτας αναφορικά με τις ορολογίες και το point system. Αλλα δυστυχώς μόνο εν μέρει.
  Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι, επειδή έχουν συμπληρωθεί απο ελληνικής πλευράς πολλά και αρνητικά επιπλέον προαπαιτούμενα, που δεν επιβάλλονται απο την νομολογία της Ε. Ε. ή άλλες διεθνώς, σε αντίθεση με εκεινο της Μάλτας θα το οδηγήσουν σε άμεση και πλήρη αποτυχία, διότι καμμια διεθνής παραγωγή, υψηλού προϋπολογισμού και δη αμερικανική θα επιλέξει την Ελλάδα, αντί των άνω χωρών, για τόπο γυρισμάτων και ως εκ τούτου να τύχει των προνομίων του νόμου.
  Αυτό είναι περισσότερο απο αυτονόητο στον κάθε με μικρή εμπειρία επαγελματία στα περί κινηματογραικής παραγωγής με μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
  Εξηγούμαι. Η ουσία, η αρχή και η βάση αλλά και τα κυριότερα λάθη εκπόνησης του Σχεδίου Νόμου, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που ίσως, ας ελπίσουμε ότι θα επιλυθούν με τρόπους fast track, βρισκονται στο λεγόμενο point system, δηλ στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτό στον
  ΠΙΝΑΚΑ Α, στις
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Και στον
  ΠΙΝΑΚΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

  Στην ποροσπάθειά του ο νομοθέτης και οι εκπονητές του νομοσχεδίου να το καταστήσουν συμβατό με την νομολογία και κανονισμούς της Ε.Ε. οποως εκεινος που προαναφερθηκε Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς διέπραξαν τα εξής σφάλματα, τα όποια δεν επιβάλλει με αυτον τον στενό τρόπο ούτε ο κανονισμός της ΕΕ αλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.
  Παρότι ο νόμος της Μάλτας έχει κατηγορίες και ένα point system, δεν βασίζεται στο λάθος σκεπτικό και δεν διαπράττει το ακόλουθο λάθος όπως το ελληνικό νομοσχέδιο:
  O έλληνας νομοθέτης προβλέπει στην σελίδα 11, ΠΙΝΑΚΑΣ Α του νομοσχεδίου ότι:
  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.»
  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση point system –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο και επβάλλει η Ε. Ε. και υιοθετούν οι χώρεςς μέλη της, ΚΑΙ Η ΜΑΛΤΑ- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο αλλά ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ!
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους μη έχοντες εμειρία, που θα οδηγήσει παρά κάνοντας επί χάρτου ενα λεγόμενο case study θετωντας και τα σωστά ερωτήματα πριν!
  Επιθυμεί η χωρα μας να προσελκύσει παραγωγές υψηλου προϋπολογισμού, π.χ. απο το Χόλιγουντ στην Ελλάδα, που μέχρι σημερα μεταναστεύουν σε άλλες, χωρες, Μαλτα, Ουγγαρία κλπ?
  Αν ναι, τότε ας πράξουν οι εκπονητές του νομοσχεδίου το εξής.
  Ας πάρουν ταινίες υψηλου προϋπολογισμού, όπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, JASON BOURNE, που δεν επέλεξαν την Ελλαδα, επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος και ας εφαρμόσουν πιλοτικά σε αυτές επι χάρτου το πόιντ σύστεμ του υπάρχοντος νομοσχεδίου!
  Αν ελπίδα του νομοθέτη είναι ότι με το point system στο νομοσχέδιο αυτό μελλοντικά θα προσελκύσουμε τετοιου είδους ή παρόμοιες ευρωπαικές παραγωγες τοτε είναι οικτρά γελασμένος.
  Υψηλού προϋπολογισμού παραγωγές τετοιου είδους ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΥΤΕ 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία ΚΑΙ ΟΥΤΕ 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία!!!
  Συνοπτικά και για να τα πούμε με πολύ απλά λόγια, έχοντας μιλήσει με μεγάλους παραγωγούς στο Χόλιγουν και μεταξύ αυτών και με τον ελληνοαμερικανό σεναριογράφο της υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, Ευάγγελο Σπηλιοτόπουλο
  (http://www.protothema.gr/stories/article/400215/evan-spiliotopoulos-o-senariografos-tou-irak-li-apo-ta-vrilissia/
  http://www.imdb.com/name/nm0818746/ )
  με πληροφόρησαν ότι ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΠΑΓΩΓΗ του Χόλιγουντ δεν επιθυμεί, πέραν των γυρισμάτων, που θα επιθυμούσε να κάνει στην Ελλάδα και να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια να υποχρεωθεί απο την ελληνική νομοθεσία σε πράγματα που υπαγορεύονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ για να συλλέξει τον ελάχιστον αριθμό πόντων σε κάθε μαι απο αυτές για να τύχει των προνομίων αυτού νόμου.
  Με έλλα λόγια δεν μπορεί να υποχρεώσει μια παραγωγή του Χόλιγουντ να παραμεινει στην Ελλάδαμετα την λήξη των γυσρισμάτων και να αποπερατώσει την ταινία σε ελληνικά εργαστήρια μονταζ εικόνας, ήχου, ψηφιακών και ειδικών εφε, εγγραφης μουσικής κλπ. Αυτα ειναι ανεδαφικά πράγματα και κανεις δεν υποχρεώνει τις υπερπαραγωγές στη Μάλτα, ούτε στην Ουγγαρία, όπως με διαβεβαιωσε ο Εβαν Σπηλιοτόπουλος της ταινίας ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES να παραμεινει η παραγωγη εκει για την αποπεράτωσή της. ΟΙ παραγωγή του ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES έφυγαν μετα την λήξη των γυρισμάτων και αποπεράτωσαν την παραγωγή στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.
  Άρα αυτο το ειδος point system που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ πρέπει να αλλάξει ριζικά!
  Καταλαβαίνω ότι τα πολλά προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή φρέσκων κεφαλαίων παραγωγής από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον τετοια ποσοστά που επιστρε΄φουν οι ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ) λαμβανοντας υπόψιν ότι κάθε έργο, αν εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ, να τυγχάνει μαις επιπλεόν επιδότησης.
  Εφόσον ληφθουν υπόψιν του νομοθέτη και οι σχετικές μελέτες ιδιαίτερα εκεινης, που έχει συντάξει
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η Έξυπνη Οικονομία “πολιτιστικές” και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση { Λαζαρέτου Σ., Η έξυπνη οικονομία: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ειδικών Μελετών, Φεβρουάριος 2014. , Δικτυακός τόπος: http://www.bankofgreece.gr}
  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1245#
  αλλά και το ΙΟΒΕ για την «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία» http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122014_REP_GR.pdf

