• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΜΠ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ' | 21 Ιανουαρίου 2022, 12:57

    Θέμα: Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (Σχόλια του ΣΕΜΠ Δ. Λάρισας,Α.Δ.Σ. ΣΕΜΠ: 2/2022) Η «Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» παρόλο που έχει ως στόχο την «…προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας…» υποβαθμίζει το στόχο της μη δίνοντας ένα σαφή ορισμό για την ένταξη και μη θέτοντας τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες από το ισχύον «νομοθετικό πλαίσιο», με το οποίο εναρμονίζεται, αλλά και τις πολιτικές που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Το κείμενο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» είναι γενικόλογο και δε δίνει λύσεις στα δομικά προβλήματα που έχουν ήδη εντοπιστεί και επισημανθεί από Δήμους, Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς της Κοινωνίας των πολιτών και τα οποία εμποδίζουν την κοινωνική συμπερίληψη των αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων. Τέλος, η «Εθνική Στρατηγική» στερείται χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των διαφόρων σταδίων της ένταξης, καθώς επίσης και εργαλείων επιμέτρησης των συγκεκριμένων δράσεων πέρα από τη γενική αναφορά στους Δείκτες της Σαραγόσα». Η αξιολόγηση της απόδοσης του συγκεκριμένου σχεδίου, με βάση τον καθαρισμό συγκεκριμένων δεικτών αξιολόγησης απόδοσης θα είχε ως στόχο να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα αναφορικά με την καταλληλόλητα των στόχων και των υιοθετούμενων πολιτικών καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων της στρατηγικής που θα εφαρμοστεί. Κυρίως όμως, η Εθνική στρατηγική για την ένταξη, δημοσιεύτηκε σε μια περίοδο που η χώρα μας δέχεται καλώς ή κακώς, κριτική, για την πολιτική που εφαρμόζει στα σύνορα της, τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στις ελεγχόμενης εισόδου δομές και την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, (όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη κλπ). Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα, σχετικά με τις προθέσεις του υπουργείου και κατά πόσο είναι όντως διατεθειμένο να υλοποιήσει πολιτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και την πραγματική κοινωνική ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Αμφιβολίες που ενισχύονται από την γενικόλογη διατύπωση του σχεδίου και την παράλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές πηγές. Οι Δήμοι πρέπει να αποτελέσουν ένας από τους βασικούς πυλώνες υλοποίησης των στόχων, των επιδιώξεων και των δράσεων της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» πέρα από την «Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών» (Στόχος 3, Επιδίωξη2). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης πολιτικών κοινωνικής προστασίας και συνοχής. Η πρόνοια και γενικότερα η φροντίδα των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας βρίσκεται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων των δήμων με συνέπεια αυτοί να διαδραματίζουν κεντρικό́ ρόλο στη διασφάλιση της συνοχής και στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. Για αυτό προτείνουμε τα εξής: 1. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών. i. Ενίσχυση των ΚΕΜ ώστε να αποτελέσουν σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης [«One Stop Shop» (OSS)] και θυρίδες πληροφόρησης για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε θέματα απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας. Το ΚΕΜ μπορεί να αποτελέσει τόπο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του δήμου καθώς επίσης και των εργοδοτών. ii. Η υπηρεσία “One-Stop-Shop” πρέπει επίσης να φροντίσει ώστε να τεθούν σε εφαρμογή διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης, ειδικά σχεδιασμένες για την ενημέρωση, παροχή συμβουλών και συνοδεία των προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε υπηρεσίες που συνδέονται με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 2. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η ένταξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας συνδέεται άμεσα με το χρόνο αναμονής τους μέχρις ότου αποκτήσουν το δικαίωμα να εργάζονται. Το αντίκτυπο της καθυστερημένης ένταξης στην αγορά εργασίας των κατοίκων τρίτων χωρών για τις κοινωνίες υποδοχής είναι τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό. Η Εθνική Στρατηγική στοχεύει ορθά σε μια διαδικασία προ-ένταξη των αιτούντων άσυλο. Το ΣΕΜΠ του Δήμου Λάρισας προτείνει σε αυτό το στάδιο να συμπεριληφθούν οι παρακάτω δράσεις: - Δυνατότητα απασχόλησης αμέσως μετά την πλήρη καταγραφή του αιτήματος ασύλου - Παροχή διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο χώρο εργασίας, πιλοτικά και σε μεγάλους χώρους εργασίας . - Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική Γλώσσα των αιτούντων άσυλο (Επίπεδο Α1 και Α2) μέσω συνεργατικών προγραμμάτων Δήμων και Πανεπιστημίων. - Καταγραφή της εργασιακής εμπειρίας και των δεξιοτήτων κατά το στάδιο της υποδοχής και της καταγραφής. - Συσχέτιση της εργασιακής εμπειρίας με τη γλωσσομάθεια. - Δημιουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο/πρόσφυγες στην αγορά εργασίας. 3. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου η Ελλάδα δεν διαθέτει στεγαστική πολιτική ούτε, πιο ειδικά, κοινωνική στεγαστική πολιτική. Για αυτό το λόγο η αναφορά του όρου «κοινωνική κατοικία» χωρίς τον προσδιορισμό των πολιτικών, του νομοθετικού πλαισίου, και των στρατηγικών υλοποίησης τους, όχι μόνο για του αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, αλλά το σύνολο των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού κινείται στα όρια του ευχολογίου. Η στέγαση έχει ζωτική σημασία για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών και αποτελεί προϋπόθεση της ένταξης. Η στέγη δεν είναι απλά μια σημαντική παράμετρος στη διαδικασία της ένταξης, αλλά είναι εκείνη η παράμετρος που επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ασφαλή, ποιοτική, και προσιτή κατοικία έχει αντίκτυπο στην ικανότητα των προσφύγων και μεταναστών να εξασφαλίσουν μια ασφαλή και ανεξάρτητη ζωή. 4. Ενίσχυση του θεσμού του ΣΕΜΠ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη. Η θεσμοθέτηση των ΣΕΜΠ ως μέσων επικοινωνίας του Δήμου και των επιμέρους προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων, αποτελεί θετική εξέλιξη για την ενίσχυση των δεσμών των κοινοτήτων πολιτών τρίτων χωρών με τους αυτοδιοίκητους φορείς και των κοινών τους παρεμβάσεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και την παρέμβασή τους στο πεδίο της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, η περιορισμένη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων των Δήμων διατηρείται και παραμένει εμπόδιο στην ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα προέρχονται από τα ΣΕΜΠ. Η οικονομική ενίσχυση του θεσμού για την πρόσληψη επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού με εξειδίκευση στα αντικείμενα του ΣΕΜΠ θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην εδραίωσή του. 5. Χρηματοδοτική διασύνδεση των ενταξιακών προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν οι Δήμοι, με βάση την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη» με το ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα με το Στόχο Πολιτικής 4 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φέρει τον τίτλο «Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη μέσω της Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» παρέχοντας στις Περιφέρειες, με τη χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου των Περιφερειακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), τη δυνατότητα χρηματοδότησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμμάτων στην οργάνωση ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής και ένταξης των ευάλωτων ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.