• Σχόλιο του χρήστη 'INTERSOS Hellas' | 21 Ιανουαρίου 2022, 16:39

    Συνολικά Δεν υπάρχουν δείκτες σχετικά με το πλάνο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη (εφεξής ΕΣΕ) . Τα απτά στοιχεία θα επέτρεπαν τον προσδιορισμό της πορείας της ΕΣΕ. Οι δείκτες αλλά και οι δράσεις με μετρήσιμους δείκτες παρέχουν την ευκαιρία αναπροσαρμογής του ενταξιακού πλάνου. Παραδείγματος χάριν: οι δράσεις που δεν αναπτύσσονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα θα μπορούσαν να τροποποιηθούν ενώ εκείνες που παρέχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πρότυπο σε επίπεδο βέλτιστων πρακτικών. Η έλλειψη αναλυτικού και λεπτομερούς μηχανισμού δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, ο σχεδιασμός/υποβολή ενός επιχειρησιακού σχεδίου θα ήταν ουσιώδης στην παρούσα φάση που διανύουμε. Ένα αξιόπιστο σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, τους ανθρωπιστικούς φορείς και τους κρατικούς φορείς για τη διεξαγωγή/καθοδήγηση δράσεων, συγκεκριμένους στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τον καθορισμό στόχων και την παραγωγή αποτελεσμάτων. Ένα καθορισμένο και αναλυτικό σχέδιο θα ωφελούσε (εκτός από τον εν λόγω πληθυσμό) τον σχεδιασμό και την υποστήριξη μιας συνεκτικής στρατηγικής από εμπλεκόμενους φορείς και ΜΚΟ. Η υλοποίηση και διεξαγωγή των στόχων και δράσεων βασίζονται στη χρηματοδότηση της ΕΕ και δεν υπάρχει περαιτέρω πρόβλεψη για τη συνέχιση των εν λόγω μέτρων με ιδίους κρατικούς πόρους. Ένας κυβερνητικός σχεδιασμός σχετικά με τη συνέχεια της χρηματοδότησης θα υποστήριζε την ΕΣΕ στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης αλλά και συνάμα βιώσιμης προσέγγισης. Αυτό θα ήταν θεμελιώδες αναφορικά με την ενταξιακή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σταθερότητα. Σε ό,τι αφορά την προστασία των ευάλωτων ομάδων, τα καθορισμένα κριτήρια αφορούν γυναίκες και παιδιά. Δεν υπάρχει αναφορά για την LGBTQ κοινότητα. Όσον αφορά τη διαφορετικότητα, την συμπερίληψη και την ένταξη, η εν λόγω παράλειψη θα πρέπει να αρθεί για να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και ίσως η περιθωριοποίηση ενεργών μελών της κοινότητας. Επιπλέον, μέρος της εν λόγω κοινότητας χρειάζεται ποικίλη υποστήριξη, και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνταχθεί μια ξεχωριστή πολιτική που θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την προσέγγιση, την μεθοδολογία αλλά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ευάλωτου πληθυσμού. Το εθνικό σχέδιο αναφέρει διεθνή συμβάσεις /νομοθετικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ένας λεπτομερής κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να είναι μέρος του εγγράφου. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό (άγνωστο;) που θα υλοποιήσει τις δραστηριότητες και θα έχει άμεση ή έμμεση επαφή με τον ευάλωτο πληθυσμό. Επομένως, είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εκπαίδευση του προσωπικού να προστεθεί ξεχωριστή ενότητα.. Η στρατηγική εμφανίζεται αποκομμένη τόσο από την προηγούμενη στρατηγική, όσο και από αντίστοιχα ενωσιακά κείμενα όπως το “Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027”, ενώ δεν κάνει αναφορά σε σχετικές δράσεις που ήδη υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν. Επιπλέον, δεν προβλέπει κάποιο μηχανισμό συμμετοχής στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της ούτε από τις τοπικές κοινωνίες, ούτε από τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών που ζουν στη χώρα και τέλος δεν προβλέπει δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου, ελεύθερης έκφρασης και ενεργούς συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΠΡΟ-ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επιδίωξη 2: Έγκαιρος εντοπισμός και διαχείριση περιπτώσεων χρόνιων προβλημάτων ψυχικής υγείας και / ή αναπηριών (βλ. επίσης Εθνική Δράση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες) Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο τόσο σχετικά με τις ενέργειες 1 και 2: • Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την κρατική πιστοποίηση σχετικά με γνωματεύσεις /διάγνωσες ιατρικού περιεχομένου. Ποια θα είναι η ορθή οδός για την νόμιμη αναγνώριση ιατρικών ζητημάτων? • Δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/μεταφραστές με σταθερή παρουσία, για την υποστήριξη των νοσοκομείων και των δομών υγείας • Δεν υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με την ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων για το εργαζόμενο προσωπικό, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου η συνδρομή να είναι ουσιαστική σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιδίωξη 1: Ενίσχυση της πρόσβασης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση Δράση 2: • Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αποκλεισμούς τόσο από την εργασία, όσο και από την εκπαίδευση. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελούν ειδική ομάδα - στόχος συνολικά και όχι ως θύματα σεξουαλικής - έμφυλης βίας. Δράση 3: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με την δράση 3: ● Το εν λόγω σημείο είναι αρκετά ασαφές. Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με αυτές τις δράσεις. Επιπλέον, η έλλειψη δεικτών που αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά αποτελέσματα εγκυμονεί κινδύνους. Χωρίς απτή στοχοθεσία, η πορεία των δραστηριοτήτων δεν μπορεί να παρακολουθείται. ● Υπάρχει αναφορά στην εργασία ''με βάση τις ανάγκες των τοπικών οικονομιών''. Αυτό αναφέρεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα εργασίας; Επιπλέον, η εν λόγω αναφορά αφορά το επίπεδο των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας και των δήμων; Εάν ναι, ποιο είναι το σχέδιο μετεγκατάστασης όσον αφορά τον πληθυσμό; Με ποια κριτήρια θα γίνει η εν λόγω επαγγελματική απορρόφηση; Γλώσσα, εθνικότητα, πρόσβαση στην εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, οικογενειακή κατάσταση, ευαλωτότητα και πρόσβαση στο σύστημα υγείας κ.λπ., τέτοια κριτήρια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ενταξιακή διαδικασία. Επιδίωξη 2: Εξασφάλιση της πρόσβασης σε περιεκτικές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Δράση 2: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις δράσεις 2,3,4: ● Για τις παραπομπές και την πρόσβαση σε πληροφορίες, υπάρχει σχέδιο για τη δημιουργία κυβερνητικών δομών που θα αναλάβουν την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών; Διαφορετικά, οι ΜΚΟ θα αναλάβουν τις παραπομπές; Και αν ναι, θα εφαρμοστεί επίσημος σύνδεσμος μεταξύ των Οργανισμών και του Κράτους; ● Με βάση ποια κριτήρια θα σχεδιαστεί η ψηφιακή πλατφόρμα; Ένας μοναδικός κωδικός/διαπιστευτήρια πρόσβασης για κάθε άτομο που έχει ανάγκη θα υποστηρίξει την εισαγωγή δεδομένων; Εάν ναι, αυτό θα προωθούσε την παρακολούθηση των παραπομπών. Ταυτόχρονα, αυτό θα μετρίαζε τις αλληλοεπικάλυψη των δράσεων. ● Οι ΜΚΟ θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα; Άλλοι κρατικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση και, αν ναι, ποιοι; Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (με διαπιστευτήρια πλατφόρμας) θα έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης; Μια πολιτική για τη διασφάλιση του GDPR θα ήταν απαραίτητη. Επιδίωξη 3: Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με την καθημερινή ζωή Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις ενέργειες 1 & 2: ● Ποιος επίσημος φορέας θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση και τα σεμινάρια; Θεσμικοί φορείς, εξουσιοδοτημένοι ενδιαφερόμενοι φορείς, ΜΚΟ; Με βάση ποια κριτήρια θα σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό; ● Η ψηφιακή πλατφόρμα θα συνδεθεί με αυτή ή οποιαδήποτε άλλη σχετική δράση; Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ακριβή και πλήρη στοιχεία για την πορεία κάθε περίπτωσης. ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΤΑΧΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (R to R, refugees to refugees) Επιδίωξη 1: Ανάπτυξη ταχέων προγραμμάτων με αμφίδρομη συμμετοχή προσφύγων (Refugees to Refugees). Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις ενέργειες 1 & 2: ● Ποιος θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση και τα σεμινάρια; Το νομικό καθεστώς (πρόσφυγες, Α.Α, κ.λπ.) δεν αρκεί για έναν εκπαιδευτή αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από εξειδικευμένη εκπαίδευση/ ανάπτυξη ικανοτήτων και επομένως, εξουσιοδοτημένη πιστοποίηση για την παροχή επαρκών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ένα δίπλωμα/πιστοποιητικό για τους εκπαιδευτικούς είναι βασική προϋπόθεση για την υποστήριξη της πορείας της εκπαίδευσης και του πληγέντος πληθυσμού. ● Συμπληρωματικά προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων mentoring μέσω των οποίων πρόσφυγες που εργάζονται σε επιχειρήσεις θα μεταφέρουν την εμπειρία τους σε συμμετέχοντες εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιδίωξη 2: Ανάπτυξη εντατικών προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις ενέργειες 1 & 2: ● Η ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορούσε να συνδέσει τα εμπλεκόμενα μέρη. Η δημιουργία δεικτών είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των δράσεων. Δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Κατά τη φάση της ένταξης, μέρος του πληθυσμού θα λάβει (αν όχι ήδη) την Άδεια Διαμονής. Ως αποτέλεσμα, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού (εάν οι μετανάστες και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δεν είναι επιλέξιμοι για τις δράσεις) θα αποκλειστεί αυτόματα. ● Καθώς η ένταξη απαιτεί χρόνο και σταθερότητα, εάν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες δεν είναι επιλέξιμοι, οι εν λόγω ενέργειες δεν θα διευθετήσουν το ενταξιακό κενό που πρέπει να μπει σε μία ορθή τροχιά. Επιδίωξη 3: Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της πρόσβασης στην απασχόληση Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις ενέργειες 1: ● Η ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορούσε να συνδέσει τα εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΜΚΟ θα μπορούσαν να αποφύγουν την αλληλοεπικάλυψη και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον πληθυσμό. Επιπλέον, ένας ενημερωμένος χάρτης υπηρεσιών θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διαδικασία και να παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων. Δράση 2: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τη δράση 2: ● Η παράγραφος είναι πολύ γενική. Το προφίλ και οι όροι παροχής υπηρεσιών λείπουν. Θα εφαρμοστούν νέα προγράμματα; Η επαγγελματική κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω ΚΕΚ; Εάν ναι, θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό συνοδευόμενο από υπηρεσίες διερμηνείας. Δράση 3: • Προτείνεται η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης των εργοδοτών και στελεχών επιχειρήσεων σχετικά με τη σημασία ενός πολυπολυτισμικού περιβάλλοντος εργασίας. Επιδίωξη 4: Διασφάλιση της πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες και υπηρεσίες Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις δράσεις 1, 2 & 3: ● Υπάρχει πρόβλεψη για διερμηνεία στα όργανα και τις κυβερνητικές δομές που θα παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες και υπηρεσίες; ● Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό πλαίσιο. ● Η παροχή πληροφοριών θα μπορούσε να αναληφθεί από ΜΚΟ για τη διενέργεια επίσημων παραπομπών; Επιδίωξη 5: Εξασφάλιση εναρμονισμένης γεωγραφικής κατανομής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας Δράση 1: Στην εν λόγω παράγραφο, σχετικά με τις ενέργειες 2,3 & 4: ● Η γεωγραφική χαρτογράφηση για να είναι βιώσιμη τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα πρέπει να γίνει και η συμβολή και των δύο εμπλεκόμενων μερών. Με αυτόν τον τρόπο, θα ληφθούν υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να είναι απαραίτητα.