• Σχόλιο του χρήστη 'Γιατροί Χωρίς Σύνορα' | 22 Ιανουαρίου 2022, 13:18

    Η παρούσα στρατηγική έρχεται προς αντικατάσταση της προηγούμενης του 2019, δεδομένων και των αλλαγών που έχουν προκύψει, εμφανίζοντας κενά, ασάφειες και έλλειψη συνοχής. Θεωρούμε πως χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης των επιδιώξεων και των δράσεων, που περιλαμβάνει, με συγκεκριμενοποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, στρατηγικής για χρηματοδότηση, αλλά και της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδιαζόμενων πολιτικών. Η διασφάλιση και αξιοποίηση όλων των πόρων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και γνωστοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις προβλεπόμενες δράσεις είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη και ουσιαστική ένταξη των προσφύγων και δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο της στρατηγικής. Σύμφωνα με το κείμενο, η Στρατηγική βασίζεται στο νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη (2021-2027), ωστόσο, παρατηρούμε ότι δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με το σχέδιο της Ευρ. Επιτροπής και δε συμπεριλαμβάνονται όλα τα σημεία και οι παράμετροι, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ο ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω και των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών. Μάλιστα, ενώ η Διοίκηση αναγνωρίζει την κομβική σημασία των τελευταίων με τις ΚΥΑ αναφορικά με τον εμβολιασμό και πιστοποίηση κατά του κορωνοϊού, στο παρόν κείμενο απουσιάζει ρητή αναφορά των ΚΕΜ στη διαδικασία ένταξης. Τέλος, η έλλειψη ορισμού της ένταξης και η συμπερίληψη των μεταναστών από το κείμενο της εθνικής στρατηγικής για την ένταξη δημιουργεί περαιτέρω σύγχυση και ερωτηματικά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στο επίπεδο της προενταξιακής διαδικασίας αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο συμπεριλαμβάνονται δράσεις, οι οποίες υπαγορεύονται από την Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία και αποτελούν συμβατική υποχρέωση του κράτους. Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη δράσεων για τη διασύνδεση και τον τρόπο μετάβασης από το ένα καθεστώς στο άλλο. Ως Γιατροί Χωρίς Σύνορα θεωρούμε πως θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο των αιτούντων όσο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε ένα κείμενο που χαράσσει τη στρατηγική για την ένταξη. Η άρση των διοικητικών εμποδίων και η απλοποίηση των διαδικασιών για ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της παρούσας στρατηγικής και να συνοδεύεται με αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις. Ως ιατρικός οργανισμός, τα σχόλια και οι προτάσεις επί της στρατηγικής θα εστιάσουν στους πυλώνες που αφορούν την υγεία. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το στόχο 1 για τη διάσφαλιση ασφάλειας και προστασίας, στο επίπεδο της προένταξης των αιτούντων άσυλο και για τις δράσεις 1,2 περί διασφάλισης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης, ιδίως για γυναίκες, παιδιά και άτομα με αυξημένες ανάγκες φροντίδας και υποδοχής, θα πρέπει κατ’αρχάς να γίνει ρητή αναφορά όλων των ευάλωτων ομάδων, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Από τις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παρατηρούνται ιδιαίτερα κωλύματα για την αξιολόγηση και διαπίστωση της ευαλωτότητας επιζώντων βασανιστηρίων, ενώ οι αρμόδιες από το νόμο αρχές για την πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων δεν έχουν την εξειδίκευση που απαιτείται. Παράλληλα ενώ ο νόμος προβλέπει την παραπομπή τους ως ευάλωτη κατηγορία σε ειδικές δομές για την πολύπλευρη υποστήριξή τους, δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη δομή. Ως εκ τούτου απαιτείται η λήψη των αντίστοιχων μέτρων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι προβλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις, ειδικές συνθήκες υποδοχής και η κατάλληλη υποστήριξη προσαρμοσμένης στις συχνά περίπλοκες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερα στην επιδίωξη 2 περί του έγκαιρου εντοπισμού και τη διαχείριση περιπτώσεων χρόνιων προβλημάτων ψυχικής υγείας και / ή αναπηριών προτείνουμε να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου προστασίας δικαιωμάτων ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Ειδικότερα, προτείνονται: 1. Η δημιουργία μόνιμης Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας σε κάθε χώρο υποδοχή, που θα παρέχει ψυχιατρικές υπηρεσίες (διάγνωση, κλινική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.) σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Η μονάδα απαιτείται να είναι διασυνδεδεμένη με δημόσια νοσοκομεία και κρατικές εγκεκριμένες δομές και ως εκ τούτου να μπορεί να παρέχει παραπομπή για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, εάν είναι απαραίτητο. 2. Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξυπηρετούν χωρίς διακρίσεις άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ειδικά στις περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλλοδαπού πληθυσμού. 3. Δημιουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Ν. 2716/1999 για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων ένταξης για ασθενείς των οποίων η κατάσταση ψυχικής υγείας απαιτεί πρόσβαση σε τέτοιου είδους θεραπευτικό πλαίσιο, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη τέτοιων υπηρεσιών, όπως η περίπτωση στη Μυτιλήνη. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναπτυχθούν οικοτροφεία και ξενώνες, καθώς και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας. 4. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε τέτοια περίθαλψη. 5. Οι επιζώντες βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας θα πρέπει να εξαιρούνται από τις ταχείς διαδικασίες στα σύνορα, εφόσον υποδεικνύονται τέτοιες τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Η θεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει να παρέχεται απρόσκοπτα και να διασφαλίζεται καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος και της απόδοσης κάποιας μορφής διεθνούς προστασίας. Αναφορικά με την επιδίωξη 3 περί προώθησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, προτείνουμε τη λήψη μέτρων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαίτερα τη διασφάλισης παρουσίας επαγγελματιών (μαιών) που θα παρέχουν υπηρεσίες σε όλους τους χώρους στέγασης. Σχετικά με το τρίτο μέρος για την πρόληψη και την αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης, προτείνουμε τη συμπερίληψη στην ομάδα στόχο των ανθρώπων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, επιπλέον των γυναικών, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες. Αναφορικά με την επιδίωξη 1, δράση 2, θα πρέπει να διαμορφωθούν χώροι στέγασης και υποδοχής και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, διασφαλίζοντας την ύπαρξη κατάλληλων και επαρκών αριθμητικά και με ανθρώπινο δυναμικό δομών. Τέλος, σε σχέση με το στόχο 2 για την ενίσχυση των μηχανισμών παραπομπής για θύματα βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης και την επιδίωξη 1, προτείνουμε την ενίσχυση των υπάρχοντων δομών στέγασης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ιδιαίτερα με τη συνεχή παρουσία ειδικά καταρτισμένων διερμηνέων, καθώς η τωρινή κατάσταση παρουσιάζει σημαντικά κενά.