• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ' | 29 Απριλίου 2017, 21:04

    Παράγραφος 1.: To προβλεπόμενο παράβολο είναι αντίστοιχο με τα ισχύοντα στις λοιπές ευρωπαικε΄ς χώρες οι οποίες αδειοδοτούν αντίστοιχες διαστημικές δραστηριότητες? Παράγραφος 2 (ζ): εννοείτε ότι επιθυμείτε στοιχεία των μετόχων που ελέγχουν τις δραστηριοότητες του αιτούντος φορέα? και μέχρι ποιού βαθμού πληροφόρησης ενδιαφέρεστε? δεδομένου ότι ήδη ζητάτε νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα εκ των οποίων προκύπτουν οι σχετικές πληροφορίες, τουλάχιστον στο βαθμό που είθισται να ζητείται από τξν αδειοδοτούσα Αρχή. Παράγραφος 2 (η): δεν είναι σαφές τι εννοείτε με την ταυτότητα των συμμετεχόντων προσώπων σε μια διαστημική δραστηριότητα, λαμβανομένου υπ 'οψιν ότι μπορέι να αφορά νομικά πρόσωπα, κατασκευάστριες εταιρείες, εργαζόμενο προωσωπικό κλπ. Είναι ιδιαιτέρως ευρεία η πρόβλεψη που έχετε εισαγάγει. Παράγραφος 2 (ια): ποιός είναι ο λόγος που απαιτείτε να πληροφορηθείτε ως πρός τα στοιχεία της καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο δεδομένου ότι δεν υποχρεούται, τουλάχιστον βάσει του παρόντος Νόμου, ο φορέας ο οποίος αιτείται άδειας διεξαγωγής διαστημικών δραστηριοτήτων να υποβάλει αίτηση καταχώρισης και στο Εθνικό Μητρώο ή και αντιστρόφως.Επίσης η υποχρέωση της κοινοποίησης στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είναι διαδικασία αναλαμβανόμενη από το Κράτος εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΙΙ της Registration Convention και διενεργείται εξ'όσων γνωρίζουμε απο το Υπουργείο Εξωτερικών βάσει σχετικής ρηματικής διακοίνωσης. Παράγραφος 5: Πολύ ορθή η πρόβλεψη γνωμοδότησης από εμπειρογνώμονες δεδομένου του λίαν εξειδικευμένου αντικειμένου των διαδτημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών πλήν όμως η υποχρέωση παροχής πλήρους πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και κυρίως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ενδέχεται να δημιουργήσει σωρεία ζητημάτων δεδομένου ότι η χρήση τέτοιων υλικών συνήθως υπάγεται σε λίαν αυστηρούς κανόνες, ρήτρες εξαγωγής τεχνογνωσίας, ( βλέπετε ITAR regulations, ΤΑΑ agreements Κλπ). Συνεπώς η πρόβλεψη απόρριψης του αιτήματος του φορέα σε μια τέτοια περίπτωση είναι προβληματική. Παράγραφoς 6: θα πρότεινα οι τυχόν υποβαλλόμενες αντιρρήσεις να είναι αιτιολογημένες ή έστω να παρέχεται η δυνατότητα προηγούμενης ακροάσεως στον αιτούντα φορέα δεδομένου ότι η όποια διαστημική δρστηριότητα πέραν του υψηλότατου επιπέδου τεχνογνωσίας στο οποίο και αφορά είθισται να συνεπάγεται και λίαν σημαντικές οικονομικές επενδύσεις και συναφείς αναλαμβανόμενους κινδύνους.