• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2022, 10:48

    ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η τεκμηρίωση της ανάγκης σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη κρίνεται επαρκής. Ωστόσο, το προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο προτείνεται να αντιμετωπιστεί ως διαχρονικό, παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ως κρίση, χαρακτηρισμός που του προσδίδει προσωρινό χαρακτήρα. Αντιστοίχως, λαμβάνοντας υπόψιν τη διαχρονικότητα του φαινομένου και την ιδιαιτερότητα του προσφυγικού καθεστώτος, ήτοι την αδυναμία επιστροφής στην χώρα καταγωγής των αναγνωρισμένων προσφύγων, είναι σημαντικό μία Στρατηγική Ένταξης, να έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. 2. Προσδιορισμός των μελών που αποτελούν την ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη με σκοπό την διασφάλιση διεπιστημονικής και συμπεριληπτικής προσέγγισης του θέματος της ένταξης. 3. Προσδιορισμός των φορέων που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα ένταξης. Αναγκαιότητα δημιουργίας Υπηρεσίας Ένταξης, όπως για παράδειγμα λειτουργεί η υφιστάμενη Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Υπηρεσία Ασύλου. Επιπλέον, προτείνεται περαιτέρω ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής των δράσεων π.χ. με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η χαρτογράφηση δεξιοτήτων, η αναγνώριση προσόντων, καθώς και οι τίτλοι σπουδών των προσφύγων. 4. Διασφάλιση διερμηνείας σε δομές υγείας και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες στην ενδοχώρα και τα νησιά, είτε μέσω της δημιουργίας κρατικής υπηρεσίας διερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών, είτε μέσω της συνεργασίας με οργανώσεις που διαθέτουν τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία Ι. Προ-ένταξη των αιτούντων άσυλο Στόχος 1- Επιδίωξη 1- Δράσεις 1, 2 5. Συμπερίληψη ΛΟΑΤΚΙ+, θυμάτων διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), μονογονεϊκών οικογενειών στις ευάλωτες ομάδες. Στόχος 2- Επιδίωξη 1- Δράσεις 1, 3, 4 6. Καθολική και αποτελεσματική πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Εκπαίδευσης για αιτούντες άσυλο και για δικαιούχους διεθνή προστασία: · Διασφάλιση επαρκών θέσεων στις σχολικές μονάδες όλης της επικράτειας · Διευκόλυνση της έκδοσης απαραίτητων εγγράφων για την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες (π.χ. μισθωτήριο στο όνομα του ωφελούμενου, ΑΦΜ κ.ά. ) αλλά και επαναπροσδιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να καθίσταται εφικτή η εγγραφή στις ως άνω μονάδες · Επαναπροσδιορισμός του ωρολογίου προγράμματος σπουδών βάσει των σύγχρονων αναγκών · Έγκαιρη έναρξη και επέκταση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης καθώς και του ρόλου των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων · Κατάρτιση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και των συλλόγων γονέων κάθε σχολικής μονάδας σε διαπολιτισμικά ζητήματα, εμπλουτισμός με συναφείς για την ενταξιακή διαδικασία ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς) Στόχος 2- Επιδίωξη 2- Δράσεις 1, 2, 3, 4 7. Επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήματος ασύλου/καταγραφής με την άμεση δημιουργία ΚΥΤ στην ενδοχώρα ή σε όλη την επικράτεια ως βασική προϋπόθεση της έναρξης της διαδικασίας ένταξης, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα κάθε φυσικού προσώπου στην ασφάλεια και προστασία. 8. Διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής της δωρεάν παροχής νομικής συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα, αποσαφήνιση σχετικά με την στελέχωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου (συγκεκριμένα για άτομα με απορριπτική σε Β’ Βαθμό), καθώς και για την παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης από ΜΚΟ και άλλους φορείς. 9. Διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών για ζητήματα όπως ΑΦΜ, Κλειδάριθμος, ΠΑΑΥΠΑ (π.χ. καθυστέρηση ενεργοποίησης ΠΑΜΚΑ). Στόχος 3- Επιδίωξη 2- Δράσεις 1, 2, 3 Βλ. σχόλιο 6 ΙΙ. Κοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 10. Ενίσχυση υπηρεσιών σίτισης και στέγασης σε αιτούντες αλλά και σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίες θα παρέχονται κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού από τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις. Η συγκεκριμένη ενέργεια διασφαλίζει την ικανοποίηση βασικών βιοτικών αναγκών και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ενταξιακής διαδικασίας. Επέκταση της διάρκειας των υφιστάμενων προγραμμάτων ένταξης (για παράδειγμα στεγαστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα), τα οποία θα έχουν ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. 11. Επαναπροσδιορισμός του τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας απόκτησης ιθαγένειας ως τελικό στάδιο ενός αποτελεσματικού μοντέλου ένταξης.