• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:38

    ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Η πρόταση μας είναι να δημιουργηθούν 3 σαφώς διακριτές κατηγορίες έργων, με διαφορετικά κριτήρια και ποσοστά επιδότησης. Α. Μεγάλες Παραγωγές • Άφορα Διεθνείς (από την ΕΕ ή τρίτες χώρες) παραγωγές ή συμπαραγωγές Μυθοπλασίας. • Υποβάλλεται σύνοψις σεναρίου και λίστα συντελεστών. • Εξαιρούνται προγράμματα τηλεοπτικής ροής. • Υποχρεωτική εισαγωγή 100% των επιλέξιμων δαπανών από το εξωτερικό. • Η εταιρία παράγωγης δεν είναι Ελληνική. • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 300.000 • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 15.000.000 • Άμεση επιστροφή (rebate) 25% επί των Επιλέξιμων Δαπανών, λήγω εισαγωγής νέων κεφαλαίων στην Ελλάδα • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 10% • Άμεση επιστροφή ΦΠΑ όντος 2 μηνών. • Πίνακας Πολιτιστικών Κριτήριων Μεγάλων Παραγώγων (δείτε την πρόταση μας στο άρθρο 8.ΙΔ.3.1.) • Εξόφληση του Rebate & της επιδότησης βάσει πολιτιστικών κριτήριων όντος 3ων μηνών από τον έλεγχο των εξοφλημένων παραστατικών επιλέξιμων δαπανών, από έγκριτη εταιρία ορκωτών ελεγκτών. Β. Μεσαίες Παραγωγές • Άφορα Διεθνείς (από την ΕΕ ή τρίτες χώρες) ή Ελληνικές παραγωγές μυθοπλασίας –τεκμηρίωσης καθώς και συμπαραγωγές μυθοπλασίας –τεκμηρίωσης με αλλοδαπή εταιρία παράγωγης. • Υποβάλλεται σύνοψης σεναρίου και λίστα συντελεστών. • Εξαιρούνται προγράμματα τηλεοπτικής ροής. • Το κόστος παράγωγης μπορεί να καλυφτεί με ελληνικά ή/και διεθνή κεφάλαια. • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 100.000 • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 2.000.000 • Άμεση Επιστροφή (rebate) 25% επί των εισαγομένων κεφαλαίων. • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 20% επί της διαφοράς επιλέξιμων δαπανών μείον τα εισαγόμενα κεφάλαια. • Άμεση επιστροφή ΦΠΑ όντος 2 μηνών. • Πίνακας Πολιτιστικών Κριτήριων Μεσαίων Παραγώγων • Εξόφληση του Rebate & της επιδότησης βάσει πολιτιστικών κριτήριων όντος 3ων μηνών από τον έλεγχο των εξοφλημένων παραστατικών επιλέξιμων δαπανών, από έγκριτη εταιρία ορκωτών ελεγκτών. Γ. Μικρές Παραγωγές • Άφορα Ελληνικές παραγωγές καθώς και συμπαραγωγές με αλλοδαπή εταιρία παράγωγης, μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης, μικρού ή μεγάλου μήκους . • Υποβολή σεναρίου και λίστα συντελεστών. • Το κόστος παράγωγης μπορεί να καλυφτεί με ελληνικά ή/και διεθνή κεφάλαια. • Ελάχιστο όριο επιλέξιμων δαπανών: 10.000 • Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών: 400.000 • Δεν προβλέπεται rebate. • Επιδότηση λήγω κάλυψης Πολιτιστικών Κριτήριων 40% επί των επιλέξιμων δαπανών. • Άμεση επιστροφή ΦΠΑ όντος 2 μηνών. • Δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης με την έγκριση του έργου και επιστροφή του υπόλοιπου της επιδότησης όντος 3ων μηνών από τον έλεγχο των εξοφλημένων παραστατικών επιλέξιμων δαπανών, από εταιρία ορκωτών ελεγκτών. Ο λόγος που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προβλέπεται rebate λόγω επιστροφής φόρου στις Μικρές Παραγωγές, είναι διότι το rebate προϋποθέτει να εξοφληθούν όλες οι δαπάνες και μετά να γίνει η επιστροφή φόρου. Αυτό σε μια μικρή παράγωγη θα ήταν καταστροφικό, διότι το διαθέσιμο ρευστό είναι ελάχιστο και πολλές συνεργασίες γίνονται με συμμετοχές σε εργασία ή εξοπλισμό. Γι αυτό τον λόγο προτείνουμε να υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται και προκαταβολή της εγκεκριμένης επιδότησης, διαδικασία που επιτρέπεται άλλωστε από τον αναπτυξιακό νόμο. Το Ελάχιστο Όριο και το Μέγιστο Ύψος επιλέξιμων δαπανών μπορεί να αλλάξουν με ειδική υπουργική απόφαση, αλλά για να οριστούν δυσμενεστέρα όρια θα πρέπει κάθε απόφαση να έχει διάρκεια τουλάχιστον 7 χρόνια. Σε όλες τις χώρες που εφαρμόζεται σύστημα rebate, το ποσό που έχει εγγράψει στον σχετικό κωδικό το υπουργείο οικονομικών ανακοινώνεται σε 3ετη ή 5ετη ορίζοντα. Προτείνουμε να ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.