Άρθρο 6 Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής

Το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής
1. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του παρόντος έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υποχρεωτικά μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με την τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο ή τους τόπους εκτέλεσης του έργου, δ) κατάλογο των δαπανών του έργου, ε) ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο και στ) δήλωση των πολιτιστικών κριτηρίων στα οποία υπάγεται το επενδυτικό σχέδιο.
3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) ενδεικτικός προγραμματισμός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων που απαιτούνται στην Ελλάδα,
β) αναλυτικός προϋπολογισμός, με προσδιορισμό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια,
γ) χρηματοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών,
δ) τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο,
ε) έγγραφη δήλωση – αναφορά του φορέα της επένδυσης στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα,
στ) παράβολο.»

  • Με στόχο την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών έλεγχου, καταθέσεων, εγκρίσεων και εκταμίευσης, προτείνουμε 4 τεχνικές διαφοροποιήσεις.

    Α. Τήρηση Μητρώου Παραγωγών, σύμφωνα με προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να μην χρειάζεται να επαναυποβάλλονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταιριών παραγωγής για κάθε νέο αίτημα.

    Β. Απλοποίηση των ζητούμενων από το υφιστάμενο Π.Σ.Κ.Ε., έτσι ώστε να κατατίθενται οι ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν το προς ενίσχυση έργο (δηλαδή μόνον αυτές που περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος προσχέδιου νόμου)

    Γ. Τυποποιημένο υπόδειγμα προϋπολογισμού, το οποίο στην αρχική κατάθεση να απαιτεί μόνο τις γενικές κατηγορίες κέντρων κόστους. Με την έναρξη της παραγωγής μπορεί να κατατίθεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής.

    Δ. Υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται η πιστοποίηση του επενδυτικού φορέα μέσω του Μητρώου Παραγωγών, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα απαιτούνται για την εκταμίευση της ενίσχυσης θα πρέπει να κατατίθενται μαζί με το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής και πριν φυσικά την εκταμίευση.