• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΚ / PACT' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:25

    Άρθρο 8.ΙΔ.7.5 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΚΗΝΩΝ Όπως έχουμε σημειώσει και στο εισαγωγικό μας σημείωμα, είναι προφανές ότι όσα κίνητρα και να δοθούν για την προσέλκυση διεθνών παραγώγων, θα μείνουν κενό γράμμα εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα τους δοθεί καταρχήν άδεια γυρισμάτων. Ο ισχύον νόμος περί Κινηματογραφίας προβλέπει: Ν. 3905 /10, Άρθρο 36 / Άδειες για την πραγματοποίηση γυρισμάτων. «Δεν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών ή άλλων γυρισμάτων σε εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δημοτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές». Πρακτικά όμως και σε αντίθεση από το πνεύμα του παραπάνω νόμου, η φράση «με την επιφύλαξη ειδικών αδειών» χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σαν δικαιολογία ώστε ουσιαστικά να μην δίνονται άδειες παρά μόνο μετά από πολιτικές πιέσεις, γνωριμίες ή άλλα μέσα. Παγκοσμίως και ως γενική αρχή, το γύρισμα οπτικοακουστικών έργων επιτρέπεται σε όλους τους δημόσιους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), όπου το κοινό έχει πρόσβαση εκτός από αυτούς όπου ρητά απαγορεύεται από κάποιον νόμο και όχι από την υποκειμενική ερμηνεία ενός υπάλληλου. Η πρόταση της PACT είναι μια διευκρινιστική νομοθετική ρύθμιση με στόχο μια απλή, διαφανή και ταχύτατη διαδικασία η οποία αφενός να εξασφαλίζει τον κάθε δημόσιο χώρο από οποιαδήποτε αθέμιτη και προσβλητική χρήση, αλλά και να επιτρέπει στην κάθε εταιρία παραγωγής να γνωρίζει άμεσα εάν μπορεί, με ποιο κόστος και υπό ποιες συνθήκες, να κάνει τα επιθυμητά γυρίσματα. Ιδιαίτερα οι παραγωγές που θα ενταχτούν στο πλαίσιο αυτού του νομού θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνουν δωρεάν άδεια λήψεως σκηνών σε οποιονδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στον οποίο επιτρέπεται ελεύθερα ή με αντίτιμο πρόσβαση του κοινού, περιλαμβανομένων και όλων των αρχαιολογικών χώρων. Εάν θα πρέπει να εξαιρείται ένας συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ρητή υπουργική απόφαση. Εννοείται πως κάθε παράγωγη θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του φορέα διαχείρισης του χώρου όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφαλείας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. Άρθρο 8.ΙΔ.7.6 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Όσον άφορα τις Μεγάλες & Μεσαίες Παραγωγές και με δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιστροφή rebate θα γίνεται μετά την έγκριση της παράγωγης, την εξόφληση με πληρωμή στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και τον έλεγχο των ανωτέρω από ανεξάρτητη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, προτείνουμε πως το βεβαιωμένο προς επιστροφή ΦΠΑ να αποδίδεται το αργότερο όντος 2 μηνών από την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, ενώ η επιδότηση και επιστροφή φόρου (rebate) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 3 μήνες, με κατάθεση σχετικής επιταγής στο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την συγκεκριμένη παράγωγη.