• Σχετικά με τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (άρθρο 12), ο ΣΕΜΠΧΠΑ προτείνει την επαναδιατύπωση της παραγράφου 1β) ως εξής: "Άρθρο 12: Προσόντα, Εκπαίδευση και Εξετάσεις 1. Ο υποψήφιος Ελεγκτής Δόμησης πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και σε πολεοδομικά θέματα".