Άρθρο 05 – Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία

1. Η αίτηση για αδειοδότηση διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται από τον φορέα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και συνοδεύεται από παράβολο 6.000 (έξι χιλιάδων) ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης .
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι :
α) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της νομικής του μορφής (νομιμοποιητικά έγγραφα),
β) παρουσίαση των παρελθουσών, τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τις τεχνικές, οικονομικές και νομικές εγγυήσεις του,
γ) πλήρη και ακριβή περιγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων προς αδειοδότηση,
δ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του διαστημικού αντικειμένου προς αδειοδότηση,
ε) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του-ων κατασκευαστή-ών του διαστημικού αντικειμένου,
στ) υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές καθώς και στην κείμενη ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
ζ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων, για λογαριασμό των οποίων θα διεξαχθούν οι διαστημικές δραστηριότητες,
η) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων που θα συμμετάσχουν στις διαστημικές δραστηριότητες,
θ) κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, το οποίο μπορεί να είναι σχετικό με την απόφαση του Υπουργού για τη χορήγηση της άδειας.
ι) συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης βάσει του άρθρου 11 και
ια) τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, καθώς και την κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 που συνοδεύουν την αίτηση για αδειοδότηση δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή του δύναται να συμπληρώνει τον κατάλογο πληροφοριών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον φορέα από την παροχή κάθε πληροφορίας που (τυχόν) απαιτείται από άλλες σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ζητήσει από τον φορέα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θεωρήσει αναγκαία για την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης σε σχέση με τον κατατεθέντα φάκελο. Η μη γνωστοποίηση ή η άρνηση παροχής των αιτούμενων πληροφοριών ή στοιχείων εντός της τεθείσας από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προθεσμίας, η οποία πρέπει να είναι εύλογη, δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.
5. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να ζητήσει την παροχή γνωμοδότησης από εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων), τους οποίους ορίζει για το σκοπό αυτό, για τον έλεγχο των στοιχείων της αίτησης, επί τη βάσει νομικών, τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων όσον αφορά στην αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά πεδία και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους στις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες κανόνες, καθώς και τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι ορισμένοι από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα με σκοπό την άσκηση των σχετικών διαστημικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης εκ μέρους του φορέα, η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού.
6. Το περιεχόμενο της αίτησης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ή αρνητικής κρίσης έστω και ενός Υπουργείου επί της αιτήσεως για αδειοδότηση, εντός 30 ημερών από την αποστολή της αίτησης, το αίτημα του φορέα απορρίπτεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:09 | Γεράσιμος Ροδοθεάτος

  • Παράγραφος 5. Προσθήκη εντός της παρένθεσης «στους τομείς του διαστήματος ή/και των αμυντικών συστημάτων ή/ και αεροπορικών μεταφορών»

 • 1 Μαΐου 2017, 19:48 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 2 – σημείο ζ: Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διαφορετική αντιμετώπιση αποκεντρωμένων διαστημικών δραστηριοτήτων (πχ. distributed commanand and control) για πρακτικούς λόγους. Η αδειοδότηση τους δεν δίνατε να ακολουθεί την ίδια διαδικασία, πόσο μάλλον όταν δεν εκτελούνται όλες στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. συμμετοχή φορέων από άλλες χώρες)

 • 1 Μαΐου 2017, 19:24 | Libre Space Foundation

  Παράγραφος 1: Θα πρέπει να προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση για ερευνητικούς και μη-κερδοσκοπικούς φορείς και δραστηριότητες. Η οριζόντια αντιμετώπιση όλων των φορέων δεν συνάδει με τις διεθνής πρακτικές και αποτελεί τροχοπέδη για την έρευνα και την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών.

 • 1 Μαΐου 2017, 17:27 | Ραμμος Εμμανουηλ

  Αρθρο 5.6.: Η τεκμηριωση των αντιρρησεων ή της αρνητικης κρισης στα αναφερομενα υπουργεια θα πρεπει να γινεται στη βαση προκαθορισμενων κριτηριων και διαδικασιας. Επισης η αρνητικη κριση αλλων υπουργειων ειναι τελεσιδικη ή θα πρεπει να προβλεφθει και η εξεταση (και η αποδοχη ή η απορριψη) της τεκμηριωσης απο το Υπουργειο Ψηφιακης πολιτικης?

 • 29 Απριλίου 2017, 21:04 | ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

  Παράγραφος 1.: To προβλεπόμενο παράβολο είναι αντίστοιχο με τα ισχύοντα στις λοιπές ευρωπαικε΄ς χώρες οι οποίες αδειοδοτούν αντίστοιχες διαστημικές δραστηριότητες?
  Παράγραφος 2 (ζ): εννοείτε ότι επιθυμείτε στοιχεία των μετόχων που ελέγχουν τις δραστηριοότητες του αιτούντος φορέα? και μέχρι ποιού βαθμού πληροφόρησης ενδιαφέρεστε? δεδομένου ότι ήδη ζητάτε νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα εκ των οποίων προκύπτουν οι σχετικές πληροφορίες, τουλάχιστον στο βαθμό που είθισται να ζητείται από τξν αδειοδοτούσα Αρχή.
  Παράγραφος 2 (η): δεν είναι σαφές τι εννοείτε με την ταυτότητα των συμμετεχόντων προσώπων σε μια διαστημική δραστηριότητα, λαμβανομένου υπ ‘οψιν ότι μπορέι να αφορά νομικά πρόσωπα, κατασκευάστριες εταιρείες, εργαζόμενο προωσωπικό κλπ. Είναι ιδιαιτέρως ευρεία η πρόβλεψη που έχετε εισαγάγει.
  Παράγραφος 2 (ια): ποιός είναι ο λόγος που απαιτείτε να πληροφορηθείτε ως πρός τα στοιχεία της καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο δεδομένου ότι δεν υποχρεούται, τουλάχιστον βάσει του παρόντος Νόμου, ο φορέας ο οποίος αιτείται άδειας διεξαγωγής διαστημικών δραστηριοτήτων να υποβάλει αίτηση καταχώρισης και στο Εθνικό Μητρώο ή και αντιστρόφως.Επίσης η υποχρέωση της κοινοποίησης στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είναι διαδικασία αναλαμβανόμενη από το Κράτος εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΙΙ της Registration Convention και διενεργείται εξ’όσων γνωρίζουμε απο το Υπουργείο Εξωτερικών βάσει σχετικής ρηματικής
  διακοίνωσης.
  Παράγραφος 5: Πολύ ορθή η πρόβλεψη γνωμοδότησης από εμπειρογνώμονες δεδομένου του λίαν εξειδικευμένου αντικειμένου των διαδτημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών πλήν όμως η υποχρέωση παροχής πλήρους πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και κυρίως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ενδέχεται να δημιουργήσει σωρεία ζητημάτων δεδομένου ότι η χρήση τέτοιων υλικών συνήθως υπάγεται σε λίαν αυστηρούς κανόνες, ρήτρες εξαγωγής τεχνογνωσίας, ( βλέπετε ITAR regulations, ΤΑΑ agreements Κλπ). Συνεπώς η πρόβλεψη απόρριψης του αιτήματος του φορέα σε μια τέτοια περίπτωση είναι προβληματική.
  Παράγραφoς 6: θα πρότεινα οι τυχόν υποβαλλόμενες αντιρρήσεις να είναι αιτιολογημένες ή έστω να παρέχεται η δυνατότητα προηγούμενης ακροάσεως στον αιτούντα φορέα δεδομένου ότι η όποια διαστημική δρστηριότητα πέραν του υψηλότατου επιπέδου τεχνογνωσίας στο οποίο και αφορά είθισται να συνεπάγεται και λίαν σημαντικές οικονομικές επενδύσεις και συναφείς αναλαμβανόμενους κινδύνους.

 • Αν η διαδικασία αδειοδότησης αφορά και σε μη εμπορικές διαστημικές δραστηριότητες (σχόλιό μου στο Άρθρο 3), θα πρέπει τουλάχιστον αυτές οι δραστηριότητες να απαλάσσονται από το παράβολο των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, το ύψος αυτό του παραβόλου αποτελεί ήδη σημαντικό ποσοστό του ολικού κόστους της δραστηριότητας.

  Παρ. 6: «Σε περίπτωση υποβολής τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ή αρνητικής κρίσης έστω και ενός Υπουργείου επί της αιτήσεως για αδειοδότηση, εντός 30 ημερών από την αποστολή της αίτησης, το αίτημα του φορέα απορρίπτεται…»
  Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «απορρίπτεται» από την φράση «δύναται να απορριφθεί, κατόπιν επί τούτου γνωμοδότησης συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων»

 • Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο Εθνικό Αρχείο/Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, καθώς και την κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Πρόκειται για στοιχεία και δεδομένα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις παραγράφους α-ι του άρθρου 2;

 • Θα προβλεφθεί κάποιο χρονικός περιορισμός έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης; Οι εκτοξεύσεις των διαστημικών αντικειμένων ακολουθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

 • θα πρέπει να διευκρινιστεί η ελληνική και διεθνής περιβαλλοντική νομοθεσία βάσει της οποίας θα συντάσεται και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δεδομένα η μελέτη εκτίμησης ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου.