• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 26 Νοεμβρίου 2018, 12:29

    Να τροποποιηθεί η παρ. 4 του άρθρου ως εξής: 4. Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταλόγου τους. Εάν ο κατάλογος επιλογών (menu) που διαθέτουν περιλαμβάνει και δελτία ειδήσεων, στην περίπτωση αυτή το δελτίο που μεταδίδεται στη ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και καλύπτει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών της ώρας.