  Προτείνονται τα ακόλουθα.
  Για να πετύχει ο νόμος μας και να κατστει η χώρα μας ανταγωνιστικη θα πρέπει
  – να καταρτιστεί ομάδα εργασία απο το αρμόδια υπουργεία, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων και
  – να μελετήσουν οι άνω αρμόδιοι φορείς τους άνω νόμους
  – να μιμηθούμε τους Γάλλους, οι έπραξαν κάτι παρόμοιο και να παραγγείλει η ομαδα εργασίας του κράτους ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΙΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μέγεθος χώρας μας, ΑΕΠ, γεωγραφικό πλεονέκτημα κλπ) από 2 φορείς,
  – αφενός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που διαθετει τετοια εμπειρία
  – την Hamac Conseils
  – και την Mazars office
  2 ινστιτούτα στα οποία ανέθεσαν οι Γάλλοι την δικής τους συγκριτική μελέτη, που αντιπαραβάλλει το Ευρωπαικό και Καναδικό σύστημα επενδυτικών κιντήτρων αφενός και αφετέρου εκεινου της Γαλλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, ώστε να πατήσουμε στην τεχνογνωσία αυτών των φορεών και να γλυτώσουμε χρόνο
  «Comparative study of tax incentive systems and the location of television and film production”,
  Εδώ όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν 2 σύνδεσμοι με περίληψη της συγκριτικής μελέτης στα αγγλικά και άλλος με ολόκληρη την συγκριτική μελέτη στα γαλλικά!
  https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Surveys-and-studies2/Study-of-tax-systems-and-tv-and-film-production,

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 2 Μαρτίου 2017, 11:37 | PACT

  Με αφορμη του σχολιο του κ. Ιωαννη Ξενου θα πρεπει να διευκρινιστει οτι…

  Η PACT εκπροσωπει εταιριες παραγωγης οπτικοακουστικων εργων οι οποιες:

  …απασχολουν περισσοτερα απο 5.000 ατομα ετησιως,

  …παραγουν σχεδον το συνολο των διαφημιστικων ταινιων στην Ελλαδα,

  …προσελκυουν και παρεχουν Production Services στην πλειονοτητα των διεθνων παραγωγων που ερχονται στην χωρα μας για να γυρισουν ολοκληρα ή τμηματα οπτικοακουστικων εργων,

  …εχουν τμηματα που ασχολουνται με νεες τεχνολογιες και μη διαδραστικα μεσα,

  …παραγουν ενα σημαντικο αριθμο τηλεοπτικων προγραμματων

  …παραγουν ή συμπαραγουν κινηματογραφικες ταινιες οι οποιες εχουν διακριθει σε διεθνη φεστιβαλ

  …υποστηριζουν νεους σκηνοθετες στην παραγωγη ταινιων μικρου μηκους…

  Τα θεματα που θιγει το παρον σχεδιο νομου καθως και οι θεσεις που διατυπωσαμε αποτελουν προιον ερευνας, διαβουλευσεων και διεθνους εμπειριας τα οποια απασχολουν τα μελη της PACT τα τελευταια 10 χρονια και αυτη την γνωση καταθεσαμε στις παρατηρησεις μας.

  Θεωρουμε δε πως η υπαρξη της Ελληνικης Ακαδημιας Κινηματογραφου, προυποθετει την δυνατοτητα παραγωγης Ελληνικων Κινηματογραφικων Ταινιων, αρα ειναι αυτονοητη η παρεμβαση της σε ενα τοσο σημαντικο νομοσχεδιο.

  PACT

 • 2 Μαρτίου 2017, 08:06 | ioannis xenos

  5.Με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς του παρόντος, το ΕΚΟΜΕ, συνεργάζεται με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποδοχή των επιχειρήσεων παραγωγής και τη διευκόλυνση των γυρισμάτων των οπτικοακουστικών έργων τους στην Ελλάδα. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το ΕΚΟΜΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, προς τους δικαιούχους των επενδυτικών σχεδίων.

  1. Να οργανωθεί και να αναρτηθεί μια βάση δεδομένων της πολυνομίας και των ρυθμίσεων που έχουν υπάρξει. πχ: Οι περισσότεροι αναφερόμενοι σε γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ, αγνοούν την κείμενη νομοθεσία, και βρίσκονται στην ομίχλη της άγνοιας. Θεωρούν κάτι ως δύσκολο μη γνωρίζοντας ότι η σωστή προετοιμασία και οργάνωση φέρνουν το καλό και γρήγορο αποτέλεσμα.

  2. Να γίνουν οι ρυθμίσεις και οι εγκύκλιοι για την βέλτιστη αλληλοενημέρωση των τοπικών γραφείων ή διευθύνσεων εφαρμογής.

  3. Να ληφθούν πάγιες αποφάσεις, οπότε η εφαρμογή τους να μην «ανεβαίνει» μέχρι κάποιον υπουργό, αλλά να εκτελείται από Υπηρεσιακούς παράγοντες/βάση νόμου τάδε/βάση εγκυκλίου τάδε/βάση προηγούμενης απόφασης κατά το ίδιο αίτημα. πχ: Δεν χρειάζεται η άδεια κινηματογράφησης στην Ακρόπολη να απαιτεί την υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού-ούτε Καν του Γενικού Γραμματέα, αφού την γνωμοδότηση θα κάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων και το Κ.Α.Σ. θα πάρει την απόφαση α)ναι ή β)όχι, βάση της νομοθεσίας/βάση των εγκυκλίων/σε σχέση με το αιτούμενο και /σε σχέση με προηγούμενες αποφάσεις που έχουν παρθεί για όμοια αιτήματα….. άραγε γιατί να «ανέβει» η απόφαση του ΚΑΣ άλλα 2 επίπεδα εξουσίας, αντί να «κατέβει» μία πάγια οδηγία αντιμετώπισης αντίστοιχων αιτημάτων και με τις δέουσες οδηγίες για συμμόρφωση σε συστάσεις-προαπαιτούμενα που έχει ήδη λάβει απόφαση το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ?(δεν «κλείνει» το μνημείο για την προσέλευση του κοινού, παρά μόνο …… μετά από ειδικό αίτημα και ενημέρωση πχ 3 μηνών)

  Αλήθεια στην περίπτωση Ομπάμα-Visit Acropolis, με ποιο αίτημα «έκλεισε» όλος ο βράχος προς το κοινό?
  Ποια ήταν η απόφαση? ποιο ήταν το αίτημα? ποια ήταν η ταχύτητα προσπέλασης των διαδικασιών? ή μήπως κατ’ εξ αίρεσιν….. έγινα κάποιες διαδικασίες?

