• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:00

    ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η πρότασή μας για την εξειδίκευση των Επιλέξιμων δαπανών είναι: Υπό τις γενικές προϋποθέσεις ότι οι δικαιούχοι των δαπανών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα, το σχετικό κόστος τους περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό παράγωγης, έχουν εκδώσει νόμιμα παραστατικά, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος παράγωγης και έχουν εξοφληθεί μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή δίγραμμης επιταγής, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: • H αμοιβή του Παραγωγού. • Οι αμοιβές του Σκηνοθέτη και του Σεναριογράφου. • Κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την αγορά δικαιωμάτων έργων λόγου, εικόνας και ήχου που θα χρησιμοποιηθούν ή θα ενσωματωθούν στο παραγόμενο έργο. • Οι αμοιβές των δυο πρώτων βασικών ρόλων. Το άθροισμα των αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών για τις παραπάνω δαπάνες, δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών. • Οι δαπάνες μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εισφορές των όλων των καλλιτεχνικών, τεχνικών και βοηθητικών συνεργατών. • Οι αμοιβές των άλλων ηθοποιών και βοηθητικών ηθοποιών (κομπάρσων) και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. • Οι δαπάνες επεξεργασίας της εικόνας ή/και του ήχου. • Οι δαπάνες μετάβασης εκτός έδρας και διαμονής του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται στη διάρκεια της παραγωγής καθώς και οι δαπάνες διατροφής τους, μέχρι τα αναγραφόμενα στον προϋπολογισμό ποσά. • Οι δαπάνες ενοικίασης επαγγελματικών μηχανημάτων λήψης εικόνας, και καταγραφής ήχου, από προμηθευτές που φορολογούνται στην Ελλάδα, τα αποθηκευτικά μέσα (hard disks) εικόνας και ήχου, οι δαπάνες ενοικίασης επαγγελματικών φωτιστικών σωμάτων και μακενιστικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, φορτηγών και πάσης φύσεως άλλων οχημάτων. • Οι δαπάνες ασφάλισης προσωπικού, μηχανημάτων, κινδύνου, κλπ, από ασφαλιστική εταιρεία, που φορολογείται στην Ελλάδα. • Οι δαπάνες ενοικίασης ή/και κατασκευής σκηνικών, αντικειμένων και ενδυμάτων, για χρήση στο συγκεκριμένο έργο για ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. • Οι δαπάνες παραχώρησης χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών χώρων γυρισμάτων, μίσθωσης πλωτών και εναέριων σκαφών που χρησιμοποιούνται για τα γυρίσματα. • Οι αμοιβές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση γραφικών ή οπτικών στοιχείων που ενσωματώνονται στο έργο, animation, computer generated images, compositions, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, κλπ (ειδικά ψηφιακά effects) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που φορολογούνται στην Ελλάδα • Οι αμοιβές μουσικοσυνθετών, μουσικών εκτελεστών και τραγουδιστών που ενσωματώνονται στο κινηματογραφικό έργο. • Η αμοιβή της Ελληνικής επιχείρησης εκτέλεσης παραγωγής, των Ορκωτών Ελεγκτών, των Νομικών Συμβούλων και του τραπεζικού κόστους που αφορά στο συγκεκριμένο παραγόμενο έργο. • Ο μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ των τιμολογίων τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης εκτέλεσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες