• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis xenos' | 1 Μαρτίου 2017, 00:07

    Το ύψος των ενισχύσεων δίνεται επί των αποδεδειγμένα δαπανηθέντων ποσών, που αφορούν τα επιλέξιμα έξοδα, που έγιναν εντός της χώρας, και για ποσόν άνω των 50.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 5.000.000 που θα δαπανήσει στην χώρα, σε εσωχώριες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα να οποία αποτελούν υπηκόους της χώρας.(ή σε πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης που δραστηριοποιούνται και φορολογούνται στην χώρα δηλαδή έχουν και Ελληνικό Α.Φ.Μ.) Σε περιπτώσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες θα χρειαστεί ένα επιπλέον αίτημα από την Εταιρεία Εκτέλεσης Παραγωγής που θα αξιολογείται από Επιτροπή.