  Μήπως αλήθεια αυτό δεν είναι που πρέπει να μάθουν σε όλο τον Δημόσιο Τομέα στα κατά τόπους γραφεία/διευθύνσεις και σε σχέση με σχετικές άδειες ότι θα αντιμετωπίσουν αιτήματα «κατ’ εξ αίρεσιν»-με την νομιμοποιητική ισχύ πάγιων εντολών αντιμετώπισης. Αλλά αυτό γίνεται μόνο από εξειδικευμένους στον χώρο και με διάρκεια χρόνων στο αντικείμενο κι όχι από δημοσιογράφους/πολιτικά πρόσωπα σε κρατικά πόστα και διευθύνσεις «ημετέρων».

  Η στελέχωση και επένδυση στο προσωπικό είναι το Α και το Ω, πέραν του εξ’ορθολογισμένου νομικού και σύγχρονου πλαισίου.

 • 2 Μαρτίου 2017, 07:39 | ioannis xenos

  Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Β, ΑΡΘΡΟυ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 1,ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ»,

  έχει αξία μόνο εάν ο ΕΚΟΜΕ, δια του Αναπτυξιακού και του παρόντος, πρόκειται να υποκαταστήσει το Ε.Κ.Κ., καθώς οι περιγραφές που έχει για τις μοριοδοτήσεις αφορούν «Πρώτο ή δεύτερο έργο Σκηνοθέτη αλλά και παραγωγού» και «έργο που το σύνολο των διαλόγων και της αφήγησης είναι στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ επέκτασιν έχει περιορισμένες δυνατότητες διανομής», όπως επίσης και»Έργο με χαμηλό προϋπολογισμό»!

  Αυτά περίπου υπάρχουν ως αντικείμενα στον κανονισμό του Ε.Κ.Κ., και μεν είναι καλό για την εγχώρια παραγωγή να βρίσκει και από αλλού πόρους, αλλά δεν θα ήταν ορθόν να ασχολούνται παράλληλα ή σχεδόν ανταγωνιστικά 2 φορείς με το ίδιο αντικείμενο. Η λαϊκή σοφία το περιγράφει με το ρητό «όπου λαλούν πολλά κοκόρια -αργεί να ξημερώσει».

  Και στην Ελληνική Παραγωγή Οπτικοακουστικού θα αργήσει να ξημερώσει όταν, 2 φορείς θα προσπαθούν να βοηθήσουν τους ίδιους τελικά σκηνοθέτες και τους ίδιους παραγωγούς, να παραγάγουν τα ίδια έργα, που θα είναι ακατάλληλα προς διανομή ως επί τω πλείστον(στο εξωτερικό εννοείται), αλλά και στο εσωτερικό αφού η παραγωγή τους θα στηρίζεται σε φουσκωμένους μεν, αλλά χαμηλούς προϋπολογισμούς που αποζητούν την μέγιστη ΚΡΑΤΙΚΗ βοήθεια, για να πραγματοποιηθεί με τα ελάχιστα χρήματα και να μιζερεύει ως «χαμηλού προϋπολογισμού έργο και υψηλής δυσκολίας», ενός πρωτάρη Σκηνοθέτη ή μίας πρωτάρας στην παραγωγή Εταιρείας!

  Θα ήταν «λογικότερο» ως προς τις Ελληνικές Παραγωγές να ασχολείται μόνο ένας φορέας με πλήρες, σύγχρονο και παραγωγικό πλαίσιο(κανονισμό χρηματοδοτήσεων), που θα απαιτεί διαφάνεια όχι μόνο στις προθέσεις, αλλά και στην συγκρότηση των λοιπών κεφαλαίων πέραν του Δημόσιου Χρήματος. Έτσι το παραγόμενο έργο θα στηρίζεται να παραχθεί σύμφωνα με τις περιγραφόμενες ανάγκες του σεναρίου, αλλά και την φαντασία του Σκηνοθέτη, με την παραγωγική επάρκεια ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού.

  Επίσης έχοντας ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Φορέα θα έχει λιγότερα λειτουργικά έξοδα, κατά συνέπειαν θα μπορεί να Χρηματοδοτήσει περισσότερο τις μελλοντικές παραγωγές, ενώ όσοι περισσότεροι φορείς υπάρχουν, τόσο περισσότερα είναι τα έξοδα ΓΙΑ ΝΑ χρηματοδοτήσει, παρά τα ίδια τα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ.

  Μετά την κατάργηση του Φόρου θεαμάτων στα εισιτήρια των αιθουσών, η αυτοχρηματοδότηση του ΕΚΚ δεν υπάρχει, (όπως την προέβλεπε ο νόμος 3905/2010), και άρα είναι Κρατικά Χρηματοδοτούμενο και ΜΟΝΟ. Για ποιόν λόγο θα έχουμε 2 φορείς Κρατικά Χρηματοδοτούμενους? Για να μάθουν οι πρωτάρηδες? ή μήπως για να συνεχίσουμε να παράγουμε τα ίδια ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ προϊόντα προς την Ευρωπαική και την Παγκόσμια Διανομή? ή μήπως για να έχουμε υψηλότερο λόγο λειτουργικών εξόδων προς παραγόμενο έργο?

  Ελπίζω ότι με τον Νέο Φορέα ΕΚΟΜΕ, που ξεκινάει ήδη με διαβούλευση, οι νομοθέτες να τον πλαισιώσουν με ικανά άτομα που έχουν θητεύσει στον χώρο του Οπτικοακουστικού κι όχι με «πολιτικά άτομα» του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που δεν θα είναι γνώστες του αντικειμένου είτε των πραγματικών αναγκών της παραγωγής του οπτικοακουστικού χώρου.

 • 2 Μαρτίου 2017, 06:14 | ioannis xenos

  Στα πλαισια των παρατηρησεων που θα καταθεσουμε στην παρουσα διαβουλευση, θεωρουμε απαραιτητο να προηγηθει μια συντομη ορολογία ωστε να ειναι σαφες το «λεξιλογιο» το οποιο χρησιμοποιουμε α,λλα και για να γινει γνωστο το διεθνες περιβαλλον μεσα στο οποιο θα πρεπει να λειτουργησει ο νομος.

  οι φορεις:

  EAK – Ελληνικη Ακαδημια Κινηματογραφου
  PACT – Ενωση Παραγωγων Επικοινωνιας

  Τα παραπάνω ακρωνύμια τα βρήκα στην παρούσα διαβούλευση στο Άρθρο 01-Σκοπός.

  Είδα βεβαίως και του Σ.Α.Π.Ο.Ε.-Συνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών που δεν βλέπω στην συνέχεια, και αναρωτιέμαι :
  Κατά ποίαν έννοια η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου λαμβάνει μέρος στην διαβούλευση και έχει κοινές αναρτήσεις με την Ένωση Παραγωγών Επικοινωνίας PACT?

