• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 21:18

    Παρακαλώ πολύ, προκειμένου όπως αρθεί η υφιστάμενη από πενταετίας αδικία σχετικά με τα προβλήματα στην βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών εξ ΑΣΣΥ που εισήχθησαν στις Ε.Δ. τα έτη 1988 & 1989, λόγω του μη εναρμονισμού των μεταβατικών διατάξεων των Νόμων Ν.3865/2010 και Ν.3883/2010, χρήζει τροποποίησης το άρθρο 14 του παρόντος Σ/Ν, και αφορά την αλλαγή του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο α΄ & γ΄ του Ν. 3883/2010, ως κατωτέρω : <> Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα !!