• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 10 Ιουνίου 2015, 21:00

    Για την λειτουργικότερη και πιο αξιοκρατική υλοποίηση των μεταθέσεων προτείνεται η καθιέρωση κοινής κλίμακας βαθμολόγησης στα σχολεία εκπαιδεύσεως και στις ΕΙ-ΕΑ οπλιτών, Ανθστών και Αξκών, έτσι ώστε τα μόρια των όλων των στελεχών να υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης όπως παρακάτω: Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική α. Άριστα 19-20 95-100 Α β. Λίαν καλώς 16-18,99 80-94,99 Β γ. Καλώς 12-15,99 60-79,99 Γ δ. Μετρίως 10-11,99 50-59,99 Δ ε. Αποτυχών 0-9,99 0-49,99 Ε» Με αυτό τον τρόπο θα εκλείψουν περιπτώσεις όπου σε θέσεις στις οποίες δύναται να τοποθετηθούν Υπξκοί και Αξκοί, η εξέταση των μεταθέσεων γίνεται με μόρια τα οποία έχουν υπολογιστεί σε εντελώς διαφορετική βάση (π.χ:Μόρια Υπξκου 350 και μόρια Αξκου 1150 και τα οποία εξάγονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο με αποτέλεσμα εκ προιμίου τα μόρια των Αξκων (εκατοσταβάθμια κλίμακα σε εκπσεις-ΕΑ)να είναι περισσότερα των Υπξκών(Δεκαβάθμια κλίμακα σε εκπσεις-ΕΙ).