  Βεβαίως να έχει άποψη για το ποιές ταινίες ανέδειξαν την κινηματογραφική τέχνη, ως κάποιος φορέας που δίνει βραβεία στις ταινίες που κατάφεραν να παραχθούν, αλλά κατά ποιάν έννοια η ΕΑΚ την ίδια άποψη με τους Διαφημιστές της PACT για τα εργασιακά και το ευέλικτο ωράριο εργασίας?
  Έχει ρωτήσει τα μέλη της για τις Αναρτήσεις που βλέπουμε στην διαβούλευση? Έχει δηλαδή προλάβει να συγκαλέσει τα Μέλη της και να πάρουν αποφάσεις αυτά η το ΔΣ για το «ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον» και το «ΟΡΙΑ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΩΝ (REBATE)» ? Τί ενδιαφέρει άραγε την ΕΑΚ η «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ»? σκέφτεται η Ακαδημία να υποβάλει…., και αν ΝΑΙ, είναι αυτό στους Σκοπούς της?

  Μήπως τελικά η Ακαδημία είναι μια μασκαρεμένη ομάδα παραγωγών? Να ξαναθυμηθούν τι ευαγγελίζονται στο προφίλ της? Και να ενημερωθούν τα Μέλη της ή και το ΔΣ αν δεν είναι ενήμερο, ότι κάποιοι για να φαίνονται σπουδαίοι χρησιμοποιούν το όνομα της Ακαδημίας στις Αναρτήσεις τους!

  παραθέτω από την Ιστοσελίδα τους:

  Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου του 2009 με στόχο να ενώσει τους κινηματογραφιστές όλων των δημιουργικών ειδικοτήτων, που με συνέπεια και σε διάρκεια, διαμορφώνουν το κινηματογραφικό τοπίο της χώρας μας.

  Κεντρική δράση της ΕΑΚ είναι η ετήσια διοργάνωση και απονομή των Εθνικών Κινηματογραφικών Βραβείων.

  Η γνώση και η επαγγελματική εμπειρία των μελών της επιτρέπει στην Ακαδημία να ηγείται πρωτοβουλιών για τη ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής, εκπονώντας μελέτες και σχέδια δράσης για τη βελτίωση της εθνικής πολιτικής για τον κινηματογράφο.

  Η ΕΑΚ δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, διοργανώνοντας ανοιχτές συζητήσεις και διαλέξεις για επαγγελματίες (Riding the Greek Wave), καθώς και εργαστήρια/σεμινάρια που απευθύνονται σε σπουδαστές και σινεφίλ (Film Factory).

  Στο πλαίσιο ενός κοινού πεδίου δράσης με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και άλλες Ακαδημίες του εξωτερικού, η ΕΑΚ διοργανώνει διεθνείς εκδηλώσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού (EFA Young Audience Award), τις Χρυσές Νύχτες της Γαλλικής Ακαδημίας, κ.α. φέρνοντας σε επαφή το ελληνικό κοινό με τους Ευρωπαίους κινηματογραφιστές.

  Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου είναι μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Ακαδημιών (Film Academy Network of Europe), συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον κινηματογράφο.

 • 1 Μαρτίου 2017, 22:35 | E.T.E.K.T.-O.T.

  Η Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) βρίσκει θετική τη προσπάθεια δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και ελπίζουμε στη σύντομη θεσμοθέτηση και του film commission από τους αρμόδιους φορείς.
  Στον ανοικτό διάλογο προσθέτουμε τα εξής:
  1) Στον Πίνακα Α, Κατηγορία Β, Βασικοί Συντελεστές, στη παράγραφο Β.2 είναι απαραίτητο να προστεθεί η ειδικότητα του ηχολήπτη, ο οποίος αποτελεί βασικό συντελεστή στη παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.
  2) Ο ΕΚΟΜΕ πρέπει να απαρτίζεται και από εξειδικευμένο προσωπικό του οπτικοακουστικού χώρου και να συνεργάζεται με φορείς που ανήκουν στον τομέα αυτόν.
  3) Για να διασφαλιστεί η πιστότητα του παραγόμενου οπτικοακουστικού έργου πρέπει να υπάρξει μητρώο παραγωγών και μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών συντελεστών.
  Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η Ένωσή μας (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) έχει εισηγηθεί ως προς το εργασιακό καθεστώς των τεχνικών, για λόγους ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα εξής:
  «Εισήγηση για απασχόληση εργαζομένων πέραν του οκταώρου ΜΟΝΟ για τεχνικούς κινηματογράφου – τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που παρέχουν περιστασιακή – εξαρτημένη εργασία:
  Προτείνεται για επενδυτικούς / ανταγωνιστικούς λόγους και με γνώμονα την παγκόσμια αγορά εργασίας, καθεστώς (10) δεκάωρου ή (12) δωδεκάωρου, όπως ισχύει παγκοσμίως, με βάση πάντα το οκτάωρο, προσμετρώντας αυτές ως υπερωριακές ώρες και μετά από αίτηση του παραγωγού στο αρμόδιο ΣΕΠΕ για υπερεργασία σε συγκεκριμένο έργο.
  Σημείωση: Η 1 ώρα εκ των 12 είναι παύση εντός του ωραρίου για προσφερόμενο γεύμα εργασίας προς όλο το συνεργείο, τους ηθοποιούς και τους συμμετέχοντες βοηθητικούς (το γεύμα ισχύει και σήμερα, όπου στο 8ωρο είναι ½ ώρα διάλειμμα).»

 • Συγχαρητήρια στα άτομα του ΕΚΟΜΑ γι΄αυτή τους την εξαιρετική πρωτοβουλία. Εύχομαι ολόψυχα το νομοσχέδιο όπως ψηφισθεί και η Ελλάδα επιτέλους καταφέρει να καταστεί ένας ανταγωνιστικός ελκυστικός κινηματογραφικός προορισμός που θα συμβάλει δραστικά στην ανάπτυξη του εγχώριου οπτικοακουστικού τομέα και παράλληλα η χώρα να αποκομίσει πολλαπλά οικονομικά οφέλη. Και όντας Κύπριος στη καταγωγή, είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση επιτυχούς λειτουργίας του θεσμού, θα καταστεί καταλυτικός παράγοντας ώστε και η Κύπρος να υιοθετήσει παρόμοια νομοθεσία. Μια πονεμένη ιστορία αφού οι εκάστοτε διοικούντες εδώ και 10 χρόνια παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες τις διάφορες προτάσεις που κατά καιρούς υποβλήθηκαν στα αρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση μιας αντιστοιχης νομοθεσίας.

  Στη συνέχεια παραθέτω κάποιες δικές μου παρατηρήσεις και εισηγήσεις μελετώντας το σχετικό νομοσχέδιο.

  Σελ 12/ ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ /ΚΑΤΗΓ. Β’ -ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ/Β.1….. Όλες οι κατηγορίες των ειδικοτήτων έχουν συμπεριληφθεί εκτός από τον επικεφαλής του ηχητικού τμήματος. Ο ήχος (λήψη και σχεδιασμός) είναι εξ ίσου σημαντικά στοιχεία σε ένα οπτκοακουστικό έργο όπως η εικόνα και όλα τα υπόλοιπα.
  Εισηγούμαι όπως υιοθετηθούν κριτήρια και βαθμολογία και για συμπαραγωγές με χώρες που η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατικές συμφωνίες συμπραγωγών γνωστές ως bilateral co production agreements
  Πιστεύω ότι το ποσοστό του 25% θα πρέπει να είναι κάπως ψηλότερο (αν το επιτρέπουν βέβαια οι σχετικοί κανονισμοί/νόμοι) από εκείνα τα ποσοστά που προσφέρουν οι γειτονικές χώρες (Τουρκία, Βαλκάνια, Μάλτα) που θεωρούνται οι βασικοί περιφεριακοί ανταγωνιστές της Ελλάδας,οι οποιες διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και εδραιωμένη παρουσία στη διεθνή αγορά.
  Δεν γνωρίζω κατά πόσον το ΕΚΟΜΑ θα αναλάβει το ρόλο του Hellenic film commission, όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την σύσταση, στελέχωση και λειτουργία ενός τέτοιου φορέα καθώς θα αποτελεί το αιχμή του δόρατος για την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού οπτικοακουστικού προορισμού και την προσέλκυση πελατών. Επιπλέον θα πρέπει να είναι το συντονιστικό όργανο για την εξασφάλιση των διαφόρων αδειών και διαδικασιών κλπ ώστε να συμβάλει δραστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας (red tape).
  Σελ 3, Αρθρο 8 Για τις διαφημίσεις…. Συμφωνώ απόλυτα για τους γνωστούς λόγους που θα πρέπει να εξαιρούνται οι τηλεοπτικές διαφημίσεις. Διερωτούμαι όμως για περιπτώσεις όπου ξένες εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να γυρίσουν τηλεοπτικές διαφημίσεις και που μέσα από αυτές προβάλλονται φυσικοί χώροι της Ελλάδα, απασχολούν Έλληνες τεχνικούς και ηθοποιούς/μοντέλλα και συναφείς υποδομές, κατά πόσο αυτή η υποκατηγορία θα έπρεπε να τυγχάνει ιδαίτερου καθεστώτος και οι ξενοι παραγωγοί να δικαιούνται κάποιες ενισχύσεις. Είναι αποδεδειγμένο ότι σε ετήσια βάση παράγονται πολύ περισσότερες διαφήμισεις παρά κινματογραφικές ή/και τηλεοπτικές παραγωγές και είναι μια οπτικοακουστική κατηγορια που συμβάλει στηενίσχυση της επιχειρηματικότητας κα της απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:54 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.8.4

  ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Όσον άφορα τις Μεγάλες Παραγωγές, στις οποίες τίθενται θέματα δικαιωμάτων διαχείρισης πολλών συντελεστών, θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να παραδοθεί Master με ολόκληρο το έργο. Το ίδιο θα συμβεί και σε μεγάλο μέρος των Μεσαίων Παραγώγων. Αντιπροτείνουμε…

  4. Με την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής, υποχρεούται με δική της δαπάνη, να παραδώσει ψηφιακά master αρχεία του έργου, συνολικής διάρκειας 3 λεπτών, με προδιαγραφές που ορίζονται από το ΕΚΟΜΕ, για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:41 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.8.1

  ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εργοδοτών και εργαζομένων συμφωνούμε απολύτως με την ουσία της διάταξης, αλλά για να ισχύσει η ασφαλιστική κάλυψη διευκρινιστική νομοθετική παρέμβαση, διότι…

  Γενικά στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων και ιδιαίτερα στα γυρίσματα –τα οποία διαρκούν 12 ώρες ημερησίως- απασχολούνται δεκάδες Βασικοί Συνεργάτες (καλλιτεχνικοί κ τεχνικοί συντελεστές και κύριοι ηθοποιοί) και εκατοντάδες ακόμα άτομα ως Περιστασιακά Απασχολούμενοι (κομπάρσοι, βοηθητικές ειδικότητες στο γύρισμα, κλπ).

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όμως οι εργαζόμενοι στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, πρέπει να προσλαμβάνονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, όπου:

  • κατά την πρόσληψη καθορίζεται σαφώς το ωράριο του προσωπικού σε 8 ώρες ημερησίως.
  • απαγορεύονται οι υπέρ-εργασία/υπερωρίες άνω των 3 ωρών ημερησίως και αυτές κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες.
  • ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης έστω και για μια ήμερα εργασίας (αναγγελία στο ΙΚΑ, αναγγελία στον ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, καταβολή δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα, καταβολή επιδόματος αδείας, κλπ).

  Οι παραπάνω συνθήκες όμως σήμερα έχουν εφαρμογή μόνο στην παραγωγή επαναλαμβανόμενων τηλεοπτικών εκπομπών που παράγονται από έναν τηλεοπτικό σταθμό (ειδήσεις, καθημερινές ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές εκπομπές), ο οποίος ορίζει και ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών και μπορεί να λειτουργήσει με συγκεκριμένο 8ωρο ωράριο και βάρδιες.

  Η πλειοψηφία όμως των Βασικών Συνεργατών στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων, λόγω της φύσης της εργασίας τους παρέχουν υπηρεσίες Ανεξάρτητης Παροχής Έργου, με αποτέλεσμα λόγω της υποχρεωτικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εταιρίες παράγωγης να είναι νομικά εκτεθειμένοι, γεγονός που λειτουργεί σαν αντικίνητρο προσέλκυσης διεθνών παραγωγών.

  Για να ξεπεραστεί το παραπάνω πρόβλημα και με δεδομένο ότι σήμερα η δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες Ανεξάρτητης Παροχής Έργου επιτρέπεται νομοθετικά μόνο σε κάποιες ειδικότητες καλλιτεχνικών συνεργατών, προτείνουμε μια διευκρινιστική νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων να έχουν την ευχέρεια επιλογής του τύπου της συνεργασίας: είτε με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ως ημερομίσθιοι ή μισθωτοί), είτε με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (ως ελεύθεροι επαγγελματίες), πάντα φυσικά με τις ανάλογες αμοιβές.

  Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και το επαγγελματικό σωματείο των εργαζομένων στην παράγωγη (ΕΤΕΚΤ) έχει ζητήσει με παρέμβαση του στο Υπουργείο Εργασίας την καθιέρωση του 12ωρου, σαν βασική ημερήσια απασχόληση στην παράγωγη Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων.

