• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:42

    α) Να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής : 3. Στις συμβάσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου (Εφαρμογή άρθρου 346 ΣΛΕΕ, διακρατικές κλπ.) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΒΣ και να προβλέπεται η απαιτούμενη Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνολικού τιμήματος της σύμβασης για βιομηχανικές συνεργασίες σε ευαίσθητους τομείς που μπορεί να υποστηρίξει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία), ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια εφοδιασμού, μέσω της σύναψης συμβάσεων μεταξύ αλλοδαπών και εγχωρίων βιομηχανιών («Βιομηχανικές Συνεργασίες»), σχεδιαστικού και παραγωγικού έργου επί των υλικών της προμήθειας ή άλλων υλικών αμυντικής φύσεως, καθώς και έργου δια βίου υποστήριξης των υλικών της προμήθειας. β) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σημαντικότερες, τόσο από πλευράς αξίας όσο και περιεχομένου, προμήθειες που υλοποιούνται την τελευταία περίοδο αφορούν συμβάσεις μεταξύ κρατών (Government-to-Government) πρέπει να προβλεφθεί από το νέο νόμο η ελάχιστη απαιτούμενη διαδικασία που θα ακολουθείται για την πραγματοποίηση προμηθειών αυτής της μορφής.