• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:02

    Να τεθούν προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και της παραλαβής υλικών, η άπρακτη παρέλευση των οποίων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου να υπέχει θέση αυτοδίκαιης παραλαβής κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 4412/16.