  Όσον άφορα τους Περιστασιακά Απασχολούμενους, συμφώνα με τα ισχύοντα θα πρέπει και αυτοί να προσλαμβάνονται μέσα από μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός που αποτρέπει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων παραγώγων όπου θα πρέπει όντος 2-3 ημερών να προσληφθούν 200-300 άτομα. Γεγονός πρακτικά αδύνατον.

  Για λυθεί το πρόβλημα των Περιστασιακά Απασχολούμενων κάναμε μια σχετική πρόταση στο ΣΕΠΕ/Υπουργειο Εργασίας πριν από 7 χρόνια, όπου προτείναμε η πληρωμή των περιστασιακά εργαζομένων να γίνεται με εργόσημο.

  Αν και η πρόταση μας έγινε άμεσα αποδεκτή και νομοθετήθηκε (Ν. 3863/2010, αρθ 23) ακόμα και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική εφαρμοστέα απόφαση με αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή του εργόσημου στον κλάδο μας, άρα και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών των μεγάλων διεθνών και ελληνικων παραγωγών. Προτείνουμε την άμεση έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:25 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.7.5

  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΚΗΝΩΝ

  Όπως έχουμε σημειώσει και στο εισαγωγικό μας σημείωμα, είναι προφανές ότι όσα κίνητρα και να δοθούν για την προσέλκυση διεθνών παραγώγων, θα μείνουν κενό γράμμα εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα τους δοθεί καταρχήν άδεια γυρισμάτων.

  Ο ισχύον νόμος περί Κινηματογραφίας προβλέπει:

  Ν. 3905 /10, Άρθρο 36 / Άδειες για την πραγματοποίηση γυρισμάτων.
  «Δεν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών ή άλλων γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δημοτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές».

  Πρακτικά όμως και σε αντίθεση από το πνεύμα του παραπάνω νόμου, η φράση «με την επιφύλαξη ειδικών αδειών» χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σαν δικαιολογία ώστε ουσιαστικά να μην δίνονται άδειες παρά μόνο μετά από πολιτικές πιέσεις, γνωριμίες ή άλλα μέσα.

  Παγκοσμίως και ως γενική αρχή, το γύρισμα οπτικοακουστικών έργων επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), όπου το κοινό έχει πρόσβαση εκτός από αυτούς όπου ρητά απαγορεύεται από κάποιον νόμο και όχι από την υποκειμενική ερμηνεία ενός υπάλληλου.

  Η πρόταση της PACT είναι μια διευκρινιστική νομοθετική ρύθμιση με στόχο μια απλή, διαφανή και ταχύτατη διαδικασία η οποία αφενός να εξασφαλίζει τον κάθε δημόσιο χώρο από οποιαδήποτε αθέμιτη και προσβλητική χρήση, αλλά και να επιτρέπει στην κάθε εταιρία παραγωγής να γνωρίζει άμεσα εάν μπορεί, με ποιο κόστος και υπό ποιες συνθήκες, να κάνει τα επιθυμητά γυρίσματα.

  Ιδιαίτερα οι παραγωγές που θα ενταχτούν στο πλαίσιο αυτού του νομού θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνουν δωρεάν άδεια λήψεως σκηνών σε οποιονδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στον οποίο επιτρέπεται ελεύθερα ή με αντίτιμο πρόσβαση του κοινού, περιλαμβανομένων και όλων των αρχαιολογικών χώρων. Εάν θα πρέπει να εξαιρείται ένας συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ρητή υπουργική απόφαση. Εννοείται πως κάθε παράγωγη θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του φορέα διαχείρισης του χώρου όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφαλείας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης.

  Άρθρο 8.ΙΔ.7.6

  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  Όσον άφορα τις Μεγάλες & Μεσαίες Παραγωγές και με δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιστροφή rebate θα γίνεται μετά την έγκριση της παράγωγης, την εξόφληση με πληρωμή στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και τον έλεγχο των ανωτέρω από ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, προτείνουμε πως το βεβαιωμένο προς επιστροφή ΦΠΑ να αποδίδεται το αργότερο όντος 2 μηνών από την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, ενώ η επιδότηση και επιστροφή φόρου (rebate) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 3 μήνες, με κατάθεση σχετικής επιταγής στο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την συγκεκριμένη παράγωγη.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:05 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.7.1

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

  Η πρόταση μας είναι να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8.ΙΔ.7.1.β…
  …στα πλαίσια 3ων διακριτών κατηγοριών παράγωγης Α. Μεγάλες Παραγωγές, Β. Μεσαίες Παραγωγές, Γ. Μικρές Παραγωγές.

  Επίσης να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8.ΙΔ.7.1.γ…
  …ανάλογα για τις 3 κατηγοριών παράγωγης Α. Μεγάλες Παραγωγές, Β. Μεσαίες Παραγωγές, Γ. Μικρές Παραγωγές.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

  Η πρόταση μας είναι να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8.ΙΔ.7.2.α…
  …ανάλογα την κατηγορία παράγωγης Α. Μεγάλες Παραγωγές, Β. Μεσαίες Παραγωγές, Γ. Μικρές Παραγωγές.

  Επίσης να προστεθεί στην παρ. 8.ΙΔ.7.2.β…
  Όσον άφορα τις Μεγάλες & Μεσαίες Παραγωγές, το αίτημα κατάθεσης του σεναρίου, οδηγεί σε πλήρη απαξίωση και ουσιαστική κατάργηση του νόμου, διότι μόνο κατ’εξαιρεση είναι γνωστά τα σενάρια μεγάλων & μεσαίων διεθνών παραγώγων.

  Η προτεινόμενη διάταξη θα μπορούσε να έχει ισχύ για τις Μικρές Παραγωγές.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:50 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.6.1

  ΟΡΙΑ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΩΝ (REBATE)

  Η πρόταση μας είναι:

  Α. Μεγάλες Παραγωγές
  • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 300.000
  • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 15.000.000
  • Άμεση επιστροφή (rebate) 25% επί των Επιλέξιμων Δαπανών, λήγω εισαγωγής νέων κεφαλαίων στην Ελλάδα
  • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 10%

  Β. Μεσαίες Παραγωγές
  • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 100.000
  • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 2.000.000
  • Άμεση Επιστροφή (rebate) 25% επί των εισαγόμενων κεφαλαίων.
  • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 20% επί της διαφοράς επιλέξιμων δαπανών μείον τα εισαγόμενα κεφάλαια.

  Γ. Μικρές Παραγωγές
  • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 10.000
  • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 400.000
  • Δεν προβλέπεται rebate
  • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 40% επί των επιλέξιμων δαπανών

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:29 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.5.1

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ (RΕΒΑΤΕ)

  Στο παρόν σχέδιο νομού τα οικονομικά κίνητρα παρέχονται μέσω επιδοτήσεων που προβλέπει ο αναπτυξιακός νομός. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει για κάποιες μεσαίου μεγέθους ελληνικές ή για μικρές παραγωγές, όχι όμως και για τις Μεγάλες.

