Άρθρο 12 Κίνητρα για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών

Στο άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το 30% των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.».
2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Οι διατάξεις της παρ. 1 κατά το μέρος που αφορούν στη φορολόγηση επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και ιδίως το Κεφάλαιο Ι-Γενικές Διατάξεις και το άρθρο 54 αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017.
β) Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις της παρ. 1 σωρεύονται με το επενδυτικό κίνητρο του κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.».
3. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες, οι κατηγορίες των οπτικοακουστικών έργων, η διαδικασία και ο χρόνος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

 • 16 Ιουνίου 2020, 17:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΡΗΣ

  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
  Σχέδιο ρύθμισης: «δ. επιχειρήσεις που δεν έχουν καταθέσει το ποσοστό του άρθρου 8 του ν. 3905/2010».
  3. Περαιτέρω, θα πρέπει να επανέλθει σε ισχύ το ποσό του ειδικού φόρου του άρθρου 5 του ν. 4905/2010, το οποίο είχε καταργηθεί το 2015. Ο εν λόγω φόρος είναι απαραίτητος για την ενίσχυση των παραγωγών ελληνικών ταινιών και για την άσκηση κινηματογραφικής πολιτικής.
  Σχέδιο ρύθμισης: Το άρθρο 5, το οποίο καταργήθηκε με την παρ.8 υποπαρ. Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94) επανέρχεται σε ισχύ.
  1. Τέλος, θα πρέπει να μειωθεί από 100.000 σε 60.000 ευρώ, το ποσό πλαφόν για την ένταξη των κινηματογραφικών ταινιών στο καθεστώς ενίσχυσης του ΕΚΟΜΕ. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η εγχώρια Ελληνική παραγωγή ταινιών.
  Σχέδιο ρύθμισης: Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα».
  Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για τις μικρού μήκους να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000€) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

 • 13 Ιουνίου 2020, 13:04 | SxS

  Οι αλλοδαπες εταιριες παραγωγης δεν ωφελουνται εαν ο ΦΠΑ ειναι 6% αντι για 24%, διοτι τα τιμολογια που λαμβανουν απο τις ελληνικες εταιριες production services εχουν μηδενικο ΦΠΑ, οπως προβλεπει η ισχυουσα νομοθεσια.

  Αυτο που πρεπει να γινει με τον ΦΠΑ στην παραγωγη ειναι η συντομη επιστροφη του, σε 2 το πολυ 3 μηνες, αντι των αρκετων ετων που πρακτικα ισχυει σημερα.

  Η μειωση του ΦΠΑ απο 24% σε 6% θα βοηθουσε ιδιαιτερα τις αιθουσες, διοτι αμεσα θα οδηγουσε σε μειωση των εισητηριων περιπου κατα 15%.

 • 10 Ιουνίου 2020, 21:42 | Κωνσταντίνος

  Φίλε μου Δημήτρη, το 6% ΦΠΑ είναι παράλογο αν αναλογιστεί κάποιος ότι αρκετά είδη πρώτης ανάγκης έχουν 24% ΦΠΑ.

 • 5 Ιουνίου 2020, 20:03 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΡΗΣ

  Θα βοηθούσε στην προσέλκυση των ξένων παραγωγών και των επενδύσεων γενικότερα:
  1) Aν μειωνόταν ο ΦΠΑ στον κινηματογράφο από το 24# στο 6% (τόσο είναι στο βιβλίο, το θέατρο, τις συναυλίες).

  2) Αν επιστρεφόταν ο ΦΠΑ (όπως ήδη γίνεται στην Ρουμανία και την Κύπρο) μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων ή/και του post-production.

  3) ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ: Αν το cash rebate δινόταν στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και όχι στο 80%. ΄Ηδη το κάνουν οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας (Κύπρος, Ρουμανία κ.α.) Ακόμη, και πολύ σωστά όπως σχεδιάζετε, να πάτε το cash rebate στο 40%, που είναι πραγματικό 32% (40% Χ 80% επιλέξιμες δαπάνες) πάλι θα υστερεί η Ελλάδα έναντι των ανταγωνιστριών (Ρουμανία 35%-45%, Κύπρος 35% κ.α.)

  4) Για την προσέλκυση ξένων παραγωγών που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και φέρνουν συνάλλαγμα στην χώρα από τα major studios, mini-studios, streaming companies (Νetflix, Amazon, Apple) θα πρέπει να εξετάσετε να διαφοροποιήσετε προς τα πάνω το cash rebate initiative για αλλοδαπές παραγωγές, ή συμπαραγωγές, με budget άνω των 4.000.000 ευρώ.