• Σχόλιο του χρήστη 'Όμιλος ΟΤΕ' | 17 Ιουλίου 2020, 12:38

    Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 25 έχουν ως εξής: Στην παρ. 1, εδ. α', προτείνεται να προστεθεί η πρόβλεψη για την αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή αναφορικά με την επίλυση των διαφορών και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δυνατότητα που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 26 της Οδηγίας) και να αναδιατυπωθεί το εν λόγω εδάφιο ως εξής: «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ παρόχων και καταναλωτών όπως και πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου και αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων». Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο υπό κατάργηση άρθρο 65, παρ. 4 του νόμου 4070/2012.