• Σχόλιο του χρήστη 'VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ' | 17 Ιουνίου 2020, 16:47

    Άρθρο 17 Η συγκεκριμένη διάταξη ορθώς αναφέρεται σε «παρόχους υπηρεσιών πληρωμών» του Ν 4537/2018 ( δηλαδή συμπεριλαμβάνει ισότιμα πιστωτικά ιδρύματα , Ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα Ηλεκτρονικού χρήματος καθότι όλα τα εν λόγω ιδρύματα ανεξαιρέτως είναι υπόχρεα τήρησης της εν λόγω νομοθεσίας ήτοι του Νόμου 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» και κάθε σχετικής με αυτόν κανονιστικής πράξης που εκδίδεται από την αρμόδια εποπτική Αρχή (ήτοι την Τράπεζα της Ελλάδος) . Στο πνεύμα αυτό, όπως ανεξαιρέτως όλοι οι «πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών» που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών (ΙΒΑΝ) οφείλουν «να διαθέτουν στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού» αντίστοιχα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε κάθε άλλη βάση της δημόσιας διοίκησης για λόγους ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης πελάτη και λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που αυτός διαθέτει. Κατ΄ επέκταση, με αφορμή την παρούσα διαβούλευση προτείνουμε να γίνει προσθήκη άρθρου ώστε να διορθωθεί το άρθρο 25 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020) και κυρώθηκε με το Ν 4690/2020. Με την εν λόγω αλλαγή να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στην την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα πραγματοποιείται διά επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του χρήστη με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων των «….συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 4537/2018 όπως ισχύει, ήτοι πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους…». Η υφιστάμενη διατύπωση που κάνει αναφορά μόνο σε «…..χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων» αποκλείει αδικαιολόγητα τους υπολοίπους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018, είναι αντίθετη με το υφιστάμενο νομικό-κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά.