• Σχόλιο του χρήστη 'International Rescue Committee Hellas (IRC)' | 21 Ιανουαρίου 2022, 14:00

    1Β. Γενικά Σχόλια Σύνδεση της Εθνικής Στρατητικής για την Ένταξη με το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη και την Ενσωμάτωση της Ε.Ε. • Δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση της Εθνικής Στρατητικής για την Ένταξη με το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη και την Ενσωμάτωση της Ε.Ε. (ΣΔΕΕ) παρότι υπάρχει αναφορά στο προοίμιο της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία θα ήταν λογικό να έχει στηριχτεί στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του Σχεδίου, οι οποίοι αποτελούν και τα βασικά στοιχεία μιας επιτυχούς ένταξης στην κοινωνία υποδοχής, δηλαδή: 1. Εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, 2. Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και της αναγώρισης των δεξιοτήτων, 3. Προώθηση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, 4. Πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση. Η χρήση των ίδιων πυλώνων, θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη δημιουργία συμβατών εργαλείων παρακολούθησης, αξιολόγησης και σύγκρισης με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. • Είναι εμφανές πως η Εθνική Στρατηγική δεν διακατέχεται από το ίδιο πνεύμα αρχών και πολιτικών με το ΣΔΕΕ. Το ΣΔΕΕ είναι ξεκάθαρο στο ότι η υποστηριξη για την ένταξη εξαρτάται από την έγκαιρη δράση αλλά και τη μακροχρόνια επένδυση. Συγκεκριμένα, προτείνει κατάρτιση και μαθήματα πολιτισμικού προσανατολισμού όσο το δυνατόν συντομότερα, ενώ τονίζει πως η ένταξη δε σταματάει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η προτεινόμενη Εθνική Στρατηγική όμως, παρουσιάζει την ένταξη ως κάτι εφήμερο. Επιπλέον, όσον αφορά την προένταξη, οι προτάσεις της προτεινόμενης Εθνικής Στρατηγικής αφορούν περισσότερο συνθήκες υποδοχής, που είναι άλλωστε νομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, και όχι προ-ενταξιακές δράσεις, που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν πχ μαθήματα γλώσσας και χαρτογράφηση δεξιοτήτων, που θα βοηθήσουν τη σταδιακή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής. • Το ΣΔΕΕ αναφέρει ρητά πως οι προτεινόμενες δράσεις του βασίζονται 1.στα διδάγματα που αποκομίστηκαν από το σχέδιο δράσης του 2016 για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, 2. στις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η Επιτροπή με ευρύ φάσμα παραγόντων όπως τα κράτη μέλη, τοπικές και περιφερειακές αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, εργοδότες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς, μετανάστες και πρόσφυγες και 3.σε στοιχεία και δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από πληθώρα πρόσφατων ερευνών και μελετών που έχει διεξαγάγει η Επιτροπή στον τομέα αυτόν, για παράδειγμα το Ευρωβαρόμετρο του 2018 για την ένταξη, εκθέσεις του Κέντρου γνώσεων για θέματα μετανάστευσης και δημογραφίας, καθώς και την κοινή έκθεση ΟΟΣΑ-ΕΕ σχετικά με τους δείκτες ενσωμάτωσης. Δυστυχώς η προτεινόμενη Εθνική Στρατηγική δε φαίνεται να στηρίζεται ούτε σε διδάγματα, ούτε σε διαβουλεύσεις αλλά ούτε και σε στοιχεία ή βιβλιογραφία, ή τουλάχιστον δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά. • Το ΣΔΕΕ τονίζει ότι η πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγη είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχή ένταξη και πως η ανεπαρκής στέγαση και o διαχωρισμός μπορούν να επιδεινώσουν την γκετοποίηση και να υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή. Σύμφωνα με το ΣΔΕΕ, η αυτόνομη στέγαση (σε αντίθεση με τη συλλογική) για αιτούντες άσυλο με υψηλές πιθανότητες να λάβουν προσφυγικό καθεστώς, μπορεί να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξης, ειδικά όταν συνδέεται με την έγκαιρη υποστήριξη και για αυτό προτείνει στα κράτη μέλη να προσφέρουν αυτόνομη στέγαση όσο το δυνατόν συντομότερο σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Η Εθνική Στρατηγική όμως, όχι μόνο δεν κάνει σχετική αναφορά στην αυτόνομη στέγαση, αλλά η πραγματικότητα όσον αφορά τη στέγαση των αιτούντων άσυλο σε απομονωμένα κλειστά κέντρα και καταυλισμούς στην Ελλάδα, έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους του ΣΔΕΕ και υποσκάπτει τις προοπτικές ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση αιτούντων κι δικαιούχων διeθνή προστασία μπορείτε να δείτε τη νέα έκθεση: https://eu.rescue.org/report/horis-spiti-horis-elpida-mia-apotimisi-tis-stegastikis-katastasis-ton-aitoynton-aitoyson, ενώ πληροφορίες για το πώς τα κλειστά κέντρα και οι καταυλισμοί υπονομέυουν την ένταξη, μπορείτε να βρείτε στην κοινή αναφορά 45 οργανώσεων εδώ: https://eu.rescue.org/sites/default/files/2021-09/Walling%20off%20welcome%20-%20joint%20policy%20briefing%20%28September%202021%29.pdf