• Σχόλιο του χρήστη 'Anna Gianniou' | 22 Νοεμβρίου 2018, 11:29

    Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636), στην ΕΕ, ο ένας στους έξι πολίτες έχει κάποια μορφή αναπηρίας ενώ στις ηλικίες άνω των 75 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο ένα στους τρείς. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία καταγραφής των πολιτών με κάποιο πρόβλημα ακοής, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) αναφέρει πως το ποσοστό των ατόμων με κάποιο πρόβλημα ακοής είναι 5% του παγκόσμιου πληθυσμού και αναμένεται να φτάσει στο 10% μέχρι το 2050 (ο ένας στους 10) (http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζεται ότι η "ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται". Το άρθρο 26 του Χάρτη, ορίζει ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.» Η Ευρωπαϊκή στρατηγική επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εμποδίων και επισημαίνονται οκτώ βασικοί τομείς δράσης εκ των οποίων ο πρώτος είναι η προσβασιμότητα. Ειδικά για την προσβασιμότητα στους Τομείς δράσεις της Στρατηγικής παρ. 2.1, αναφέρεται πώς "«Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες. … Πολλά τηλεοπτικά κανάλια εξακολουθούν να μεταδίδουν λίγα μόνο προγράμματα που είναι υποτιτλισμένα και συνοδεύονται από ακουστική περιγραφή. …" Συνεπώς με βάση τα παραπάνω κρίνονται ως ανεπαρκείς οι ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 3 και αναφέρονται στον υποτιτλισμό των προγραμμάτων. Ειδικότερα: ­ Στην παρ.1α) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού επτά (7) λεπτά ημερησίως, ­ Στην παρ. 1β) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτίτλων τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως ­ Για τους παρόχους μη ενημερωτικού προγράμματος ορίζεται υποτιτλισμός σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του εβδομαδιαίου προγράμματος ­ Στην παρ 2α) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού πέντε (5) λεπτών ημερησίως ­ Στην παρ.2β) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού μίας (1) ώρας μηνιαίως ­ Στην παρ.3α) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού δεκατεσσάρων (14) λεπτών ημερησίως ­ Στην παρ. 3β) ορίζεται ελάχιστος χρόνος υποτιτλισμού δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να επισημανθεί πώς ο υποτιτλισμός θα πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά από την παράλληλη χρήση της νοηματικής γλώσσας διότι δεν εξυπηρετεί όμοιες κοινωνικές ομάδες με παραπλήσιες ανάγκες. Προτείνω να παραμείνουν τα παραπάνω ποσοστά ως προς την παροχή ενημέρωσης στην νοηματική γλώσσα για τους κωφάλαλους συμπολίτες μας και να επεκταθεί η χρήση των υποτίτλων σε όλα τα προγράμματα, ώστε να τηρηθούν οι όροι της προσβασιμότητας της πλειοψηφίας των πολιτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020.