• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:05

    Άρθρο 8.ΙΔ.7.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Η πρόταση μας είναι να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8.ΙΔ.7.1.β… …στα πλαίσια 3ων διακριτών κατηγοριών παράγωγης Α. Μεγάλες Παραγωγές, Β. Μεσαίες Παραγωγές, Γ. Μικρές Παραγωγές. Επίσης να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8.ΙΔ.7.1.γ… …ανάλογα για τις 3 κατηγοριών παράγωγης Α. Μεγάλες Παραγωγές, Β. Μεσαίες Παραγωγές, Γ. Μικρές Παραγωγές. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Η πρόταση μας είναι να προστεθεί στο τέλος της παρ. 8.ΙΔ.7.2.α… …ανάλογα την κατηγορία παράγωγης Α. Μεγάλες Παραγωγές, Β. Μεσαίες Παραγωγές, Γ. Μικρές Παραγωγές. Επίσης να προστεθεί στην παρ. 8.ΙΔ.7.2.β… Όσον άφορα τις Μεγάλες & Μεσαίες Παραγωγές, το αίτημα κατάθεσης του σεναρίου, οδηγεί σε πλήρη απαξίωση και ουσιαστική κατάργηση του νόμου, διότι μόνο κατ’εξαιρεση είναι γνωστά τα σενάρια μεγάλων & μεσαίων διεθνών παραγώγων. Η προτεινόμενη διάταξη θα μπορούσε να έχει ισχύ για τις Μικρές Παραγωγές.