Άρθρο 17 Ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και ΑΦΜ δικαιούχου

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να τηρούν μυστικούς, ανώνυμους ή μόνον αριθμημένους λογαριασμούς, ανώνυμα βιβλιάρια καταθέσεων, ανώνυμες θυρίδες ασφαλείας, λογαριασμούς με εικονικά ονόματα ή λογαριασμούς που δεν έχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου τους, σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή στη χώρα φορολογικής κατοικίας, εφόσον με τη χώρα αυτή υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει τη φορολογική του κατοικία σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών, τότε απαιτείται η απόκτηση Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Για κάθε είδους καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων κ.ο.κ., που πραγματοποιείται από το Δημόσιο, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, του οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας με πίστωση λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, απαιτείται να διενεργείται από τους ανωτέρω φορείς η προηγούμενη ταυτοποίησή του με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Η ταυτοποίηση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διενεργείται αυτοματοποιημένα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών διαθέτουν στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, καθώς και τεχνικά θέματα που αφορούν στη διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία των δικαιούχων σύμφωνα με τους ειδικούς καταλόγους που αποστέλλονται από τους φορείς καταβολής και να επιβεβαιώνουν την τυχόν ανεπιτυχή ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα που αφορά στην υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου.».

 • 17 Ιουνίου 2020, 16:47 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ

  Άρθρο 17

  Η συγκεκριμένη διάταξη ορθώς αναφέρεται σε «παρόχους υπηρεσιών πληρωμών» του Ν 4537/2018 ( δηλαδή συμπεριλαμβάνει ισότιμα πιστωτικά ιδρύματα , Ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα Ηλεκτρονικού χρήματος καθότι όλα τα εν λόγω ιδρύματα ανεξαιρέτως είναι υπόχρεα τήρησης της εν λόγω νομοθεσίας ήτοι του Νόμου 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» και κάθε σχετικής με αυτόν κανονιστικής πράξης που εκδίδεται από την αρμόδια εποπτική Αρχή (ήτοι την Τράπεζα της Ελλάδος) .

  Στο πνεύμα αυτό, όπως ανεξαιρέτως όλοι οι «πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών» που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών (ΙΒΑΝ) οφείλουν «να διαθέτουν στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού» αντίστοιχα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε κάθε άλλη βάση της δημόσιας διοίκησης για λόγους ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης πελάτη και λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) που αυτός διαθέτει.

  Κατ΄ επέκταση, με αφορμή την παρούσα διαβούλευση προτείνουμε να γίνει προσθήκη άρθρου ώστε να διορθωθεί το άρθρο 25 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 84/13.04.2020) και κυρώθηκε με το Ν 4690/2020.

  Με την εν λόγω αλλαγή να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στην την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα πραγματοποιείται διά επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του χρήστη με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων των «….συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 4537/2018 όπως ισχύει, ήτοι πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους…».

  Η υφιστάμενη διατύπωση που κάνει αναφορά μόνο σε «…..χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων» αποκλείει αδικαιολόγητα τους υπολοίπους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018, είναι αντίθετη με το υφιστάμενο νομικό-κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά.