• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Αλεξανδράκης' | 11 Ιουνίου 2015, 17:20

    Με σεμνότητα εκτίθεται ένα θέμα που υφίσταται και που έχει αποτελέσει πόλο κλυδωνισμών σε πλήθος συναδέλφων το οποίο απόρρέει από την παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010. Σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο, οι συμπληρώνοντες 25ετή υπηρεσία την ημερομηνία 31-12-12 παρακολουθούνται σταδιοδρομικά με τον παλαιότερο νόμο 2439/1996. Ορθότερο θα ήταν η ημερομηνία αυτή να αλλάξει σε "31-12-14", ούτως ώστε να συμπλεύσει ο Ν. 3883/2010 με τον 3865/2010 (μεταρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου). Από την εισέτι μη σύμπλευση των δύο νομοθετημάτων, αδικούνται οι εισαχθέντες τα έτη 1988 και 1989, καθώς είναι η μοναδικές τάξεις με καινούργια τροποποιημένη εξέλιξη εφαρμοσμένη παράλληλα με το "παλιό συνταξιοδοτικό". Αποτέλεσμα αυτού είναι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να μην μπορούν να φτάσουν στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό, δυσμένεια που δεν υφίστανται προηγούμενες τάξεις. Επιπροσθέτως των ανωτέρω και ως αιτιολογική υποστήριξη της επιβεβλημένης αλλαγής - τόσο νομικά όσο και στρατιοτικοδεοντολογικά - της παραπάνω ημερομηνίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εισαχθέντες 1988-1989 αλλά και 1990 κρίθηκαν Αξιωματικοί με τον νόμο 2439/1996 και δεν θα ήταν Συνταγματικά ορθό να υπαχθούν αναδρομικά - όπως έγινε - σε άλλο νόμο σταδιοδρομικής εξέλιξης. Από τα παραπάνω, θα έλεγε κανείς ότι ρυθμίζοντας το εν λόγω θέμα, το οποίο έχει ήδη αχθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια, αποκαθίσταται το κοινό περί δικαίου αίσθημα καθώς και το ίδιο το νομικό στερέωμα το οποίο δεν μπορεί να δίνει δικαιώματα σκέψεις ότι αιφνιδιάζει το προσωπικό με αναδρομικές ενέργειες επί σταδιοδρομικών θεμάτων στελεχών που συνθέτουν - κατά τις ρήσεις του ΣτΕ - τον, ενδεχομένως, σημαντικότερο κοινωνικό ιστό της Χώρας.