• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΡΗΣ' | 16 Ιουνίου 2020, 17:54

    ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Σχέδιο ρύθμισης: «δ. επιχειρήσεις που δεν έχουν καταθέσει το ποσοστό του άρθρου 8 του ν. 3905/2010». 3. Περαιτέρω, θα πρέπει να επανέλθει σε ισχύ το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου 5 του ν. 4905/2010, το οποίο είχε καταργηθεί το 2015. Ο εν λόγω φόρος είναι απαραίτητος για την ενίσχυση των παραγωγών ελληνικών ταινιών και για την άσκηση κινηματογραφικής πολιτικής. Σχέδιο ρύθμισης: Το άρθρο 5, το οποίο καταργήθηκε με την παρ.8 υποπαρ. Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94) επανέρχεται σε ισχύ. 1. Τέλος, θα πρέπει να μειωθεί από 100.000 σε 60.000 ευρώ, το ποσό πλαφόν για την ένταξη των κινηματογραφικών ταινιών στο καθεστώς ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια Ελληνική παραγωγή ταινιών. Σχέδιο ρύθμισης: Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα». Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για τις μικρού μήκους να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.