• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ' | 21 Ιανουαρίου 2022, 15:56

    ΣΧΟΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ – CNI* *Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη είναι ένα δίκτυο Δήμων της Ελλάδας που ανταλλάσσουν και σχεδιάζουν μαζί καλές πρακτικές στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου μέσω συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Δήμοι-μέλη του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη: Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου, Δέλτα, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καλαμαριάς, Καρδίτσας, Κατερίνης, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νεάπολης – Συκεών, Ν. Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων, Τρίπολης, Χανίων. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Το κείμενο με τον τίτλο Στρατηγική για την Ένταξη αποτελεί σχέδιο στρατηγικής αποκλειστικά για την ένταξη προσφυγικού πληθυσμού. Μπορεί το προσφυγικό να αποτελεί σημαντική και επίκαιρη πρόκληση, ωστόσο πιστεύουμε ότι η στρατηγική θα πρέπει να αφορά και να λαμβάνει υπόψιν τους ευρύτερους πληθυσμούς των ΠΤΧ οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα σε διάφορες χρονικές φάσεις και αντιμετωπίζουν ειδικά ζητήματα ανά περίοδο και πληθυσμό (οι νεοεισερχόμενοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ζητήματα από το φάσμα της επιβίωσης και της αρχικής ένταξης, παλαιότεροι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ζητήματα περισσότερο προχωρημένης ένταξης και παροχής υπηρεσιών στους τομείς εργασίας, ασφάλισης, εκπαίδευσης, κατοικίας, διακρίσεων και ρατσισμού, ενώ υπάρχουν και σχεδόν πλήρως ενταγμένοι πληθυσμοί οι οποίοι ζητούν υποστήριξη στη φάση της πολιτογράφησης). Από πλευράς μεθοδολογικής προσέγγισης, ανεξάρτητα από το αν το συγκεκριμένο κείμενο διαβούλευσης αφορά τον προσφυγικό μόνο ή και γενικότερα τον μεταναστευτικό πληθυσμό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί με επιπλέον στοιχεία όπως με την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, την τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση και τα μεγέθη των πληθυσμών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον σχεδιασμό για θεσμικές αλλαγές, την μετρήσιμη στοχοθεσία, συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία επίτευξης των στόχων κλπ. Σε συνδυασμό και με τις λοιπές μας παρατηρήσεις επί των τεσσάρων βασικών πυλώνων και συγκεκριμένων στόχων (που ακολουθούν) απουσιάζει η εξειδίκευση των εργαλείων και συνακόλουθα των πόρων υλοποίησης σε συνδυασμό με τους στόχους που (θα έπρεπε να) έχουν τεθεί. Η παρατήρηση αυτή είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς αν ήταν σαφές σε ποιο επίπεδο θα εμπλεκόταν η Αυτοδιοίκηση, θα ανεμένετο σχετική κυβερνητική κατεύθυνση αναδιάρθρωσης των στόχων και πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027) προκειμένου να υπάρξουν κονδύλια που η Αυτοδιοίκηση θα χρησιμοποιήσει για τους συγκεκριμένους σκοπούς (ειδικότερα, κάνουμε αναφορά στον στόχο Πολιτικής 4 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φέρει τον τίτλο «Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη μέσω της Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» παρέχοντας στις Περιφέρειες, με τη χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου των Π.Ε.Π., τη δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων στην οργάνωση ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής και ένταξης των ευάλωτων ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες). - ΠΡΟΟΙΜΙΟ - Σελ 11. Αναφορικά με τους αναφερόμενους ‘μηχανισμούς συντονισμού σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης’: Στο παρόν κείμενο δεν προβλέπονται μηχανισμοί συντονισμού σε τοπικό επίπεδο και δεν μνημονεύεται κανένα κείμενο όπου να έχει προβλεφθεί και εξειδικευθεί ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο συντονισμός των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης. Επομένως, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί συγκεκριμένα ανά δράση ο ρόλος και η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον είναι γνωστό ότι οι δράσεις και οι υπηρεσίες για την ένταξη αναπτύσσονται στους τόπους κατοικίας των πολιτών τρίτων χωρών δηλαδή σε επίπεδο τελικά πόλεων (βλ. Κέντρα Ένταξης Μεταναστών που έχουν συσταθεί από τους Δήμους και έχουν αναλάβει την εξυπηρέτηση μεγάλου μέρους των αναγκών αυτής της