• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 21:37

    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παρακαλώ πολύ και προκειμένου να αρθεί μια υφιστάμενη από πενταετίας αδικία σχετικά με τα προβλήματα στην βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών εξ ΑΣΣΥ που εισήχθησαν στις Ε.Δ. τα έτη 1988 & 1989, λόγω του μη εναρμονισμού των μεταβατικών διατάξεων των Νόμων Ν.3865/2010 και Ν.3883/2010, χρήζει τροποποίησης το άρθρο 14 του παρόντος Σ/Ν, και αφορά την αλλαγή του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο α΄ & γ΄ του Ν. 3883/2010, ως κατωτέρω : 2. Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α ́). Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄και γ΄της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α΄219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε(25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α ́) Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. !!