• Σχόλιο του χρήστη 'ioannis xenos' | 1 Μαρτίου 2017, 01:43

    Η ενίσχυση να μην γίνεται με κριτήρια, ούτε με μόρια, αλλά με Έλεγχο Πεπραγμένων από Ορκωτούς Λογιστές των στοιχείων εκείνων που προσκομίζει η εταιρεία για να λάβει την ενίσχυση. Θυμηθείτε ότι ο Νόμος 3905/2010 με το απίστευτο σύστημα μοριοδότησης βρίσκεται σε οριακή αδράνεια λόγω κατάργησης του φόρου θεαμάτων(ανοήτως και ενώ σύσσωμη η κινηματογραφική κοινότητα διαμαρτυρήθηκε μέχρι και στο ΠτΔ). Ένα πολυσύνθετο σύστημα μοριοδοτήσεως κλπ είναι ενάντιο στην αμεσότητα εκτέλεσης του έργου, είναι ενάντιο σε επιχειρηματικά πλάνα μεγάλων παραγωγών που δεν θέλουν να εγκλωβίζονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και εν τέλει είναι ενάντιο στο πνεύμα της εποχής (fast track/one stop shop), δηλαδή εν κατακλείδι ενάντια στο ίδιο το νομοσχέδιο Ενίσχυσης των Ιδιωτικών επενδύσεων στον Οπτικοακουστικό τομέα, όπου ΟΛΑ θέλουν να συμβούν ΤΑΧΥΣΤΑ και μόνο προς την επίτευξη του επιθυμητού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. Αρα τα αποδεικτικά είναι τα πιο απλά: 1. Η κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού που εργάστηκε στα γυρίσματα στην προετοιμασία ή στην αποπεράτωση. 2. Τα ordino (Ημερήσιο πρόγραμμα κλήσεων στην εργασία) που εκδόθηκαν από την εταιρεία για την προσέλευση των εργαζομένων του συνεργείου και των ηθοποιών στα γυρίσματα.(που αποδεικνύουν την οργάνωση και εκτέλεση των γυρισμάτων βάση των εντολών της Εταιρείας Εκτέλεσης Παραγωγής ή της Ελληνικής Εταιρείας Συμπαραγωγής.(Να αποστέλλεται, ημερησίως ένα τέτοιο αντίγραφο εγγράφου στο .......(πρέπει να οριστεί το Γραφείο/υπουργείο/οργανισμός πχ ΕΚΟΜΕ/ΕΚΚ?) 3. Αντίγραφο κίνησης των λογαριασμών της εταιρείας που να αποδεικνύουν την εξόφληση του προσωπικού όλου (συνεργείου/ηθοποιών/διοικητικών της εταιρείας). 4. Το έγγραφο του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ_(ή του νέου φορέα ΕΦΚΑ) ότι δεν οφείλει μετά από αυτές τις νέες εγγραφές προσωπικού για την περίοδο της παραγωγής. Για τα τιμολόγια αγορών και παροχής υπηρεσιών: 1. Τα συμφωνητικά όσων συνεργάστηκαν στο όλο γεγονός και δεν αποτελούσαν το προσωπικό της ταινίας. Δηλαδή προμηθευτές / εργαστήρια /κατασκευαστές/ εστιατόρια/ Τουριστικά γραφεία/ ξενοδοχεία κλπ 2. Σε όλα αυτά τα τιμολόγια θα γίνεται παρακράτηση φόρου 10%. και άμεση απόδοση του 31 ημέρες από την σύνταξη του συμφωνητικού. 3. Την προσκόμιση αποδεικτικών εξόφλησης των τιμολογίων αυτών με βάση τα εμβάσματα μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Ημεδαπής(Ελληνικής) Εταιρείας Εκτέλεσης Παραγωγής και αιτούμενης την ενίσχυση και των δηλωμένων λογαριασμών των δικαιούχων συνεργατών – (προμηθευτών-εργαστηρίων κλπ.) 4. Την αξίωση της καταγραφής και παρουσίασης στους τίτλους τέλους της ταινίας(credits), όλων των συνεργαζομένων στο προσωπικό αλλά και στους παρόχους προμηθευτές κλπ. 5. Την προσκόμιση των αποδεικτικών εμβασμάτων που η Αλλοδαπή Εταιρεία κατέθεσε για την αποπληρωμή της Εκτέλεσης παραγωγής προς την Ημεδαπή (Ελληνική-εσωχώρια)Εταιρεία Εκτέλεσης Παραγωγής ή της Συμπαραγωγού εσωχώριας εταιρείας.