«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ"
Διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων»

Τίθεται από σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Εθνικό Σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανήλικων και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων».Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ν. 4554/2018 (Α’ 130), η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας, και να τεθεί για πρώτη φορά το πλαίσιο για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 21:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
4 Ιουλίου 2022, 21:0038 Σχολιάσιμα Άρθρα153 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Κώδικας Μετανάστευσης
Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης».Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται:η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα,η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1883/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης,η συμπερίληψη του συνόλου των τίτλων διαμονής που προβλέπονται στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο,ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων κατηγοριών αδειών διαμονής, με την απαλοιφή όσων αποτελούν εθνικές ρυθμίσεις και την υπαγωγή τους σε συναφείς κατηγορίες αδειών διαμονής που προβλέπονται στο Ενωσιακό Δίκαιο, καθώς και την ομαδοποίησή τους με βάση τον σκοπό και τη συνάφεια,η αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό,η άρση απαγόρευσης αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής με σκοπό την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που διαμένει ήδη νομίμως στη χώρα και  την απλούστευση της διοικητικής [...]

Περισσότερα »
14 Μαρτίου 2023, 10:0014 Άρθρα187 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη»
Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη»

H Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, θέτει από σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για Ένταξη στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας που συνέστησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την Ένταξη, κα Σοφία Βούλτεψη. Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, και εγκρίθηκε στις 30.11.2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο.Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη βασίζεται στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ και υιοθετεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη, όπως διατυπώθηκαν στο Νέο Σχέδιο Δράσης της (24/11/2020), με έμφαση στην έγκαιρη δράση (early action) και στην διαδικασία προ-ένταξης για όσους διαθέτουν προσφυγικό προφίλ.Ανάλογες συστάσεις έχουν διατυπωθεί και από τον ΟΟΣΑ, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας του ΟΗΕ, το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), οργανισμό, ο οποίος εργάζεται για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις περιφερειακές προκλήσεις που αφορούν στη μετανάσ [...]

Περισσότερα »
22 Ιανουαρίου 2022, 14:001 Άρθρα27 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων»
Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων»

H Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, θέτει από σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.Η Εθνική Στρατηγική έχει εκπονηθεί από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Η ΕΣΠΑΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, και εγκρίθηκε στις 30.11.2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο.H Εθνική Στρατηγική υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων προάγοντας τον κοινωνικό και παιδοκεντρικό χαρακτήρα της Πολιτείας για τους ανηλίκους που στερούνται γονικής μέριμνας, επιδιώκει να ενισχύσει την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η υλοποίησή της πραγματοποιείται μέσα από το έργο και την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως είναι οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι διεθνείς οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ειδική Γραμματεία παρακολουθεί [...]

Περισσότερα »
1 Φεβρουαρίου 2022, 13:001 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις...
Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται:• η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί απελάσεων και επιστροφών,• η προσαρμογή επιμέρους διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις,• η επίλυση προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τις διαδικασίες υποδοχής αιτούντων άσυλο και της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου,• η προσαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις διαμορφωθείσες συνθήκες του μεταναστευτικού ζητήματος,• η αναθεώρηση διατάξεων του Ταμείου Αλληλεγγύης,• η ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη ασυνόδευτων ανηλίκων.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στι [...]

Περισσότερα »
2 Ιουλίου 2021, 18:0040 Άρθρα151 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις
Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις.».Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι:• Επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής διεθνούς προστασίας και επίλυση πρακτικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν από την εφαρμογή του ν. 4636/2019.• Βελτιώσεις όπου απαιτείται στον ν. 4735/2016 για την εναρμόνιση των αλλαγών που προτείνονται στον ν. 4636/2019 και νομοτεχνικές βελτιώσεις.• Τροποποιήσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 4251/2014) και προσθήκη μεταβατικών διατάξεων.• Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020 και ώρα 18:00.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ [...]

Περισσότερα »
24 Απριλίου 2020, 18:0056 Άρθρα321 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α') για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαϊου 2014
τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α') για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαϊου 2014

O Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θέτει από σήμερα Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 και ώρα (15:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α΄) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 14η Ιουλίου 2017 και ώρα 16:00.Ο Υπουργός Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΙωάννης Μουζάλας [...]

Περισσότερα »
14 Ιουλίου 2017, 16:002 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.Η Εθνική Στρατηγική ξεκίνησε να εκπονείται τον Οκτώβριο του 2017 από Ομάδα Εργασίας με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στελεχών των Γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, στελεχών του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, και στελεχών της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Με την ολοκλήρωσή της, η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (ΕΣΕ) τέθηκε σε δια-υπουργική διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2018 και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) τον Ιούλιο του 2018.Το κείμενο αποτυπώνει την οπτική και τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη τη μαζική ροή μεικτών μεταναστευτικών ρευμάτων καθώς και αιτούντων και αιτουσών διεθνούς προστασίας, αλλά και την οικονομική ύφεση της χώρας κατά την περίοδο 2009-2017.Ως πυρήνα της θέτει την ένταξη σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας τη βάση για την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή διάφορων θεσμικών ή/και τοπικών πα [...]

Περισσότερα »
15 Φεβρουαρίου 2019, 09:0066 Άρθρα250 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία
Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, θέτει από Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία και ρυθμίσεις λοιπών διατάξεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΔημήτρης Βίτσας [...]

Περισσότερα »
24 Απριλίου 2019, 15:0061 Άρθρα15 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!