• Σχόλιο του χρήστη 'International Rescue Committee Hellas (IRC)' | 21 Ιανουαρίου 2022, 14:05

    6. Παρακολούθηση της ενταξιακής πορείας • Η έλλειψη στόχων, αριθμών και ποσοστών, για την υποστήριξη της παρακολούθησης είναι αρκετά προβληματική. Δεν είναι σαφές πώς θα εξαχθούν αποτελέσματα σχετικά με την πορεία την ένταξης των αιτούντων/ουσών και προσφύγων/ισσών δίχως δείκτες, αλλά και δίχως συγκεκριμένο ορισμό της επιτυχημένης ένταξης στην ελληνική κοινωνία. • 1.1.2 Δεν είναι κατανοητό ούτε τι ακριβώς σημαίνει η δράση αυτή, ούτε ποιες υπηρεσίες ψηφιοποίησης παρέχονται και εάν θα είναι προσβάσιμες στις γλώσσες των αιτούντων/δικαιούχων ή απλά στα ελληνικά. • 1.2.1. Είναι ασαφής η δημιουργία εργαλείου δεικτών, εφόσον δεν υπάρχει καμία αναφερόμενη σχετική δράση στην Στρατηγική. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα συμμετάσχουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη δημοκρατική διαδικασία ως ενεργοί πολίτες, μέσα από ποιες δράσεις.