  Σε όλο τον κόσμο όπου προβλέπετε σύστημα rebate, η επιστροφή άφορα φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από την παράγωγη σε επιλέξιμες δαπάνες, όντος της χώρας. Παράδειγμα…

  Για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ νέο κεφάλαιο που εισάγεται στην χωρά και ξοδεύει μια διεθνής (από την ΕΕ ή τρίτη χωρά) παράγωγη σε επιλέξιμες δαπάνες στην Ελλάδα, πληρώνοντας φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ, αναλογούν πάνω από το 50% οι πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, παράβολα και τέλη προς το δημόσιο.

  Άρθρο 8.ΙΔ.5.2

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΩΝ (REBATE)

  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον 25% επειδή έφερε νέο χρήμα στην χωρά και ένα επιπλέον 10% εάν το συγκεκριμένο έργο πληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:57 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.4.3

  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  Συμφώνα με τα διεθνώς κρατούντα, η πρόταση μας είναι να αλλάξει η παρ. γ, σε…

  γ). Εξαιρούνται οι δαπάνες
  • Χρηματοδότησης της παράγωγης (έξοδα και τόκοι δανείων)
  • Η αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και οι αποσβέσεις αυτού.
  • Πάγιες εγκαταστάσεις σε οικόπεδα και κτίρια και οι αποσβέσεις τους
  • Έξοδα προβολής και διαφημιστικής επικοινωνίας του έργου
  • Αμοιβές και έξοδα από πάσης φύσεως συνεργάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

  Άρθρο 8.ΙΔ.4.4

  Όσον άφορα την κατηγορία παράγωγης Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παράγωγης, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ έτερου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν.

  Η προτεινόμενη διάταξη θα μπορούσε να έχει ισχύ για τις Μικρές Παραγωγές.

  Άρθρο 8.ΙΔ.4.5

  Όσον άφορα τις Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, όπου επιδοτούνται μόνον οι δαπάνες που αφορούν Έλληνες φορολογούμενους, η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει ισχύ.

  Η προτεινόμενη διάταξη θα μπορούσε να έχει ισχύ για τις Μικρές Παραγωγές.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:19 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.4.1 / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Όσον άφορα την κατηγορία παράγωγης Μεγάλες και Μεσαίες Παραγωγές, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε συνολικό κόστος παράγωγης, αφενός διότι τέτοιου είδους πληροφορίες εμπίπτουν σε συμβάσεις εμπιστευτικότητας και αφ’ ετέρου δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιηθούν.

  Το συνολικό κόστος παράγωγης έχει νόημα να φαίνεται μόνο στις Μικρές παραγωγές, όπου εκεί είναι δυνατόν να δοθεί και προκαταβολή από την επιδότηση, ώστε να διευκολυνθεί η παράγωγη του έργου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:03 | ΕΑΚ / PACT

  Άρθρο 8.ΙΔ.3.1 / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Συμφώνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενταχθεί ενα οπτικοακουστικό έργο σε καθεστώς ιδιαίτερης επιδότησης θα πρέπει να ικανοποιεί έναν ελάχιστο αριθμό πολιτιστικών κριτήριων.

  Προτείνουμε το παρακάτω μοντέλο το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ειδικά για τις Μικρές Παραγωγές θα μπορούσε παράλληλα να υπάρχει ένα απλούστερο σύστημα ώστε να μπορούν να ενταχτούν ευκολότερα.

  CULTURAL TEST CRITERIA

  The Project must receive a minimum of 23 points overall, out of a possible total of 44 points. All point allocations shall be reviewed by a Greek Industry Council. Fractional points may not be awarded but Applicants may score zero.

  1. Storyline/screenplay/central theme of the film is based on events that are a part of Greek or European culture/ history/ mythology/ religion/customs and traditions. 0–4 points

  2. Film is based on a character/personality from Greek/European culture history/ society/religion. This criterion refers to productions that are based on a well known character/ personality which plays a significant role in the story. 0–4 points

  3. Storyline/script/central theme of the film is based on a literary work or adapted from another artistic discipline (fine arts, music, etc.) of cultural importance. 0–4 points

  4. Film reflects important Greek or European value(s), such as cultural diversity/ solidarity/ equality/ protection of minorities or human rights/tolerance/ environmental protection/respect for cultural or family traditions. 0–4 points

  5. Storyline/script/central theme of the film is based on current or historical events affecting European/Greek society. This criterion refers to productions that are based on current or historical incidents having influence on contemporary European/ Greek society. 0–4 points

  6. Final version of the film could be in any language, but additional points are given for projects in Greek or EEA languages. 0–3 points
  • 1 point shall be awarded for up to 25% of the dialogue in Greek/EEA language
  • 2 points for up to 50% of the dialogue in Greek/EEA language
  • 3 points for more than 50% of the dialogue in Greek/EEA language

  7. The principal filmmakers are Greek citizens or citizens of European Economic Area (EEA) member states: Director, producer/co-producer, DOP, script writer, lead actor, lead actress, music composer, production designer, costume designer, editor. 1 point for each, maximum 10 points

  8. The production and post-production crew as well as speaking actors (excluding principal filmmakers in point 7 and cast extras) are citizens of EEA countries. 0 or 3 points
  • If 20% are citizens of EEA countries, the Project receives 1 point
  • If 40% are citizens of EEA countries, the Project receives 2 point
  • If 60% are citizens of EEA countries, the Project receives 3 point

  9. Shooting takes place on locations or in studios in the Greece. 0–4 points
  • If there are at least 5 days of shooting on locations or in studios in Greece, the Project receives 1 point
  • If the days of shooting on locations or in studios in Greece are 6-10 shooting days, the Project receives 2 points
  • If the days of shooting on locations or in studios in Greece are 11-15 shooting days, the Project receives 3 points
  • If the days of shooting on locations or in studios in Greece are 16 or more shooting days, the Project receives 4 points.