πληθυσμιακής ομάδας παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών). - Ι. ΠΡΟ-ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ o ΣΤΟΧΟΣ 2, ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2, ΔΡΑΣΗ 2: Να προβλεφθεί ρητά σε αυτό το σημείο η αξιοποίηση και ενίσχυση του ρόλου και των δράσεων των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών και των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως χώρων αξιόπιστης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης για όλο το φάσμα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. o ΣΤΟΧΟΣ 2, ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2, ΔΡΑΣΗ 3: Αξιοποίηση των πλατφορμών και ιστοτόπων που έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την χαρτογράφηση υπηρεσιών και την παροχή πληροφοριών στους χρήστες (βλ. πλατφόρμα Κέντρου Συντονισμού για θέματα προσφύγων και μεταναστών Δήμου Αθηναίων και πλατφόρμα Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη). o ΣΤΟΧΟΣ 2, ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2, ΔΡΑΣΗ 4: Αξιοποίηση των κατά τόπους Κέντρων Ένταξης Μεταναστών, ή όπου αυτά δεν υπάρχουν, των Κέντρων Κοινότητας. o ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ: Η προώθηση της στέγασης των αιτούντων άσυλο σε μεγάλες δομές μακριά από τα αστικά κέντρα, υπό τη μορφή ΚΕΔ τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα, είναι αντίθετη προς τον Στόχο Ι της Στρατηγικής για τη διασφάλιση της προένταξης των αιτούντων. Δυσχεραίνει, παράλληλα, τη δυνατότητα του κράτους να εγγυάται στα παιδιά το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η Στρατηγική πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υποδοχής με επένδυση σε μορφές υποδοχής σε μικρές δομές εντός του αστικού ιστού ανά την επικράτεια, όπως αυτή του προγράμματος «ESTIA» που υλοποιείται σε πολλές πόλεις στην επικράτεια – συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη. Το ίδιο ισχύει και για τα «κέντρα στέγασης προσφύγων», τη δημιουργία των οποίων προβλέπει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης προσφύγων και μεταναστών. - ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ o ΣΤΟΧΟΣ 1, Επιδίωξη 2, Δράση 1: Προτείνεται η ρητή αναφορά στον συντονισμό με τους Δήμους προς τον εδώ επιδιωκόμενο σκοπό. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απουσιάζει από τη διαδικασία χαρτογράφησης αναγκών και δεξιοτήτων, αφενός γιατί έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα αφετέρου γιατί γνωρίζει τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πραγματοποίηση Job Fairs σε μεγάλους δήμους με τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών, η λειτουργία της ομάδων εργασίας για θέματα ένταξης στην αγορά εργασίας (όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του Κέντρου Συντονισμού για Θέματα Προσφύγων και Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων) και η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στα κατά τόπους ΚΕΜ (όπως στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων). o ΣΤΟΧΟΣ 2, Επιδίωξη 2, Δράση 1: Να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στην παροχή μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στο πλαίσιο των παράλληλων δραστηριοτήτων των ΚΕΜ που ήδη κατά τόπους και συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν τμήματα μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, αγγλικής γλώσσας και ψηφιακών δεξιοτήτων. o ΣΤΟΧΟΣ 2, Επιδίωξη 3, Δράση 1: Να γίνει και εδώ ρητή αναφορά στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην χαρτογράφηση δεξιοτήτων σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και κεντρικές υπηρεσίες (ΕΛΣΤΑΤ, ΟΑΕΔ). o ΣΤΟΧΟΣ 2, Επιδίωξη 4, Δράση 1: Είναι το μόνο σημείο στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά του ΚΕΜ. Όμως η παροχή πληροφόρησης είναι μόνο ένα μικρό μέρος του ευρύτατου φάσματος δράσεων και υπηρεσιών του ΚΕΜ (ενημέρωση για υποχρεώσεις και δικαιώματα αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών, προετοιμασία φακέλου και υποβολή αιτημάτων πρόσβασης σε επιδόματα, ενημέρωση για νομικό καθεστώς, παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διασύνδεση με εξειδικευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών, μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, επαγγελματική συμβουλευτική). Επομένως, να διατηρηθεί η αναφορά αλλά να προστεθούν οι αντίστοιχες αναφορές όπως προτείνονται και σε άλλα σημεία.