• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 1 Ιουλίου 2021, 14:25

    Η πρόβλεψη ότι αιτούντες άσυλο των οποίων απορρίπτεται το αίτημα ασύλου τους εμπίπτουν στις διαδικασίες απέλασεις και όχι στη διαδικασία επιστροφής παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο. Τα νομικά επιχειρήματα περιγράφονται και στις τοποθετήσεις άλλων οργανώσεων. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει η διατύπωση της διάταξης ως εξής 1. αρ. 1 ως εξής:1. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) τροποποιείται ως εξής: «Υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77) ή συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε στενή χρονική και τοπική σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα.»2. 2. Στο άρθρο 17 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται νέα παρ. 3 ως εξής: «Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 39 και 65 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).»3. 3. Το άρθρο 34 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) τροποποιείται ως εξής: «Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται της εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ εφαρμόζονται τα άρθρα 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).»