• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Μαρία Κατσιμένη' | 13 Μαρτίου 2023, 13:27

    Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τίθενται χρονικά όρια στη δυνατότητα υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί σε κάποιον λόγω αναγνώρισής του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στη χώρα μας είναι αντιμέτωποι με μία περίπλοκη διαδικασία ανανέωσης που συμπεριλαμβάνει πολλά στάδια και περιττή γραφειοκρατία η οποία, μάλιστα, πολλές φορές διαρκεί έως και πέραν του έτους αφού οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες σε σχέση με τον όγκο αιτήσεων που καλούνται να χειριστούν! Με βάση τα παραπάνω, δοκιμάζει τουλάχιστον την αρχή της χρηστής διοίκησης η προσθήκη αυτής της υπέρμετρα δυσανάλογης υποχρέωσης στους δικαιούχους! Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι σαφές: μία εκπρόθεσμη κατά τα ως άνω αίτηση οδηγεί σε απόρριψη και άρα ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας; Πώς μία τέτοια ρύθμιση είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Γενεύης, την ΕΣΔΑ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ;