• Με στόχο την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών έλεγχου, καταθέσεων, εγκρίσεων και εκταμίευσης, προτείνουμε 4 τεχνικές διαφοροποιήσεις. Α. Τήρηση Μητρώου Παραγωγών, σύμφωνα με προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να μην χρειάζεται να επαναυποβάλλονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιριών παραγωγής για κάθε νέο αίτημα. Β. Απλοποίηση των ζητούμενων από το υφιστάμενο Π.Σ.Κ.Ε., έτσι ώστε να κατατίθενται οι ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν το προς ενίσχυση έργο (δηλαδή μόνον αυτές που περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος προσχέδιου νόμου) Γ. Τυποποιημένο υπόδειγμα προϋπολογισμού, το οποίο στην αρχική κατάθεση να απαιτεί μόνο τις γενικές κατηγορίες κέντρων κόστους. Με την έναρξη της παραγωγής μπορεί να κατατίθεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής. Δ. Υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται η πιστοποίηση του επενδυτικού φορέα μέσω του Μητρώου Παραγωγών, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα απαιτούνται για την εκταμίευση της ενίσχυσης θα πρέπει να κατατίθενται μαζί με το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής και πριν φυσικά την εκταμίευση.