  10. Post-production. 0–4 points
  • If the image editing takes place in Greece, the Project receives 1 point.
  • If the sound post-production (editing, folleying, remixing, etc) takes place in Greece, the Project receives 1 point.
  • If the music production (studio, musicians, re-mixing) takes place in Greece, the Project receives 1 point.
  • If the image post-production (compositions, CGI, animation, VFX) takes place in Greece, the Project receives 1 point.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:10 | ΕΑΚ / PACT

  ΄Αρθρο 8.ΙΔ.2.2 / PRODUCTION SERVICE COMPANIES

  Όσον αφορά την διαχείριση στην Ελλάδα των Μεγάλων & Μεσαίων παραγωγών, προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα μητρώο Εταιριών Εκτέλεσης Διεθνών Παραγωγών(Production Service Companies), με τις οποίες θα πρέπει να συνεργάζονται οι διεθνείς εταιρίες παράγωγης. Για να ενταχθεί σε αυτό μια ελληνική εταιρία παράγωγης θα πρέπει να πληρει σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Είναι υφιστάμενη Εταιρία Παράγωγης Οπτικοακουστικών Έργων, που έχει ήδη τρεις δημοσιευμένους ισολογισμούς.
  • Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
  • Υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.
  • Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών τους που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά της αυτή δεν προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 65%. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149 Β’) και την ευρωπαϊκή στατιστική κατηγοριοποίηση δραστηριότητας, NACE 59.11.
  • Έχει πιστοποιηθεί με πρότυπο ποιότητας ISO από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:49 | ΕΑΚ / PACT

  Αρθρο 8.ΙΔ.1.1 / ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

  Η πρόταση μας είναι:

  1.Ως «Οπτικοακουστικό έργο» για τον σκοπό του παρόντος νόμου εννοείται το αυτοτελές έργο, μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης ανεξάρτητα από το θέμα, το είδος του έργου, το ποσοστό του συνολικού έργου που θα γυριστεί στην Ελλάδα, τον αριθμό των εργαζομένων, την διάρκεια γυρίσματος, την γλώσσα, το format, την διάρκεια του έργου ή του μέσου μετάδοσης και διανομής -είτε ως μεμονωμένο έργο, είτε ως σειρά-, σε οποιαδήποτε διαδραστικη ή γραμμική πλατφόρμα και το οποίο πληρει παράλληλα τα κριτήρια της κάθε κατηγορίας παράγωγης όπως φαίνονται στο άρθρο 4 του παρόντος νομού:

  Α. Μεγάλες Παραγωγές
  Β. Μεσαίες Παραγωγές
  Γ. Μικρές Παραγωγές

  Αρθρο 8.ΙΔ.1.2 / ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

  Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες οπτικοακουστικών έργων (που συνοπτικά θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε σαν Προγράμματα Ροής Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας).

  Η ονομαστικοποιημενη πρόταση του σχεδίου νόμου μπορεί να καλύπτει τις Μικρές Παραγωγές όπου κατατίθεται το πλήρες σενάριο, άρα μπορεί να γίνει ένας σχετικός προ-έλεγχος

  Στις Μεγάλες και Μεσαίες κατηγορίες όμως η απαίτηση για κατάθεση πλήρους σεναρίου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ακυρώνοντας την πρόθεση του νόμου. Γι’ αυτό άλλωστε προτείνουμε στις δυο αυτές κατηγορίες να κατατίθεται σύνοψης όπου να φαίνεται τι θα γυριστεί και που, όχι όμως το κείμενο των διαλόγων.

  Παράλληλα η ονοματική αναφορά σε μη επιλέξιμα είδη, δημιουργεί δυο ακόμα προβλήματα.

  Α. Δεν απαγορεύει σε οποιονδήποτε να «ονομάσει» το έργο του με μια αποδεκτή ονομασία την οποία δεν μπορεί να απορρίψει η επιτροπή έγκρισης των επιδοτήσεων, η οποία πρέπει να αποφασίσει έτσι κι αλλιώς πριν παραχθεί το έργο.

  Β. Επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κάνει ένσταση σε ένα εγκεκριμένο έργο με βάση το είδος του επικαλούμενος ότι το έργο ανήκει σε μη επιλέξιμη κατηγορία, πχ το Game of Thrones ως διαδικτυακό παιχνίδι, το Fahrenheit 9/11 ως ρεπορτάζ, το Truman Show ως reality, το James Bond / Spectre ως διαφημιστικό μήνυμα…

  Προτείνουμε την παρακάτω διατύπωση:

  2.Για την ισχύ του παρόντος νόμου, εξαιρούνται τα οπτικοακουστικά έργων τα οποία…

  Α. Θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πορνογραφικά καθώς και προγράμματα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και πληρούν τα ελάχιστα όρια επιλέξιμων δαπανών.

  Πιστεύουμε πως είναι προφανές ότι το ελάχιστο κόστος επιλέξιμων δαπανών, λειτουργεί ως φραγμός σε όλα τα προγράμματα τα οποία θέλει ο νόμος να εξαιρέσει, αλλά και βοηθά διοικητικά το ΕΚΟΜΕ ώστε να μην «κατακλεισθεί» από εκατοντάδες προτάσεις.

  Β. Για την κατηγορία Μικρές Παραγωγές εξαιρούνται τα οπτικοακουστικά έργα τα οποία εμπίπτουν στην τυπολογία επαναλαμβανόμενου προγράμματος ροής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως…

  • κάθε είδους αθλητικό γεγονός και πρόγραμμα
  • τηλεφωνικά παιχνίδια και διαγωνισμοί
  • ενημερωτικές, ειδησεογραφικές, ρεπορταζιακού και πληροφοριακού χαρακτήρα εκπομπές και προγράμματα, ή ανασκόπησης γεγονότων
  • διάφορες εκπομπές και προγράμματα λόγου, συνεντεύξεων, talk show
  • προγράμματα ψυχαγωγίας τύπου lifestyle, μαγκαζίνο, εκπομπές τηλε-πωλήσεων
  • αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-πληροφόρησης)
  • προγράμματα τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και στοιχήματος

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 10:32 | Κώστας Καρπούζης

  Νομίζω ότι στην παρ. 1 θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα ψηφιακά παιχνίδια, και να μην περιορίζεται η αναφορά σε παιχνιδομηχανές ή γενικές εφαρμογές. Η σχετική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα αποδοτική στην Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.

 • 24 Φεβρουαρίου 2017, 15:12 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΥΓΡΑ

  Καλησπέρα,
  Αναφέρεται στο Άρθρο 4- Επιλέξιμες Δαπάνες, του Κεφαλαίου ΙΔ’, παράγραφος 3β: «Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύει ο περορισμός (β) η αμοιβή του παραγωγού … δεν προσμετρούνται στο κόστος παραγωγής.»
  Σωστή πρόβλεψη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ότι έχει παρατηρηθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία) με την ίδια πρόβλεψη σε αντίστοιχους νόμους, ότι οι παραγωγοί εντάσσονταν εικονικά ως συντελεστές στα έργα και λάμβαναν με άλλη ιδιότητα (π.χ. executive producer) την αμοιβή που ως παραγωγοί ήθελαν να λάβουν.
  Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη ότι στο επιλέξιμο κόστος παραγωγής δεν περιλαμβάνεται αμοιβή του προσώπου που έχει την ιδιότητα του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.