• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 11 Ιουνίου 2015, 22:32

    Άρθρο … Μετά την περίπτωση (5) της παραγράφου β του άρθρου 2 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «6. Οι προερχόμενοι από Εθελοντές – Εθελόντριες του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989) και του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄/8.2.1985)». Άρθρο … Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι μονιμοποιούμενοι διατηρούν τη μεταξύ τους αρχαιότητα εντός της επετηρίδας τους, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143), ανεξάρτητα του κατεχόμενου βαθμού τους».