• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis xenos' | 1 Μαρτίου 2017, 00:21

    Επιλέξιμες δαπάνες: Λογίζονται όλες οι δαπάνες που αφορούν φυσικά πρόσωπα Τεχνικούς του γυρίσματος της προετοιμασίας ή της μεταπαραγωγής, τους Καλλιτέχνες-Ηθοποιούς, τους Βοηθητικούς Ηθοποιούς κ Ερασιτέχνες,και του πάσης φύσεως εργατικού προσωπικού που θα απασχοληθεί μερικώς ή πλήρη εργασία. Επίσης λογίζονται ως Επιλέξιμες, οι παροχές υπηρεσιών από συνεργαζόμενες εταιρείες σε εστίαση, διαμονή, μεταφορές και προμηθευτές αναλωσίμων κι όχι βασικού εξοπλισμού(αυτός ο εξοπλισμός αν δεν βρίσκεται προς ενοικίαση στην χώρα), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Για τα τιμολόγια αυτά θα πρέπει να έχει γίνει παρακράτηση 10%, ενώ θα συνοδεύονται από συμφωνητικό και τα τραπεζικά έγγραφα της τυχόν προκαταβολής και εξόφλησης του υπολοίπου ή του συνόλου άπαξ.