• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΝΑΣ' | 12 Ιουνίου 2015, 01:42

    Παρακαλώ πολύ, θεωρώ απαραίτητο και επιβεβλημένα σωστό όπως αρθεί η υφιστάμενη αδικία σχετικά με την ενδιάμεση βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ της ΠΑ και του ΣΞ κατά αντιστοιχία των στελεχών προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ του ΠΝ (που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια μέχρι 31-12-2012) όπως απορρέει από την παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010. Επιπλέον κατά αντιστοιχία των στελεχών της ΠΑ, των οποίων ο ανώτερος βαθμός που μπορούν να εξελιχθούν είναι του Σμηνάρχου σύμφωνα με την παράγραφο 8.γ του άρθρου 3 του Ν.2439/96, θα πρέπει και τα στελέχη του ΣΞ και του ΠΝ να μπορούν και αυτά να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη και Πλοιάρχου αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Σμηνάρχου στην ΠΑ είναι δυνατή και για τα προερχόμενα στελέχη(που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια μέχρι 31-12-2012) από μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977 κάτι το οποίο συνεπάγεται την καταφανή αδικία των στελεχών προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ του ΣΞ και ΠΝ. Επιπροσθέτως η αποκατάσταση των ανωτέρω υφισταμένων αδικιών θα είναι ορθότερο να συμπεριλαμβάνει τους συμπληρώνοντες 25ετή υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία 31-12-2014 αντί της ημερομηνία 31-12-2012 ώστε να παρακολουθούνται σταδιοδρομικά από τον παλαιότερο νόμο 2439/1996, ούτως ώστε να υπάρχει ταύτιση με την εφαρμογή των μεταβατικών χρονικών οριων που προβλέπονται με τον νόμο 3865/2010 (μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου). Ρυθμίζοντας με το παρόν Σ/Ν το σύνολο των παραπάνω, καθόσον είναι συναφής μορφής αδικίες, αποκαθίσταται το κοινό περί δικαίου αίσθημα ανάμεσα σε στελέχη ιδίας προέλευσης από ΑΣΣΥ κάτι το οποίο δεν υφίσταται για τα στελέχη από ΑΣΕΙ καθόσον έχουν την ίδια εξέλιξη σε ενδιαμέσους και καταληκτικούς βαθμούς ανά κατηγορία Ειδικοτήτων.