• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:10

    ΄Αρθρο 8.ΙΔ.2.2 / PRODUCTION SERVICE COMPANIES Όσον αφορά την διαχείριση στην Ελλάδα των Μεγάλων & Μεσαίων παραγωγών, προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα μητρώο Εταιριών Εκτέλεσης Διεθνών Παραγωγών(Production Service Companies), με τις οποίες θα πρέπει να συνεργάζονται οι διεθνείς εταιρίες παράγωγης. Για να ενταχθεί σε αυτό μια ελληνική εταιρία παράγωγης θα πρέπει να πληρει σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις : • Είναι υφιστάμενη Εταιρία Παράγωγης Οπτικοακουστικών Έργων, που έχει ήδη τρεις δημοσιευμένους ισολογισμούς. • Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. • Υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα. • Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών τους που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά της αυτή δεν προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 65%. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2149 Β') και την ευρωπαϊκή στατιστική κατηγοριοποίηση δραστηριότητας, NACE 59.11. • Έχει πιστοποιηθεί με πρότυπο ποιότητας ISO από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης