Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος θέτει την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:15 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η βελτίωση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο εξορθολογισμός στρατολογικών διατάξεων και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής.Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, λαμβάνονται μέτρα μέριμνας προσωπικού, ρυθμίζονται ζητήματα οικονομικής φύσης, σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της Εθνοφυλακής και αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλε [...]

Περισσότερα »
29 Δεκεμβρίου 2022, 21:0081 Σχολιάσιμα Άρθρα11245 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων...
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

 Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»Το σχέδιο νόμου έχει τέσσερα βασικά σκέλη. Με το πρώτο συστήνεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, με σκοπό την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας προς όφελος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ενώ στο δεύτερο σκέλος περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στο τρίτο συστήνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το Σώμα Πληροφορικής, με αποστολή τη στρατιωτική τους θωράκιση έναντι των σύγχρονων προκλήσεων και απειλών κυβερνοασφάλειας και το τέταρτο σκέλος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στην εύρυθμη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων και στην παρεχόμενη από αυτά υγειονομική φροντίδα, νέα ειδικά προγράμματα θητείας ανδρών και γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, στρατολογικές ρυθμίσεις κ.ά..Δεδομέ [...]

Περισσότερα »
13 Μαΐου 2024, 10:007 Άρθρα9118 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 47 ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Πρόσκληση-Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού 47 «Νηολόγιο Αεροσκαφών Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΑΕΔ)» της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ)

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη 1.03.2023, σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού 47 «Νηολόγιο Αεροσκαφών Ενόπλων Δυνάμεων (ΝΑΕΔ)» της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας.Με τον προτεινόμενο Κανονισμό καθιερώνεται το ΝΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 85/2020 (Α’ 198).Σκοπός του Κανονισμού 47 είναι η καθιέρωση του μητρώου αεροσκαφών της ΕΣΑΑ, καθώς και της διεργασίας κατάρτισης και τήρησης του ΝΑΕΔ. Στο ΝΑΕΔ εγγράφονται όλα τα αεροσκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων υπό καθεστώς κυριότητας ή χρήσης ή παραχώρησης, καθώς και όσα στρατιωτικά αεροσκάφη ανήκουν στην κυριότητα οικονομικών φορέων και πρόκειται να εκτελέσουν πτήσεις στην Ελληνική επικράτεια για οιονδήποτε λόγο (πιστοποίηση, αποδοχή κ.ά.).Η τυποποίηση της διάρθρωσης και μορφοποίησης του Κανονισμού 47 ακολουθεί το πρότυπο των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας (European Military Airworthiness Requirements – EMAR) που εκδόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA), ο οποίος έχει υιοθετήσει την τυποποίηση των αντίστοιχων κειμένων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (European Union Aviation Safety Agency – EASA).Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομοιόμ [...]

Περισσότερα »
15 Μαρτίου 2023, 15:001 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025. Στο παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τις τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167), οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος, συναφώς του άρθρου 58 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.Ο Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΝικόλαος Παναγιωτόπουλος [...]

Περισσότερα »
25 Μαΐου 2021, 15:001 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.Ο Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΝικόλαος  Παναγιωτόπουλος [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2019, 10:009 Άρθρα318 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, θέτει από σήμερα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΠαναγιώτης Ρήγας [...]

Περισσότερα »
18 Μαρτίου 2019, 15:0069 Άρθρα1077 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Πρόσκλησητου Υπουργού Εθνικής Άμυνας για δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας»Με το ν.3978/2011 (Α΄ 137) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, έργων και παροχής υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Το εν λόγω πλαίσιο όμως, χρησιμοποιείται από το 2011 κατά τρόπο μη ικανοποιητικό, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει πλήρως το σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, δηλαδή την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).Τα ισχνά αποτελέσματα και οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του ν.3978/2011 λειτούργησε σε βάρος της αποτελεσματικότητας, ένεκα της διόγκωσης της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της προμήθειας αλλά και της αδυναμίας προσέλκυσης οικονομικών φορέων λόγω των υπέρμετρων, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων της ΕΕ, απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής. Περαιτέρω, οι σύγχρονες διαδικασίες που θέσπισε για τις δημόσιες συμβάσεις ο πρόσφατος ν.4412/2016 (Α΄ 147), αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για τη θεσμοθέτηση αντίστο [...]

Περισσότερα »
7 Δεκεμβρίου 2018, 15:00145 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας θέτει από 5 Απρ 2017 και ώρα 18.45 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις» και καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου .Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 14 Απρ 2017 και ώρα 14.00 ΟΥπουργός Εθνικής ΆμυναςΠαναγιώτης Καμμένος [...]

Περισσότερα »
14 Απριλίου 2017, 14:0033 Άρθρα891 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Πάνος Καμμένος, θέτει από σήμερα Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΠάνος Καμμένος [...]

Περισσότερα »
11 Απριλίου 2016, 14:0049 Άρθρα682 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μεταθέσεις οπλιτών
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΚωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος [...]

Περισσότερα »
12 Ιουνίου 2015, 14:0031 Άρθρα386 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Φάροι - Στρατολογία
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου "Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις"

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις».Το εν λόγω σχέδιο νόμου αποτελείται από 3 επιμέρους κεφάλαια.Στο πρώτο από αυτά ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και γενικά του φαρικού δικτύου της χώρας. Σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, η τελευταία ουσιαστική διαμόρφωση του οποίου έγινε με τον ισχύοντα νόμο 1629/1951. Σημαντικότερη καινοτομία είναι η παροχή της δυνατότητας ανάληψης εργασιών συντήρησης φάρων ή κάλυψης των σχετικών δαπανών από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με τη χρήση του ή την επικοινωνιακή τους προβολή. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η ναυτική ιστορία της χώρας μας, ενισχύονται οι δεσμοί Ενόπλων Δυνάμεων και κοινωνίας και παράλληλα εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι από τον προϋπολογισμό του Πολεμικού Ναυτικού.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας στις σημερινές απαιτήσεις και δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η χορήγηση αναβολών κατάταξης σε διάφορες κατηγορίες στρα [...]

Περισσότερα »
24 Μαΐου 2014, 13:0045 Άρθρα11 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!