• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Χρυσόπουλος' | 10 Ιουνίου 2015, 13:26

    Σύμφωνα με το άρθρο 30 (Φοίτηση σε Σχολεία) παρ.1 : «1. Οι Αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.» Με βάση το παραπάνω Αξιωματικός που αποφοιτά από τα υποχρεωτικά σχολεία επιτυχώς, δηλαδή με βαθμολογία από 12 και πάνω, έχει το απαιτούμενο ουσιαστικό προσόν για την προαγωγή του. Επιπλέον με βάση το άρθρο 29 (Κριτήρια Προαγωγών) παρ 3β(7) ο βαθμός αποφοίτησης από τα σχολεία ΕΔ λαμβάνεται επικουρικά υπόψη. Τα παραπάνω όμως έρχονται σε σύγκρουση με το άρθρο 25 (Είδη Κρίσεων) παρ.3β, με βάση το οποίο απαιτείται η : «β. Αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»». Παράδειγμα: Ταγματάρχης φοιτά στη ΣΔΙΕΠ και αποφοιτά επιτυχώς με βαθμολογία 15,8 (ΚΑΛΩΣ). Ο Ταγματάρχης αυτός δεν προάγεται με βάση το άρθρο 25 παρ.3β. Κρίνεται «Διατηρητέος στον Αυτό Βαθμό» και μετά από 3 τέτοιες κρίσεις αποστρατεύεται ή παραμένει Εκτός Οργανικών Θέσεων, χωρίς κίνητρα για μελλοντική εξέλιξη. Στην ουσία δηλαδή τον χάνουν οι ΕΔ. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν στη θέση του Ταγματάρχη βάλουμε έναν Ανθυπολοχαγό, που μόλις αποφοίτησε από τη ΣΣΕ και πήρε τέτοια βαθμολογία στο Βασικό Σχολείο των Ανθυπολοχαγών. Αυτός, από την ηλικία των 25 – 26 ετών δεν έχει όραμα και κίνητρο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Εναλλακτικές προτάσεις (με την προτεινόμενη αλλαγή της κλίμακας βαθμολογίας): α) Παράλληλη αλλαγή και του άρθρου 25 παρ.3β ως εξής: «β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία». Με τον τρόπο αυτό: (1) Δεν έρχονται σε αντίθεση τα παραπάνω αναφερόμενα άρθρα μεταξύ τους. (2) Θεσπίζεται το 12 ως βάση των Σχολών και Σχολείων, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα άλλα επαγγέλματα και ειδικότητες (Ένας ειδικευόμενος γιατρός, παίρνει την εξειδίκευσή του με βαθμολογία 5/10 (δηλ. 10/20) και όχι με 8/10 (δηλ. 16/20). Τη συγκεκριμένη πρόταση τη θεωρώ βέλτιστη. β) Αλλαγή και του άρθρου 30 παρ 1 ως εξής: ««1. Οι Αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.» Με την αλλαγή αυτή αποσαφηνίζεται ότι απαιτείται τουλάχιστον το 16, ως απαραίτητο προσόν για προαγωγή. Βέβαια υπάρχει η αδικία σε βάρος των Αξιωματικών σε σχέση με τις άλλες επαγγελματικές ομάδες που υφίστανται υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις στην διάρκεια της σταδιοδρομίας τους (το παράδειγμα με τους γιατρούς είναι χαρακτηριστικό). γ) Αλλαγή του πίνακα κλίμακας βαθμολόγησης σε μορφή που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, όπως παρακάτω: Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική α.Άριστα 19-20 95-100 Α β.Λίαν Καλώς 16-18,99 80-94,99 Β γ.Αποτυχών 0-15,99 0-79,99 Γ Δεδομένου ότι βαθμολογία κάτω του 16 είναι στην ουσία αποτυχία και καταδικάζει τον Αξιωματικό. Παραμένει, βέβαια, η αδικία σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες.